Duyuru

Collapse
No announcement yet.

23 Þubat 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 23 Þubat 2007 Haberler

  BOÞALTALIM DA NEREYE GÝDELÝM?


  Trabzon'un Sürmene Ýlçesi Soðuksu Mahallesi Hastane arkasýndaki 5 evin acilen tahliye edilmesine karar verildi. Gerekçe ise bu bölgede yapýlan istinat duvarý sýrasýnda meydana gelen heylalan sonrasý evlerde oluþan çatlýktar ve zeminin saðlam olmamasý gösterildi.
  Beþ evde oturan 18 kiþi ise þaþkýn. "Bize bu evleri boþaltýn diyenler nerde ikamet edeceðimizi söylesinler. Sokakta mý yatalým" þeklinde tepkisini dile getiren Mehmet Altýokka, Asuman Çebi, Naciye Orun, Hayrettin Çebi ve Mahmut Tokgöz maðduriyetlerinin giderilmesini istediler
  Jeoloji Yüksek Mühendisi Emine Þevketbeyoðlu, Jeoloji Mühendisi Ömer Kýratlý ve Ýnþaat Mühendisi Serap Bayraktar'ýn bölge ile ilgili hazýrladýðý raporun sonuç bölümünde þu ifadeler kullanýldý; "Konutlarda ve konutlarýn kuzeyinden geçen mahalle yolunda oluþan hasarlarýn önlenebilmesi için, yol ile istinat duvarý arasýndaki alanda doðu batý do
  ðrultulu fore kazýk inþa edilmesi,fore kazýk inþaasýndan sonra mevcut istinat duvarýnýn istifli taþ dolgu ile arka kýsmýnýn doldurulmasý,yamaçtan sýzan sularýn drene edilmesi,arazi içindeki gerilme çatlaklarýn kil ile doldurularak sýkýlanmasý,Hayati Ertürk ve hissadarýna ait inþaatýn güneybatý kýsmýnda açýlmýþ olan sevin tekniðine uygun istinat duvarý ile desteklenmesi,yapýlacak çalýþmalar sýrasýnda titreþim oluþturabilecek unsurlardan sakýnýlmasý gerekmekte.
  Islah çalýþmasý tamamlanýncaya kadar söz konusu konutlarda can ve mal güvenliði açýsýndan ikamet edilmemesi ve yolun trafiðe kapatýlmasý gerektiði kaanatine varýlmýþtýr.

