Duyuru

Collapse
No announcement yet.

1 Mart 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 1 Mart 2007 Haberler

  BU VAHÞETÝN ADINI SÝZ KOYUN


  Çocuk yuvalarýnda, okullarda, yurtlarda ve evlerde ne yazýk ki küçük yaþtaki çocuklarýmýz ya cinsel istismara maruz kalýyor, yada acýmasýz bir þekilde dövülüyor. Küçük yaþta çocuklara yönelik þiddet olaylarýna ne yazýk ki bir yenisi dana eklendi. Rize'nin Çayeli Ýlçesi Yamaç Köyünde meydana gelen olayda anne Nafiye K'nin iddiasýna göre 1.5 yaþýndaki Ýslam Yaþar babasý ve iki amcasý tarafýndan feci þekilde dövüldü. Erkeklik organýna gelen darbe yüzünden damarlarýnda þiþme meydana gelen çocuk aðrýlar içinde kalýnca önce Rize Devlet Hastanesine ardýndan da KTÜ Farabi Hastanesine kaldýrýldý. 1.5 yaþýndaki Ýslam Yaþar dün Farabi Hastanesinde 6 saat süren ameliyat baþarýlý ameliyat sonrasý adeta yeniden yaþama döndü.
  'Eþinin psikolojik sorunlarý var, kardeþleride benim erkek çocuk sahibi olmamý hazmedemedi. Hepsinden davacýyým' diyen 23 yaþýndaki anne Nafiye K. ;'Olay evimizde meydana geldi.Önce bana saldýrdý eþim daha sonra bebeðimin üzerine çýkarak onu adeta ezdiler þeklinde' korkunç iddiada bulundu.


 • #2
  24 SAAT EMRÝNÝZDEYÝM


  Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürü Fikret Erol, Trabzon’da büyük baþarýlara imza atýyor. Gümrük Müdürlüðünü gerek hizmet gerekse fiziki yönden bütün Türkiye’ye örnek teþkil edecek bir görüntüye kavuþturan Erol, Trabzon bürokrasisine hizmetleriyle adeta damgasýný vuran baþarýlý isimler arasýna adýný yazdýrdý.
  Gazetemizi ziyaret eden Erol, Trabzon’da bulunmaktan son derece mutlu olduðunu belirterek, "Trabzon'a hizmet benim için büyük bir zevk ve ayrýcalýk. Trabzon insanýnýn duruþu, kendine hizmet veren bürokratlarýna sahip çýkýþý bizleri hizmet açýsýndan daha da þevklendiriyor" dedi.
  Erol, gümrüklerin ülkelerin aynasý olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Gümrük bir ülkenin dünyaya açýlan kapýsýdýr. Buraya gelen insanlarýn edindikleri intiba ülkenin tanýtýmýyla direkt baðlantýlýdýr. Biz de Trabzon’da önemli çalýþmalar yaptýk ve yapýyoruz da. Trabzon gümrüðü modern bir görüntüye kavuþuyor. Gerek alt yapý, gerek üst yapý, gerekse personelin bilgi düzeyi açýsýndan her türlü hizmeti rahatlýkla verebilecek yeterlikteyiz. Ýthalat ve ihracatçýlarýmýzýn 24 saat emrindeyim. Telefonlarýmýz 24 saat onlara açýktýr. Bu yönde gerekli bütün tedbirler alýnmýþtýr."
  Mükelleflere teþekkür eden Trabzon Gümrük ve Muhafaza Baþmüdürü Fikret Erol, kendilerine her türlü desteðin verildiðinin altýný çizerek, "Yasalara baðlý bir þekilde yapabileceðimiz her türlü kolaylýðý mükelleflerimize saðlýyoruz. Elimizi taþýn altýna soktuk. Kaldý ki Sayýn Bakanýmýz Kürþad Tüzmen, mükelleflere hizmet yönünden çok cesur olmamýzý istemiþtir. Bizler de yasalarýn verdiði yetkiler çerçevesinde cesur bir þekilde her türlü kolaylýðý saðlamaya çalýþýyoruz.
  Yasalar dýþýnda gelecek en küçük isteðe asla taviz vermiyoruz. Kaldý ki Trabzon’da bugüne kadar böyle bir talep gelmedi. O nedenle Trabzon’da çalýþmak benim için büyük bir mutluluk." diye konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   TELEFON FARESÝ YAKALANDI


