Duyuru

Collapse
No announcement yet.

15.02.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 15.02.2007

  Yeni belalara geçit vermeyelim
  Tarih: 15.02.2007, 09:15:17


  DOKAP hayata geçirilsin Karadeniz’in Özelliklerini Koruma Kulübü Derneði tarafýndan organize edilen toplantýda, olaylarýn dýþ güdümlü olduðu ortak fikrine varýlýrken, çözüm için DOKAP’ýn hayata geçirilmesi gerektiði konusunda çalýþma yapýlmasý gerektiði savunuldu. Toplantýda uluslar arasý güçlerin bölge üzerindeki oyunlarýna dikkat çekildi.

  Trabzon’a sahip çýktýlar
  Aralarýnda Çalýþma eski Bakaný Ali Rýza Uzuner, Adalet eski Bakaný Hikmet Sami Türk, Yargýtay Ceza Genel Kurulu Baþkaný Osman Þirin, CHP Ankara Millet vekili Yakup Kepenek’in de bulunduðu Trabzonlu üst düzey, bürokrat, siyasetçi ve iþadamlarý Ankara’da biraraya gelerek, son dönemlerde yaþanan olaylarý deðerlendirdi.

  ‘Benim teröristim olmaz’
  Yargýtay 2. Baþkaný Osman Þirin PKK ile mücadelede baþarý elde edilmesinin ardýndan ‘birilerinin’ yeni sorunlar yaratmak istediðini söylerken Eski Çalýþma Bakaný Ali Rýza Uzuner ise sürecin Avrasya Feribotu’nun kaçýrýlmasý ile baþladýðýný anlatarak “Benim teröristim iyidir görüþü büyük bir ayýptýr ve çað dýþýdýr” dedi.


  TRABZON’DA
  ÖRGÜTLENME MÝ VAR?


  Aydýner Ýnþaat’ýn merkezinde gerçekleþtirilen toplantýnýn baþkanlýðýný Emekli Vali Erol Zihni Gürsoy yaptý. Açýþ konuþmasýný yapan eski Çalýþma Bakaný Ali Rýza Uzuner, devlet güçlerinin, cezaevinden çýkanlarý izleme görevini yaparak olaylarý belirleyemediðini savundu. Papaz Santoro cinayetinin ardýndan Trabzon’da olup bitenlerin deðerlendirilemediðini savunan Uzuner, "Biraz daha geriye gidince Avrasya feribotunun kaçýrýlýp uzun süre 200’e yakýn insanýmýzla Karadeniz’de yolcu ve mürettebatý ile dolaþtýrýldýðýna devletimiz adeta seyirci kalmýþ, olayýn terörist bir eylem olduðuna dair görüþ birliðine dahi zamanýnda varýlmadý. Benim teröristim iyidir görüþü büyük bir ayýptýr ve çað dýþýdýr. Katil zanlýsý Ogün Samast izlendiði halde neden Samsun’da yakalandý. Ýzlenip Trabzon’a gelinceye kadar kimlerle iliþki kurduðu saptanamaz mýydý? Hükümetimiz olaylarýn gerisinde kalan ve tartýþma nedeni olan atamalardaki tutumu, kamuoyunun farklý deðerlendirmelerine neden olmuþtur. Trabzonlu 70 Mehmetçik PKK kurþunu ile þehit oldu. Trabzon’da bazý derin kiþiler, tarikat þeyhleri, PKK terörünü kullanarak, istihbarat örgütlerinin çözemediði ve çözmek istemediði adý belirsiz bir örgütlenme içine mi girdiler?"dedi.

