Duyuru

Collapse
No announcement yet.

17.þubat 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 17.þubat 2007 Haberler

  BÝZE DE BÝR GÜN KADER GÜLER
  ÝLK GÜLEN ERDOÐAN

  ÝÞ VE AÞ peþindeki insanlarýn kuruya baðlý olan kaderleri dün Rize'de ilginç anlarýn yaþanmasýna neden oldu. ÇAYKUR bünyesinde çalýþtýracaðý bin 500 mevcsimlik iþçi için kura çekimi yaptý. Torbadan ilk ilk çýkan kiþi isim Baþbakan R.Tayyip Erdoðan'ýn memleketi olan Güneysu ilçesinden soyadý Erdoðan olan Ramazan oldu. Bu durum salonda "Erdoðan iþ baþý yaptý"þeklinde yorumlandý.
  ? HERKES BÝRÝBÝRÝNÝ KOLLADI
  NOTER huzurunda yapýlan kura çekiminde 13 bin 500 kiþinin hayalleri de yerle bir oldu. Kurada adý okunanlarýn sevinç çýðlýklarý salonda yankýlanýrken, torbada kalanlarýn hüznü ise ayrý bir manzara ortaya koydu. Kura ile belirlenen kiþiler Mart ayýnda iþ baþý yapacaklar.
  Kura çekimine ÇAYKUR'u temsilen Genel Müdür Yardýmcýsý Osman Keser, bazý siyasi partilerin il baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve iþçi adaylarý katýldý. Kura
  çekimini izlemek için Rize 2 Mart Spor Salonu'na gelen iþçi adaylarý baþlangýçta içeri alýnmazken, yaþanan kýsa süreli gerginlik DSP Rize Ýl Baþkaný Orhan Ferah ile CHP Rize Ýl Baþkaný Mehmet Aslankaya'nýn da araya girmesiyle sakinleþtirildi. Rize 1. Noter Vekili Ýbrahim Dal'ýn yönettiði kura çekimindeki ilk þanslý aday Baþbakan Erdoðan'ýn memleketi Güneysu Ýlçesi'nin Dumankaya Köyü'nden Ramazan Erdoðan oldu.Kura çekimiyle ilgili açýklama yapan Genel Müdür Yardýmcýsý Osman Keser, ÝÞKUR'a kayýt yaptýran 15 bin kiþiden bin 500 kiþinin kura çekiminin ardýndan istihdam edileceðini söyledi. Çay eksperi olarak baþvuruda bulunan 391 kiþinin tamamýnýn istihdam edileceðini belirten Keser, ayrýca 354 teknik lise, 353 de lise mezunu kalifiye elemanýn da mevsimlik iþçi olarak iþe alýnacaðýný kaydetti. Noter huzurunda yapýlan kura çekimlerinin tamamen þeffaf olduðunu vurgulayan Keser, kura sonrasýnda iþe girmeye hak kazanan adaylara da yeni iþlerinin hayýrlý olmasýný diledi.
  Salonda hüzün ve sevinç
  Kura çekimi esnasýnda salonda hüzün ve sevinç vardý. Ýþe girmeye hak kazananlarýn sevinç çýðlýklarý salonda yankýlandý. Yakýnlarý ile kura çekimini takip eden þanslý adaylar birbirleriyle kucaklaþtýlar. 15 bin kiþi arasýndan geride kalan 13 bin 500 kiþinin umutlarý ise bir baþka bahara kaldý. 13 bin 500 kiþi göz yaþlarý ile salonu terk ederken, iþe baþlayacaklarýn Mart ayýnda iþ baþý yapacaklarý ifade edildi.


 • #2
  ÇABUK SEVENLERÝNÝN GÖZYAÞLARIYLA...

