Duyuru

Collapse
No announcement yet.

2 Mart 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 2 Mart 2006 Haberler


  8 Gün Kaça Bildi

  Doðu kökenli bir iþçiyi otopark tartýþmasý yüzünden öldürdüðü, diðerini ise yaraladýðý iddia edilen genç tutuklandý...

  Emniyet çalýþýyor
  Trabzon'da araç park etme meselesi yüzünden çýktýðý öne sürülen silahlý kavgada Ýskenderpaþa Mahallesi'ndeki Tanjant Yolu Köprüsü altýnda Aðrý Patnoslu Özkan Yýldýz'ý (24) öldürdüðü, arkadaþý Ercan Matur'u (30) da silahla yaraladýðý iddiasýyla aranan Ali E. yakalandý
  .

  Geceyarýsý yakalandý
  Gece saat 02.00 sýralarýnda Trabzon Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekipleri tarafýndan yakalanan ve ifadesinde piþman olduðunu belirten Ali E. dün Trabzon Adliyesi’ne götürüldü. Savcýlýkta ifadesi alýnan Ali E. çýkartýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  Trabzon'da araç park etme meselesi yüzünden çýktýðý öne sürülen silahlý kavgada 1 kiþinin ölümüne, 1 kiþinin de yaralanmasýna sebep olduðu iddiasýyla yakalanan þahýs, çýkarýldýðý mahkemede tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, 21 Þubat 2006 tarihinde Ýskenderpaþa Mahallesi'ndeki Tanjant Yolu Köprüsü altýnda araç park etme meselesi yüzünden çýktýðý öne sürülen ve 1 kiþinin ölümü, 1 kiþinin de yaralanmasýyla sonuçlanan silahlý kavga olayýnýn zanlýsý olduðu iddiasýyla aranan ve önceki gece yakalanan A.E. (Ali Erçin), polisteki sorgusunun ardýndan adliyeye getirildi. Zanlý A.E, cumhuriyet savcýsýndaki ifadesinin ardýndan tutuklanma talebiyle sevk edildiðin nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafýndan tutuklanarak Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi. Zanlý A.E, olay sýrasýnda amacýnýn öldürmek deðil korkutmak olduðunu belirterek, yaklaþýk 8-10 kiþinin üzerine doðru geldiðini, bu sýrada elinde demir çubuk bulunan bir kiþinin saldýrdýðýný, kendisini korumak ve saldýrganý korkutmak amacýyla elindeki silahýyla ateþ etmek zorunda kaldýðýný ve öldürmek kastýnýn bulunmadýðýný ve piþman olduðunu söyledi. Öte yandan ayný silahlý kavgaya karýþtýðý iddiasýyla Rýza A. isimli þahýs 23 Þubat 2006 tarihinde yakalanarak tutuklanmýþtý.

  Emniyette Operasyon

  Trabzon Emniyet Müdürlüðü’nde görev deðiþikliði yapýldý.Trabzon’da son dönem yaþanan asayiþ olaylarýnýn ardýndan bazý görev deðiþiklikleri yapýldý...

  Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Azcan ile Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ýlyas Kaya’nýn baktýðý birimler deðiþtirildi.

  Asayiþ Þube Müdürü Olcay Tosun ise Bilgi Ýþlem Müdürlüðü’ne verilirken, yerine Çocuk Þube Müdürü Atilla Ertürk görevlendirildi. Çocuk Þube Müdürlüðüne ise Pasaport Þube Müdürü Ahmet Özge getirildi.
  Ýbrahim Azcan ve Olcay Tosun’un görevlerinin deðiþtirilmesinden dolayý farklý yorumlar yapýlýrken, Tosun’un kendi isteði doðrultusunda alýndýðý ve baþka bir göreve getirildiði öðrenildi.


  Trabzon Emniyet Müdürlüðü’nde bazý görev deðiþiklikleri yapýldý. Edinilen bilgilere göre yaklaþýk 2 yýldýr Asayiþ Þube Müdürlüðü görevini yürüten Olcay Tosun bu görevinden alýndý. Bilgi Ýþlem Müdürlüðü’ne getirilen Tosun’un, kendi isteði doðrultusunda böyle bir görev deðiþikliðine gidildiði öðrenildi.

