Duyuru

Collapse
No announcement yet.

16.02.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 16.02.2007

  Eve asansör yaptý
  Tarih: 16.02.2007, 09:07:13


  Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaþayan ve küçük yaþlarda geçirdiði felç nedeniyle ayaklarý tutmayan Ýsmail Yýlmaz (55), ikinci kattaki evine girip çýkmak için, oturduðu binanýn dýþýna kendi tasarýmý olan bir asansör yaptý.

  Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaþayan ve küçük yaþlarda geçirdiði felç nedeniyle ayaklarý tutmayan Ýsmail Yýlmaz (55), ikinci kattaki evine girip çýkmak için, oturduðu binanýn dýþýna kendi tasarýmý olan bir asansör yaptý. Ýlçenin Söðütlü Beldesi’nde oturan Yýlmaz (65), 1.5 yaþýnda yakalandýðý çocuk felci hastalýðý nedeniyle ayaklarýnýn tutmadýðýný söyledi. Yýlmaz, 20 yaþýna kadar ailesiyle birlikte yaþadýðýný, daha sonra evlenerek kendi ailesini kurduðunu belirterek, þunlarý söyledi: ''Ailemi geçindirmem gerekiyordu. Ayaklarým tutmamasýna raðmen, el becerilerimin geliþmiþ olduðunu keþfettim. Ýlk iþ yerimi evlendikten bir yýl sonra açtým. Önce küçük tamiratlarla baþladým. Zamanla iþimi geliþtirdim. O günlerde fitilli, pompalý gaz ocaklarýnýn tamirini yapýyordum. Ancak LPG tüpleri çýkýnca bunlarýn iþi bitti. Biz de LPG'yle ne yapabiliriz diye düþündük. Onlarýn imalatýna baþladýk. Bu iþ sürerken deðiþik ihtiyaçlar çýktý. Kapý, çerçeve, divan, karyola, pencere, demir doðrama yaptýk'' diye konuþtu. Daha sonra arsa satýn alarak Söðütlü'de iþ yeri açtýðýný anlatan Yýlmaz, ''Müþterinin tarif edebildiði her türlü makineyi yaptým. Özellikle tarým makineleri konusunda baþarýlý projeler gerçekleþtirdim. Bundan 6 yýl önce emekli olup iþlerimi de ortaðýma býraktým'' diye konuþtu.
  ''YAÞIM ÝLERLEYÝNCE EVE ASANSÖR YAPMAYA KARAR VERDÝM''
  Yýlmaz, yaþýnýn ilerlemesiyle gücünün zayýfladýðýný, ikinci kattaki evine girip çýkmakta zorlandýðýný belirterek, þunlarý anlattý: ''Yaþýmýn ilerlemesiyle eve giriþ ve çýkýþlarda zorluklarla karþýlaþýnca, bir þey yapmaya karar verdim. Oturduðum dairenin balkonuna bir makine taktým. Makineye de halatlarla bir sandalye baðladým. Hareketi saðlamak için düzeneðe bir motor, motora da bir þalter yerleþtirdim. Ýkinci kiþi, çoðunlukla da kýzým Nurcan, halatlara baðlý olan sandalyeye oturduðumda, beni balkon zemininden balkon korkuluðuna yükseltiyor. Sisteme takýlý kolu çevirip beni balkonun dýþarýsýna doðru çýkarýyor. Motor düzeneðindeki düðmeye basýp aþaðýya indiriyor. Ayný þekilde de yukarýya çýkarýyor.'' Yýlmaz, bu þekilde zemine inerek, otomobiliyle istediði yere gidebildiðini söyledi.
  ''ASANSÖRÜ TEK KÝÞÝNÝN KULLANABÝLECEÐÝ DURUMA GETÝRECEÐÝM''
  Bu sistemin eksikleri olduðunu, eve girip çýkmakta birine muhtaç olduðunu ifade eden Yýlmaz, ''Þu anda yaptýðým sistemde baþkasýna muhtaç durumdayým. Beni kýzým indirip çýkarýyor. Asansörü, tek kiþinin kullanabileceði duruma getireceðim. Elektronik olan ve uzaktan kumandalý sistem hazýrladým. Böylece kimseye ihtiyacým olmadan evime çýkýp, evimden inebileceðim. Yaz aylarýnda bunu hayata geçireceðim'' diye konuþtu. Yýlmaz, oturduðu binada asansör olmayan birçok özürlünün, evlerine girip çýkmakta zorluk çektiðini bildiðini belirterek, ''Projenin çizimi, asansörün yapýmý gibi konularda, hiçbir karþýlýk beklemeden özürlülere yardýmcý olabilirim. Bir özürlü arkadaþý zorluktan kurtarýrsam, çok mutlu olurum'' dedi.  Trabzon’u kimseye yem etmem
  Trabzon Dernekler Platformu’nu makamýnda kabul eden CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, son dönemlerde yaþanan olaylardan sonra Trabzon halký adýna isyan etme ihtiyacý hissettiðini söyledi.