  Yakalandýðý mide kanseri sonucu önceki gün hayatýný kaybeden Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi eski baþhekimlerinden Dr. Mustafa Kemal Çabuk (54) için dün sabah saatlerinde, görev yaptýðý hastanede bir tören düzenlendi. Hastane bahçesinde düzenlenen törene Ýl Saðlýk Müdürü Þafak Sünbül, Trabzon Tabipler Odasý Baþkaný Dr. Aydýn Aydýn, eski baþhekimlerden Dr. Mustafa Aydoðdu, Trabzonspor ve Milli Takýmlar eski teknik direktörü Þenol Güneþ, hastanede birlikte görev yaptýðý mesai arkadaþlarý ve yakýnlarý katýldý. Törende Baþhekim Dr. Ekrem Algün, Çabuk'un özgeçmiþini anlattý. Eski baþhekimlerden Dr. Mustafa Aydoðdu da görev yaptýðý doktor Çabuk'un kiþiliði hakkýnda konuþtu. Yapýlan tören sonrasý Çabuk'un cenazesi Ýskenderpaþa Camii'ne götürüldü. Burada cuma namazý sonrasý kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Dr. Mustafa Kemal Çabuk'un cenazesi Þalpazarý Ýlçesi 'ne baðlý Doðancý Köyü'nde topraða verilecek. Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 1992-1995 yýllarý arasýnda baþhekimlik yapan Dr. Çabuk, ayný hastanenin ortopedi servisinde görev yapýyordu. Bir süredir mide kanseri tedavisi gören Dr. Mustafa Kemal Çabuk, dün evinde aðýrlaþýnca kaldýrýldýðý Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevkedilmiþti. Çabuk, burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetmiþti.

  Yorum yap


  • #3
   ÝKÝNCÝ EL KIPIRDADI


   YILBAÞI ve Kurban Bayramý tatillerinde dahi kýpýrdamayan ''ikinci el'' otomobil piyasasýnýn, mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve baharý aratmayan sýcaklýklar nedeniyle hareketlenmeye baþladýðý bildirildi.
   Ýkinci el otomobil satýþlarýnda yaþanan uzun süreli durgunluðun ardýndan, galericiler ilk kez son haftalarda umutlandý.
   Küresel ýsýnma ve iklim deðiþiklikleri nedeniyle kýþ mevsiminde adeta bahar havasýnýn yaþandýðýna dikkati çeken galericiler, birçok açýdan sakýncalarýnýn bulunduðunu bildikleri bu durumun, ikinci el otomobil piyasasýnýn hareketlenmesine yol açtýðýný kaydettiler.
   Piyasada makul fiyatlarý nedeniyle düþük modelli otomobillere ilginin daha fazla olduðu belirtiliyor.
   ''ikinci el'' fiyatlarý þöyle:
   Marka Model En düþük En yüksek
   Uno S 1998 7.000 7.000
   Uno SX 1999 8.000 8.000

   >Broadway 1998 8.000 8.000
   Broadway 1999 9.000 9.000
   Doðan 2001 10.000 11.000
   Þahin 2001 9.000 10.000
   Palio 1.2 2001 10.000 11.000
   RenaultC. 2001 10.000 11.000
   R.C.HB 2001 13.000 14.000
   R. 19 1.4 2001 11.000 13.000
   R. Megane 2000 15.000 16.000
   Ford Focus 2001 15.000 16.000
   F.F.Ghia 2000 15.000 16.000
   Ford Fiesta 2004 15.000 16.000
   OpelA. CD 2000 16.000 17.000
   OpelC. 1.2 2001 13.000 14.000
   OpelC. 1.4 2005 20.000 21.000
   HondaC. 1.6 2001 15.000 16.000
   Hyundai 1.3 2001 10.000 11.000
   H. 1.5 LX 2001 11.000 12.000
   H. Getz 1.4 2004 14.000 15.000
   H.1.4 Dizel 2004 18.000 19.000
   T. Corolla 2001 13.000 14.000
   V. Bora 2001 19.000 20.000
   V. Bora 2004 22.000 23.000
   V. Polo 1.4 2004 19.000 20.000
   Passat T. 2001 20.000 21.000

