Duyuru

Collapse
No announcement yet.

13 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 13 Mart 2006 Haberler

  BU KAÇINCI KURÞUN SESÝ

  Yine otopark tartýþmasý, yine silahlar, yine kan... TRABZON’da Taksim Meydaný Saðýroðlu Otel karþýsýnda Tanjant Köprüsü altýndaki otoparkta yine istenmeyen olaylar meydana geldi...

  Dün sabah saat 10:00 sularýnda otoparkýn yanýndaki refüje park etme yüzünden 61 AT 085 Plakalý aracýn þoförü Erdoðan Kapucu ile dolmuþ þoförü Kader A. arasýnda tartýþma çýktý.

  TARTIÞMANIN büyümesi üzerine Erdoðan Kapucu bacaðýndan vuruldu. Yaralý Numune Hastanesi’ne kaldýrýlýrken, olayla ilgili olarak dolmuþ þoförü Kader. A.’nýn arandýðý bildirildi. Tanjant Köprüsü’nün altýnda bulunan bölgede son dönemde yaþanan olaylar endiþe verici boyutlara ulaþtýðýný belirten vatandaþlar önlem alýnmasýný istedi.

  VATANDAÞ TEDÝRGÝN
  Tanjant Köprüsü’nün altýnda yine otopark tartýþmasý yaþandý, yine silahlar konuþtu. Son 2 ay içerisinde bu bölgede yaþanan olaylar vatandaþlarý tedirgin etmeye baþladý.

  NELER OLUYOR
  Olay yerinin hemen yanýnda bulunan bir tur firmasýnýn servisinde bulunan resim herkesin kafasýnda soru iþaretleri býraktý.
  Taksim Meydanýnda geçtiðimiz aylarda yaþanan ve 1 kiþinin ölümü bir kiþinin yaralanmasýyla sonuçlanan otopark tartýþmasý sonrasý, dün de yine ayný yerde silahlar konuþtu. Sabah saatlerinde araç park etme yüzünden bir dolmuþ þoförü ve bir vatandaþ arasýnda çýkan tartýþma, bir kiþinin yaralanmasý ile sonuçlandý. Görgü tanýklarýnýn ifadesine ve iddialara göre 61 AT 085 plakalý mavi panelvanýn þoförü Erdoðan Kapucu, Tanjant Köprüsü altýnda kalan dolmuþ duraklarýna ait otoparkýn yanýndaki refüje aracýný park etmek istedi. Aracýn þoförü Kader A., Erdoðan Kapucu’yu aracýný oraya park etmemesi için uyardý, daha sonra iki þahýs arasýnda tartýþma büyüdü ve küfürleþmeler baþladý. Erdoðan Kapucu, Kader A.’nýn kendisine küfürler etmesi nedeniyle aracýndaki sopayý alarak dolmuþ þoförüne doðru yürüdü. Durumu gören dolmuþ þoförü Kader A., silahýna sarýlarak 8 el ateþ etti. Rastgele ateþ edildiði söylenen mermilerden çýkan kurþunla Erdoðan Kapucu bacaðýndan yaralanýrken, bir mermi de olay yerinde bulunan kýz öðrenci yurdunun üst katýndaki camýndan girdi. Öðrenci yurduna isabet eden mermi kimseyi yaralamazken, olay yerine gelen polisler olay yerinde güvenlik çemberi oluþturdu. Polis, geniþ bir alana yayýlmýþ mermi kovanlarýný iþaretleyerek olayla ilgili incelemelerine baþladý. Erdoðan Kapucu, yaralandýktan sonra bir araca binerek Trabzon Numune Hastanesi’ne giderek tedavi altýna alýndý. Polislerin olayýn zanlýsý olark dolmuþ þoförü Kader A.’yý aradýðý bildirildi.

  ÝLGÝNÇ ÇÝZÝM
  Bu arada olay sonrasý bir aracýn arka camýna yazýlmýþ olan ve bir silahla, bir arabaya ateþ ediliyor þeklinde tasvir edilmiþ olan resim, vatandaþlarýn ve basýn mensuplarýnýn dikkatinden kaçmadý. Kimin ve ne zaman çizdiði belirlenemeyen resimde, kin, nefret, aþk ve hayat ibaresi bulunuyordu. Çizilmiþ resimdeki silahla ateþ açýlan aracýn üzerinde Türk Bayraðý olmasý ve arabanýn resmi bir araç gibi tasvir edilmesi de görenleri tedirgin etti.

 • #2
  KALEYÝ PARAYLA ALDI

  Trabzon''un Akçaabat Ýlçesi''ne baðlý Akçakale Beldesi''ne adýný veren Akçakale''yi, devlet 485 bin YTL ödeyerek geri aldý...

