Duyuru

Collapse
No announcement yet.

14.02.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 14.02.2007

  VOLKAN ABÝ HIZIR GÝBÝ YETÝÞTÝ TRABZON- Askerden izinli olarak geldiði memleketi Trabzon'da intihara teþübbüs eden genci, kararýndan Belediye Baþkaný Canalioðlu vazgeçirdi.
  Dün akþam üzeri yaþanan olay þöyle gerçekleþti: Ýzinde bulunduðu süre içinde psikolojik bunalýma giren Hüseyin Yýldýz Çömlekçi Mahallesinde bulunan Tanjant Yolu viyadüðüne çýkarak intihar giriþiminde bulundu. Kesici aletlerle kendisine zarar vermek isteyen Hüseyin Yýldýz yanýna yaklaþanlarada kendisini aþaðý atlamamakla tehdit etti.
  Uzun süre korkuluklarla asýlý duran genci önce vatandaþlar ikna etmeyi çalýþtý.
  Yaþanan bu geliþmeyi telsiz anonsundan duyar duymaz olay yerine gelen Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu genci ikna etmeyi baþardý.
  Genci intihardan vazgeçirmek için büyük bir gayret gösteren baþkan Canalioðlu oldukça soðukkanlý davrandý. "Baþkaným artýk yaþamak istemiyorum diyen gence Canalioðlu; "Hayatta en güzel þey yaþamak, ben senin bütün sorunlarýnda yakýndan ilgilleneceðim" sözü verince genç intihardan vazgeçti.
  Ýntihara giriþiminin yaþandýðý saatlerde Olay yerine gelen ambülans ise yaralý genci hemen hastane kaldýrdý.Trabzon Belediyesi Ýtfaiye ve can kurtarma ekibi ise branda açarak gerekli bütün önlemleri aldý

  YENÝ ÜRÜNLER YOLDA Fiskobirlik Yönetim Kurulu dün Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý'na bir ziyaret düzenledi. Ziyarette, FKB Yönetim Kurulu Baþkaný Yaþar Pamuk, fýndýk unundan ekmek, fýndýk çorbasý, çið köfte gibi çeþitli ürünlerin patentini aldýklarýný ve bunlarýn bir ay içinde marketlerde satýþa sunulacaðýný bildirdi.
  Pamuk, birliðin gýda ve temizlik grubunda çeþitli ürünler ürettiðini, bunlardan kazanýlacak paranýn direkt olarak üreticilere döneceðini belirterek, üreticilerin bu ürünleri satýn almalarýný istedi.

  TRABZON'UN AKILLI SINIFI TRABZON - Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan uygulanan proje kapsamýndaki akýllý sýnýflardan biri de Trabzon'da açýldý.
  Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Türkiye'nin 7 bölgesinden seçilen 7 ildeki meslek liselerinde uygulanan akýllý sýnýf projesi kapsamýndaki akýllý sýnýflardan biri de Trabzon 80. Yýl Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nde açýldý. Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik tarafýndan telekonferans yöntemiyle gerçekleþtirilen akýllý sýnýf açýlýþýna Trabzon Vali Vekili Vural Demirtaþ, Ýl Milli Eðtim Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý, yetkililer ve öðrenciler katýldý. Vali Vekili Demirtaþ, Bakan Çelik'le telekonferans yöntemiyle yaptýðý konuþmada akýllý sýnýf projesinin Trabzon'da da uygulanmasýndan duyduðu memnuniyetini dile getirerek, "Baþta zatýaliniz olmak üzere, bu projede emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Bu proje Trabzon'da en iyi þekilde uygulanacaktýr" dedi.

