Duyuru

Collapse
No announcement yet.

5 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 5 Mart 2006 Haberler

  GÖREV BAÞINDA KAZA

  Trabzon Yay-Sat Basýn Daðýtým Grubunda þoför olarak çalýþan Ömer Faruk Þen Ordu, Giresun hattýna gazete daðýtýmýna çýktý. Dün sabaha karþý 04:30 sularýnda Akçakale’de aracýnýn hakimiyetini kaybederek denize uçtu...

  Trabzon Yay-Sat Basýn Daðýtým Grubunda þoför olarak çalýþan Ömer Faruk Þen Akçakale mevkiinde denize uçtu. Denize uçan araçtan nasýl çýktýðýný hatýrlamayan Ömer Faruk Þen olayý þöyle anlattý "Sabaha karþý vatandaþlarýmýza gazetelerini zamanýnda yetiþtirmek için yola çýktým. Akçakale mevkiinde aracýmýn kontrolünü kaybettim. Arcý toparlamaya çalýþtým ama baþaramadým. Araç denize uçtu, ben içinden nasýl çýktýðýmý ve nasýl yürüdüðümü hatýrlamýyorum. Tek hatýrladýðým bir evin zilini çalabildiðim. Daha sonra kendimi ambulansta buldum" dedi. Ömer Faruk Þen’in araçtan çýktýktan sonra Aslan Malkoç isimli vatandaþýn evini kapýsýný çaldýðý ve Malkoç ailesini hemen jandarmaya haber vererek Ömer Faruk’a yardým ettiði belirtildi. Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Ömer Faruk hemen tedavi altýna alýndý. Hayati tehlikesi bulunmayan Ömer Faruk’un tedavisinin sürdüðü belirtildi. Yay-Sat Daðýtým Müdürü Ýsmail Yavuz Ömer Faruk’u hastanede ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Ayrýca mesai arkadaþlarý da Þen’i yalnýz býrakmadýlar. Ömer Faruk Þen’de hayatýný kurtaran Malkoç ailesinin çok büyük bir iyilik yaptýðýný belirterek "Hayatýmý kurtardýlar, iyileþince ilk iþim onlarý ziyaret etmek olacaktýr" dedi.

 • #2
  BUNALIMA GÝRDÝ

  Santa Maria Katolik Kilisesi rahibi Andrea Santaro''yu öldürdüðü gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan O.A.(16) girdiði bunalým sonucu hastaneye kaldýrýldý...

  Edinilen bilgiye göre cezaevine girdikten sonra psikolojik problemler yaþayan O.A., akþam saatlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Farabi Hastanesi Psikiyatri Servisinde getirilerek kontrolden geçirildi. Burada iki saati aþkýn bir süre kalan O.A. daha sonra tekrar cezaevine götürüldü.
  Avukatý, O.A.'nýn hastaneye normal kontroller için gittiðini, cezaevinde 5 kiþilik koðuþta kaldýðýný, cezaevinin doktoru olmasýna karþýn yaþýnýn küçük olmasý sebebiyle fakültede kontrolden geçirildiðini söyledi.

  Trabzon'daki Santa Maria (Kutsal Meryem) Katolik Kilisesi'nin Ýtalyan asýllý rahibi Andrea Santaro(61), 5 Þubat 2006'da kilisede uðradýðý silahlý saldýrý sonucu öldürülmüþtü. Güvenlik güçlerinin þehir merkezinde düzenlediði bir operasyonda, rahip Santaro'nun öldürülmesiyle ilgisi olduðu gerekçesiyle lise öðrencisi O.A. silahýyla birlikte gözaltýna alýnkýþtý. O.A., emniyette üç gün süren soruþturmasýnýn ardýndan tutuklanarak cezaevine gönderilmiþti.

  Yorum yap


  • #3
   DOKAP ÝÇÝN HAREKETE GEÇÝN


   Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) Uzmaný Prof. Dr. Katsuhiro Satho, Doðu Karadeniz Bölgesi''nde kalkýnmanýn saðlanmasý için sadece bir kuruluþun...

   Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) Uzmaný Prof. Dr. Katsuhiro Satho, Doðu Karadeniz Bölgesi'nde kalkýnmanýn saðlanmasý için sadece bir kuruluþun deðil, kamu kurumlarý, sivil toplum örgütleri ve halkýn ortak çalýþmasýnýn gerekli olduðunu söyledi. Prof. Dr. Satho, Giresun Ticaret Borsasý Toplantý Salonu'nda Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý (DPT) ve JICA iþbirliði ile düzenlenen "DOKAP Bölgesi'nde Katýlýmcý Yerel Kalkýnma için Ýnsan Kaynaklarýný Geliþtirme" seminerinde yaptýðý konuþmada, bölgesel kalkýnmalarýn sadece devlet ya da sadece halkýn çalýþmalarý sonucu oluþmasýnýn mümkün olmayacaðýna dikkat çekti. Japonya'da kalkýnma projelerinin uygulandýðýný, projeyle bölgede birçok sanayi kuruluþlarý oluþturulduðunu ifade eden Prof. Dr. Satho, bu çalýþmalar sonucu alt yapýdaki bir çok eksiklikler giderildiðini aktardý. Doðu Karadeniz Bölgesi'nde kalkýnmanýn saðlanmasý için sadece bir kuruluþun deðil, kamu kurumlarý, sivil toplum örgütleri ve halkýn ortak çalýþmasýnýn gerekli olduðunu kaydeden Prof. Dr. Satho, "Bölgesel kalkýnmanýn olabilmesi için sadece devlet yatýrýmlarýnýn beklenmemesi gereklidir. Bölgesel kalkýnma bütünlük içersinde saðlanmalý. Giresun, Artvin, Trabzon, Rize, Ordu ve Gümüþhane'yi kapsayan bölgede kalkýnmanýn olmasý için sadece bir kuruluþ deðil, kamu kurumlarý, sivil toplum örgütleri ve halkýn ortak çalýþmasý gerekmektedir" dedi.
   Prof. Dr. Satho, JICA olarak kendilerinin Doðu Karadeniz Bölgesi'nin DOKAP çerçevesinde geliþmesine yönelik bölgedeki her þehirden belli sayýda katýlýmcýlarý alarak Japonya'da projeyle ilgili eðitim verdiklerini ve uygulamanýn devam edeceklerini vurgulayarak, eðitimlere katýlan kiþilerin aldýklarý bilgilerin yörenin geleceði açýsýndan son derece faydalý olacaðýný sözlerine ekledi.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X