   VAKFIKEBÝR- Çeþitli tarihlerde lokanta gibi iþ yerlerini telefonla arayýp sipariþ vererek para üstü getirilmesini isteyen; sipariþler geldiðinde para üstünü alýp baþka bir sipariþ veren, görevli ayrýldýktan sonra aldýðý para üstüyle uzaklaþan telefon faresi, son yaptýðý iþte yakayý ele verdi.
   Edinilen bilgilere göre, Akçaabat Ýlçesi Üzümlü Köyü’nden A.A. (26), ayný zamanda erkek öðrencileri telefonunu kullanacaðý þeklinde kandýrarak aldýðý cep telefonlarýyla kaçýp izini kaybettirmeyi baþarmýþtý.
   A.A. en son, Vakfýkebir Ýlçesi’nde K.G. adlý kiþiye, "Sen benim kýz arkadaþýmý nasýl telefonla rahatsýz edersin? Telefonunu ver ve kontrol edeceðim" diyerek, telefonu alýp kaçmýþtý.
   K.G’nýn olay sonrasý Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne baþvurmasý sonucu, Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri olayla ilgili çok yönlü araþtýrma baþlattý. Telefon faresi þahýs, Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yakalanarak ilk sorgusunun ardýndan cezaevine gönderildi.

   Yorum yap


   • #4
    OF'TA TARÝH YENÝDEN YAZILDI


    Trabzon'un Of ilçesinin düþman iþgalinden kurtuluþunun 89. yýldönümü kutlandý.
    Atatürk Anýtýna çelenklerin konulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan törenlere ilçe stadyumunda devam edildi. Of Kaymakamý M.Cengiz Yücedal, Garnizon Komutan Vekili ile Belediye Baþkaný Oktay Saral’ýn katýlanlarýn bayramýný kutlamasýndan sonra, günün anlam ve önemine iliþkin konuþmayý Belediye Baþkaný Oktay Saral yaptý. Milli Mücadele’de ilk kurþunun Of ilçesinde atýldýðýný söyleyen Baþkan Saral, 27 gün 28 gece süren Of muharebelerinde düþmanýn 14 bin kayýp verdiðini dile getirdi.
    Baþkan Saral, yeni nesillere de seslenerek, "Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarýn her karýþý için bir þehit heba edilmiþtir. Bizi içten parçalamaya çalýþanlara karþý birlik ve beraberlik içerisinde çok çalýþmalýyýz. Kendimize de Atatürk’ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini rehber edinmeliyiz. Bizim ülkemiz kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biridir. Un var, þeker var, yað var; bizlere düþen helva yapabilmektir" diye konuþtu.
    Baþkan Saral, Türk milletinin DNA’sýnda asla esaretlik olmadýðýnýn altýný çizerek, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ýstiklal Savaþýný kazandýk, sýra istikbal savaþýnda... Yüzde yetmiþi genç olan, tarihi kahramanlýklarla dolu bir ecdadýn torunlarýyýz. Ýstikbal savaþýný da kazanacaðýmýza inancým tamdýr."
    Törenler, þiirlerin okunmasý, temsili iþgal, temsili kurtuluþ ve göç sahnesinin ardýndan folklor gösterileri ve geçit resmi ile son buldu. Ulusoy Endüstri Meslek Lisesinin hazýrladýðý temsili gösteriler sýrasýnda yüzlerce izleyici gözyaþlarýný tutamadý

    Yorum yap


    • #5
     ELÝMÝZDEN GELENÝ FAZLASIYLA YAPACAÐIZ


     TRABZON-Trabzon Soðuk Demirciler ve Kaynakçýlar Odasý Baþkaný Aslan Enez, yeni görevine baþladý. Enez, yaptýðý açýklamada, "Trabzon Soðuk Demirciler ve Kaynakçýlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Engin Çaðlayan'ýn istifa etmesi üzerine, yönetim kurulu arasýnda yapýlan seçimde oy çoðunluðuyla baþkan seçilmiþ bulunmaktayým.
     Yeni görevime baþlarken, yönetim kurulumuzla birlik ve beraberlik içinde olup odamýzý bulunduðu konumdan daha da yukarýlara çýkarmak için elimizden geleni fazlasýyla yapacaðýmýz konusunda odamýzýn kýymetli üyelerine söz veriyor, bu konuda desteklerini bekliyorum" dedi.

     Yorum yap


     • #6
      adýný koymuþsun zaten aga..tam bir vahþet bu...insanlýktan nasip almamýþ kiþilerin salakça hareketleri iþte...bu tip þeyleri yapanlar insan bile deðil hayvanlar bile bazý insanlardan daha iyidir..ne güzel demiþ adam..."sandýklarým sandýklarým, açýldý sandýklarým, hayvandan beter imiþ, insandýr sandýklarým" diye...yazýklar olsun..

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X