  Baykal, “Trabzon bu ülkenin temel çivilerinden biridir. Trabzon’u yem etmem” dedi. Trabzon Dernekler Platformu CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal’ý ziyaret ederek, 24 Þubat tarihinde yapýlacak olan halk þölenine davet etti. Ziyarette platform adýna konuþan Güven Eroðlu, Trabzon’un 19 il ve ilçe derneði olarak fikirsel ve yöresel farklýlýklarý kenara býrakýp ortak hassasiyetler etrafýnda birleþtiklerini ifade ederek, "Atatürk ilkelerine yürekten baðlý Trabzonlular olarak, O’nun kurmuþ olduðu partide koltuðunun önünde yaþadýðýmýz heyecanýn 24 Þubat sabahý Anýtkabir’de mozolesi önünde yaþayacaðýmýz heyecandan çok da farklý olmadýðýnýn bilinmesini istiyoruz. Emperyalizme karþý mazlum uluslarýn ilk zaferinin coþkusunu tekrar yaþamak ve sonsuza dek yaþatmak için biz de 24 Þubat’ý seçtik. Artýk 24 Þubat’ta alanlarda olacaðýz. 4 bin yýllýk geçmiþi bulunan ve bir kültür sanat þehri olan Trabzon’umuzun bu son dönemlerde yaþanan ve uluslar arasý çapta yanký bulan eylemlerle anýlmasýný asla kabul edemiyor ve içimize sindiremiyoruz."dedi.
  CHP Genel Baþkaný Baykal ise , Trabzonlularýn bu þekilde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin sevindirici bir durum olduðunu vurguladý. Karadeniz’in kendine özgü tarihi, coðrafi ve kültürel özellikleri olduðunu ifade eden Baykal, "Trabzon, bu bölgenin en önemli merkezlerinden biridir ve kendisini hem ülkeye hem de dünyaya kabul ettiren kültür merkezidir. Trabzonlularý aðýrlamaktan mutluluk duyuyorum. Yöremize hep birlikte sahip çýkacaðýz. En güzel yüzüyle kentimizi dünyaya tanýtacaðýz. Trabzon bu ülkenin en önemli temel çivilerinden biridir. Son dönemlerde yaþanan olaylar, her kentte her ülkede yaþanabilecek olaylardýr. Olaylar nedeniyle bir toplumu mahkum edemeyiz. Trabzon Türkiye’nin özüdür. Trabzon’u kimseye yem etmeyiz. Kimseye de kurban etmeyiz. Birileri tarafýndan oyunlar oynanabilir. Önce Trabzon’dan baþladý þimdi de Mersin edebiyatý baþladý. Bunlarý genelleþtirmek ýrki, coðrafi, dini bir takým temellere dayandýrmaya çalýþmak kabul edilemez. Buradaki heyetin ziyaretini Trabzon halkýnýn ortak hissiyatý olarak görüyorum bu nedenle de kentin hedef tahtasýna konmasýný kabul etmiyorum. Olaylardan sonra Trabzon halký adýna isyan etme ihtiyacý hissettim. Sizin arkanýzda 4 bin yýllýk kültür var."þeklinde konuþtu.
  Kanser onu da elimizden aldý

  Trabzon Numune Hastanesi’nin Ortopedi doktorlarýndan Mustafa Kemal Çabuk dün saat 15.30 sýralarýnda fenalaþtý ve Numune Hastanesi’ne kaldýrýldý.

