Duyuru

Collapse
No announcement yet.

18 Þubat 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 18 Þubat 2007 Haberler

  SABAHA KARÞI KAFASINA SIKTI
  Trabzon'da dramatik bir intihar öyküsü daha yaþandý. Uzun zamandan bu yana iþleri iyi gitmeyen ve iddiaya göre iflas eden ve yine iddialara göre evine haciz gelen Naif Þahin, önceki sabah evinde intihar ederek yaþamýný yitirdi.
  Edinilen bilgilere göre iþinin iyi gitmemesi üzerine uzun zamandýr bunalýmda olan Þahin bu durumunu yakýnlarýndan da sakladý. Olayýn ortaya çýkmasý ve evine de iddiaya göre haciz gelmesi üzerine Þahin'in eþi evi terk etti. 4 aydan bu yana biri kýz iki çocuðu ile birlikte yaþayan Þahin önceki gece sabaha karþý eve geldi. Çocuklarýn yatak odasýna giren Þahin, kendine ait, yapma silah ile þakaðýna namluyu getirdi ve tetiðe dokundu. Hemen anýnda yere yýðýlan babalarýný kanlar içinde gören iki yavrunun çýðlýklarý ile komþularýnýn eve girmesi üzerine olay ortaya çýktý.
  Naif Þahin çok acele KTÜ Týp Fakültesi'ne kaldýrýldý ama artýk iþ iþten geçmiþti.

  müþhane'nin Torul ilçesi Zigana Köyü nüfusuna kayýtlý olan Naif Þahin (46)'in cenazesi bugün topraða verilecek. Polis intihar ile ilgili olarak soruþturmasýna baþladý.

 • #2
  ÝHRACAT RAKAMLARINDA DEÐÝÞEN BÝRÞEY YOK  TRABZON- Doðu Karadeniz Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný Ahmet Hamdi Gürdoðan, DKÝB'nin yetki alanýnda bulunan 3 ilden 2007 yýlýnýn Ocak ayýnda gerçekleþtirilen ihracat rakamlarýný birlik binasýnda düzenlidiði basýn toplantýsýyla açýkladý.
  Birliðin yetki alanýndaki Trabzon, Rize ve Artvin illerinden bu yýlýn ilk ayýnda 71 milyon dolar tutarýnda ihracatýn gerçekleþtirildiðini belirten Gürdoðan, bu rakamýn geçen yýlýn ayný döneminde gerçekleþtirilen ihracat oranýyla ayný olduðunu söyledi.
  Bölgeden yapýlan 71 milyon 281 bin 848 dolarlýk ihracatýn illere göre daðýlýmýna ait bilgiler de veren Gürdoðan, bu dönem içerisinde Trabzon'dan 51 milyon 363 bin 922 dolar, Rize'den 17 milyon 901 bin 865 dolar, Artvin ilinden de 2 milyon 16 bin 60 dolar düzeyinde ihracat gerçekleþtirildiðini kaydetti Ýller bazýnda deðerlendirildiðinde Trabzon'dan yapýlan ihracatta bir önceki yýlýn ayný dö
  nemine göre yüzde 15'lik bir düþüþ yaþandýðýný dile getiren Gürdoðan, Rize ilinden yapýlan ihracatýn ise yüzde 111 oranýnda artýþ kaydettiðine dikkat çekti.
  Trabzon'dan yapýlan ihracattaki düþüþün yurtdýþý piyasalarda fýndýk ihraç fiyatlarýnýn bir önceki sezona oranla yüzde 100'ler düzeyindeki düþüþten kaynaklandýðýna iþaret eden Gürdoðan, "Trabzon ili ihracatýnda fýndýk dikkate alýnmadýðýnda, fýndýk dýþýnda kalan diðer ürünlerin ihracatýnda yüzde 91 oranýnda bir artýþ olduðu görülmektedir. Rize ilinin ihracatýnda ise bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 111 oranýnda bir artýþ yaþandýðý gözlenmekte olup, bu artýþýn da ana nedeni de ilden ihraç edilen bakýr ve çinko konsantresinin ihraç fiyatlarýnda, uluslararasý piyasalarda yaþanan yüksek oranlý artýþlar olmuþtur" diye konuþtu.

