Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11 Mart 2006 Haberler

  INTIHAR MI CINAYET MI ?

  Yomra''daki evinin avlusunda ölü bulunan þahsýn oðlu gözaltýna alýndý...

  Oðlu gözaltýnda
  Trabzon’un Yomra Ýlçesi Sancak Mahallesi’nde 76 yaþýndaki Ekrem Yýlmaz silahla vuruldu. Aðýr yaralanan Yýlmaz, hastaneye kaldýrýlýrken yolda hayatýný kaybetti. Soruþturmayý derinleþtiren güvenlik güçleri, Yýlmaz’ýn oðlu T.Y.’yi gözaltýna aldý.

  Bugün defnediliyor
  Trabzon’un sakin ilçelerinden biri olan Yomra’da son 1 hafta içinde ikinci kez böyle bir olayýn yaþanmasý ilçe sakinlerini üzerken, Ekrem Yýlmaz’ýn bugün kýlýnacak olan cenaze namazýnýn ardýndan defnedileceði öðrenildi.
  Edinilen bilgilere göre Trabzon’un Yomra Ýlçesi Sancak Mahallesi’nde Ekrem Yýlmaz (76) dün gece saat 00.30 sýralarýnda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayý, marka ve modeli tespit edilemeyen bir tabancayla ateþ edilmesi neticesi aðýr bir þekilde yaralandý. Yýlmaz, yaralý olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldýrýldýðý sýrada hayatýný kaybetmiþtir. Olaydan dolayý Ekrem Yýlmaz’ýn oðlu T.Y. göz altýna alýndý. Olay yerine intikal eden görevliler olay yerinde 1 adet 7.65 mm çapýnda boþ kovan ile 1 adet mermi çekirdeði buldu. Suç aleti tabanca ele geçirilemezken olayda yakalanan þüpheli hakkýnda tahkikat devam ediyor. Öte yandan oðul T.Y.’nin babasýný öldürmüþ olabileciði ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bu olasýlýðýn düþük olduðu bildirildi. Öte yandan Trabzon Adli Týp Kurumu’na kaldýrýlan ceset üzerinde otopsi yapýldý. Yýlmaz’ýn cesedinin bugün ailesine teslim edilerek, Yomra’da defnedileceði öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Yaklaþýk 1 hafta önce benzer bir olay yaþanmýþ ve babasýný öldürdüðü iddiasýyla bir kiþi tutuklanmýþtý.


 • #2
  FUHUS OPERASYONU

  Emniyet’e gelen eleþtirilere karþý harekete geçen polis operasyonlara hýz verdi. Uzun süredir kentte gece gündüz kritik noktalarda kontroller yapan polis, þimdi de hassas bölgelere operasyon yapmaya baþladý...

  Trabzon Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekiplerinin önceki akþam ve gece otel ve kafelere yaptýðý operasyonda 9’u yabancý uyruklu bayan olmak üzere toplam 22 kiþi gözaltýna alýndý.

  Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekipleri gelen eleþtiriler ve yeni düzenlemelerin ardýndan ilk operasyonunu yaptý. Alýnan bilgiye göre, mahkeme kararýyla Çömlekçi Mahallesi'ndeki 3 ayný noktada otel ve kafelerde önceki akþam saat 18.00'den sabah saat 06.00'a kadar bir dizi operasyon gerçekleþtirildi. Yapýlan aramalarda bir miktar esrar ve uyuþturucu hap, 1'i hayalet tabanca olarak adlandýrýlan 'Glock' marka olmak üzere 2 adet ruhsatsýz tabanca ele geçirildi. Kontrollerde fuhuþ yaptýklarý belirlenen yabancý uyruklu 9 bayanla "insan ticareti, fuhþa aracýlýk etmek, ruhsatsýz silah bulundurmak" suçlarýndan 5'i erkek 8'i bayan toplam 13 kiþi gözaltýna alýndý. Asayiþ Þube Müdürlüðü'ne baðlý yaklaþýk 60 polisin görev aldýðý operasyonlarýn önümüzdeki günlerde de devam edeceði bildirildi.