  ÇÖZÜM DOKAP

  Bakan Uzuner, olaylarýn çözümünün istihdamýn arttýrýlmasýndan geçtiðini ifade ederek, "Bölge kalkýnma amacý ile Samsun ve Trabzon KÖK kurultaylarýna gösterilen ilgi takdire deðerdir. Japonya ve Türkiye arasýnda yapýlan anlaþma sonucu bölge kalkýnmasý için hazýrlanan DOKAP raporunun raflarda çürümeden uygulamaya konulmasý büyük önem ve öncelik taþýmaktadýr. Nüfus yoðunluðu ve istihdam darlýðý nedeniyle kalkýnmaya yönelik kamu ve özel kesim biran önce kendine düþen görevi yerine getirmelidir. Geç kalmanýn sakýncalarý ortadadýr. Bu konuda hükümetimizi ve millet vekillerimizi göreve davet ediyoruz."diye konuþtu.

  BAÐNAZLIK ARTTI

  Eski Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk ise konuþmasýna Trabzon’u suçlamanýn son derece yanlýþ olduðunu vurgulayarak baþladý. Son yýllarda tüm toplumda þiddet eðilimlerinin artmaya baþladýðýný ifa eden Türk, "Toplumumuzda baðnazlýk ve hoþgörüsüzlük yaygýnlaþýyor. Bu baðnazlýk en çok din hususunda görülüyor. Bizim atalarýmýz Ermenilerle, Rumlarla diðer dinlere ve ýrklara mensup insanlarla hoþgörü ve barýþ içerisinde yüzyýllarca yaþadý. Ancak son yýllarda suç iþlemeyi kolaylaþtýran etkenler var. Silahý kolaylýkla edinenler suçu da kolaylýkla iþleyebiliyor. Ülkemizde ne yazýk ki uyuþturucu elde etmek de kolaylaþtý. Olayýn bir de ekonomik yönü var. Trabzon’un ekonomisi birkaç tarým ürününe endeksli. Bunlar çay, fýndýk ve tütündür. Son dönemlerde bunlarýn pazarlamasýnda yaþanan sorunlar, halkýn ekonomik anlamda çökmesine neden oldu."dedi

  RASTLANTI DEÐÝL GERÇEK
  Trabzon’un hedef olarak seçilmesinin bir rastlantý olmadýðýnýn altýný çizen Türk, bunun bir gerçek olduðunu ve herkesin artýk bu gerçeðin farkýnda olduðunu vurguladý. Trabzon’daki örgütlenmenin tam olarak ortaya çýkartýlmasý gerektiðini savunan Türk, "Kentte uzunca bir süreden beri asayiþ sorunu var. Asayiþ sorununu çözmekte acz gösterdiði gerekçesiyle görevden alýnan Vali ve Emniyet Müdürü’nün yerine atama yapýlmamasý düþündürücüdür. Trabzon’daki olaylarýn baþlangýcý SSCB’nin daðýlmasýyla ortaya çýkan çetelerle olmuþtur. Ýnsanlar sonraki dönemlerde kýrýlan onurlarýný bir takým alanlarda bulmaya çalýþýyor. Bazýlarý da kurtarýcý kisvesine bürünüyor."dedi.

  ÖRGÜT ÝÞÝ
  CHP Ankara Millet vekili Yakup Kepenek, Trabzon’un Beþikdüzü ilçesine 3 yaþýnda göç ettiðini hatýrlatarak, "Ben oraya gittiðimizde 4 farklý dil konuþuluyordu. Hiç kimsenin bundan dolayý bir rahatsýzlýðý da yoktu. Hiç kimsenin de Türklük kuþkusu yoktu. Trabzon’da yaþanan olaylarýn örgütsüz olduðuna inanmýyorum. Suç Trabzon’da deðil Ankara’dadýr. 70’li yýllardan beri iþlenen faili meçhul cinayetlerin arkasýnda kimlerin olduðu ortaya çýkarýlmadýðý sürece sorunlarýmýzý tam olarak çözmüþ olmayacaðýz.”diye konuþtu.