 • #2
  GENÇLÝK MERCEK ALTINDA

  TBMM Çocuklarda ve gençlerde artan þiddet eðilimi ile okullarda meydana gelen olaylarýn araþtýrýlarak, gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla kurulan Meclis Araþtýrma Komisyonu ilk çalýþmasýný yapmak üzere Trabzon’a geldi. Komisyon Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Halide Ýncekara, Ýstanbul Milletvekili Mustafa Ataþ, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcý ile TBMM Uzman Yardýmcýlarý Hilmi Soner Erdoðan ve Erdin Bayram’ýn yer aldýðý heyet bu sabah ilk olarak Trabzon Valiliði’ni ziyaret etti. Vali Vekili Vural Demirtaþ, Belediye Baþkan Vekili Kemal Kýlýç, Emniyet Müdürü Arif Akkale, GSGM Ýl Müdürü Þerif Özgür, Milli Eðitim Ýl Müdürü Yavuz Selim Sandýkçý ve bazý ilgililerin katýldýðý toplantýnýn baþlangýcýnda bir açýklama yapan Komisyon Baþkaný Halide Ýncekara, ziyaretlerinin bir denetim ve sorgulama deðil, bir paylaþým ziyareti olduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi:“Bildiðiniz gibi araþtýrma komisyonumuz Aralýk’ýn ortasýnda kuruldu. Türkiye’de iddia edildiði gibi gençlerimizde artan bir þiddet eðilimi var mý bunu araþtýrmak için kuruldu. Tabi ki nüfusunun yüzde 30-35 gibi bir oranýnýn 18 yaþýn altýnda olduðu düþünüldüðü zaman, bu ülkede gençliði ve çocuðu içinde bulundurmayan hiç bir sosyal, politik, ekonomik ve kültürel politikanýn anlamlý olmayacaðýný hepimiz biliyoruz. Zaten kavga eden, savaþan ve harap eden bir dünyada çocuklarda kendi yerlerini alýyorlar.”
  Ýncekara, bu çalýþma için Trabzon’u özellikle seçmediklerini vurgulayarak, “Çünkü Trabzonlularýn bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Trabzonlularýn bu kadar yüklenmeyi hak etmediðini de biliyoruz. Çünkü yaþanýlan vakalardan biri Ýstanbul’da oldu mesela. Biz Ýstanbul’da olan bir vakayý milletle ve þehirle ile baðdaþtýrmayýz. Yapmamakta gerekir. Suçlar, hatalar tabi ki kýnanmasý gereken þeyler. Lakin bunlarý kimlikleþtirmenin, þehirleþtirmenin, cinsiyetlere sýðdýrmanýn çok da anlamlý olduðunu düþünmüyorum.
  Lakin bu yaþanan vahim olaylarýn gençler açýsýndan, Trabzon açýsýndan, ülkeyi yönetenlerin hassasiyeti açýsýndan hepimize yeniden baþýmýzý önümüze koyup, geleceðimizi ve gençlerimizi deðiþtirmek için, önlerine fýrsatlar koymak için bize fýrsat tanýdýðýný düþünüyorum. Çocuklarý daha çok tüketen deðil, üreten bir hale getirmek için basýn mensuplarýna da önemli görevler düþtüðünü düþünüyorum. Ziyaretimizin hem Trabzon halký için hem de gençlerimizin için hayýrlý olmasýný diliyorum” dedi.
  Daha sonra konuþan Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcý ise, Trabzon’u dinlemek, çözümlemek, gözlemlemek ve birlikte bir çözüm üretmek amacýyla geldikleri söyledi. Gazalcý, “Dünden ders alýp bugünü ve yarýný daha iyi kurmak amacýmýz o bizim. Uzunca bir süre Ankara’da uzmanlarý dinledik. Þimdi 10 il sapladýk. Tunceli Mazgirt’teki bir olayý incelemek için gittiðimizi saymazsak Trabzon ilk ziyaretimiz” diye konuþtu.
  Ýstanbul Milletvekili Mustafa Aktaþ da, genç nüfusun Türkiye’nin geleceði açýsýndan çok önemli olduðuna iþaret etti ve “Trabzon gibi, bölgelerde coðrafyayý temsil eden 9 ilimizi ziyaret edeceðiz. Bu çalýþmalarda umut ediyoruz ki artan þiddet eðilimleri ile hazýrlayacaðýmýz sonuç raporu Türkiye’nin gündemine düþecek. Sonuç raporundan sonra, kalýn bir çizgi ile öncesi ve sonrasý diye kalýn bir çizgiyi hissedeceðiz. Genç nüfusun Türkiye için çok büyük bir zenginlik olduðunu düþünüyoruz. Bugüne kadar yapýlmayan çalýþmalarýn bundan sonra yapýlmasý için çalýþacaðýz. Bugüne kadar gençlerimizin suça itildiðini düþünüyorum. Suç iþleyen çocuk yoktur, suça itilen çocuk vardýr. Biz büyükler görevimizi yaparsak bunlarýn önüne el birliði ile geçeriz diye düþünüyorum” dedi.