  SAVCILIÐA SEVKEDÝLDÝLER
  Silah ve uyuþturucudan göz altýna alýnan 5 kiþi emniyetteki sorgusundan sonra serbest býrakýlýrken 1’i bayan 7 þüpheli emniyetteki sorgusundan sonra insan ticaretinden dolayý ifadeleri alýnmak üzere savcýlýða sevk edildi. S.S, Y.H, A.S, M.Y, N.K, B.M ve bayan olan Z.A savcýlýða sevk edildi. Bunun yanýnda maðdur olarak 1 Rus olmak üzere 5 Özbek asýllý kadýn sýnýr dýþý edilmek üzere yabancýlar þubesine sevk edildi.

  Yorum yap


  • #3
   ISCIYE ZAM

   Trabzon Belediyesi’nde çalýþan iþçilere yüzde 10.72 oranýnda zam yapýldý. Zammýn 1 Mart 2006 tarihinden itibaren 1 yýl geçerli olacaðý ve belediyede çalýþan 864 iþçiyi kapsayacaðý bildirildi...

   Trabzon Belediyesi ile Belediye Ýþ sendikasý arasýnda geçen yýl imzalanan toplu iþ sözleþmesi gereði iþçi ücretlerine yüzde 10.72 oranýnda zam yapýldý.
   Trabzon Belediyesi'nden konuyla ilgili yapýlan açýklamada, TÜFE artý 3 puan olarak belirlenen ücret zamlarýnýn 1 Mart 2006 tarihinden itibaren 1 yýl geçerli olacaðý ve belediyede çalýþan 864 iþçiyi kapsayacaðý bildirildi.

   Yorum yap


   • #4
    COCUK HIRSIZI SEKERLERI ELE VERDI

    Son olayýnda yediði akide þekeri M.Y’nin yakalanmasýna sebep oldu...

    Trabzon'da son 3 yýl içerisinde yaklaþýk 150 hýrsýzlýk olayýna karýþan zanlý tutuklandý. Zanlýnýn, son iþinde olay yerinde yediði akide þekerinden alýnan numuneden DNA'sýnýn belirlenmesi sonucu yakalandýðý öðrenildi.
    Deðirmendere Mahallesi'nde bir süre önce Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Þadan Eren'e ait iþyerine giren hýrsýz veya hýrsýzlar, yaklaþýk 15 bin YTL civarýnda ziynet eþyasý ve parayý alarak kayýplara karýþmýþtý. Olay yerinde inceleme yapan Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekipleri, hýrsýzýn olay yerinde yediði ve yarým býraktýðý akide þekerlerini Ankara'daki Polis Kriminal Laboratuarý'na gönderildi. Akide þekerinde hýrsýzýn býraktýðý tükürükten DNA profili belirlenirken, yapýlan test sonucunda hýrsýzlýðý Trabzon'un sabýkalý çocuk hýrsýzlarýndan M.Y.'nin gerçekleþtirdiði belirlendi. Olay sonrasý takip edilerek yakalanan M.Y. tutuklanarak Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan Trabzon Emniyet Müdürlüðü yetkilileri, son 3 yýlda yaklaþýk 700 kadar çocuðun hýrsýzlýk olayýna karýþtýðýný belirlerken, bu çocuklardan 20'sinin Trabzon'da sürekli hýrsýzlýk olayýna karýþtýðý belirtildi.

    Yorum yap


    • #5
     FABRIKALARI MI KAPATALIM

     Son yaþanan olaylardan sonra silah üreticilerinin hedef gösterilmesine tepki gösteren, Trabzon Silah Sanayi Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Hacýoðlu...

