Duyuru

Collapse
No announcement yet.

21 Þubat 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 21 Þubat 2007 Haberler

  KADINLAR SÝYASETTE VÝTRÝN DEÐÝL AKTÝF OLMALI

  Nurgül KURUM


  Doðru Yol Partisi Trabzon Ýl yönetim kurulu üyesi Hatice Öztürk. Trabzon onu daha çok mesleði olan mimarlýktan tanýyor. Öztürk, mesleðinde altýna imza attýðý baþarýlý çalýþmalarla takdir topluyor. Siyaset sahnesinde çocukluðundan ve ailesinden gelen bir misyonun takipçisi olarak Doðru Yol Partisi'nde yer aldý.
  Ülke sorunlarýnýn çözümü, toplumun ekonomik ve refah seviyesinin yükselmesi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiði gençlerin sorumlu ve bilinçli olarak yetiþmelerine katký koyma adýna 2002 yýlýnda yerel seçimlerde DYP'den belediye meclis üyeliðine aday olan Öztürk, ayný zamanda siyasete de "merhaba" dedi.
  Siyasette o günkü hedefine her ne kadar ulaþamasa da Hatice Öztürk, mesleðinde gösterdiði baþarýlý performansýyla hem mesleðinin zirvesine çýktý hem de siyasette daha deneyimli bir döneme girdi.
  Öztürk, bug
  ün sahip olduðu bilgi birikimiyle DYP'de il yönetim kurulu üyesi olarak Baþkan Bekir Bülbüloðlu ve yönetim kurulu arkadaþlarý ile uyum içerisinde, partisinin iktidara gelmesi adýna çalýþmalar yapýyor.
  Öztürk, il yöneticisi olmasýna raðmen, merkez ilçe yönetimi, kadýn kollarý ve gençlik kollarý tarafýndan sevilen bir sima... Öyle ki onlarla birlikte omuz omuza vererek DYP'nin çýktýðý iktidar yolunda yoðun bir çalýþma temposu sergiliyor. Siyasetin genç ve baþarýlý ismi Hatice Öztürk, hedeflerini Karadeniz’e anlattý:
  Eðitime çok büyük önem verdiðinizi söylediniz, bunun yanýnda meslekte kendinizi geliþtirme adýna neler yapýyorsunuz?
  n EÐÝTÝM OLMADAN SORUNLAR
  ÇÖZÜMLENEMEZ
  Eðitilmedikten sonra toplumun hiçbir sorununun çözümünün olacaðýna inanmýyorum. 14 yýldýr pek çok proje çizip bina yaptým, bunlarý görmek bana keyif veriyor. Özellikle mimarlarýn kendini geliþtirdiði bir dönem vardýr. O dönemi doldurduðumu hissediyorum. Öðrenmenin, kendini geliþtirmenin sonu yoktur; bu nedenle kendimi sürekli eðitiyorum, yeniliklere açýðým, öðrenmeye çalýþýyorum.
  Her yeni gün yeni geliþmeleri beraberinde getiriyor. Onlara yetiþme adýna yoðun bir çalýþma temposuna girdim. Dünyada özellikle teknolojiyi takip etmek zorundayýz. Bu, mimarlýkta da ayný; zira ona göre çizim programlarý, yeni teknikleri öðreniyoruz. Üç boyutlu görüntüler çýkarmak için sürekli yeni programlar öðreniyoruz.
  Mesleki anlamda kendimi geliþtiriyorum. Mesleðimle beraber yaptýðým mimari eserler daha çok hoþuma gidiyor, daha güzel þeyler çýkarýyorum ilk zamanlara göre. Her yaptýðýnýz güzel geliyor, ama bir süre sonra son yaptýðýnýz daha güzel geliyor. Sosyal hayatýn sürekli içindeyiz. Yýllardan beri eþimin ve benim iþim dolayýsýyla sosyal hayatýn içinde olma zorunluluðumuz var.

  Ýktidarýn kredisi bitti
  Ülkemizde þu hep karýþtýrýlýyor: Hükümet olanlarýn yapmalarý gereken asli görevlerini milletimize yeni bir icraat olarak anlatmalarý kandýrmacadan baþka bir þey deðil. Ýktidarýn da bu anlamda ülkemizin önünü açacak fazla yeni bir icraatý yok. Trabzonumuzu ele alýrsak, geçmiþ iktidarlar döneminde baþlatýlan ve bitme noktasýna gelen yatýrýmlara katký koymanýn yenilik olarak lanse edilmesi doðru mu sizce? Trabzonumuz ülkemizin dinamiklerine ve deðerlerine en fazla sahip çýkan bir kent olarak hak ettiðini istenilen oranda alamamýþtýr. Ýnþallah Genel Baþkanýmýz Mehmet Aðar önderliðinde hükümet olacak DYP iktidarýnda bunlarý fazlasýyla alacaktýr. Ýktidarýn kredisi bitti. Bunu 4 Kasým 2007'de yapýlacak genel seçimlerde göreceðiz.

