Duyuru

Collapse
No announcement yet.

13.02.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 13.02.2007

  “Hayal’i ücretli savunacaðým”
  Tarih: 13.02.2007, 09:10:20

  Gazeteci Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olduðu gerekçesiyle tutuklanan Yasin Hayal'in avukatý Fatih Çakýr..

  Yasin Hayal’i gönüllü olarak savunacaðý þeklindeki iddialarý reddederek, “Yasin Hayal'i gönüllü olarak deðil ücret karþýlýðýnda savunacaðým" þeklinde konuþtu.  Vatandaþ fiþi unuttu
  Tarih: 13.02.2007, 09:08:26

  Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, belge düzenine dönük arayýþlarýný sürdürürken, alýþveriþlerde fiþ almama alýþkanlýðý giderek yaygýnlaþýyor...

  Çeþitli vergi dairesi baþkanlýklarýnýn yaptýðý anketler, vatandaþlarýn da, satýcýlarýn da, fatura-fiþ konusunda hiç duyarlý davranmadýðýný ortaya koydu. Ankara Vergi Dairesi Baþkanlýðý’nýn gerçekleþtirdiði “Alýþveriþlerden Sonra Belge Ýsteme Alýþkanlýðý” araþtýrmasýna göre, eðitim seviyesinin yüksek olduðu, memur þehri Ankara’da bile her 100 vatandaþtan sadece 54’ü alýþveriþlerde düzenli þekilde fiþ istiyor. Yüzde 26’lýk grup zaman zaman fiþ talebinde bulunurken, alýþveriþlerin yüzde 19’unda vatandaþlar, satýcý verirse ancak fiþini alýyor.

  Gaziantep Vergi Dairesi Baþkanlýðý’nca yürütülen bir baþka anket çalýþmasýnda ise satýcýlarýn fiþe yaklaþýmlarý irdeleniyor. Bu araþtýrmaya göre, alýþveriþlerin yüzde 83’ünde satýcý, müþteri istemedikçe fiþ vermiyor. Satýcýlarýn yüzde 7’si alýþveriþlerde fiþ yerine indirim yaparken, sadece yüzde 5’lik bir kesim düzenli olarak fiþ kesiyor.

  Ankete katýlan vatandaþlarýn yüzde 3’ü de alýþveriþlerde fiþ almayý unuttuðunu beyan ediyor. Geri kalan yüzde 2’lik grup da net bir tavýr sergilemiyor.

  FÝÞ REKLAMINDA YER ALACAK ÝSÝM BELLÝ DEÐÝL
  Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, vatandaþlarýn alýþveriþlerde fatura-fiþ almalarýný teþvik etmek ve onlarý vergi konusunda bilinçlendirmek amacýyla hazýrlanacak reklam filmlerinde yer alacak ismi henüz netleþtiremedi.

  Daha önce Avrupa Yakasý adlý dizide Gaffur tiplemesiyle yer alan Peker Açýkalýn’ý reklam filminde oynatmak isteyen Gelir Ýdaresi, diðer bazý dizi yýldýzlarý ve tiyatrocularý da listeye aldý. Ancak, bu konudaki görüþmeler, 19-23 Þubat tarihleri arasýnda kutlanacak Vergi Haftasýnýn sonrasýna býrakýldý.
  DÝZÝLERE VERGÝ SLOGANI
  Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, televizyon dizilerinde vatandaþlara vergi sorumluluklarýný hatýrlatan mesajlar verilmesi için de harekete geçti. Bu amaçla Yabancý Damat, Avrupa Yakasý ve Selena gibi dizilerin yapýmcý ve senaristleriyle görüþmelerde bulunuldu.

  100 FÝÞ GETÝREN ÖÐRENCÝYE HEDÝYE
  Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, vergi dairesi baþkanlýklarýna da bir yazý göndererek, çocuklara yönelik “Ülkemi Seviyorum, Belgemi Alýyorum” kampanyalarý düzenlenmesini istedi. Yazýda, 2 kategoride gerçekleþtirilecek kampanyaya il merkezi ve ilçelerdeki ilköðretim okullarýnda eðitim görmekte olan öðrencilerin katýlabileceði belirtildi.

  Gelir Ýdaresi bu kapsamda, belirli tutarýn üzerinde fiþ getiren öðrencilere hediye kampanyasý baþlatýyor. En az 100 adet fatura-fiþ getiren öðrencilere dizüstü ve masa üstü bilgisayar ile bisiklet ve fotoðraf makineleri verilecek.


  Türkiye su fakiri
  Tarih: 13.02.2007, 09:03:35

  Türkiye’de kullanýlabilir su miktarýnýn iþgal altýndaki Irak’tan bile az olduðu ortaya çýktý. Doðal Hayatý Koruma Vakfý, nüfusu sürekli artan Türkiye’nin 2030 yýlýnda “su fakiri” bir ülke olabileceðini açýkladý...