  PKK BÝTTÝ, YENÝ BELA GELÝYOR!
  Toplantýnýn fikir babasý Yargýtay
  Yargýtay 1. Baþkan Vekili ve Yargýtay Ceza Genel Kurulu Baþkaný Osman Þirin ise, Trabzon olayýnýn acil serviste olduðunu ve öncelikle acil servisten çýkartýlarak önce servise sonra da hastayý evine yollamak gerektiðini söyledi. Gençlerin son dönemlerde kolaylýkla kandýrýldýðýný ifade eden Þirin, "Gençlerimizi birileri kullanmak istiyor. Bu sorunu yargý ve devlet çözmek zorundadýr. Ama yargýç Tanrý deðildir. Gaybý bilemeyiz. Biz elimizde olana bakar ona göre karar veririz. Trabzon’da yaþananlarý anlamak için olaya daha geniþ bakmak zorundayýz. Güneydoðu’da PKK olayý Kürt meselesi neredeyse bitti. Birileri yeni bir bela yaratmaya çalýþýyor. Bu belayý þekillendirmek için de harekete geçtiler. Burada Trabzon’u kullanmak istiyorlar. Tedbir almak zorundayýz. Bunun için de benim bir fikrim var. Trabzon’da futbol okullarý kurulmalý. Çadýrlar kurularak içlerinde futbol eðitimi verilmelidir. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürü ile görüþtüm. Olaya çok sýcak baktý. Ayrýca Kýzýlay da çadýr konusunda destek olmaya hazýr."þeklinde konuþtu.

  TERBÝYE ETME OPERASYONU

  Trabzon’daki olaylarý uluslar arasý bir takým güçlerin bölgesel oyunu olarak nitelendiren Ankara eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral ise, 11 Eylül olaylarýndan sonra ABD’nin Ýslam ülkelerini terbiye etme operasyonuna baþladýðýný söyledi. Önce Afganistan sonra da Irak’ta bu operasyonun ilk planlarýnýn uygulandýðýný ifade eden Saral, "Sýrada Ýran ve Suriye var. Ama biz bu olayýn çok dýþýnda deðiliz. Olaylara baktýðýmýzda, Dink cinayetinin ardýndan 301 yeniden gündeme geldi ve deðiþtirilmek isteniyor. Ayrýca sözde Ermeni soykýrýmýný Türkiye’nin kabul edebilirliði tartýþýlmaya baþlandý."dedi.

  SADECE TÜRKÝYE KAYBETTÝ
  Eski Polis Akademisi Baþkaný Hasan Yücesan ise, Dink cinayetinin ardýndan tek kaybedenin Türkiye olduðunu vurguladý. Ermenilerin ve terör zeminine gerekçe arayanlarýn ise bu cinayetten kazançlý çýktýðýný ifade etti. Türkiye’de yeni cepheler açýlmaya çalýþýldýðýný öne süren Yücesan, "Açýlan yeni cepheler için de milli deðerler kullanýlýyor. Öyle bir duruma getiriliyoruz ki milliyetçi olmaktan korkar hale geleceðiz. Biz Türküz ve Atatürk milliyetçisiyiz."dedi.

  CHP Ýstanbul Milletvekili Halil Akyüz ise, Türkiye’nin 11 Eylül’den sonra farklý bir ülke olduðunu söyledi. Akyüz, Ortadoðu’nun yeniden haritalandýrýlmaya çalýþýldýðýný ve Türkiye’nin de bu kapsamýn dýþýnda olmadýðýný ifade etti. Danýþtay üyesi Osman Kenan Atasoy ise büyük dedesinin Ermeniler tarafýndan kafasýnýn kesildiðini anlattý. Toplantýda ayrýca, AKP Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, CHP Trabzon Milletvekili Þevket Arz, Prof. Dr. Cevat Kart, Mali Müþavir Ayhan Yaman, Rizeliler Federasyonu Baþkaný Süleyman Basa ve HYP Genel Baþkan Yardýmcýsý Güngör Ersoy kýsa birer konuþma yaptý. Ýþadamý Sefer Ulusoy, Emekli Genel Müdür Tuncer Ergüven, Çaykara Dernekpazarý Derneði Baþkaný Cemal Ýmamoðlu, Sigortacý Ayhan Arslanoðlu, KÝK Üyesi Hakký Ustaömeroðlu, Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Paþaoðlu, Prof. Dr. Ali Ýhsan Akol, Yargýtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Süleyman Özcan, Ýþadamý Osman Tan, Tekýþýk Yayýnlarý Sahibi Hüseyin Hüsnü Tekýþýk, Emekli Genel Müdür Yüksel Akýn, KARDER Baþkaný Huryit Uzunömeroðlu, Çayelililer Derneði Baþkaný Hazma Yan, Rizeliler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Karamahmut, Of Derneði Baþkaný Ýbrahim Çakýr, Trabzon Kalkýnma Derneði Baþkaný Güven Eroðlu, Trabzon Büyükliman Derneði Baþkaný Bayraktar Bayraktar, Mali Müþavir Sedat Gedik ve Bürokrat Özkan Avcý da toplantýya katýldý.