     Son yaþanan olaylardan sonra silah üreticilerinin hedef gösterilmesine tepki gösteren, Trabzon Silah Sanayi Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Hacýoðlu, "Silah üretimi yapan fabrikalarýn suçu ne? Cinayetlerin sadece yüzde 3’ü ruhsatlý silahlarla iþleniyor. Fabrikalarý mý kapatalým" dedi.
     Türkiye’de yasa gereði silah ruhsatý almayý hak eden her Türk vatandaþý silah alabilir. Son günlerde Karadeniz Bölgesinde, son olarak Trabzon’da meydana gelen Papaz’ýn kilisede öldürülmesi olayýndan sonra gözler silah ruhsatý verilsin mi verilmesin mi? Tartýþmasýna çevrildi. Bu hususta özel silah üretimi yapan ve Karadeniz’de 7 fabrikadan birisi olan Trabzon Silah Sanayi Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Hacýoðlu ile konuþtuk. Hacýoðlu, "Ruhsatlý silah verilmemesi için bazý medya kuruluþlarýnýn baskýsý var. Türkiye’de yasa dýþý olarak ellerine silah alan ve maganda tabir edilen kiþilerden dolayý, silah üretimi yapan fabrikalarýn suçu ne? Fabrikalarýný kapatarak iþsizler ordusuna yeni iþsizler mi katsýnlar? Yasal olarak silah üretimi yapan bu iþletmelere hükümet destek çýkarak dýþarýdan silah ithalatýný yasaklayarak yasal yollardan silah almayý hak eden kiþilere silah veremezler mi? Türkiye’ye kaçak olarak giren bu silahlarla cinayetlerin çoðu iþlenmektedir. Ýþte son örneði Trabzon’da iþlenen cinayet deðil midir? Cinayette kullanýlan silahýn menþeine bakarsak yurt dýþýndan geldiðini görürüz. Ancak bunu çýkýp da,bu silah kayýt dýþý ve kaçak olduðunu kamuoyuna kimse açýklamaz. Tabancayla cinayet iþlendi diye silah fabrikalarýmýzý kapatalým mý? Valilerden ve hükümet yetkililerinden bu hususta silah üretimi yapan bu kuruluþlara sahip çýkmalarýný talep eden Hacýoðlu, “Bu sýkýntýlarýn bir an önce çözümlenmelidir" dedi.
     Hacýoðlu þöyle devam etti: “Bizler daha fazla üretim yaparak iþ istihdamý yaratalým ki hem devlete hem de ekonomiye katkýda bulunalým. Avrupalýlar Türkiye’de böyle bir savunma sanayiinin olmasýný istemiyorlar. Ýnsanlar kaçak silahlarla birçok cinayetler iþleyerek faili meçhul olarak cirit atýyorlar. Yakalananlar ise yasalarýmýzýn vermiþ olduðu cüzi para cezalarýyla tekrar elini kolunu sallayarak halkýn içerisinde dolaþýyorlar. Trabzon’da iþlenen Papazýn öldürülmesi cinayetinde sayýn Trabzon valimiz duyarlý davranmýþtýr. Ancak bazý medya kuruluþlarý bu olayý son derece saptýrýp sanki tek suçlu gibi valiymiþ gibi göstermiþlerdir. Son yapýlan istatistiklere göre Türkiye’de kayýtlý ve ruhsatlý silahlarla iþlenen cinayetlerin sayýsý %3 oranýnda olduðu halde, kaçak ve kayýt dýþý silahlarla diðer cinayetler iþlenmektedir. Ýthalatçý firmalar Türkiye’de silah üreten özel firmalarýn üretim yapmalarýný istemiyorlar. Bizler üretici firmalar olarak sayýn valilerimizden ve Trabzon valimizden bizleri anlamalarýný bizlerin arkasýnda olmalarýný diliyoruz. Ülkemiz kaçak silah cenneti durumuna gelmiþtir. Silahý hak eden ve gerçek silah ihtiyacý olanlara silah verilirse silah üreten firmalarda ayakta kalabileceklerdir. Alt yapýnýn iyileþtirilmesi halinde ihracatý yükselterek ekonomiye çok faydalý olacaðýný ümit ediyorum. Sayýn valilerimizden medya ne kadar üzerlerine gelse bizler yanlarýnda olacaðýz sizleri destekliyoruz,sizlerinde bizleri desteklemenizi bekliyoruz.”

     Yorum yap


     • #6
      ÝNDÝRÝME TEÞEKKÜR EYLEMÝ

      Bir grup üniversite öðrencisi dolmuþ tarifelerine yapýlan zamlarda öðrencilere yeni uygulamaya geçilmesinde katkýda bulunan KTÜ Rektörü Ýbrahim Özen’e çabalarýndan dolayý teþekkür ettiler...