  DOÐAL Hayatý Koruma Vakfý, önlem alýnmamasý durumunda Türkiye’nin 2030 yýlýnda su fakiri bir ülke olacaðý yönünde uyarý yaptý. Doðal Hayatý Koruma Vakfý Su Kaynaklarý Program Müdürü Bahar Dývrak, Türkiye’de su kaynaklarýnýn yönetiminde, uluslararasý standartlarda bir politika benimsenmediðini hatýrlattý.
  Türkiye’nin sanýldýðý gibi su zengini bir ülke olmadýðýný söyleyen Dývrak, kiþi baþýna düþen yýllýk bin 430 metreküplük kullanýlabilir su miktarýyla Türkiye’nin Irak’tan bile daha kötü durumda olduðunu belirtti.
  Vakýf yetkilisi, nüfusu sürekli artan Türkiye’nin önlem alýnmamasý halinde 2030 yýlýnda su fakiri bir ülke olacaðýný vurguladý. Dývrak, su kaynaklarýnýn gelecek nesillere aktarýlabilmesi için kapsamlý ve bugünün gerçeklerine uygun bir “ulusal su yasasý” çýkarýlmasý gerektiðini de sözlerine ekledi.


  Kacak petrolü ihbar edene ödül
  Tarih: 13.02.2007, 09:05:01

  Cumhurbaþkaný Sezer, Petrol Piyasasý Kanunu’nda deðiþiklik getiren yasayý onayladý. Sezer’in onayladýðý kanunda, kaçak petrolü ihbar edenlere ikramiye verilmesi öngörülüyor...

  CUMUHURBAÞKANI Ahmet Necdet Sezer’in onayladýðý Petrol Piyasasý Kanunu’nuyla solvent, madeni ve baz yað, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakýt ile kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakýt da kaçak petrol kapsamýna alýnýyor. Kaçak petrolü satýþa sunan, satan, bulunduran, bu özelliði bilerek ticari amaçla satýn alan, taþýyan veya saklayanlar 2 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasýna çarptýrýlacak.
  Ulusal Marker’i yetkisiz olarak üreten, satýþa sunan, satan kiþilere de 5 yýla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasý getirilecek.
  Kaçak petrole iliþkin mahkumiyet hükmü veya müsadere kararý kesinleþenler, varsa lisanslarý iptal edilerek kamuoyuna ilan edilecek, bu kiþilere yeniden lisans verilmeyecek.
  Kanunla ayrýca kaçak petrolü ihbar edenlere de ikramiye verilmesi öngörülüyor.

  Tehlike henüz gecmedi!
  Tarih: 13.02.2007, 09:14:22

  AKP Trabzon Milletvekili Asým Aykan, Trabzon üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti...

  Herkes dikkatli olmalý
  Trabzon’da birbiri ardýna yaþanan sansasyonel cinayetler ve olaylarýn öncesinde bölgenin stratejik önemine dikkat çekerek, dikkatli olunmalý uyarýsýnda bulunan Asým Aykan, tehlikenin geçmediðini vurguladý.

  Trabzon Baþbakanýn masasýnda
  Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Trabzon’la yakýndan ilgilendiðini de söyleyen Aykan, “Film daha bitmedi; belki yarýsýndayýz. Filmin sonunu görmeden yorum yapmak doðru deðildir. Burada olan þudur; Sayýn Baþbakanýmýzýn masasýnda Trabzon” dedi.

  Konak’ýn evi yandý
  Tarih: 13.02.2007, 09:09:52

  Karadenizli sanatçý Volkan Konak'ýn Trabzon'un Maçka ilçesindeki 4 katlý ahþap evinde, yangýn çýktý...

  Sanatçý Konak’ýn annesi Saynur konak’ýn yaþadýðý evde çýkan yangýn sonrasýnda Volkan Konak’ýn müzik aletlerinin de yandýðý ve evde yaklaþýk 250 bin YTL'lik zarar meydana geldiði öðrenildi.
  Yasalarýmýz polisin görevine engel deðil
  Tarih: 13.02.2007, 09:13:15

  Trabzon Ýl Emniyet Müdürü Arif Akkale, Baþbakan Erdoðan’ýn koruma müdürü arkadaþý Ali Uzuner’i aðýrladý...

  Uzuner’le birlikte
  TAKA Gazetesi’nin de katýldýðý sohbette konuþan Akkale “Yasalarýmýz hiçbir görevimize engel deðil. Ýstediðimiz an yargýmýzdan arama emri alabiliyoruz. Önceki akþam 5 silah aldýk” dedi.

  Zanlý yakalandý
  Reþat Altay’dan kalan ekibi çalýþkan olarak niteleyen ve deðiþme gibi bir planýnýn olmadýðýný aktaran Akkale, “Trabzon kentinde tüm güvenlik birimlerimizle huzuru tesis edeceðiz” derken, Kemerkaya Mahallesi’ndeki cinayetin zanlýlarýnýn takip sonucu yakalandýðýný söyledi..Haz?rlan?yor...
X