Duyuru

Collapse
No announcement yet.

14 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 14 Mart 2006 Haberler

  2. KARÝKATÜR KRÝZÝ

  Trabzon’da son birkaç aydýr yaþanan olaylar, sanat adamlarýný endiþelendirirken bir çok proje iptal edilmeye baþladý...

  Karikatürcüler Derneði ve Of Belediyesi iþbirliði ile düzenlenmesi düþünülen uluslararasý karikatür yarýþmasý "provokasyon" endiþesi ile iptal edildi
  Dünyaca ünlü, ödüllü yönetmen Fatih Akýn, Trabzon’da çekmeyi düþündüðü Temel ve Fadime filminden ‘olaylar’ yüzünden vazgeçti

  Provokasyon endiþesi
  Jyllands-Posten gazetesinin Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürleri yayýnlanmasýnýn ardýndan Ýslam dünyasýnda gösterilen tepkiler ve Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santaro’nun öldürülmesi nedeniyle endiþelenen düzenleme komitesi ‘karikatür yarýþmasý’ný bu yýl için iptal etti.

  Akýn film çekmiyor
  Duvara Karþý filmiyle "Altýn Ayý" ödülünü kazanan Fatih Akýn’ýn "Temel ve Fadime" ismini taþýyan filmi çekmekten vazgeçtiði de bildirildi. Akýn’ýn uzun süreden bu yana Trabzon’da yaþanan olaylarýn kendisini tedirgin ettiði, en son rahip cinayetiyle birlikte projesinden vazgeçtiði ileri sürüldü.

  Vazgeçmeyenler de var
  Bazý projelerin iptal edilmesine karþýn, bölgeye ilgisini kesmeyen yapýmcýlar da var. Bunlardan birisi de Yaðmur Ajans. ATV’de geçtiðimiz hafta yayýnlanan ve baþrolünde Müjde Ar’ýn oynadýðý "Kuþ Dili" isimli dizinin iç turizmde canlanma yaratacaðý düþünülüyor. Devlet Tiyatrosu da çalýþmalarýný sürdürüyor.

  Trabzon’da son birkaç yýldýr yaþanan olaylarýn þehrin imajýna olumsuz yansýmalarý olacaðý þeklindeki kaygýlar gerçeðe dönüþmeye baþladý. Trabzon Karikatürcüler Derneði ve Of Belediyesi’nin iþbirliði ile düzenlenmesi planlanan uluslararasý karikatür yarýþmasý "provokasyon" endiþesi ile iptal edildi. Karikatür krizinden önce planlanan ve dünyanýn dört bir yanýndan karikatüristin katýlmasýný amaçlayan giriþimciler ilk olarak, Danimarka’da yayýn yapan Jyllands-Posten gazetesinin Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürleri yayýnlanmasý ve bu yayýnlara Ýslam dünyasýnda gösterilen tepkilerin þiddete dönüþmesi ile endiþelendiler. Ancak projelerini yine de iptal etmeyen giriþimciler en son Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro’nun öldürülmesi ile giriþimlerini sonlandýrmak zorunda kaldýlar. Ýyi niyetle yola çýkan karikatüristler bu durumun "geçici" olduðunu, saðduyulu davranmak zorunda olduklarýný vurguluyorlar

  AKIN FÝLM ÇEKMÝYOR
  Trabzon’da yaþanan olaylar yalnýzca Türkiye’de deðil tüm dünyada da yanký buldu. Kentte olup bitenlere anlam veremeyen bazý çevreler Trabzon’un tanýtýmýna büyük katkýlarda bulunabilecek projeleri iptal etmeye baþladý. Bu projelerden birisinin de uluslararasý alanda tanýnmýþ yönetmen Fatih Akýn’ýn çekmeyi tasarladýðý "Temel ve Fadime" filmi projesi olduðu bildirildi. Akýn’ýn yaþanan olaylardan endiþe duyduðu ve bölgeye iliþkin izlenimlerinin deðiþtiði için film çekmekten vazgeçtiði ileri sürüldü. Akýn’ýn söz konusu projeyi yaþama geçirmesi durumunda bölgenin dünya çapýnda tanýtýmýna büyük katkýsý olacaðý uzmanlar tarafýndan dile getiriliyor.

  ETKÝNLÝKLER SÜRÜYOR
  Olaylarýn ardýndan bazý projelerin iptal edilmesine karþýn, bölgeye ilgisini kesmeyen yapýmcýlar da var. Bunlardan birisi de Yaðmur Ajans. ATV’de geçtiðimiz hafta yayýnlanan ve baþrolünde Müjde Ar’ýn oynadýðý "Kuþ Dili" isimli dizinin iç turizmde canlanma yaratacaðý düþünülüyor. Öte yandan Trabzon Devlet Tiyatrosu da çalýþmalarýný dört koldan sürdürüyor. Kentle baðýný kesmeyen oyuncu ve yönetmenler yaþananlarýn "geçici" olduðunu düþünüyorlar. Konuya iliþkin görüþlerine baþvurduðumuz sanat adamlarý, Trabzon’un her zamankinden daha çok kentlerine sahip çýkmasý gerektiðini vurgulayarak, "Gerçek kimliðimizi sanat ve kültürle ortaya koyabiliriz" diyorlar.

 • #2
  HAYAL GERÇEK OLUYOR

  Trabzon’un Düzköy Ýlçesi’nde yýllardýr çekilen lise sancýsý nihayet son buluyor...

  Çok Programlý Lise inþaatýnýn temeli hayýrsever iþadamý Kadri Kayhan’ýn katkýlarýyla atýldý. Temele ilk harcý koyanlar arasýnda Trabzonspor’un eski futbolcularý Kemal Serdar ve Lemi Çelik de yer aldý.

