Duyuru

Collapse
No announcement yet.

8 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 8 Mart 2006 Haberler

  BÖYLE SEVGÝ OLMAZ OLSUN

  Silah sevgisi 8 yaþýndakini de 78 yaþýndakini de öldürüyor, ölümle burun buruna getiriyor...

  Akçaabatlý Mücahit, oyuncak tabancadan çýkan boncuk kurþun sebebiyle gözünden oluyordu

  Oyuncaðý bile tehlike
  Mafya dizilerinin ve büyüklerin silah sevgisinin çocuklarý fazlasýyla etkilediði, yaþanan olaylarla gözler önüne seriliyor. Bu kez Trabzon’un Akçaabat Ýlçesi’nde oyun oynayan iki arkadaþ birbirlerine oyuncak tabanca çekti. Henüz 8 yaþýndaki Mücahit Bekir Çakýr, arkadaþýnýn oyuncak silahýndan çýkan boncuk kurþunla gözünden yaralandý.

  Genci yaþlýsý yok
  Araklý Þehit Murat Altýntaþ Caddesi'nde Rasim Þahintürk (78), evinde temizlediði silahýn kazaen ateþ almasý sonucu göðsünden aðýr þekilde yaralandý. Olayýn duyulmasý üzerine eve gelen oðlu Yusuf Þahintürk, babasýný odada kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldýrýlmak istenen yaþlý adam, oðlunun kollarý arasýnda hayatýný kaybetti.

 • #2
  13'ÜNDE KALPTEN ÖLDÜ

  Vakfýkebir þaþkýnlýk yaþýyor Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi Kemaliye Mahallesi Ýlköðretim Okulu öðrencilerinden Mehmet Kýlýç kalp rahatsýzlýðý sonucunda 13 yaþýnda hayata gözlerini yumdu...

  Çok küçük yaþta hayata veda eden Mehmet’in ölümü okulunda ve Vakfýkebir’de büyük üzüntü yarattý.

  Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi Kemaliye Mahallesi Ýlköðretim Okulu öðrencilerinden Mehmet Kýlýç kalp rahatsýzlýðý sonucunda 13 yaþýnda hayata gözlerini yumdu. Çok küçük yaþta hayata veda eden Mehmet’in ölümü okulunda ve Vakfýkebir’de büyük üzüntü yarattý. Uzun süredir kalp rahatsýzlýðý bulunan ve nakil bekleyen talihsiz çocuk önceki gece Trabzon KTÜ Farabi Hastanesinde verdiði yaþam mücadelesini kaybetti. Ailenin tek erkek çocuðu olan Mehmet’in babasý Cabir Kýlýç Vakfýkebir’de esnaflýk yapýyor.

  Vakfýkebir Kemaliye Mahallesi Ýlköðretim Okulu 7. sýnýf öðrencisi olan Mehmet Kýlýç dün öðle namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn artýndan Akköy’de topraða verildi.

  Yorum yap


  • #3
   ZALÝMLERE LANET

   Daðlarý aþarak Akçaabat ilçesindeki mitinge katýlan yaþlýlar, gençler zalimlere lanet yaðdýrdý...

   SP’nin Akçaabat’ta düzenlediði, "Peygambere sevgi, zalimlere lanet" mitingine halk yoðun ilgi gösterdi.
   Bir elinde asasý, bir elinde kuru ekmek torbasý ve peygamber aþký. Ýslam mühürlü kalbi ile daðlarý aþarak Akçaabat ilçesindeki mitinge katýlan yaþlýlar, gençler zalimlere lanet yaðdýrdý. Saadet Partisi’nin(SP) Akçaabat’ta düzenlediði, "Peygambere sevgi, zalimlere lanet" mitingine halk yoðun ilgi gösterdi. Mitingde birer konuþma yapan eski milletvekili Þeref Malkoç ve Araklý Ýlçe Belediye Baþkaný Ümit Cebi, Osmanlý torunlarýnýn dün olduðu gibi bugün de zalimlerin karþýsýnda olduðunu belirttiler. Avrupa’nýn Ýslam alemine yaptýðý haksýzlýk karþýsýnda iktidarýn sessiz kaldýðýný ileri süren Þeref Malkoç, AB uðruna hiç Hýristiyan’ýn bulunmadýðý Türkiye’nin dört bir yanýnda kilise acýldýðýný, Türkiye’nin eþkýyalar ülkesi haline düþtüðünü söyledi. Malkoç, "Ýmam hatiplerin engelleri kalkmazken, Peygambere yapýlan saldýrýlar Türkiye’nin ve Ýslam aleminin vicdanlarýný sýzlatýrken hiç kýlý bile kýpýrdamayan bu iktidarý hükümet yapan bu millet ona dersini de vermeyi çok iyi bilir"dedi. Sevgi, þefkat ve merhamet dolu Hz.Muhammed’e yapýlan saldýrýyý kýnayan Araklý Belediye Baþkaný Ümit Cebi ise, zalimlerin dersini alacaðýný vurguladý. Vatandaþlarýn ellerinde açtýklarý pankartlarda, "Anam, babam ve çocuðum sana feda olsun", "Ya Resulullah aþkýyla yaþayan bir toplum zalimleri her zaman korku nöbetine mahrum býrakacaktýr" gibi yazýlar yazdý. Akçaabat’ta adeta tarihi bir gün yaþandý.