  REYHAN ANNE ÞOFBEN KURBANI SÜRMENE- Trabzon'un Sürmene Ýlçesi'nde üç çocuk annesi Reyhan Demir (53) isimli bir kadýn þofbenden zehirlenerek hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Aþaðý Çavuþlu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Reyhan Demir (53) isimli kadýn, kendilerine ait evde duþ almak için banyoya girdi. Yaklaþýk bir buçuk saate yakýn banyoda baygýn yatan kadýný eve gelen eþi apar topar arabaya atýp, Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlmak istenirken yolda hayatýný kaybetti. Evli ve üç çocuk annesi olan Demir'in cenazesi yapýlan otopsi sonrasý yakýnlarýna teslim edildi
  7 POLÝS YARALANDI Trabzon'da önceki gece yaþanan hýrsýz polis kovalamacasý trafik kazasýyla sonuçlanýrken, 7 polis memuru hafif þekilde yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Semih B. (26) isimli þahsýn Bahçecik Mahallesi'ndeki bir fýrýna telefon açmak bahanesiyle girip, çalýþanlardan birinin cep telefonunu alarak kendisini dýþarýda bekleyen otomobille kaçtýðý ihbarýný alan Trabzon Emniyet Müdürlüðü Önleyici Hizmetler Müdürlüðü'ne baðlý polis ekipleri, þehir merkezinde þüpheli aracý takibe aldý. Takip sonucu 61 DT 517 plakalý otomobil, þehrin deðiþik yerlerinde polisin "dur" ihtarlarýna uymayarak kaçtý. Son olarak aracý durdurmak için saat 23.50 sýralarýnda Gazipaþa Mahallesi eski sahil yolu tünel giriþinde yolu trafiðe kapatan polis ekipleri, söz konusu aracý beklemeye baþladý. Polis araçlarý tarafýndan ayný zamanda takip edilen þüpheli araç, tünel giriþinde yapýlan "dur" ihtarýna uymayarak 61 A 4866 ve 61 A 4870 plakalý önleyici hizmetlere ait polis otolarýna çarptý. Bu sýrada kazaya karýþan polis araçlarýnda bulunan komiser yardýmcýsý Yusuf Ö. ile polis memurlarý Hacý Ali K, Semih A, Berat Ý, Zübeyir A, Bülent Ö. ve Alper O. hafif þekilde yaralandý. Semih B. isimli hýrsýzlýk zanlýsý ise tünel içinde meydana gelen kargaþadan yararlanarak aracýný terk edip kaçtý. Araçta bulunan diðer 2 kiþinin ise gözaltýna alýndýðý öðrenildi. Olayla ilgili olarak þüpheli Semih B.'nin aranmasýnýn sürdürüldüðü bildirildi.
  BALTÜRK AÝLESÝNE YARDIM KAMPANYASI VAKFIKEBÝR- Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi’ne baðlý Deregözü Köyü’nde evlerinin üzerine heyelan düþmesi sonucu 2 çocuðunu kaybeden Baltürk ailesi için ilçede kurulan bir komisyon tarafýndan üç ay sürecek olan bir yardým kampanyasý baþlatýldý.
  Ýlçe Kaymakamý Fikret Zaman baþkanlýðýnda kurulan ve Belediye Baþkaný Hayri Birinci, Ýlçe Jandarma Komutaný Yener Ülker, Emniyet Müdürü Ahmet Nesimi Özbaþ, Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Hikmet Aksoy, Vakfýkebir Kýzýlay Derneði Baþkaný Osman Zeki Kamburoðlu, Ýlçe Müftü Vekili Yahya Semiz ve Deregözü Köyü Muhtarý Ahmet Hacýfettahoðlu’ndan oluþan bir komisyon, heyelan sonucu maðdur olan Baltürk ailesine iletilmek üzere ayni ve nakdi yardým kampanyasý baþlattý.
  Ýlçe Kaymakamý Fikret Zaman ise heyelan sýrasýnda 2 çocuðunu kaybeden acýlý baba Hayri Baltürk’ü kabul ederek baþsaðlýðý diledi ve acil ihtiyaçlarýnda kullanmak üzere kendisine Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu’ndan ilk etapta 1000 YTL verdi.
  Baltürk ailesinin heyelan sonucu yýkýlan evlerinde incelemelerde bulunan Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü ekiplerinin hazýrladýðý rapor doðrultusunda kendilerine bir konut yapýlmasýna karar verilirken, aile 6 ay süreyle kiralýk bir eve yerleþtirildi ve kira bedelinin de Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan ödeneceði açýklandý.
  Ayrýca Yardým Komisyonu tarafýndan Vakfýkebir Ziraat Bankasý Þubesi’nde yardým hesabý açýldý. Yardýmsever vatandaþlar, maðdur aileye ulaþtýrýlmak üzere yardýmlarýný aþaðýdaki hesap numarasýna yatýrabilecekler. Vakfýkebir Kaymakamlýðý Deregözü Köyü’ndeki maðdur olan aileye yardým hesabý: "Ziraat Bankasý Vakfýkebir Þubesi 5556195- 5007."  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 14.02.2007, 19:08 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X