Duyuru

Collapse
No announcement yet.

26 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 26 Þubat 2006 Haberler

  CÝNAYETLERLE ANILMAMALIYIZ

  Bakan Faruk Özak, Trabzon’un artýk çeteyle, mafyayla, rahip cinayetiyle anýlmamasý gerektiðinin altýný çizdi...

  Konutlar tamam
  Sürmene’de yapýmý devam eden afet konutlarýný inceleyen Bakan Özak, 110 konutun kýsa zamanda bitirilerek hak sahiplerine teslim edileceðini müjdeledi. Bakan Özak, Dernekpazarý Ýlçesi’nde partisinin olaðan genel kurul toplantýsýna katýldý, bölgeye yönelik icraatlarýný anlattý.

  Terörist deðil
  HAMAS’a bir terör örgütü olarak bakýlmamasý gerektiðini ileri süren Bakan Özak, "Filistin’de yapýlan demokratik seçimi kazandýlar. Türkiye’ye gelen HAMAS liderine nasihatler verildi, mücadelenin demokratik ortamda sürdürmeleri istendi. Bu ziyareti normal karþýlamalý" diye konuþtu.

  Uzungöl'de çekimi süren Kuþdili Dizisi ile ilgili olarak konuþan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak, "Trabzon artýk çeteyle, mafyayla, rahip cinayetiyle anýlmamalý. Bu filmde Karadeniz Bölgesi insanýnýn yaþantýsý anlatýlýyor. Trabzon artýk bu tür dizilerdeki güzelliklerle anýlmalý"dedi.

  Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak, Türkiye'nin Ortadoðu ve Ýslam dünyasýndaki aðýrlýðýnýn AK Parti Hükümeti ile birlikte her geçen gün arttýðýný söyledi. Dün sabah Trabzon'a gelen Bakan Özak, Trabzon'un Sürmene Ýlçesi'nde yapýmý devam eden afet konutlarýnda incelemelerde bulundu. Ýlçeye baðlý Beþköy Beldesi'nde, 1998 yýlýnda meydana gelen selde evlerini kaybeden hak sahiplerine verilmek üzere yapýmý devam eden afet konutlarýnda inceleme yapan Bakan Özak, Ýlçe Kaymakamý Mustafa Ayhan ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Ýl Müdürü Ali Rýza Korkmaz'dan çalýþmalarla ilgili bilgi aldý. Bakan Özak, 110 afet konutunun en kýsa zamanda bitirilerek, hak sahiplerine teslim edileceðini söyledi.

  KONGREYE KATILDI
  Daha sonra Dernekpazarý Ýlçesi'ne geçen Bakan Özak, AK Parti Dernekpazarý 2. Olaðan Kongresi'ne katýldý. Burada bir konuþma yapan Bakan Özak, hükümetin ve bakanlýðýnýn bölgeye yönelik icraatlarýný anlattý. Hamas ziyaretini de deðerlendiren Özak "Hamas'a bir terör örgütü olarak bakýlmamalý. Filistin'de yapýlan demokratik seçimleri kazandýlar. Türkiye'ye gelen Hamas liderine nasihatler verildi, mücadelelerine demokratik zeminde sürdürmeleri istendi. Bu ziyareti normal karþýlamak gerekir. Çünkü Ýslam Konferansý Teþkilatý'nýn baþkaný bir Türk'tür. Türkiye'nin Ortadoðu ve Ýslam dünyasýndaki aðýrlýðý her geçen gün AK Parti ile birlikte artmaktadýr"diye konuþtu.

  YAÐMURDERELÝ ANI TAZELEDÝ
  Ünlü dizi yapýmcýsý Osman Yaðmurdereli, Trabzon'da çocukluðunun geçtiði evi ziyaret ederek anýlarýný tazeledi. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruz Nafiz Özak, Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Vali Hüseyin Yavuzdemir ve Uzungöl'de çekimi süren "Kuþ Dili" dizisinin oyuncularýyla birlikte dün sabah Fevzi Hoca Köfte ve Balýk Salonu'nda kahvaltý yapan Yaðmurdereli, daha sonra 9 yaþýna kadar yaþadýðý Hacýkasým Mahallesi'ndeki evi ziyaret etti.
  Çocukluðunu hatýrlayan ve duygulanan Yaðmurdereli, evin þimdiki sakinlerinden izin alarak evi gezdi. 3 katlý tarihi evi gezen ve çocukluk arkadaþlarýyla görüþen Osman Yaðmurdereli, mahalle sakinlerinden mahallesinin eski resimlerini istedi. Yaðmurdereli daha sonra, yapýmcýlýðýný üstlendiði "Kuþ Dili" dizisinin setini ziyaret etmek için Uzungöl'e gitti. • #2
  ACISI DÝNMEZ

  Tanjant’taki kazada ölen öðretmen topraða verildi, sürücü tutuklandý...