   Yorum yap


   • #4
    ÇEKÝN ELLERÝNÝZÝ ÜZERÝMÝZDEN


    TRABZON - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Halil Ýbrahim Kalfaoðlu, Trabzon gündemiyle ilgili çarpýcý açýklamalar yaptý. Kalfaoðlu, Trabzon þehri üzerinde yýllardýr oyun oynandýðýnýn altýný çizerken Karadeniz’e son derece çarpýcý açýklamalar yaptý. Trabzon’u güvensiz ve zafiyetleri olan bir þehir olarak göstermek isteyenlerin aslýnda Türkiye’ye ihanet ettiklerini savunan Kalfaoðlu, önemli mesajlar verdi.
    YAPIYI BOZMAK
    ÝSTÝYORLAR
    "Hrant Dink cinayeti ve buna benzer olaylarýn önceleri iyi araþtýrýlmalý, Trabzon'u güvensiz ve zafiyetleri olan bir il olarak göstermek isteyen içeriden ve dýþarýdan art niyetlidirler, bunlar þehrin milliyetçi ve muhafakazar duruþunu bozmak istiyorlar. Kimse bu deðerleri yok edemez, yok gösteremez. Kirli ellerinizi üzerimizden çekin" dedi.
    "Peygamber efendimiz, Allah'a yalvarýyor: Ümmetimi açlýkla terbiye etme. Niçin? Aç kalan insan her türlü kötülüðü yapar da ondan. Ekonomimizle, eðitimimizle ve kültürümüzle oynanýyor, bunlar iyi analiz edilmelidir" diyen Kalfaoðlu, Trabzon'da siyasisinden sivil toplum kuruluþlarýna, bürokratlarýndan basýna kadar herkesin samimi bir þekilde daha dikkatli, daha saðduyulu ve dürüst hareket etmesi gerektiðini belirtti. Kalfaoðlu, þunlarý söyledi:
    GAZÝ OLAYLARI DURUÞMASI
    NEDEN TRABZON'DA
    YAPILDI?
    "Ýstanbul'daki Gazi olaylarýna iliþkin mahkemenin Trabzon'da yaptýrýlmasý düþündürücü deðil midir? Türkiye'de baþka bir il mi yoktu? Rahmi Koç'un, papazlarý gemiyle Trabzon'a göndermesi, TAYAD'ýn Trabzon'da dernekleþmesi, zaman zaman olaylarý provoke etmesi düþündürücü deðil mi? Papaz cinayatenin mahkemesinin gizli gizli yapýlmasý, fýndýk fiyatlarýnýn 6 YTL'den 3 YTL'ye düþürülmesi, Rum, Ermeni vb. derneklerinin ilimizde misyonerlik faaliyetlerini yürütmesi sizce düþündürücü deðil midir?
    ÝNSANLARIN GÖZYAÞI
    BEYAZ, KANLARI
    KIRMIZIDIR
    "Derin devlet" diyorlar o zaman bu devleti kim bu kadar derinleþtirdi? 2006 yýlýnda 3 bin 444 esnafýn kepenk kapatmasý ekonomik sýkýntýnýn açýk bir göstergesidir. Biz Trabzonlular insanlarýn dini inaçlarýna, ýrklarýna, milliyetlerine bakmýyoruz. Çünkü bütün insanlarýn gözyaþlarý beyaz, kanlarý kýrmýzýdýr. Biz insanlýða bu açýdan bakýyoruz.
    Bizdeki sosyal aile yapýsý, milliyetçi ve muhafakazar duruþ, devletine, milletine, bayraðýna baðlýlýk nasýl vatanperver olduðumuzun simgesidir. Bizde yeri geliyor torun dedeye, yeri geliyor dede toruna bakýyor, komþuluk haklarýnýn bilincinde sosyal yardýmlaþmayý ibadet bilerek yapýyoruz.
    HUZURUMUZU
    BOZMAK ÝSTÝYORLAR
    Trabzon'u zarara uðratmak, güvensiz bir þehirmiþ gibi göstermek isteyen kötü niyetli insanlara sesleniyoruz; kirli elinizi üzerimizden çekin. Trabzon'da siyasisinden sivil toplum kuruluþlarýna, bürokratlarýndan basýnýna kadar herkes daha dikkatli, saðduyulu olmalý. Unutmayalým ki bu ülke hepimizin. Atalarýmýz bu vatan için milyonlarca þehit verdi, bizler bundan ibret alarak 50-100 yýl sonra gelecek olan nesiller için en azýndan ter dökmeliyiz.

    Fatura Altay'a kesilmemeliydi

    Ýstanbul'da meydana gelen olaylarýn faturasý Trabzon'a çýkarýlýyor. Basýnýn baskýsý altýnda ezilen siyasetçiler faturayý Ýl Emniyet Müdürü Reþat Altay'a kesti. Altay'ýn göreve gelmesinin üzerinden henüz 6 ay geçti. Bu kadar kýsa zamanda kapkaç, yaralama ve adam öldürme olaylarýnda belirgin bir azalma meydana gelmiþtir.
    Esnaf ve sanatkarlarýmýzýn kabusu olan hýrsýzlýk olaylarýnda da belirgin bir azalma yaþanmýþtýr. Trabzon adýna bu olumlu geliþmeler yaþanýrken, Emniyet Müdürü Altay'ýn görevden alýnmasý yanlýþ bir hesaptýr. Zaten Ýstanbul Ýstihbarat Þube Müdürü çýkarak yanlýþýn ve hatanýn kendilerinden kaynaklandýðýný açýk açýk söylemiþtir.
    TRABZONSPOR ÝYÝ
    OLMAK ZORUNDA
    Býrakýn kavgayý gürültüyü, Trabzonspor'a sahip çýkýn. Trabzon yeniliyor, esnaf kan kaybediyor. Problemleri kiþisel deðil, toplumsal düþünmeliyiz. Trabzon'a havadan, denizden ve karadan ulaþýmla insan sirkülasyonu var.
    Trabzonspor'un iyi olduðu dönemlerde ise sayý ikiye katlanýyor. Otelcisi, lokantacýsý, dolmuþu, esnafý, simitçisi, ekmekçisi herkes bundan karlý çýkýyor. Bu þehrin en önemli deðeri olan Trabzonspor sayesinde ekmek kazananlar var. Kimse bu gerçeði inkar edemez. Trabzonspor iyi olmak zorunda.