  Yorum yap


  • #3
   BEÞÝKDÜZÜ'NÜ SAHÝPSÝZ BIRAKTILAR   MHP Beþikdüzü Ýlçe Baþkaný Önder Öztürk, AK Parti hükümetinin Beþikdüzü’nü kaderine terk ettiðini ve gelen yatýrýmlarla da beklenilenin gerçekleþtirilemediðini öne sürdü. Karadeniz’in sorularýna dobra dobra cevap veren Baþkan Öztürk, þunlarý aktardý:
   Karadeniz: AK Parti hükümeti döneminde Beþikdüzü’ne gelen hizmetleri nasýl deðerlendiriyorsunuz?
   Öztürk: MHP olarak ilçemizi her zaman partiler üstü görmüþüzdür ve görmeye devam ediyoruz. Ýlçemize siyasetçiler olarak, kimin çok iyi hizmetler yapýp yapmadýðýný 3,5 yýllýk MHP'nin ortak olduðu iktidar dönemini, tek baþýna 4 yýlýný aþmýþ AKP iktidarýnýn getirdiði hizmetleri artýk halkýmýzýn kýyaslama þansý olmuþtur. MHP döneminde Beþikdüzü adeta þantiyeye dönmüþ, þimdi ise sahipsizlik içinde... Aldatma ve kandýrma politikalarýný dinlemekle meþgulüz. Hizmet getiren olursa da onu takdir ederiz. Biz AKP'den yarým kalan hizm
   etlerin devam etmesini, yeni hizmetler yapýlmasýný beklerdik. Halk AKP'ye tek baþýna iktidar þansý verdi. Halkýmýzýn adýna hizmetlerin takipçisiyiz. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum; AKP'nin son dört yýlda planlayýp projelendirdiði, temelini atýp bitirip, hizmete açtýðý bir tesis dahi býrakýn Beþikdüzü'nde, Trabzon'da var mýdýr?
   Karadeniz: Beþikdüzü ve çevre ilçeler açýsýndan büyük önem taþýyan organize sanayi bölgesindeki geliþmeleri nasýl buluyorsunuz?
   Öztürk: Beþikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasýna 57. hükümet döneminde karar verildi. Dönemimizde bütün kamulaþtýrma ücretlerini ödedik. 27 Kasým 2002 tarihinde 7 trilyon üzerinden Resmi Gazete’de ihalesini yayýnladýk. 3 Kasým 2002 seçimlerinden sonra iþ baþýna gelen AKP hükümeti ilk iþ olarak OSB’yi yatýrým programýndan çýkardý. Ýþi, eline yüzüne bulaþtýrdý. Sayýn Aydýn Dumanoðlu da Beþikdüzü OSB’yi sahiplenmemiþtir. Doðru dürüst bir çalýþma yoktur. Teþvik kapsamý denildi, bir yýlý dolmak üzere, yetiþtirilmesi çok zor. Eðer yolu 4,5 yýldýr bitirilememiþse, belediyenin 18. madde uygulamasýyla tamamladýðý 525 metrelik baðlantý yolunu henüz 4,5 yýldýr açýlýp bitirilememiþse, eðer OSB’de bacalar henüz tüttürülememiþse AKP iktidarý OSB’de boðulmuþtur, sýnýfta kalmýþtýr, baþarýsýzdýr.
   Karadeniz: Beþikdüzü’nde saðlýk hizmetleri yeterli mi?
   Öztürk: Beþikdüzü her geçen büyüyor. Saðlýk konusunda hastaneye ihtiyaç vardýr. Belediyemiz Adacýk mevkiindeki bir araziyi üzerinde binasý ile beraber hastane yapmak için satýn almýþtýr. AKP Milletvekili Saðlýk Komisyonu Baþkaný Sayýn Cevdet Erdöl, AKP’nin 17 Mart’taki Beþikdüzü kongresinde "Beþikdüzü’ne müjdemiz, sürprizimiz var" diye söz vermiþtir. Ne oldu sayýn vekilim, seçmenlerinize popülist politika mý yaptýnýz? Kongredeki bu sözleriniz Beþikdüzülülerin hafýzasýndan çýkmamýþtýr. 2 yýl önce saðlýk ocaðýmýza röntgen cihazý geldi, bir personel getiremediler. Cihaz bodrum katýnda çürümeye yüz tuttu. Hastalarýmýz hastane kapýlarýnda çile çekerken vicdanýmýz sýzlýyor. AKP yöneticilerini sabah saat 08:00’da 2 nolu saðlýk ocaðýnýn önündeki emeklilerin çektiði sýkýntýyý gidip tespit etmelerini diliyorum. Sayýn Mustafa Cumur, 2 nolu saðlýk ocaðý sözünü Ekim ayýnda AKP ilçe teþkilatýnda basýnýn huzurunda verdi. Ancak bu sözünü unuttu. Adacýk Saðlýk Ocaðýnýn kapýsý örümcek baðladý. Kutluca Saðlýk Ocaðýný biz onardýk, onlar kapattýlar. Türkelli Beldesi’nde durum ayný. Býrakýn bunlarý; bir doktorumuz, saðlýk memurlarýmýz geçici görevle baþka yerlere gönderilmiþ. Bunlar siyasi midir? Bir an önce AKP’nin aklýný baþýna toplamasýný diliyorum.