  Trabzon Tanjant Yolu üzeri Yavuz Selim Bulvarý’nda yaþanan kaza sonrasý þoför Eser Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu. Gülayþe Çavdar’ýn ölümüyle sonuçlanan kazada, aracýn çarptýðý diðer bayan Emel Cinalioðlu’nun da hayati tehlikesinin olduðu belirtildi.

  Yaþamýný yitiren Gülayþe Çavdar’ýn Trabzon Belediyesi eski baþkan yardýmcýlarýndan Hakký Çavdar’ýn eþi olduðu öðrenildi. Gülayþe Çavdar dün Beþikdüzü’nde ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.

  Geçtiðimiz gün Trabzon Yavuz Selim Bulvarý’nda yaþanan ve emekli öðretmen Gülayþe Çavdar’ýn (53) ölümüyle ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüðü'nde yüksek orman endüstri mühendisi olarak görev yapan Emel Cinalioðlu’nun (38) aðýr yaralanmasý ile sonuçlanan kaza sonrasý 61 TA 812 plakalý aracýn þoförü Efer Ç. çýkarýldýðý mahkemede tutuklanarak ceza evine konuldu. Eser Ç. ifadesinde kendisinin normal seyrinde iken yukarýdan aþaðýya gelen bir dolmuþun kýrmýzý ýþýkta geçerek kendisine çarptýðýný bundan sonrasýný hatýrlamadýðýný söyledi. Aþýrý hýz ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olmak iddiasýyla tutuklanan Efer Ç. cezaevine gönderildi. Kazada hayatýný kaybeden Gülayþe Çavdar’ýn cenazesinin Trabzon Beþikdüzü Ýlçesi’nde Vardallý Mahallesi’nde Beþikdüzü Belediye Baþkaný Mehmet Kalay, Akçaabat Belediye Baþkaný Þefik Türkmen ve vatandaþlarýn katýldýðý törenle aile mezarlýðýna defnedilirken, kaza sonrasý Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýlan Emel Cinalioðlu’nun hayati tehlikesi olduðu ifade edildi.


  Yorum yap


  • #3
   HEYELAN KABUSU

   Ýki evin yýkýlmasýna yol açan toprak kaymasýnýn büyük boyutlara ulaþmasýndan korkuluyor...

   Trabzon’un Düzköy Ýlçesi’ne baðlý Taþocaðý Köyü’nde karlarýn iyice erimesiyle oluþan su yoðunluðu toprak kaymasýna neden oldu. Ýki vatandaþýn evi toprak kaymasý nedeniyle yýkýldý. Vatandaþlar daha büyük bir facia ile karþý karþýya kalmaktan endiþe ediyor.

   Son yýllarda görülmemiþ kar yaðýþýnýn ardýndan, geçtiðimiz günlerde yaðmurlarla birlikte karlar eridi. Kar sularý arazilerde toprak kaymalarýna neden oldu. Mollaosmanlý Mevkii’nde yol altýnda bulunan istinat duvarýnýn saðlýklý yapýlmayýþý nedeniyle, kar sularý büyük bir tehlikeye meydan verdi. Yaklaþýk 80 metre uzunluðundaki istinat duvarýnýn yýkýlmasý sonucunda Ali Osman Akçay ve Hakan Akçay isimli vatandaþlara ait evlerin üzerine adeta çamur aktý.
   Akçay aileleri evlerini boþaltarak olayda can kaybý yaþanmasýný önlediler. Düzköy Kaymakamý Veysel Çiftçi ise olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Evi yýkýlan ailelere maddi yardýmda bulunulmasýna karar verildi. Maðdur olan ailelerin evlerinin yapýmýna da baþlanacaðýný ifade eden Veysel Çiftçi, "Ailelerimiz þimdilik yakýnlarýnýn yanýna yerleþtirildi. Bayýndýrlýk ve Ýskan Ýl müdürlüðü yetkilileri de zemin etüdü çalýþmalarýna baþladý"dedi.

   Yorum yap


   • #4
    ENGELLER KALKIYOR

    Ýlçedeki hýz kesicilerin kaldýrýlmasý kararý alýndý Trabzon’un Beþikdüzü ilçesinde belediye araç parkýna yeni kazandýrýlan çöp temizleme aracýnýn istenilen rahatlýkta çalýþmasý için hýz kesici engeller kaldýrýlýyor...

    Araçlarýn cadde ve sokaklarda hýz yapmamalarý için daha önce konulan hýz kesici engellerin yerlerine parke taþ döþeniyor. Beþikdüzü Belediye Baþkaný Mehmet Kalay, "Ýlçemizi daha modern bir hale getirmek için çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Belediyemiz bünyesine yeni kazandýrýlan çöp temizleme aracýnýn istenilen rahatlýkta çalýþmasý için engelleri kaldýrmaya karar verdik. Ýlçemizin daha temiz olabilmesi için satýn aldýðýmýz aracýnda yardýmýyla sokaklarýmýz pýrýl pýrýl olacak" dedi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X