  Siyasetin dýþýnda hiç kalmadým
  Aslýnda siyasete uzak bir insan deðildim, liseden beri farklý kaynaklarý okumaya hep devam ettim. Aktif olarak düþünmüyordum. Ailem de hep siyasete meraklýydý. Hiç dýþýnda kalmadým. Türkiye'de geliþen her olay evimizde konuþulup tartýþýlýrdý. Atadan, babadan Demokrat Partili idi. Evlendikten sonra da kayýn pederim ve eþim belki aktif olarak göz önünde deðillerdi ama yýllarýn partilisi ki, kayýnpederim eski teþkilat kurucularý arasýndadýr. Onlarýn da verdiði bir sempati vardý. Ama siyasetin içinde aktif olarak bulunmam dört yýl önce... Önce belediye seçimlerinde meclis adayý idim, daha sonra kongrede il yönetim kuruluna seçildim.

  Sorunlarýn çözümü bu partide
  Bebekken saf bir þekilde doðarýz, ondan sonra çevremizden etkilenerek, ailemizden gösterilenlerle inancýmýz oluþur, kültürümüz, geleneklerimiz oluþur. Bu eðitim safhasýndadýr, çocukluktan beri... Bende de ayný þey... Siyasette okuduðum kitaplarýn; ailemin, eþimin, kayýn pederimin etkisi büyük. DYP, yýllardýr sempati duyduðum bir parti. Partimizin programý hep ülkemizin ve milletimizin deðerleri, dinamikleri ve çýkarlarý üzerine hazýrlanmýþtýr.
  Ülkemizde yaþanan olumsuzluklarýn yaný sýra, kadýnlara uygulanan her türlü haksýzlýk, gençler ve çocuklarla ilgili yaþananlar... Toplumu ilgilendiren her türlü olayla ilgili sorunlara çözüm bulabilecek parti olarak ben hep Doðru Yol Partisi'ni gördüm. Bunun yanýnda Süleyman Demirel'in politikasý beni çok etkilemiþtir. Halk adamý olmasý... Yaptýklarý yanlýþ veya doðru onlar belki tartýþýlýr. Ancak onun politikaya bakýþý, halka iniþi ve halka hitabeti beni çok etkilemiþtir. Ýnsanlarýn görüþü vardýr, herkesin bir siyasi görüþü vardýr. Bana en yakýn olan ve benim düþüncelerime kaynak olabilecek, düþüncelerimi gerçekleþtirebileceðim, insanlarýn sorunlarýna çözüm bulabileceðimiz parti olarak DYP'yi görüyorum. Bu nedenle de DYP'de siyaset yapmaktan mutluyum. Genel Baþkanýmýz Mehmet Aðar'ýn liderliðinde milletimizin bizi önümüzdeki genel seçimlerde iktidara taþýyacaðýna inanýyorum.

  AÐAR TAM BÝR HALK ADAMI
  Genel Baþkanýmýz Mehmet Aðar'a duyduðumuz sempati ve saygý, onun devletin belli yerlerinden gelmesi, bürokrasinin hemen her alanýnda hizmet vermiþ bir deneyimli siyasetçi olmasýdýr. Onun her þeyi doðru yapabileceðine inandýðýmýz için kadýnlara ve gençlere daha çok deðer verdiðini biliyorum. Çünkü Mehmet Aðar; halkýn bildiði, gördüðü gibi iliþkilerinde çok sýcak, çok insan halk adamý. Bürokraside görev yapmasýnýn yaný sýra Emniyet Genel Müdürlüðü yaptýðý dönemlerden tanýyanlarýn farklý algýlamalarý, DYP genel baþkaný olarak çizdiði yol, milletimizle bütünleþmesi, onlar adýna siyaseti yaptýðýný ortaya koymasý sonucu deðiþti. Halk adamý olan genel baþkanýmýzýn tek derdi, ülkesi ve milletinin her þeyin en iyisine layýk olacak þekilde dimdik ayakta kalmasýný saðlamak, tek kelimeyle ülkemize ve milletimize hizmet hepimizin ortak sevdasýdýr.

