Duyuru

Collapse
No announcement yet.

10 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 10 Mart 2006 Haberler

  KANLI GECE

  Dehþet anlarý Trabzon’un Beþikdüzü Ýlçesi’nde faaliyet gösteren bir yol yapým þirketinde ekskavatör operatörü olarak çalýþan Diyarbakýrlý Veysel A.(20), ayný þirkette...

  Trabzon’un Beþikdüzü Ýlçesi’nde faaliyet gösteren bir yol yapým þirketinde ekskavatör operatörü olarak çalýþan Diyarbakýrlý Veysel A.(20), ayný þirkette silindir operatörü olan Torullu Ercan Aytekin’i(35) TV seyrettiði sýrada iki yerinden býçaklayarak öldürdü, yine ekskavatör operatörü olan Adanalý Mustafa Ok’u(29) ise banyoda 6 yerinden býçaklayarak aðýr yaraladý.

  Hakarete uðramýþ
  Ýnþaat þirketinde meydana gelen olay sonrasý, çalýþan diðer iþçiler Veysel A.’yý yemekhaneye kilitlemeyi baþardý. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri,Veysel A.’yý elindeki býçakla ele geçirdi. Þirkette 10 gün önce çalýþmaya baþladýðý öðrenilen Veysel A.’nýn hakarete uðradýðý gerekçesiyle olayý gerçekleþtirdiði ileri sürüldü. Sanýk çýkarýldýðý Nöbetçi Mahkeme tarafýndan tutuklandý.

  Trabzon’un Beþikdüzü Ýlçesi sýnýrlarýnda Þalpazarý Karayolu’nun 4. kilometresinde faaliyet gösteren bir yol yapým þirketinde cinayet iþlendi. Ýddiaya göre Veysel A., aralarýnda daha önceden husumet bulunan Ercan Aytekin'i, önceki gece saat 21:30 sýralarýnda TV seyrettiði sýrada 2 býçak darbesiyle aðýr yaraladý. Veysel A, daha sonra banyoda olan Mustafa Ok'u vücudunun 6 yerinden býçaklayarak aðýr yaraladý.

  Ercan Aytekin, kaldýrýldýðý Vakfýkebir Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybederken, aðýr yaralý Mustafa Ok ise KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Mustafa Ok’un hayati tehlikesinin sürdüðü bildirildi. Olay sonrasý Diyarbakýr nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenilen Veysel A, çalýþma arkadaþlarý tarafýndan yemekhaneye kilitlendi. Jandarma olay yerine kýsa sürede gelerek yemekhaneye hapsedilmiþ olan Veysel A.’yý elindeki býçakla yakaladý. Ardýndan da sorgulanmak üzere Jandarma Karakolu’na götürüldü.

  10 GÜN ÖNCE GÝRMÝÞ
  Edinilen bilgilere göre 10 gün önce ekskavatör operatörü olarak yol yapým þirketinde göreve baþlayan Veysel A. verdiði ifadelerde þahýslarýn kendisine hakaret ettiðini, bu nedenle çok öfkelendiðini hareketlerin dayanýlmaz boyuta geldiðini söyledi. Sanýk Beþikdüzü Jandarma Karakolu’nda yapýlan tahkikatýnýn ardýndan Savcýlýða sevkedildi. Savcýlýk’ta ifadesi alýnan sanýk çýkarýldýðý Nöbetçi Mahkeme tarafýndan tutuklanarak Bahçecik Kapalý Ceza ve Tutukevi’ne gönderildi.

  TORUL’DA YAS
  Aldýðý ölümcül býçak darbeleriyle yaþama veda eden silindir operatörü Ercan Aytekin’in evli ve üç çocuk babasý olduðu öðrenildi. Arkadaþlarý Aytekin’in çok dürüst ve efendi bir kiþiliðe sahip olduðunu ifade ederek bu olayý büyük þaþkýnlýkla karþýladýklarýný belirttiler. Öte yandan Detay Ýnþaat Þirketi’nin Karadeniz Sahil Yolu’nda dolgu çalýþmalarý yaptýðý belirtildi.

 • #2
  BÖYLE KADER OLMAZ OLSUN

  Trabzon’un Yomra Ýlçesi Maden Köyü’nde, kaya altýnda kalarak hayatýný kaybeden öðrenci Sultan Uzunoðlu, dün topraða verildi...