  DYP Trabzon Ýl Baþkaný Bekir Bülbüloðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Trabzon’daki sivil toplum örgütleriyle gerçekleþtirdiði toplantýyý eleþtirdi.

  Bülbüloðlu, “Baþbakan düzeltmek için geldiði Trabzon’da bana göre, pot kýrarak tekrar gitmiþtir. Çünkü içinde yok adamýn, içinde olacak, ruhunda olacak, samimi olacaksýn” DYP Maçka Ýl Teþkilatý’nda delegelerle bir toplantý düzenleyen Bülbüloðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Trabzon ziyaretini deðerlendirdi. Baþbakan Erdoðan’ýn yaþanan son geliþmelerin ardýndan Trabzon’u rahatlamak adýna Trabzon’a geldiðini söyleyen Bülbüloðlu, ancak STÖ’le yapýlan toplantýnýn verimli geçmediðini kaydetti. Bülbüloðlu, "Bana da bir davetiye geldi iþ adamý olarak ancak katýlamadým. Ýyi ki de katýlamadým. Çünkü katýlsaydým, benim de sinirlerim gerilecekti. Çünkü toplantý hiç verimli bir havada geçmedi. Bizim iktidarýmýz döneminde de STÖ’lerle toplantý yaptýk. Ancak bizim dönemimizde, yaptýðýmýz toplantýda, herkes istediðini sordu, öyle yarým saat bir saatte bitmedi. Ancak bu toplantýda hiç kimse soru soramadý. Baþbakan düzeltmek için geldiði Trabzon’da bana göre, pot kýrarak tekrar gitmiþtir. Çünkü içinde yok adamýn, içinde olacak, ruhunda olacak, samimi olacaksýn" dedi. Baþbakan Erdoðan’ýn ‘Kumpas kurmuþlar’ söylemini de deðerlendiren Bülbüloðlu, "Baþbakan’ýn bunu açýklamasýný aslýnda biz de çözemedik. Herhalde biz temiziz demek istiyor. Ya da kendi adamýný mý cezalandýrmak istiyor? Kumpas içindedir dediði zaman bana mý diyor? Ben miyim Ýl Genel Meclis Üyesi? Benim adamlarýmý mý orda iþe aldýlar? Biz de onu çözemiyoruz. Herhalde onu yanlýþlýkla kullandý. Ancak bence bilmeden bu kelimeleri kullandý. Bazen yapýyor kendisi bu þekilde" ifadelerini kullandý. DYP Maçka Ýlçe Baþkaný Ali Ýmamoðlu ise ilçenin sorunlarýna deðindiði konuþmasýnda meydana gelen heyelanlara dikkat çekti.


  ‘Erhan Tuncel teröristtir’ iddiasý Yasin Hayal’in avukatý Fatih Çakýr’dan önemli iddialar

  Mc Donalds bombacýsý Yasin Hayal’in avukatý Fatih Çakýr’ýn , Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na verdiði dilekçesinde Erhan Tuncel hakkýnda, “Doðu Karadeniz Bölgesi, özellikle de Trabzon'u karýþtýrmak için görevlendirilmiþ iyi eðitimli bir terörist olduðudur” dediði belirtildi.