  Çabuk aðýr kanama sonucu Týp Fakültesi’ne kaldýrýldý, ancak kurtarýlamadý. Trabzon, kanser illetine bir büyük deðerini daha kurban verdi. 1992-1995 yýllarý arasýnda Numune Hastanesi’nde Baþhekimlik yapan Opr. Dr. Mustafa Kemal Çabuk kanser illetine yenildi. Mide kanserine yakalanan, ameliyat sonrasýnda saðlýðýna kavuþan Mustafa Kemal Çabuk son bir yýldýr yeniden nükseden hastalýðýna yenik düþtü. Dün öðleden sonra fenalaþan ve ailesi tarafýndan Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne getirilen ve burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne getirilen Mustafa Kemal Çabuk aþýrý kanama sebebiyle yaþama gözlerini yumdu. Opr. Dr. Çabuk için bugün halen hekimlik yaptýðý Numune Hastanesi’nin önünde sabah tören yapýlacak. Ardýndan evine getirilip oradan Ýskenderpaþa Camii’nde musalla taþýna konularak ailesi tarafýndan cami avlusunda taziyeler kabul edilecek. Burada Cuma namazýna müteakip kýlýnacak olan cenaze namazýnýn ardýndan ise Çabuk’un naaþý topraða verilmek üzere Þalpazarý ilçesine baðlý Doðancý Köyü’ne getirilerek son yolculuðuna uðurlanacak.

  ‘Ýsrail’i yýkýp Osmanlý’yý dirilteceðiz’
  Araklý Belediye Baþkaný Ümit Çebi, Ýsrail Baþbakaný Olmert’in Mescit-i Aksa’yý yýkmak için harekete geçtiðini söyleyerek, “Þehit kanlarýyla çizilmiþ mübarek topraklara kirli ayaklarýnýzla bastýran zihniyeti ve idareyi protesto ediyorum. Milli Görüþ Osmanlý’yý diriltecektir” dedi.

  Araklý Belediye Baþkaný Ümit Çebi yazýlý bir açýklama yaparak Türkiye’de temaslarda bulunan Ýsrail Baþbakaný Olmert’e sert çýktý.
  Çebi þöyle dedi: "Ortadoðu’da PKK’nýn babasý, tüm nisanlýðýn mikrobu, eli kanlý Ýsrail baþbakaný’nýn þehit kanlarýyla sýnýrlarý çizilmiþ mübarek topraklarýmýza kirli ayaklarýyla bastýran zihniyeti ve idareyi protesto ediyorum. Topraðýmýzda büyük Ýsrail hayaliyle gözü olan B.O.P planýnýn siyonist ve ABD emperyalizminin þeytan tuzaðý olarak kullandýðý Olmert 2’nci Abdülhamit’in misyonunu ve ruhunu taþýyan Osmanlý torunu olarak þunu sesleniyorum: "Ortadoðu’da müslümanýn kanýný akýttýðýn elin ve bu mübarek topraklara bastýðýn kirli ayaðýnýn kýrýlmasý yakýndýr. Osmanlý’nýn torunu olarak ve zihniyetinin temsilcisi milli görüþün adresi Saadet Partili bir Belediye Baþkaný olarak sinsi oyunla yýktýðýnýz Osmanlý’yý tekrar Allah’ýn izniyle dirilteceðiz ve Ortadoðu’da Ýsrail ve ABD’yi temizleyeceðiz. O günler yakýndýr. Mescid-i Aksa’yý yýkmak için yaptýðýn çalýþma senin sonun olacaktýr. Ýstemeseniz de Allah nurunu tamamlayacaktýr. Allah Ýslam alemini gaflet ve delaletten kurtarýr inþallah.
  Kendini yakmak istedi!
  Trabzon'da yaklaþýk 1 ay önce adliye önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalýþan ancak ikna edilerek bu kararýndan vazgeçen Murat A. isimli iþportacý, dün de Belediye Zabýta Müdürlüðü binasýna gelerek üzerine benzin döküp yakmak istedi.