   Yorum yap


   • #4
    ÇAPOÐLU FARK ATTI

    Trabzon’un Of Ýlçesi’nde Adalet ve Kalkýnma Partisi Kongresi’nde nefesler tutuldu...

    Mevcut baþkan Fazlý Çapoðlu ile Ünal Çelik’in baþkan adayý olduðu kongreye ilgi yoðundu. Çapoðlu 264 oy alarak yeniden baþkan seçilirken, rakibi Ünal Çelik 138 oy aldý.

    AKP Of ikinci olaðan kongresi yapýldý. Kongrede mevcut baþkan Fazlý Çapoðlu ile Ünal Çelik yarýþtý. Saat 11:00’da Of Belediyesi dinlenme tesislerinde baþlayan ilçe kongresine ilgi ve katýlýmýn oldukça yüksek olduðu gözlendi.
    Kongreye Trabzon Milletvekilleri Kemalettin Göktaþ, Asým Akyan, Mustafa Cumhur, Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, Trabzon Belediye baþkan adaylarýndan Ýzzet Hacýömeroðlu, Ýl genel meclisi baþkaný Ahmet Aslanoðlu, ilçe baþkanlarý, partili belediye baþkanlarý ve delegeler katýldý. Milletvekili Asým Akyan yaptýðý konuþmada, "Biz iktidara geldiðimizde borçlarýmýzýn milli gelire oraný yüzde seksen civarýndaydý. Þu anda geldiðimiz oran yüzde elliyedi. Demek ki bizim borçlar yirmi üç puan daha azaldý. Þimdi biz Türkiye’yi rantiyeden þantiyeye çevirdik. Trabzon Cumhuriyet tarihinde böyle bir þantiye dönemi görmemiþtir"dedi. Kemaletttin Göktaþ ise konuþmasýnda, "Eskiden koca karýlar köylerde bu yýl üzüm senesidir, bu yýl mýsýr senesidir diye dedikodu yaparlardý. Þimdi de muhalefettekiler bu dedikoduyu yapýp bu yýl seçim senesidir diyorlar. Konuþtuklarý zaman mangalda kül býrakmýyorlar. Seçim mecim yok. Bu halk bize beþ yýl görev verdi. Görevimizi tamamlamadan gitmek yok"diye konuþtu.

    Kongrede ilçe baþkan adaylarý Fazlý Çapoðlu ve Ünal Çelik’te birer konuþma yaptýlar. Bazý partililer, Milletvekilleri Kemalettin Göktaþ ve Mustafa Cumhur’un konuþmalarý sýrasýnda mevcut ilçe yönetiminden yana tavýr sergilemelerinin hiç hoþ olmadýðý siteminde bulundular. Milletvekili Cumur’un ise Dünya Kadýnlar gününü bir gün önceden kutladý.

    DELEGE ÇAPOÐLU DEDÝ
    Konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi. Kayýtlý 402 delegeden 377’si oy kullandý. Seçim sonucunda Fazlý Çapoðlu 264 oy alarak yeniden baþkanlýða seçildi. Ünal Çelik ise 138 oyda kaldý. Fazlý Çapoðlu baþkanlýðýndaki yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: Fikret Cevahiroðlu, Mustafa Ýmamoðlu,Zekeriya Alper, Ömer Fazlýoðlu, Ýrfan Göktaþ, Ufuk Hacýahmetoðlu, Yunus Ayaz, Talat Demircioðlu, Ercan Saral, Ahmet Okumuþ, Ali Muratoðlu, Eþref Asan, Sinan Hacýmurtezaoðlu, Cengiz Bulut,Harun Akyüz, Nurettin Þenyüz,Ali Hacýmustafaoðlu, Mehmet Hilmi Vural, Osman Okur, Kemal Ulu, Mehmet Karakaþ, Selim Þiþman Ömer Faruk Holoðlu ve Halit Ayazoðlu.

    Yorum yap


    • #5
     ÇÖPTEN KURTULUYORUZ

     Trabzon-Rize Katý Atýk Düzenli Depolama Tesisi Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantýsý yapýldý...