  Uzun zamandan beri zor koþullar altýnda eðitim veren ve öðrencilerin bir kýsmýnýn eski jandarma karakolunda eðitim gördüðü Düzköy’de ihtipyaç duyulan Çok Programlý Lise’nin yapýmý için start verildi. Düzköylü iþadamý Kadri Kayhan’ýn katkýlarýyla okulun temeli atýldý. Beþ katlý olacak olan ve okulun tümüne hitap edecek þekilde planlanan okulun kýsa zamanda bitilmesi için yoðun caba sarf edilecek.1972 yýlýnda yapýlan ve önce ortaokul daha sonra lise ve daha sonra da çok programlý lise yapýlan okulda halen muhasebe, elektronik, çocuk geliþimi ve normal lise bölümlerinde eðitim ve öðretim yapýlýyor.Yeni okul eski okulun bahcesine yapýlýyor. Temel atma töreninde Düzköy Belediye Baþkaný Mehmet Akkaya, Kaymakam Veysel Çiftçi, Ýl Milli Eðitim Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý, iþadamý Kadri Kayhan ve Vali Yardýmcýsý Ali Þanlýer birer konuþma yaptý ve eðitimin önemine deðindiler. Merkezdeki yýðýlmanýn altý mahalle ve l belde dört köyün öðrencilerinin hemen hemen hepsinin bu okula gelmesinden kaynaklandýðý ilçede iki lise bulunmasý, birinin Çayýrbaðý beldesinde diðerinin ise ilçe merkezinde olduðu ilköðretim okullarýnda sadece Çayýrbaðý beldesi Yusuflu mahallesinde okul bulunmadýðý burada da belediyenin hayýrsever vatandaþlarla aldýðý arsada kýsa zamanda okul yapýlmasý da isteniyor.

  Ýlçedeki okul öncesi eðitimin Trabzon’un bütün ilçelerinden önde oluþnun eðitime verilen önemdten kaynaklandýðýný belirten Selim Yavuz Sandýkçý, "Hayýrsver vatandaþlardan Azmi Ofluoðlu, Mehmet Aktaþ ve Kadri Kayhan’a Düzköylülerin olduðu kadar bizim de minnet borcumuz vardýr" dedi.
  Temel atma törenine ilçede bulunan Belediye baþkanlarý, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar öðrencilen ve kalabalýk bir halk topluluðu katýldý. Trabzonspor’un eski futbolcularý Kemal Serdar ve Lemi Çelik okulun temeline ilk harcý koydular.

  Yorum yap


  • #3
   SÜRMENE TERSANE BEKLÝYOR   Ýlçenin en önemli beklentisi YENÝÇAM tersanesi. Ama akibeti meçhul. Belediye Baþkaný Cemalettin Aksoy, alt yapýyý bitiriyor. Halkýn kökünden çözüleceðine inandýðý tek sorun: Hýrsýzlýk ve zaman zaman sokak ortasýnda yaþanan kurþunlamalar.

   Yorum yap


   • #4
    AYAKKABICILIK KAN KAYBETTÝ

    Trabzon Ayakkabýcýlar Odasý Baþkaný Metin Kara, ayakkabýcýlýk sektörünün kan kaybettiðini, ancak meslek içi eðitim çalýþmalarýyla yeniden canlanacaðýna inandýðýný söyledi...

    Kara, Trabzon Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nce (TSÝAD) hazýrlanan, AB'nin desteklediði ve ÝÞKUR'un yönettiði Sayacýlýk Meslek Elemaný Yetiþtirme Projesi'ne katýlan kursiyerlere yönelik yaptýðý konuþmada, Trabzon'un ayakkabýcýlýk sektöründe Türkiye'nin sayýlý illerinden biri olduðunu belirterek, ''Ancak ilin bu özelliði, eleman yetiþmemesi nedeniyle son yýllarda maalesef geri plana düþmüþtür'' dedi.
    Sayacýlýðýn yoðun emek isteyen bir sektör olduðunu ifade eden Kara, ''Bu proje sektöre yeniden canlýlýk kazandýrmak açýsýndan çok önemlidir. Mesleklerin yok olmamasý için mesleki eðitimlerin büyük önemi vardýr. Mesleðimiz kan kaybetti, ancak meslek içi eðitim çalýþmalarýyla yeniden canlanacaðýna inanýyorum'' diye konuþtu.
    Kara, kursa katýlan 50 kiþiden 30'unun bayan olduðuna dikkati çekerek, þöyle devam etti: ''Kursa bayanlarýn da ilgi göstermesi bizi çok memnun etti. El iþlerinde maharetli olan bayanlarýmýz þimdi de sayacýlýk mesleðinde kendilerini gösterme fýrsatý buldular. Ülkemizde altyapýsý bulunan ayakkabýcýlýk sektörü için okul açýlmasýný istiyoruz.''
    Kursun uygulandýðý Kuzey Ayakkabýcýlýk A.Þ'nin Yöneticisi Tacettin Mutlu, 2 Temmuz 2005 tarihinde baþlayan kursun, 24 Nisan'da tamamlanacaðýný anýmsatarak, ''Kursiyerler bu süre içinde iþbaþý yapabilecek kadar meslekte ilerleme saðlamýþlardýr. Bu çalýþmanýn ayakkabýcýlýk ve sayacýlýk sektörüne büyük katký saðlayacaðýna inanýyorum'' dedi.
    TSÝAD Genel Sekreteri Recep Ergenç ise kurs sonunda kursiyerlerin tamamýnýn istihdamýnýn saðlanacaðýný belirterek, AB fonlarýndan hibe olarak saðlanan proje bedelinin 273 bin avro olduðunu söyledi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X