  Murat A., polisler ve zabýta ekipleri tarafýndan ikna edildi. Murat A isimli iþportacý, dün Belediye Zabýta Müdürlüðü binasýna gelerek üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi. Edinilen bilgiye göre, iþportacýlýk yapan Murat A. (27), dün Trabzon Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'ne gelerek, yanýnda getirdiði þiþenin içindeki benzinin bir kýsmýný koridora, kalanýný da üzerine döktükten sonra zabýta müdürünün odasýna girdi. ''Oðlumu rüyamda gördüm. Onun yanýna gideceðim'' þeklinde baðýrarak, kendisini yakacaðýný söyleyen Murat A., elindeki býçakla da kendisini boðazýndan yaraladý. Ýkna edilmeye çalýþýlan Murat A.'nýn benzini ateþleme ihtimaline karþýlýk olay yerine itfaiye ekipleri çaðrýlarak benzin dökülen koridora köpük sýkmalarý saðlandý. Odada bir süre bekleyen Murat A., zabýta ve polisler tarafýndan ikna edilerek dýþarý çýkartýldý. Murat A., boðazýndaki kesikler nedeniyle ambulansla Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürüldü.
  Öte yandan Murat A,'nýn bir süre önce oðlunun öldüðü ve maddi sorunlar nedeniyle de psikolojik sorunlarýnýn bulunduðu öðrenildi.  Baro Çakýr’ý soruþturuyor
  Trabzon Barosu Baþkaný Avukat Veysel Malkoç, Gazeteci Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olduðu gerekçesiyle tutuklanan Yasin Hayal'in avukatý olan Fatih Çakýr hakkýnda Trabzon Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürü Yahya Öztürk'ün þikayeti ve belirli meslek kurallarýna uymadýðý gerekçesiyle idari tahkikat baþlatýldýðýný söyledi.

  Gazeteci Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olduðu gerekçesiyle tutuklanan Yasin Hayal'in avukatý olan Fatih Çakýr hakkýnda, üyesi olduðu Trabzon Barosu tarafýndan idari soruþturma baþlatýldý. Trabzon Barosu Baþkaný Avukat Veysel Malkoç, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Trabzon Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürü Yahya Öztürk'ün þikayeti ve belirli meslek kurallarýna uymadýðý gerekçesiyle Yasin Hayal'in avukatý Fatih Çakýr hakkýnda idari tahkikat baþlatýldýðýný söyledi. Malkoç, avukatlarýn da uymasý gereken belirli meslek kurallarý olduðunu belirterek, avukatlarýn savunmasýný yaptýðý müvekkiline dair bilgi ya da iddialarý dýþarýda açýklamamasý ve bunlarý yargýlama safhasýnda mahkemede dile getirmesi gerektiðini hatýrlattý. Baþlatýlan idari soruþturma sürecinde Trabzon Barosu olarak bir avukat görevlendireceklerini kaydeden Malkoç, hazýrlanacak dosya ve rapor doðrultusunda Baro Yönetim Kurulu olarak, avukat Çakýr'ýn disiplin kuruluna sevk edilmesine gerek olup olmadýðýna karar verileceðini ifade etti. Malkoç, avukat Çakýr'ýn disiplin kuruluna sevk edilmesi halinde, kurulun dosyanýn niteliðine göre uyarýda bulunmaktan, meslekten ihraç etmeye kadar varabilecek kararlar alma yetkisi bulunduðunu söyledi. Hrant Dink cinayetinin ardýndan ulusal medya tarafýndan Trabzon'a yönelik bir karalama kampanyasý baþlatýldýðýný ve yargýsýz infaz yapýldýðýný öne süren Veysel Malkoç, olayla ilgili bütün ayrýntýlarýn ancak ilgili Cumhuriyet Baþsavcýsý'nýn hazýrlayacaðý iddianame ve yapýlacak yargýlama sonrasýnda ortaya çýkacaðýný kaydetti. Ulusal medyanýn bu süreçte yapmýþ olduðu yayýnlarda duyarlý davranmadýðýný ve hukuka göre suç iþlediðini dile getiren Malkoç, bu konuda ilgili savcýlarýn ve gerekirse RTÜK'ün de üzerine düþen görevi yerine getirmesi gerektiðini ifade etti. Trabzon þehrine yönelik bu tür yayýnlarýn kentin güvenli bir yer olmadýðý gibi bir imajýn ortaya çýkmasýna yol açacaðý ve bunun da kentin ekonomik ve sosyal hayatýnýn olumsuz etkileneceði uyarýsýnda bulunan Malkoç, baþta medya olmak üzere herkesin üzerine düþen sorumluluðun bilinciyle hareket etmesinin önemine dikkat çekti.
Haz?rlan?yor...
X