  KENDÝSÝ ÝSTEMÝÞ
  Öte yandan Asayiþ Þube Müdürlüðü görevine ise daha önce Çocuk Þube Müdürü olarak görev yapan Atilla Ertürk getirildi. Ertürk kýsa bir süre önce Çocuk Þube Müdürlüðü’ne getirilmiþ ve bu zaman zarfýnda da Asayiþ Þube Müdürlüðü’ne vekalet etmiþti. Hakkýnda bazý basýn yayýn organlarýnda iddialar yayýnlanan Trabzon Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Azcan’ýn da görev alaný deðiþtirildi. Azcan Emniyet Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmeye devam edecek ancak, Emniyet müdür Yardýmcýsý Ýlyas Kaya ile görev alanlarý deðiþtirildi. Asayiþ Þube Müdürlüðü’nün de daha önce Azcan’a baðlý olduðu ve bu deðiþiklikle Kaya’ya devredildiði öðrenildi.

  OPERASYONEL BÝRÝMLERE KAYA
  Edinilen bilgilere göre daha önce Ýbrahim Azcan’ýn baktýðý operasyonel birimler olan Asayiþ Þube Müdürlüðü, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü, Olay Yeri Ýnceleme Þube Müdürlüðü, Önleyici Hizmetler Þube Müdürlüðü, Çocuk Þube Müdürlüðü, Gülbaharhatun Polis Merkezi, Taksim Polis Merkezi, TEM Þube Müdürlüðü ve Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü görevleri Ýlyas Kaya’ya devredildi.

  ÝDARÝ BÝRÝMLERE AZCAN
  Daha önce Kaya’nýn baktýðý ve daha idari müdürlükler olan Bakým ve Onarým Þube Müdürlüðü, Özel Güvenlik Þube Müdürlüðü, Muhabere Þube Müdürlüðü, Eðitim Þube Müdürlüðü, Polisevi Þube Müdürlüðü, Bölge Trafik Þube Müdürlüðü, Koruma Þube Müdürlüðü, Havalimaný Þube Müdürlüðü, Serbest Bölge Þube Müdürlüðü ve Deniz Þubesi Müdürlüðü’ne ise Emniyet Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Azcan bakacak. Öte yandan Azcan hakkýndaki iddialar üzerine Trabzon’a gönderilen müfettiþin de görevini tamamlayarak Ankara’ya döndüðü ve genel itibariyle olumlu görüþ bildireceði yönünde intibalar edindiði öðrenildi.

  POLÝS BASKI ALTINDA
  Öte yandan Trabzon Emniyet Müdürlüðü’nde görevli çok sayýda polisin son yaþanan olaylardan dolayý gelen baskýlar yüzünden Trabzon’dan ayrýlmak ve baþka illere gitmek için harekete geçtiði öðrenildi. Yoðun baský ve stres altýnda çalýþan polislerin yaptýklarýnýn takdir edilmediðini ve sürekli kendilerinin eleþtirildiðini belirterek, baþka illere gitmek istediði iddia edildi.


  Fýndýk Mucadelesi

  Fýndýk Komisyonu üyeleri, dün Trabzon’un Beþikdüzü Vakfýkebir, Çarþýbaþý ve Giresun’un Eynesil ilçelerinde incelemeler yaptý...

  Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Þimdi yaþadýðýmýz mücadele fýndýðýn fiyatýný kimin belirleyeceðinin mücadelesidir" dedi.

  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Deniz Baykal’ýn talimatý doðrultusunda fýndýðýn ve fýndýk üreticilerinin sorunlarýný incelemek ve yerinde tespit ve bölgenin sesini Ankara’ya duyurmak amacýyla Karadeniz Bölgesi sahilinde incelemelerde bulunan CHP Genel Sekreter yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylýgil ve CHP fýndýk komisyonu baþkaný ve Ordu Milletvekili Kazým Türkmen’in baþkanlýk ettiði 11kiþiden oluþan fýndýk heyeti Trabzon’un Beþikdüzü, Vakfýkebir, Çarþýbaþý ve Giresun’un Eynesil ilçelerinde fýndýk üreticileriyle buluþtular.