   Yýlda 100-150 milyar para çýkartmak, yatýrým yapýyor gibi hava estirmekten baþka bir þey deðil

   Karadeniz : Köy yollarýnýn iyileþtirilmesi için ilçeye ayrýlan paralar sizce yeterli midir?
   Öztürk: Ýlçemizde 2 adet grup yolu vardýr. Bunlarýn her birinin bitirilmesi 30-40 trilyondur. Bunlara yýlda 100-150 milyar para çýkartmak, yatýrým yapýlýyor gibi hava estirmekten baþka bir þey deðildir. Bu iþler böyle bitmez. Beþikdüzü-Ýskenderli yolu Karayollarý aðýndadýr. Ýlk asfaltý bizim zamanýmýzda görmüþtür. Sayýn bakanýmýz geniþletip asfaltlama sözü verdi. Yapýlanlarý þu anda gelip görse, eminim sayýn bakanýmýz da üzülecektir.
   Beþikdüzü’ne aktarýlan paralar az
   Ýl Genel Meclisinde Trabzon’da toplam 3 kiþi temsilcimiz var. Ama AKP’nin yok. Grup kuracak, komisyonlara üye verecek yeterli sayýda deðiliz. Ýlçemize çýkartýlan paralarýn az olmasý, çok olmasý bizlerin haricindedir. Ýktidar partisinin ilçe baþkaný kanatlarýmýz yok diyor. Kendileri ne güne duruyor. Milletvekilimiz var. Haklarýmýzý arayacak onlar deðil mi? Tek baþýna iktidar deðil misiniz? Muktedir deðil misiniz? Partilerini seçimlere hazýrlayamadýlar diye, seçim kuruluna müracaatlarýný yapamamýþlarsa bunlarýn sorumlusu bizler miyiz? Adaylar vazgeçmiþ, o olmuþ, bu olmuþ; bunlar inandýrýcý sebepler deðil. Ýlçe halký hizmet bekliyor. Kendi içerisinde hizip olan teþkilatýn baþka þansý yoktur.
   8 köyü olan ilçelerle eþ deðeriz
   Ýlçemize il özel idareden 421 bin YTL çýktý. Ýlçeler arasýnda 11. sýradayýz. 8 köyü olan ilçelerle eþ deðeriz. Bizimle eþdeðer ilçeler 3 katýmýzý alýyor. KÖYDES projeleri tam bir fiyaskodur. 25 köyümüzün birkaçý feryat ediyor, geri kalanlarý sýradadýr. Bir muhtar paralarýmýz alamýyoruz diye isyan ediyor. Bir muhtar "Ýneðimizi, buzaðýmýzý sattýk, yol yaptýk" diyor. Köy konaðý için 13 milyarlýk malzeme 25 milyara Trabzon’dan ihaleye çýkýyor. Muhtar imza atýp iþi teslim almýyor. Herkes malý götürme peþinde.