  Kadýnlar siyasette vitrin olmamalý
  Siyasette kadýnlarýn vitrin olarak kullanýlmasýna da karþýyým. Kadýnlar aktif olarak siyasetin içinde bulunmalý, sadece oy toplamak veya partiyi sempatik göstermek için bulunmamalý. Benim için siyaset bir amaç deðil, araç þu anda. Çünkü ben mesleki anlamda kendimi doyurucu bir konumda hissediyorum. Artýk mesleðimin zirvesine ulaþmaya baþladýðýmý hissediyorum, maddi anlamda da bir beklentim yok. Bana göre siyaset, halkýn sorunlarýný aktarýp çözmek için bir araç olabilir. Siyaseti belli bir noktaya gelip oturmak için deðil, hizmet etmek için istiyorum.
  Ülkemizde bugün bilgili, yetenekli ve en üst seviyede olan sayýsýz bayan var. Ben de bayanlarýn siyaset sahnesinde daha fazla yer almasýna inanýyorum. Partilerin vitrinlerini süsleyen deðil, bütün dava arkadaþlarý ile sýrt sýrta vermiþ, sorunlarýn çözümünde söz sahibi olacak kadar donanýmlý Türk kadýný var. Partimde de bu anlamda bayanlarýn sayýsý diðer siyasi partilere oranla daha fazladýr.

 • #2
  O ÝLÇE MAÇKA, KUMPAS ÝDDÝA!...

  Ak Parti, Trabzon Ýl Baþkaný A.Metin Genç Trabzonun gündemine oturan ve Baþbakan R.Tayyip Erdoðan tarafýndan açýmklanan Köydes ihaleleri ile ilgili "Kumpas" ifadesine açýklýk getirdi.
  Genç Baþbakanýn ifade ettiði, mektubun yazýldýðý ilçeyi Maçka olarak açýkladý.
  Genç Maçka'daki söz konusu geliþmeyi þöyle açýkladý.
  "Bir Köydes ihalesinde ödenek bitti, ama iþ bitmedi. Bunun üzerine iþ devam etti. Devam eden iþin imalat ödemesinde kaymmakam konuyu araþtýracaðýný belirtti. Bu geliþmeler 2005'in sonu ile 2006 yýlýnýn baþýnda yaþandý. Bize de parti üst yönetiminden bilgi geldi. Kaymakamla bizzat bende görüþtüm. Araþtýrmamý yaptým. Zamanýn kaþmakamý ödeme yapýlmasý ile ilgili sorunlarý anlattý. Bizde yasal ve huhuksal süreç neyse onu yap dedik. Tüm bu geliþmeler yaþanýrken Baþbakanýmýza bir mektup gitmiþ. Mektupda "Kumpas"iddiasý yer alýyor. Baþbakanýmýzýn konuþmasýnda if
  ade ettiði kumpas sözü de bu iddiadýr. Baþbakanýmýz kendisine gelen bir mektupla ilgili bu denli hassa, olayý ilçe kaymakamýndan öðreniyor sonra olayý kapatmak isteyenleri bu partide tutuyor. Böyle bir mantýk olabilir mi "dedi.
  Genç, söz konusu imalat ile ilgili ödemenin halen daha yapýlmadýðýný belirterek "Ýþin mutüeahitleri yasal yollara baþvurmuþ bu bizim dýþýmýzdaki bir geliþme"dedi.
  TEK BÝR TANE YOK
  Genç, Ak Parti il yönetiminde devlet ihaleleri ile ilgili yönlendirme yapar devlet ihalesi alan bir tek yöneticisinin olmadýðýný belirterek "Biz yolsuzluklarla mücadele için gelmiþ bir partiyiz, bu kararlýlýðýmýzý parti içinden ve dýþýndan kimse zedeleyemez"dedi.
  KÖYDESE BÜYÜK PAY
  Bu arada Genç basýn toplantýsýnda, Trabzon'a Köydes yatýrýmlarýndan 2007 yýlý için 54,5 trilyon lira ödenek ayrýldýðýný 2006 da bu rakamýn 48 trilyon olduðunu belirterek "Yine Köydes yatýrýmlarýndan aslan payýný Trabzon aldý"dedi.
  Genç, Adli Týp için de Çaðlayan beldesinde arsa bulunduðunu bu konuda geri sayýmýn da baþladýðýný ifade etti

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X