     ÝSTAÇ A.Þ. Proje Etüt Müdürü Yüksek Mühendis Þenol Yýldýz, çalýþmalarýn çevre saðlýðý ve güvenliði açýsýndan bir sorun teþkil etmeyeceðini, gerekli bütün tedbirlerin alýndýðýný ifade etti.

     Yorum yap


     • #6
      ''KAN BAÐIÞINDA BULUNUN''

      DSÝ 22. Bölge Müdürlüðü’nce hem Kýzýlay’a yardým hem de saðlýklý bir yaþam için kan baðýþý kampanyasý baþlatýldý...

      Kampanyaya baþta DSÝ 22. Bölge Müdürü Bahri Ege olmak üzere bütün çalýþanlar destek verdi.

      Kampanyaya DSÝ 22. Bölge Müdürü Bahri Ege baþta olmak üzere tüm çalýþanlar da kan vererek katkýda bulundu. Bölge Müdürü Ege kan vermenin saðlýk açýsýndan önemli olduðunun altýný çizerek, “Kan vermek saðlýk açýsýndan önemli bir olgudur. Kýzýlay, ihtiyaç olduðu durumlarda önemli misyon üstlenmektedir. Biz de bunun farkýndayýz. Bu nedenle önemli bir kuruluþ olan Kýzýlay’a hem yardým ediyoruz hem de ihtiyaçlý kiþilere yardým etmenin haklý gururunu yaþýyoruz” ifadelerini kullandý.

      Yorum yap


      • #7
       HEDEFE ULAÞILDI


       Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ýbrahim Kul, meclis üyelerini 2005 yýlý yatýrýmlarý hakkýnda bilgilendirdi. Kul, Toplam köy yolu aðýmýzýn 7 bin 942 km’si birinci dereceli, 2 bin 675 km’si ise ikinci dereceli yoldur...

       Trabzon ili yol aðý açýsýndan (10 bin 617 km.) Türkiye’de birinci sýrada bulunmaktadýr. Ýlimizde 63 Adet grup köy yolumuz bulunmaktadýr. Toplam uzunluðu 794 km. olan grup köy yollarýmýz Toplam yol aðýmýzýn % 8’ini oluþturmaktadýr . Ýmar Müdürlüðümüzce yapýlan projelerden Köy yollarýnda % 67, Ýçme sularýnda % 39, Ýnþaat iskanda % 89 ve sulamada %92 gerçekleþme saðlanmýþtýr. 5 adet Komple grup yolunda yýlý ödeneklerinin % 100 harcanmýþtýr. 2005 yýlýnda, Toplam proje sayýmýz 762, Toplam proje tutarý 32.166.013 YTL. 2005 yýlý ödeneði 19.386.164 YTL. 0lup 2005 yýlýnda yapýlan harcama 12.103.411 YTL. dýr. Parasal gerçekleþme % 62 biten proje sayýsý 306, devam eden proje sayýsý 78’dir. Ýhale aþamasýndaki proje sayýsý 2’dir. 2005 yýlýnda, köy yollarýnda 130 km. tesviye yapýlmýþ olup gerçekleþme % 87 dýr, yine 137 km stabilize yapýlmýþ olup gerçekleþme % 100 dür. 365 km Onarým yapýlmýþ 0lup gerçekleþme %91 dýr, 57 km 1. kat asfalt yapýlmýþ gerçekleþme % 66 dýr, 15 km 2. kat asfalt yapýlmýþ gerçekleþme % 65 dýr, beton yolda 31 km. gerçekleþme % 100 dur, bunun yanýnda yine Köylere hizmet Götürme birliklerince de 7 bin 890 metre betonyol yapýlmýþtýr, 883 km malzemeli bakým yapýlmýþ olup gerçekleþme % 100 dur 9 bin 543 km greyderli bakým yapýlmýþ olup gerçekleþme % 100’dür" dedi.

       DÝÐER ÇALIÞMALAR
       Ýbrahim Kul, diðer yatýrýmlara iliþkin, "138 metre menfez yapýlmýþ olup gerçekleþme % 100 dur, bunun yanýnda yine Köylere hizmet Götürme birliklerince de 390 metre menfez yapýlmýþtýr, 14 bin 695 metreküp Ýstinat duvarý yapýlmýþ gerçekleþme % 100’dür. Bunun yanýnda yine Köylere hizmet Götürme birliklerince de 3280 metreküp istinat duvarý yapýlmýþtýr. Büz þantiyemizde 6 bin 109 adet büz üretilmiþ olup gerçekleþme % 100’dür. 10 adet köprüden 2 adeti bitirilmiþ 8 adeti ise 2006’da bitecek þekilde planlanmýþtýr" diye konuþtu.

       Yorum yap

       Haz?rlan?yor...
       X