  Acýlý baba Murat Uzunoðlu, Milli Eðitim’i suçladý, önlem alýnmamasýndan yakýndý, "Böyle kader olmaz olsun"diyerek gözyaþlarýna boðuldu.
  Ýki gün önce Yomra Ýlçesi Maden Köyü’nde üzücü bir olayla hayatýný kaybeden ve bütün sevdiklerini yasa boðan küçük Sultan, dün göz yaþlarýyla topraða verildi. Okulun önünde yuvarlanan kayanýn altýnda kalarak hayatýný kaybeden Sultan’ýn acýlý babasý Mili Eðitimi suçlayarak "Bir kamu kuruluþunda böyle bir olayýn yaþanmamasý için yetkililerin önlem almasý gerekliydi. Benim kýzým bu olayda canýný kaybetti. Çok daha büyük bir facia da olabilirdi. Bundan sonra daha büyük facialar olmamasý için yetkilileri göreve çaðýrýyorum. Önlem alýnmasý için canýmýz mý yanmalý. Ben kýzýmý kaybettim, elimden kader demekten baþka bir þey gelmiyor" dedi. Olayý ucuz atlatan ve elindeki yaralarla kurtulan küçük Gülten de olayýn nasýl olduðunu þöyle anlattý: "Biz üç arkadaþ okulun bahçesinde ip atlýyorduk. Bir anda yüksek bir ses geldi ne olduðunu anlamadan Sultan’ýn taþýn altýnda kaldýðýný ve ellerimin de yukardan düþen farklý taþ parçalarýyla parçalandýðý gördüm. Eðer bende bir adým önde olsaydým Sultan arkadaþým gibi hayatýmý kaybede bilirdim" dedi.

  Yorum yap


  • #3
   VATANDAÞ BÝZÝDE DÜÞÜNMELÝ

   Trabzon Þoförler ve Dolmuþçular odasý Baþkaný Turan Altuntaþ, öðrencilerin kimlik kartlarýný göstermek suretiyle 75 Ykr’ye dolmuþlara binebileceklerini söyledi...

   Altuntaþ vatandaþlardan anlayýþ beklediklerini kaydetti.
   Trabzon Þoförler ve Dolmuþçular Federasyonu Baþkaný Turan Altuntaþ dün yaptýðý bir açýklamayla dolmuþ fiyatlarýnda yeniden düzenlemeye gittiklerini belirterek "15 Ykr. zam dolmuþçu esnafýmýzý tatmin etmemiþtir. Buna raðmen biz vatandaþlarýmýz isteklerini karþýlamaya mecburuz, aldýðýmýz yeni kararla bütün hatlarda üniversite öðrencileri kimliklerini göstermek kaydýyla eski tarifeden dolmuþa bineceklerdir" dedi. Baþkan Altuntaþ yaptýðý açýklamada bir önceki zamdan bu yana mazot fiyatlarýnýn 1.48 YTL’den, 2.10 YTL’ye çýktýðýný ve bir lastik fiyatýnýn 60 YTL’den 185 YTl’ye çýktýðýný bir bakým bedelinin ikiye katlandýðýný belirterek "Vatandaþlarýmýzýn da þoför esnafýna anlayýþ göstermesi lazým" dedi. Yeni tarifeye göre üniversite öðrencileri de kimliklerini göstererek her hatta 75 Ykr.’ye binecek, indi-bindi tarifesi de 75 Ykr olacak. Bu arada konuyla ilgili Trabzon Yomra Arsin Minibüs Kooperatifi Baþkaný Kamuran Akçay basýna yaptýðý bir açýklamada Baþkan Altuntaþ’ýn deðindi hususlara deðinerek son zammýn bundan bir buçuk yýl önce yapýldýðýný ve yapýlan 15 Ykr’lik zammýn da vatandaþlar tarafýndan anlayýþla karþýlanmasý gerektiðini ve halkýn þoför esnafýna sahip çýkmasý gerektiðini dile getirdi.

   Yorum yap


   • #4
    EMEKLÝYE KOLAYLIK

    Bað-Kur Trabzon Ýl Müdürü Ömer Köse, 65 yaþ ve üstündeki aylýk alan sigortalýlarýn maaþlarýnýn PTT memurlarý aracýlýðý ile elden ödenebileceðini bildirdi...

    Bað-Kur Trabzon Ýl Müdürü Ömer Köse, sigortalý ve hak sahiplerinin aylýklarýnýn rahat bir ortamda ödenebilmesi için, PTT þubeleri tarafýndan da ödenmesine imkan saðlayan protokolün imzalandýðýný söyledi.

    1479 ve 2926 sayýlý kanunlar uyarýnca Bað-Kur’dan yaþlýlýk, mamüllük ve ölüm aylýðý alan sigortalý hak sahiplerinin aylýklarýný 25 Mart tarihinden itibaren PTT þubelerinden alabileceklerini belirten Ömer Köse, "65 yaþ ve üstü aylýk alan sigortalý ve hak sahipleri, malul sigortalýlar ile anne-babadan ölüm aylýðý alan mamul çocuklarýn aylýklarý talep halinde PTT personeli marifetiyle ikamet adreslerine ödenecektir"dedi.