  Parti ilçe teþkilatlarýnda yapýlan görüþmelerde fýndýk üreticilerinin görüþleri dinlendi. Ýlçe baþkanlarýnýn sunuþ konuþmalarýnýn artýndan söz alan CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi yaptýðý konuþmada fýndýkta bir oyun oynandýðýný ifade ederek þöyle devem etti; "Dünyanýn en büyük fýndýk üreticisi olan Türkiye hükümetin uyguladýðý bilinçli politika sonucu fýndýðýn fiyatýný belirleyemiyor. Hükümet fýndýk fiyatýný üreticiler, Fiskobirlik , iç piyasa deðil dýþarýdaki yabancýlar belirlesin istiyor. Þimdi yaþadýðýmýz mücadele fýndýðýn fiyatýný kimin belirleyeceðinin mücadelesidir. 2004 don olayýný yaþadýk. 630 trilyon olarak belirlenen don olayýný zararýnýn 298 trilyonunu karþýlayacaklarýný belirtmiþlerdi. Ancak 2005’de tek kuruþ ödenmedi. 2006 yýlýnda da ayný þekilde ýsrarlarýmýza raðmen bütçeye konmadý. 630 trilyonluk zararýn sadece 46 trilyonu ödendi. Fýndýðýn fiyatýnýn inmesinin nedeni Fiskobirliðin üç defa müracaat etmesine raðmen istediði krediyi alamamasýdýr" dedi.

  CHP Trabzon Milletvekili Þevket Arz ise konuþmasýnda don olayýnda olduðu gibi fýndýk paralarýnýn ödenememesi nedeniyle baþlayan sorun için yola çýktýklarýný belirtti. Arz "Tarým üretiminde elde edilen gelirin %33’ünü fýndýk saðlýyor. Dünya’daki fýndýk üretimin %75 Türkiye’de yetiþiyor. Ancak fýndýk borsasý ülkemizde kurulamýyor. AKP iktidara gelinceye kadar fýndýk fiyatlarýný hükümet açýklýyordu. AKP iktidar olduktan sonra bu durum deðiþti. Geçmiþte fýndýk fiyatý 7 milyon diye açýklandýðý zaman bu AKP’nin marifetiymiþ gibi gösterildi. Fiskobirlik seçimlerinde istedikleri olmayýnca parayý siz bulun demeye baþladýlar. Fýndýk üreticisinin, dertlerini dinlemek ve sizin sesinizi Ankara’ya taþýmak için buradayýz" diye konuþtu.

  Muðla milletvekili Gürol Ergin ise; Türkiye’de Türkiye için bir tarým politikasý uygulanmalýdýr. Türkiye’nin menfaatlerini göz önünde bulundurulmalýdýr. Ýster AB’ye üye olalým, ister olmayalým, AB standartlarýnda üretim yapma durumundayýz. Bugünkü mazot fiyatýyla çiftçimiz Avrupa ile rekabet edemez. Biz onlardan 14 kat daha fazla pahalý mazot kullanýyoruz. Fýndýkta bugün yaþanan olayý herkes görüyor. Hükümet intikam alma duygusuyla hareket ediyor. Bunda FKB’nin zerre suçu yoktur. Fiskobirlik üreticinin kendisidir. Üretici Fiskobirliðe sahip çýkmalýdýr. Bizler halkýmýzla hareket ederek er yada geç hükümeti yola getireceðiz" dedi.
  Tek Liste Olacak

  AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý 5 martta yapýlacak genel kurul öncesi tek listeyle seçime gitme kararýnda olduðunu açýkladý...