      KTÜ Öðrenci Kollektifi adýyla bir araya gelen bir grup üniversite öðrencisinden, KTÜ Makine Bölümü önünde teþekkürlü eylem geldi. Yapýlan dolmuþ zamlarýnýn geri alýnmasý için kendilerinin TESOB ve Trabzon Belediyesi’ne götürmek üzere imza kampanyasý baþlattýklarýný belirten grup sözcüsü Taylan Kaya "Geçtiðimiz yýl yapýlan %50 oranýndaki zammýn ardýndan yapýlan bu zam zaten zor durumda olan üniversite öðrencilerini daha zor bir duruma sokmuþtur. Dün Þoförler ve Otomobilciler Odasý’nýn zamlarý üniversite öðrencileri için dönem sonuna kadar geri çektiðini açýklamasýndan sonra TESOB ve Trabzon Belediyesi’ne verilmek üzere topladýðýmýz imzalarý bisikletli konvoyla götürmekten vazgeçtik. Þoförler Odasý’nýn yaptýðý açýklamada þoförlerin de maðdur olduðu söylenmiþtir. Bunu anlayýþla karþýlýyoruz" dedi. Zamlarýn geri çekilmesinin ulaþým sorunlarýný tam olarak çözemeyeceðini belirten Kollektif sözcüsü KTÜ’ye yapýlan otobüs seferlerinin artýrýlmasý amacýyla topladýklarý imzayý Belediye Baþkanlýðýna götüreceklerini ifade etti. Taylan Kaya açýklamayý þöyle tamamladý "Rektörümüze zamlarýn geri alýnmasý için gösterdiði duyarlýlýk ve çabasýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Ancak ayný duyarlýlýðý bizlerden zorla topladýðý 25 ve 80 YTL hizmet bedellerini geri verme konusunda da göstermesini istiyoruz. Bu uygulamanýn kaldýrýlmasý için sonuna kadar mücadele edeceðimizi buradan ilan ediyoruz" Açýklama sonrasý slogan atmak isteyen grup üniversite jandarma birliði komutanýnca uyarýldý ve grup imzalarý Belediye Baþkanlýðýna götürmek amacýyla olaysýz ayrýldý.

      Yorum yap


      • #7
       ANNENÝN FERYADI

       Çaresiz anne evli olan oðlunun evini terk edip Rus bir kadýnla yaþadýðýndan dert yandý...

       Artvin’in Hopa Ýlçesi’nde yaþayan 65 yaþýndaki Fatma Kara’nýn iki gözü iki çeþme aðlayarak, 7 yýldýr evli olan oðlunun evini terk edip Rus uyruklu bir kadýnla yaþamaya baþladýðýný ifade ederek yetkililerden yardým istedi.
       Yaþlý anne oðlunun yuvasýnýn yýkmasýna çok üzüldüðünü, ayrý bir ev tutarak Rus bir kadýnla yaþamaya baþlamasýyla adeta yýkýldýðýný belirterek, gözyaþlarý döktü "Ben oðlumu geri istiyorum" diyen gözü yaþlý anne Fatma Kara, Sarp Kapýsý açýldýktan sonra yüzlerce ailenin periþan olduðunu ifade ederek, "Oðlum 7 yýldýr evlidir. 2 yýldan beri Rus bayaný dost edindi. Kendi evini terk edip baþka ev tutarak onunla yaþamaya baþladý.Ben bir anne olarak yüreðim parçalanýyor. Bir daire sattý ve parasýný Rus ile birlikte yedi. Derdimi kime ve nasýl anlatayým? Oðluma ne söylediysem beni dinlemiyor. Yaþlý bir kocam var. Oðlumuza sözümüzü geçiremedik" dedi.
       Gelininin de evden ayrýldýðýný ve þu anda Bursa’daki ailesinin yanýnda kaldýðýný anlatan dertli anne Fatma Kara, "Hepimiz periþan olduk. Ne olur yetkili insanlar oðlumu ikna etsinler. Bu iþin hayýrlý sonu yok" diye konuþtu.

       Yorum yap

       Haz?rlan?yor...
       X