  Arazi sahibi Hacý Mustafa Genç, bu fiyatý kabul edemeyeceðini belirterek hakkýný sonuna kadar arayacaðýný söyledi.

  Kalenin bulunduðu arazinin sahibi Hacý Mustafa Genç, devletin kale ve araziyi yarý fiyatýna aldýðýný belirterek bu fiyatý kabul edemeyeceðini ve hakkýný arayacaðýný vurguladý.

  Edinilen bilgiye göre, 1297-1330 yýllarý arasýnda Trabzon Rum Pontus Ýmparatoru Aleksios tarafýndan yaptýrýlan ve 1468 yýlýnda Osman Devleti'ne geçen ve askeri üs olarak kullanýlan Akçakale, Cumhuriyet döneminde hazinenin malý olarak devlete devredildi. Daha sonra bilinmeyen bir sebeple Kokanali oðullarýndan Mehmet oðlu Hasan adýna kayýt altýna alýnan Akçakale, 24 Eylül 1949 yýlýnda 10 lira karþýlýðýnda Hasan ve oðlu Mustafa Genç tarafýndan satýn alýndý.

  Kalenin son sahibi Mustafa Genç'in (88) oðlu Münir Genç, kaleyi 1949 yýlýnda Kokanalioðullarý'ndan dedesi ve babasýnýn 10 liraya satýn aldýklarýný kaydetti. Genç, arazisinde hazine olduðunu da iddia ederek, devletin bu hazineyi çýkarmasý halinde hakkýný isteyeceðini belirtti.

  Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Öncel Koç da "Bütün tarihi arþivlere girdik ama bu kalenin bir þahsa nasýl satýldýðýný veya nasýl tapulu hale getirildiðini anlayamadýk. Bu tarihi kaleyi yeniden almak için harekete geçtik. Ama þahsýn elinde resmi tapu olduðu için kale þahsýn özel mülkü görünüyor. 5 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan kaleyi son sahibi Hacý Mustafa Genç'ten 485 bin YTL ödeyerek satýn aldýk" dedi.

  Yorum yap


  • #3
   ÖZÜRLÜNÜN KADERÝ BU

   Kör, topal, özürlü olan bizim sistemimiz, onlarý koruyamayan bizleriz suçlu...

   HER ÝÞÝNÝ KENDÝ YAPARDI
   Yaþam ve ölüm arasýndaki çizginin ne kadar ince olduðu, Türkiye’de görme özürlülüðün zorluðu Hüseyin Akpýnar’ýn öyküsünde. 72 yaþýndaki Akpýnar, görememesine raðmen, kendi iþlerini kendi yapardý. Ýþ için gittiði Akçaabat’ta korkuluðu bulunmayan bir otoparkýn giriþ boþluðuna düþtü.

   58 GÜNLÜK YAÞAM SAVAÞI
   Aðýr yaralanan Akpýnar, 58 gün KTÜ Týp Fakültesi’nde yaþam mücadelesi verdi. Uzun süre direnen yaþlý adamýn yorgun kalbi daha fazla dayanamadý ve yaþama veda etti. Hüseyin Dede, Düzköy’de CHP Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu ve partililerin de katýldýðý cenaze töreninin ardýndan topraða verildi.
   Trabzon’un Düzköy Ýlçesi Orta Mahalle nüfusuna kayýtlý görme özürlü Hüseyin Akpýnar (72) Akçaabat’ta iki ay önce geçirdiði kaza sonucu kaldýrýldýðý Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi’ndeki yaþam mücadelesini kaybetti. Özel bir iþi için Akçaabat’a giden Akpýnar, Pulathane Ýþ Merkezi’nin altýnda bulunan kapalý otoparkýn giriþinde korkuluk bulunmadýðý için parkýn giriþ boþluðuna düþmüþ ve aðýr þekilde yaralanmýþtý. Akpýnar, iki aydýr tedavi gördüðü KTÜ Týp Fakültesi’nde yaþam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Hüseyin Akpýnar’ýn cenazesine CHP Trabzon Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu baþta olmak üzere tüm partililer tam kadro katýldý. CHP’lilerin yaný sýra Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýlçe Baþkanlarý ve Belediye Baþkanlarý da hazýr bulundu. Öte yandan konuyla ilgili olarak Akçaabat Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan soruþturma sürdürülüyor.

   Yorum yap


   • #4
    ÇALINTI KAMYONET AKÇAABAT'TA ÇIKTI

    Ýstanbul''dan bir yýl önce çalýnan kamyonet Trabzon''un Akçaabat Ýlçesi’nde bulundu...

    Plakanýn sahte olduðunu ve aracýn bir yýl önce Ümraniye'den çalýndýðýný belirleyen Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Þubesi ekipleri, sahibi Yýlmaz Ulukaya'ya teslim etmek üzere kamyoneti özel bir sigorta þirketi yetkilisine teslim ettiler.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X