  Yorum yap


  • #3
   TEMELLE FADÝME TARÝHE KARIÞIYOR

   Karadeniz kültürün yýllardýr simgesi olan Temel ve Fadime isimleri tarihe karýþýyor.
   2001 yýlýndan bu yana Trabzon'da doðan binlerce bebek arasýnda sadece 10 çocuða Temel ismi konurken hiçbir çocuða Fadime ismi koyulmamasý þaþkýnlýk yarattý
   Temel ve Fadime'yi tanýmayan var mý? Onlar fýkralarla girdikleri yaþantýmýzda yýllardýr aðýzdan aðýza nam saldýlar. Onlar Karadeniz'in kültürünü her alanda temsil ettiler. Kýsaca onlar bizim herþeyimiz oldular. Ama ne yazýk ki biz bu deðerlere gerekli sahiplenmeyi bir türlü gösteremedik
   Doðan çocuklarýmýza adlarýný koyduðumuz Temel ve Fadime þimdilerde tarihe karýþtý. 2001 yýlýndan 2007 tarihine kadar geçen süre içinde Trabzon'da dünyaya gelen yüzlerce bebek arasýnda sadece 9'una Temel ismi konurken hiçbir kýz çocuðuna Fadime ismi konulmadý.
   2001 yýlýnda iki kiþiye Temel adý konmuþ (Temel Bekcen ve Temel Ersun)
   2002 yýýlýnda bir kiþiye Temel adý konmuþ (Temel Tanç)
   2003 yýlýnda bir kiþiye Temel adý konmuþ (Temel Baysal)
   2004 yýlýnda bir kiþiye Temel adý konmuþ (Temel Yýlmaz)
   2005 yýlýnda iki kiþiye Temel adý konmuþ (Temel Keleþ-Temel Tüfekçioðlu)
   2006 yýlýnda iki kiþiye Temel adý konmuþ (Temel Caným-Temel Meral)
   Temel ve Fadime ile ilgili yazýlan derleme ve fýkra kitaplarý ile ilgili Trabzon Turizm ve Kültür Müdürlüðü'nde hiçbir kitap ve broþürün bulunmamasý ise büyük bir tepki gördü.Temel ve Fadime konusunda bilgi edinmek isteyenlere;'Onlarla ilgili bir çalýþmamýz olmadý' dendi
   Önüne gelenin Temel fýkrasý anlattýðý, daha çok da anlatanýn zekâ düzeyine, “Temel” tercihine göre þekillenen furyayla/saldýrýya karþý Heyamola yayýn evi bir çaðrýda bulunmuþ ve Temel Kimdir kitabý derlenmiþti. Kitapta yayýn evinin amacý þu þekilde dile getirilmiþti.
   Temel'e ait olmayan, montaj, çeviri, yakýþtýrma kokan fýkralarýn bazen maksadý aþan etki yarattýðýna ve halkýn tepkisini çektiðine birkaç defa þahit olduk. Elinizdeki alçak gönüllü kitapla hem böylesi yanlýþ anlamalarý azaltmak, hem de Temel'in yalnýzca bir fýkra kahramaný olmadýðýný hatýrlatmak istiyoruz. Temel, Fadime'nin eþi, kardeþi, babasý olmasýnýn yaný sýra öðrenci, gazeteci, eylemci, öðretmen, iþ adamý, imam, fotoðrafçý, mimar, yapý ustasý, futbolcu, antrenör, doktor, araþtýrmacý, edebiyatçý, tulumcu, kemençeci, sendikacý, politikacý, balýkçý, arýcý, yaylacý… Temel ve Fadime'nin ayrý ayrý, birlikte oynadýklarý oyun çeþitlerine özellikle göz atýn; anlayana Hopa'dan Sinop'a kadar oynanan yüzlerce oyun…

   Yorum yap


   • #4
    ÝSAOÐLU'NA 5. YILDIZ    TRABZON- Ýsaoðlu Market’in 5. þubesi 2. Nolu Beþirli Mahallesi’nde açýldý.
    Açýlýþ törenine Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ahmet Aslanoðlu, kamu kurum ve kuruluþlarý temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý.
    Ýsaoðlu Market Genel Müdürü Ýbrahim Ýsaoðlu, Trabzon’un birçok yerinde verdikleri kaliteli hizmeti Beþirli Mahallesi’ne taþýdýklarýný ifade etti.
    Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ise, "Ýsaoðlu Market, Trabzon’a farklý bir marketçilik anlayýþý getirmiþtir. Ben Ýsaoðlu Market yetkililerini takdir ediyorum. Ayrýca burada açýlan markette iþsiz vatandaþlarýmýz iþ bulma fýrsatý yakalayacak. Bu da bizim için çok önemli" dedi.
    Açýlýþ Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Ahmet Aslanoðlu, SSK Ýl Müdürü Fikri Usta, Ýsaoðlu Market Genel Müdürü Ýbrahim Ýsaoðlu ve vatandaþlarýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

    Yorum yap


    • #5
     MÝRAPARK'TA HEDÝYE YAÐMURU     MÝRAPARK alýþveriþ merkezinin 16 Aralýk 2006 tarihinde baþlattýðý kampanya dün sona erdi.
     Kampanya sonunda yapýlan çekiliþ noter ve Milli Piyango huzurunda gerçekleþtirildi. Ýki aylýk süreçte 37999 adet katýlým kuponu verildi. Bu kuponlarla çekiliþe katýlmaya hak kazanan müþteriler çekiliþi takip ettiler. Yapýlan çekiliþte bir kiþiye 2007 model yeni Opel Corsa Essentia 1.2 Twinport, 1 kiþiye Vestel Millenium 106 HD Plazma TV, 1 kiþiye LG Plazma TV, 4 kiþiye Motorola L7 cep telefonu, 5 kiþiye Nikon dijital fotoðraf makinesi, 100 kiþiye 100 YTL deðerinde Mirapark hediye çeki armaðan edildi.
     MÝRAPARK Alýþveriþ Merkezi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Müdürü Acun Erkuloðlu, "Bu tür organizasyonlarla halkýmýza layýk hizmetler sunmaya devam edeceðiz. Önümüzdeki günlerde baþlayacak olan, yalnýz salý ve çarþamba günleri ‘Mirapark Ýndirim Günleri’ ve ‘Alýþveriþ Sizden, Akaryakýt Bizden’ kampanyalarý yapýlacaktýr. Bugüne kadar bizleri ziyaret eden tüm müþterilerimize teþekkür ediyoruz" dedi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X