    Sigortalýlar ve hak sahiplerinin PTT þubelerinden yapýlacak maaþ ödemeleri ile ilgili PTT Genel Müdürlüðü ile Bað-Kur arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü çerçevesinde sigortalýlar ve hak sahiplerinin bir dilekçe ile Ýl Müdürlüðü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

    Yorum yap


    • #5
     OTERL CÝNAYETÝNDE KARAR: 15 YIL HAPÝS

     Trabzon''da Muammer Karabacak''ý, otel lobisinde silahla vurarak öldürdüðü iddia edilen sanýk, 15 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý...

     Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada, ''kasten adam öldürmek ve ruhsatsýz silah bulundurmak'' suçlarýndan tutuklu yargýlanan sanýk Ümit Özsandýkçýoðlu, hazýr bulundu. Özsandýkçýoðlu, ifadesinde, olay günü iþlettiði büfeyi gece geç saatlerde kapattýðýný, sonra da bir arkadaþýnýn çay ocaðýna gittiðini söyledi. Bir süre sonra tekrar büfesine geri döndüðü sýrada bir el silah sesi duyduðunu ifade eden Özsandýkçýoðlu, bunun üzerine bir süre sonra gittiði otelde yerde yatarken bulduðu Karabacak'ý hastaneye götürdüðünü belirtti. Karabacak'ý hastaneye götürdükten sonra evine gittiðini ve olaydan 25 gün sonra polisler tarafýndan gözaltýna alýndýðýný söyleyen Özsandýkçýoðlu, suçsuz olduðunu iddia etti. Mahkeme heyeti, sanýk Özsandýkçýoðlu'nu 15 yýl hapis cezasýna çarptýrdý. Öte yandan, duruþmanýn ardýndan adliye binasý içinde sanýk yakýnlarý ile ölen Muammer Karabacak'ýn yakýnlarý arasýnda tartýþma yaþandý. Tartýþma, polis memurlarýnýn araya girmesiyle sona erdirildi. Muammer Karabacak 1 Temmuz 2005 tarihinde Pazarkapý Mahallesi'ndeki Hasbi Palas Oteli'nin lobisinde silahla baþýndan vurularak aðýr yaralanmýþ, kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetmiþti. Olayla ilgili Ümit Özsandýkçýoðlu tutuklanmýþtý.

     Yorum yap


     • #6
      ALEVLERÝN ARASINDA

      Sürmene’den sonra Of’taki örtü yangýný korku yaþattý Trabzon''un Of Ýlçesi’nde dün akþam saatlerinde çeþitli mahalle ve köylerde meydana gelen yangýnlar panik ve korkuya neden oldu...

      Sürmene’den sonra Of’ta meydana gelen yangýnlarýn anýzlarýn yakýlmasý sonucu meydana geldiði tahmin ediliyor. Fýrtýnanýn da etkisiyle yangýnlar mahalle mahalle yayýldý.

      Konuyla ilgili bilgi veren Of Kaymakamý Cengiz Yücedal, ilçeye baðlý Çamlýca ve Kaban mahalleleri ile Ballýca, Korkut ve Aðaçbaþý Köyleri'nde örtü yangýnlarý çýktýðýný söyledi. Bu yangýnlardan Ballýca köyündeki yangýnýn söndürüldüðünü, Korkut Köyü'ndeki yangýnýn kontrol alýndýðýný kaydeden Kaymakam Yücedal, Aðaçbaþý Köyü'ndeki yangýný söndürme çalýþmalarýnýn baþladýðýný kaydetti. Yangýn söndürme çalýþmalarýna ilçe jandarma ve itfaiye ekipleri ile vatandaþlarýn katýldýðý belirtildi. Kaymakam Yücedal, ''Yangýnýn yerleþim yerlerine sýçramasý durumu söz konusu deðil. Ýtfaiye ekipleri yangýn söndürme çalýþmalarýný sürdürüyor. Halkýmýz korku ve paniðe kapýlmasýn”dedi.
      Öte yandan Sürmene’deki yangýnýn kontrol altýna alýndýðý öðrenildi. Arsin Kaymakamý Hulusi Þahin ise ilçeye baðlý Yeþilyalý beldesinde meydana gelen örtü yangýnýnýn kontrol altýna alýndýðýný, yangýnda yaklaþýk 2 dönümlük çalýlýk arazinin yandýðýný söyledi.


      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X