  Çakýr Hayal’in ise yalnýzca ‘yardým ve yataklýkla’ suçlanabileceðini de savundu. Hrant Dink'in TCK'nýn 301. maddesinden ceza aldýðý ve yerel yargýlamanýn bittiði tarihte Erhan Tuncel'in Yasin Hayal ile irtibata geçtiði dilekçede belirtiliyor.
  Dilekçede þöyle deniyor: "Erhan Tuncel, Yasin Hayal'e Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Þube Müdürü Yahya Öztürk'ün kendisine 'Bu bayrak yere düþtü, bayraðý yerden kaldýrma görevi Erhan ve Yasin'e aittir' dediðini belirtmiþ ve onun bu sözünün gereðinin yerine getirilmesi maksadýyla Erhan Tuncel'in cinayeti planlamaya baþladýðýný belirtmiþtir. Burada dikkati çeken husus, Öztürk'ün isminin Yasin Hayal'in milli ve manevi deðerlere olan saygýsýný çok iyi bilen azmettirici Erhan Tuncel tarafýndan müvekkilimi etkilemek maksadýyla kullanýlmýþ olma ihtimalidir. Yine müvekkilim, Erhan'ýn cinayeti kendisinin iþlemesi yönünde bu kýþkýrtmalarýna kapýlmamýþ fakat müvekkilin çevresinde bulunan tetikçi Ogün Samast ile irtibata geçerek cinayeti onun iþlemesini saðlamýþtýr. Bu baðlamda müvekkilimin cinayete katkýsý ancak yardým ve yataklýk olarak nitelenebilecek, silah ve mermi temini ve bir miktar para yardýmýndan öteye geçmemektedir"
  Dilekçede Erhan Tuncel'in aþýrý sol örgütlerle baðlantýsýna da dikkat çekilerek þöyle denildi: "Müvekkilim, her daim dinden diyanetten dem vuran Erhan Tuncel'in kendisi ile arkadaþ olduðu 5 yýllýk süreçte bir kez olsun namaz kýldýðýna þahit olmadýðýný ve dolabýnda her zaman alkol bulundurduðunu belirtmiþtir. Bunlar ilk bakýþta göze çarpan önemli unsurlar olmayabilir ancak sað görüþlü terör örgütlerinde öne çýkan cihad mantýðýnda bu türden davranýþlarýn kesinlikle tasvip edilmediði ve þehadet ve gaza mantýðý güden eylemlerde bu tür hal ve hareketlere kesinlikle yer verilmediði ispatlanmýþ olgulardýr."
  Erhan Tuncel'in tam tersi davranýþlar sergilediði belirtilen açýklamada þu görüþler ileri sürüldü: "Sabancý suikastýný devamlý övmesi, takdir etmesi ve bulunduðu her ortamda provokatif yorumlar yapmasý da bununla ilgilidir. Müvekkilimin düþüncesi Erhan Tuncel'in önce sað görüþlü ve legal Alperen Ocaklarý'na sýzan ve sonrasýnda yine müvekkilimi azmettirdiði Mc Donald's olayý ile de önce emniyet sonrasýnda da jandarma istihbarat birimlerine sýzmýþ Doðu Karadeniz Bölgesi, özellikle de Trabzon'u karýþtýrmak için görevlendirilmiþ iyi eðitimli bir terörist olduðudur"




  Bu tartýþma kaos yaratýr DiNK CiNAYETi SONRASI MERKEZE ÇEKiLEN ALTAY GERi DöNECEK Mi?
  ‘Akkale vekil, Reþat Altay geri dönecek’ sözleri Trabzon’un her köþesine nüfuz etti. Yerel siyasetçiler Ankara’nýn tavrýný bekliyor

  Baþbakan almýþtý
  Hrant Dink cinayetinin ardýndan Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn emri ile Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir ile Ýl Emniyet Müdürü Reþat Altay görevlerinden alýnmýþtý. Ancak geliþen süreçte Emniyet Müdürü Reþat Altay’ýn sorumluluðu olmadýðý ve göreve iade edilmesi istenmiþti.