   Asým Aykan’ýn Dolaylý köyüne
   891 milyar… Bu mu þeffaflýk?

   57. hükümet döneminde Bayýndýrlýk Bakanýmýz 452 köye eþit miktarda paralar aktarmýþtýr. O dönemin bütün muhtarlarý þahittir. Ama þimdi bayýndýrlýðýn köylere kalkýnma fonundan ilçelere paralar çýkartýlýyor. Beþikdüzü’ne 30 milyar 770 milyon. Sayýn Asým Aykan yol ve köprü inþaatý için Dolaylý köyüne 891 milyar verdi. AKP’nin adaleti bu mu? Bu mu þeffaflýk? Þimdi köyler ve ilçeler arasýnda siyasi ayrýmcýlýk yaptýklarý bir kez daha gözler önüne serilmiþtir. Bunlar gelip bu insanlardan oy istemeyecekler mi? Bütün bunlarý halkýmýza anlatacaðýz.
   Ýl genel meclisi tarafýndan SYDF kendi komisyonlarýnýn verdiði meclis itiraz etmiþ oylamamýþtýr. Zannediyorlar ki fondaki kendi adamýmýz olsa, kömür daðýtarak, oy alacaðýný düþünüyorlar. Bunlar nafile çýrpýnýþlarýdýr. Ýlgili 4. madde uyarýnca hakkaniyetli insanlara verilmesi lazým."

   Ýnsanlarýmýz belediye baþkanýmýza güveniyor

   Karadeniz: Belediyenin çalýþmalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?
   Öztürk: Halkla iç içe gönül baðý kurmasý, insanlarýn sorunlarýyla bire bir ilgilenmesi, baþkanýn kiþiliðinin halkla örtüþmesinden dolayýdýr ki, insanlar kendisine inanýyor ve güveniyor. Kýsacasý belediye baþkanýný kendilerinden biri gibi görüyorlar.
   Belediye dýþarýdaki dinamiklerimizi, iþ adamlarýmýzý Beþikdüzü’ne yatýrým yapmaya yönlendiriyor. Burada Doðu Gözaçan, Osman-Yüksel Çaðlar kardeþlere teþekkür ediyorum. Birçok mahalle yolu betonlamýþtýr. Halkýmýz artýk toz toprak ve çamur içinde gezmiyor. Ýlçeyi bir uçtan bir uca gezdiðinizde her metrekarede Beþikdüzü Belediyesi’nin hizmet mührünü görüyorsunuz.
   Karadeniz : Köylerdeki orman arazileri ve kadastro çalýþmalarý hakkýndaki düþünceleriniz...
   Öztürk: Kadastro çalýþmalarýnda fýndýk bahçelerimizdeki, orman arazileri Orman Bakanlýðý'ndan gelen yetkililerle köylünün elinden alýnýyor, hazineye devrediliyor. Tapular hazineye kesiliyor.
   Tarlasý topraðý kaymasýn diye köylü gözü gibi baktýðý ormanlarýný büyüttü. Ama hiçbir milletvekili, köylünün yanýna gidip "Ne derdin var?" demedi, hiçbir muhtardan bilgi almadý. Köylünün menfaati doðrultusunda bir baský oluþmadý. Vatandaþ ne yapsýn? Zaten çaresiz. Devletine karþý boynu kýldan ince.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X