  Baþkan Ergin Aydýn, yeniden aday olduðunu belirterek, "Yeni bir ekiple teþkilatýmýz, çok daha iyi iþlere imza atacaktýr” dedi.
  5 Mart 2006 Pazar günü yapýlacak 2. Olaðan Kongresi öncesi Trabzon AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatýnda tek aday Ergin Aydýn gibi görünüyor. AK Parti Merkez yöneticilerin Ýl ve Ýlçe Teþkilatý seçimlerinde tek liste taraftarý olduðu bilinirken, dün Trabzon AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatýnda bir açýklama yapan mevcut baþkan Ergin Aydýn yeniden aday olduðunu belirterek "Partimizin Genel Merkezi genel kurullara tek listeyle gidilmesinin ve güçlü teþkilatlarla partimizin daha güzel iþler yapmasýnýn taraftarý. 22 Temmuz 2004 tarihinden bu yana AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý görevini yürütmekteyim. Bu güne kadar Trabzon için önemli bir çok projenin bitmesi ve oluþmasý için aktif rol oynadýk. Böyle bir siyasi birliðin içinde bölen deðil bütünleþtiren, ayýran deðil birleþtiren olabilmek temel ilkemiz oldu. Bugün burada AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný ve Merkez Ýlçe Baþkan adayý olarak karþýnýzdayým. Siyaset ekip iþidir. Teþkilatlarýmýn desteði ve çabasý olmadan bugünlere gelebilmemiz ve bu hizmetleri vermemiz elbette ki mümkün deðildi" dedi.

  Üniversite Tepki

  Kanserli Patates Alarmý

  Patates Kanseri þimdi de Trabzon’u tehdit ediyor. Derecik’te kanserli patates ekimi yapýldýðý tespit edildi. Ankara’ya konuyla ilgili bilgi verilirken, bilinmeyen tohumlarýn ekilmemesi istendi...

  Trabzon Tarým Ýl Müdürü Temel Þahin, Patates Kanseri (Siðili) hastalýðýnýn etmeni uzun yýllar toprakta yaþayabilen bir fungus olduðunu anýmsatarak, hastalýðýn genellikle bitkinin toprak altý aksamýnda görüldüðüne iþaret etti. Trabzon’a kanserli patates tohumlarýnýn girdiði ihbarý alýndýðý, Derecik’te bazý çiftçilerin bu tohumdan edindikleri bildirildi. Konuyla ilgili Ankara’ya bilgi verilirken, gerekirse tohumlarýn toplanacaðý ve ekildiði yerlerde karantina uygulanacaðý kaydedildi. Tarým Ýl Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada patates çiftçilerinin þu konularda dikkatli olmasý gerektiði vurgulandý: "Hastalýðýn görüldüðü tarlalarda patates üretiminin devam etmesi halinde bu tarlalarda saðlýklý temiz hastalýksýz patates üretmek mümkün olmaz. Patates siðili hastalýðý her türlü toprak yapýsýnda görülür. Bulaþýk yumrular ve tarla topraðý en önemli taþýnma ve bulaþma yoludur. Bulaþýk topraklarda kullanýlan araç, ekipman, makine ve insanlar ile bulaþabilen bu hastalýk ayrýca bulaþýk yumrularýn hayvanlara çið olarak yedirilmesi ve bunlarýn dýþkýlarý yada çiftlik gübresi ile de bulaþabilir. En önemli bulaþma ve yayýlma yolu ise bulaþýk yumrularýn tohumluk olarak kullanýlmasýdýr. Etkin mücadele için, temiz tohum kullanmak, bulaþýk tarlalarda patates üretimi yapmamak, elde edilen yumrularý hayvanlara yedirmemek, bunlarý imha etmek, kullanýlan alet ve ekipmanlarý ilaçlarla dezenfekte etmek, görüldüðünde ilgililere bildirmek, tohum satýþ belgesi olmayanlardan tohum almamak.

  O Bir Çýnar


  Trabzon’un Arsin Ýlçesi Yolüstü (Eski adýyla Hara) Köyü’nün asýrlýk çýnarý 106 yaþýndaki Refiye Tiryaki savaþ günlerini anlattý...

  Görenlerin 80 yaþýndadýr dediði Refiye Tiryaki karaciðer rahatsýzlýðý nedeniyle Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altýnda bulunuyor.
  105 yaþýnda olan Refiye Nine Trabzon’un düþman iþgalinden kurtuluþunu ve anýlarýný anlattý

  O GÜN 17 YAÞINDAYDI
  Hicri 1327 yýlýna kayýtlý ve 1320 doðumlu (Miladi 1900) 106 yaþýndaki asýrlýk çýnar Refiye Tiryaki bir ömre neler sýðdýrmadý ki, 2’si erkek 8 çocuk sahibi Refiye Nine torunlarýnýn, torunlarýnýn çocuklarýnýn ve torunun torunlarýnýn toplam sayýsýný bilmiyor, köylülerin belirttiðine göre ise 300’den fazla, yani bir köy nüfusu kadar. Refiye Nine 58 hükümet, 10 Cumhurbaþkaný gördü. Halen hafýzasý bir çok anýyý hatýrlayacak kadar iyi ve dili de þivesiyle o kadar güzel dönüyor ki.