    Esnafa verilen sözler tutulsun
    GÜNCELLEÞME ve sicil kaydýnýn ardýndan son beþ yýl içinde Trabzon'da kayýtlý 60 bin esnaf sayýsý 35 bine düþtü. 2006 yýlý içinde 3 bin 447 esnaf, sicil kaydýný sildirmek suretiyle esnaflýðý býraktý.
    Dar gelirli küçük orta iþletmeci esnafý süpermarketlere karþý ezdiler, gündeme getirdiðimiz sorunlarýn hiçbiri çözülmedi. Esnaf borç bataðýnda... Ne kirasýný ne vergisini ödeyebiliyor. 2007 yýlý çok þeye gebe olabilir. Esnaf bu gidiþle sandýða bile gitmez. Herkes þapkasýný önüne koyup iki kere düþünmeli. Artýk söz deðil, icraat istiyoruz. Verilen sözler yerine getirilip yasalar hayata geçirilmeli.
    HAKSIZ REKABET
    ÝSTEMÝYORUZ
    Esnaf ve sanatkarlar, yani perakendeciler ülkemizde çok büyük haksýz rekabetle karþý karþýyadýr. Kamuya ait hiçbir þekilde vergi vermeyen kantin, kooperatif, dernek ve vakýflar, diðer tarafta da süpermarketler esnaflarla haksýz rekabet yapmaktadýr.
    Bakkal, manav, kasap, konfeksiyoncu ve benzeri 80 civarýnda meslek kolunda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarla sebep olduklarý haksýz rekabet nedeniyle geliþmiþ ülkelerde þehir içine kurulmalarýna izin verilmeyen süpermarket türü büyük maðazalarýn sayýsý ülkemizde ve ilimizde hýzla artmaktadýr.
    Süpermarketlerin neden olduðu haksýz rekabetin ortadan kaldýrýlmasý için süper-hiper-grosmarket gibi büyük maðazalarýn þehir dýþýna çýkarýlmasý için hazýrlanan kanun tasarýsý yasallaþmak üzeredir. Belediyeler, söz konusu yasal düzenlemeye gerek kalmadan da mevcut yetkilerini kullanarak süpermarketlerin þehir merkezlerine kurulmamasý için gerekli önlemleri alabilirler. Bu nedenle esnafla haksýz rekabet yapan süpermarketlerin þehir merkezine kurulmamasý için belediyelerin gerekli önlemleri almasýný bekliyoruz.
    Esnaf ve sanatkarlarýmýzýn haksýz rekabetle karþýlaþtýklarý en önemli olaylardan birisi de iþporta olayýdýr. Ýþportacýlýða insanlarýn duygusal yaklaþmalarý, yerel yönetimlerin de konunun üstüne yeterince gitmemesi, vergisini ödeyen birçok esnaf ve sanatkarý haksýz bir fiyat rekabetiyle karþý karþýya býrakmaktadýr.
    Kültür ve turizm þehri olan Trabzon, iþportacýlýðýn yaygýn olduðu þehirlerden biridir. Pek çok il iþporta olayýný ýslah ettiði halde Trabzon bu konuda önemli bir mesafe alamamýþtýr.
    Bugün Trabzon’un misafirhanesi olarak adlandýrýlan Kunduracýlar Caddesi, Maraþ Caddesi, Semerciler, Atatürk Alaný ve Uzun Sokak’ýnda iþporta tezgahlarýnda mevsimine göre balýktan hamsiye, karpuzdan muza, þemsiyeden ayakkabýya, kuru yemiþten bisküviye kadar pek çok ürün satýlmaktadýr.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X