  Akkale görevde
  Bu arada Trabzon’a Polis Baþmüfettiþi Arif Akkale’nin atamasý yapýlmýþ ve Akkale icraata baþlamýþtý. Akkale’nin kararnamesinin Köþk’e çýkmamasý ve Trabzon’da Reþat Altay’ýn geri döneceði biçiminde yorumlanmaya baþlandý. Bütün bunlarýn üstüne, Baþbakanýn ‘Vali ve Emniyet Müdürü atanacak’ sözü tuz-biber ekti.

  Zaafiyet doðmasýn
  Þimdi Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerinin raporunun sonucu bekleniyor. Raporda, ‘Reþat Altay suçsuz’ ibaresi yer alýrsa Altay’a Ýstanbul veya baþka bir ilin müdürlüðü teklif edilebilir. Ancak Altay’ýn çevresine Trabzon’da görev yapmak istediðini söylediði öðrenildi. Belirsizliðin Arif Akkale’nin moralini bozmasýndan endiþe ediliyor.

  ERMENÝ asýllý Türk Gazeteci Hrant Dink’in Ýstanbul’da Agos Gazetesi’nin önünde cinayete kurban gitmesinin ardýndan Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir ile Ýl Emniyet Müdürü Reþat Altay’ýn görevden alýnmasý tartýþma yaratmýþtý. Trabzon’da bazý esnaflarýn ve sivil toplum örgütü mensuplarýnýn karara itiraz etmesi ve ‘Emniyet Müdürümüzü geri istiyoruz’ sözleri de duyulmuþtu. Tam o günlerde Trabzon’a hem Mülküye Müfettiþleri gelmiþ hem de Ýl Emniyet Müdürü olarak da Arif Akkale atanmýþtý.
  Arif Akkale’nin göreve baþlamasýnýn üzerinde 2 hafta geçmiþti ki, Reþat Altay’ýn yeniden kente döneceði iddialarý yayýlmaya baþlandý. Bu sýrada bazý anketler de yapýldý. Hürriyet Gazetesi yazarý Enis Berberoðlu da yeni kararname de Reþat Altay’ýn Ýstanbul’a atanabileceðini yazdý. Ýþte tam bu sýrada Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Trabzon Havalimanýna indi ve Rize’ye geçti. Dönüþte ise Trabzon’da il baþkanlýðýnýn Zorlu Grand Otel’de organize ettiði programa iþtirak etti. Baþbakan, Trabzon’da yaþanan sýkýntýlara deðinirken, "Valiniz ve Emniyet Müdürünüz haftaya atanacak’ ifadesini kullandý. Bu ifade salonda bir anda heyecan yarattý. Trabzon’a atanan Arif Akkale’nin vekaleten olmasý, ‘Reþat Altay geri mi dönecek?’ sorusunun daha çok sorulmasýna neden oldu.
  Dün ise gün boyu bu geliþmeler konuþuldu. AKP Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç’in hafta sonunda Ankara’ya gideceði ve burada bakan ve milletvekilleriyle buluþacaðý ve hazýrlanacak kararname konusunda da görüþlerini belirtecekleri öðrenildi. Eðer Arif Akkale görevine devam edecekse, kararnameye yazýlacak, ya da baþka bir ile kaydýrýlacak. Trabzon’a o zaman Reþat Altay ya da bir baþkasý verilecek.
  Tüm bu geliþmeleri deðerlendiren Emniyete yakýn isimler, Trabzon’daki ‘O gidiyor bu geliyor tartýþmalarýnýn zaafiyet yarattýðýný’ söylerken, bir an önce Arif Akkale ya da Trabzon’a atanacak il emniyet müdürünün belirlenmesini istediler. Akkale’nin Trabzon’un kýsa sürede çözdüðü ve ‘Bana 6 ay süre tanýnsýn’ dediði bilgisine de ulaþýldý.
Haz?rlan?yor...
X