  KIZLAR DAÐLARA ÇIKARILDI
  Refiye Nine Ýstiklal Harbi baþladýðýnda küçük yaþta olan kýzlarýn, neslin devamý için daðlara çýkarýldýðýný söylüyor. Bir yayla evinde 10-15 kýz bir arada saklandýklarýný belirten Refiye Tiryaki þöyle anlatýyor: "Bizde annelerimizin yanýnda savaþta erkeklerimize yardým etmek istiyorduk. Köyün bütün gençleri, eli silah tutan bütün erkekleri bir arada cepheye gittiler. Biz yarý aç, yarý tok daðlarda saklandýk. Savaþýn son dönemlerinde Ruslar geri çekilmeye baþlayýnca bizlerde saklandýðýmýz dað evlerinden çýkarak erkeklerimize yardým ettik."

  Özgürlüðü saðlamak için çok kan döküldüðünü söyleyen Refika Nine "O zaman özgürlüðümüz için savaþmak zorundaydýk, gelenler bize baský kuruyordu, köylerde kadýnlara tecavüz ediyorlar ve erkek çocuklarýmýzý öldürüyorlardý. Bu memleket kolay kazanýlmadý. Bu halk onuruyla direndi" diyor ve ekliyor "Trabzonlu sadece þehrini kurtarmak için savaþmadý bizim dedelerimiz, babalarýmýz, kardeþlerimiz bu memleket için savaþtý. Þehit düþmek bir gururdu onlar için."

  KÖMÜR KARASI SÜRMÜÞLER
  Kadýnlarýn, genç kýzlarýn yüzlerine kömür karasý sürdüðü günlermiþ o günler, çirkin görünmek gerekirmiþ. Zafer sonrasý bu seferde her þeyi yeniden kurma derdi almýþ insanlarý. Kimileri dönmeyenlere aðlamýþ, kimileri teselli etmiþ onlarý. Þunu anlatýyor Refiye Tiryaki o yýllara dair son olarak "Vatanýný koruyacaksan kanýnýn akmasý lazýmdý. Zira savaþlar o zaman er meydanýnda yapýlýrdý. Düþmanýnýn kim olduðunu bilir de savaþýrdýn."

  HALA YÜRÜYEBÝLÝYOR
  Refiye Nine kendini bildi bileli köyünde yaþýyor. Büyük þehirleri görmek istemiþ ama korkmuþta açýkçasý. Evlatlarý ve torunlarý bakýyor ona. "Çok þükür kendi iþimi görecek kadar yürüyorum, kimseye de fazladan yük olmuyorum ama yaþlandýkça vücudu da yetmez oluyor insanýn" diyor.

  DOÐAL BESLENME ÖNEMLÝ
  Refiye Tiryaki hep doðal beslendiðini söylüyor, uzun ömrünü bir yazýlan kadere bir de köyde yeþilin içinde yaþamasýna baðlýyor. Karaciðer yetmezliði artýp da, hastalanýp hastaneye kaldýrýldýðýnda en çok köyünü özlediðini söylüyor. "Allah nasip etti bunca sene yaþadýk, çok þükür elden ayaktan da düþmedik. Hep doðal beslendim, zaten bizim zamanýmýzda þimdiki gibi besinlerde yoktu. Yeni nesil sýhhatsiz yaþýyor, kendine önem vermiyor. Ekmek kazanmak da zor gerçi, çok çalýþmak lazým ama her þeye raðmen kendine bakmalý insan" diyor Refiye Nine. Biz de kendisine acil þifalar diliyoruz.
  Konu SaFKaN taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/4-safkan Saat 03.03.2006, 01:55 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X