Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11.02.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11.02.2007

  ÇÝRKÝN ÝFTÝRA Trabzon Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürü Yahya Öztürk, basýnda kendisi hakkýnda çýkan haberlerle ilgili sorumluluðu olanlar hakkýnda hem ceza hem de tazminat davasý açacaðýný belirtti. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Öztürk, "Bir gazetede dün çýkan 'Vur emri polis þefinden' baþlýðý altýnda þahsýmý ve teþkilatýmý hedef alan haber, asýlsýzdýr. Kamuoyunda bilgi kirliliði oluþturmaya ve kafalarý karýþtýrmaya yönelik kampanyanýn bir parçasýdýr. Benim haberde ifade edilen hususlarla uzaktan yakýndan hiçbir ilgim yoktur. Bu haberle ilgili sorumluluðu olanlar hakkýnda hem ceza hem de tazminat davasý açacaðým" ifadelerini kullandý.
  Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, Hrant Dink'in vurulmasý emrinin Trabzon Terörle Mücadele (TEM) Þube Müdürü tarafýndan verildiði yönündeki haberlerin gerçek dýþý ve iftira olduðunu açýkladý.
  Emniyet Genel Müdürlüðü Basýn ve Halkla Ýliþkiler Þube Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, bir gazetenin bugünkü sayýsýnda manþetten verilen 'Vur emri polis þefinden' baþlýklý haberde ve bazý basýn organlarýnda benzer konuyu içeren haberlerde yer alan Trabzon TEM Þube Müdürü'nün olayla ilgisi bulunduðu þeklindeki iddianýn kesinlikle yalan olduðu belirtildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Ýddia gerçek dýþýdýr, iftiradýr, hayal mahsulüdür. Bu iddianýn gerçeklerle uzaktan yakýndan bir ilgisi yoktur. Bu iddia olayýn vuku bulmasýndan itibaren caný pahasýna çalýþan Emniyet teþkilatýný karalamaya yönelik kampanyaya ve bilgi kirliliðine açýk bir örnek olup bu kirliliðin nerelerden kaynaklandýðýnýn açýk bir göstergesidir. Bu asýlsýz iddiayý öne sürenler ve yayýnlayanlar hakkýnda gerekli yasal iþlemlere baþlanmýþtýr".
  DAÐ ÝKÝ ÇOCUÐU YUTTU VAKFIKEBÝR- Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi’ne Baðlý Deregözü Köyü’nde dün saat 14.30 sýralarýnda heyelan sonucu kopan dað, Mustafa Kemal Baltürk’e ait evi yuttu. Can pazarýnýn yaþandýðý evde evde bulanan Rýdvan Baltürk (12) ve Uðurkan Baltürk (8 aylýk) kardeþler enkaz altýnda kalarak yaþamlarýný kaybetti. Olay sonrasý þoka giren anne Neriman Baltürk "Beþiðimi istiyorum" diye aðýtlar yaktý. Acýlý annenin feryadlarý çevrede bulunan vatandaþlarý gözyaþýna boðdu. Evi heyelan altýnda kalan ve hastanede tedavi altýna alýnan Baba Hayri Baltürk ise çocuklarýnýn hayatýný kaybettiðinden habersiz. Vatandaþlar tarafýndan teselli edilen baba Baltürk'ün acýsý yüzünden okunuyordu.
  Yol yapýmý sonrasý yaþanan heyelan faciasýnda evde bulunan Mustafa Kemal Baltürk (55), Hayri Baltürk ( 35), Mustafa Baltürk (11) Yakup Batürk ve Yakup Baþtan vatandaþlar tarafýndan göçük altýndan çýkarýlarak önce Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne, oradan da Trabzon Numune ve araþtýrma hastanesine kaldýrýldýlar. Mustafa Baltürk hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
  Olay sýrasýnda Deregözü Ýlköðretim Okulu 7. sýnýf öðrencisi Rýdvan Baltürk ile 8 aylýk Uðurkan Baltürk hayatlarýný kaybettiler. Evin ahýr kýsmýnda bulunan 5 adet büyükbaþ hayvan da heyelan sýrasýnda telef oldu.
  HUZUR OPERASYONU

  TRABZON - Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan önceki akþam kent merkezinde huzur operasyonu düzenlendi.
  Emniyet Müdürü Arif Akkale'nin bizzat yürüttüðü operasyona Özel Harekat Timleri de dahil toplam 300 polis katýldý. Umuma açýk yerler ve ana kavþaklarda saat 21.00 ile 01.00 saatleri arasýnda sabit uygulama yapýldý .
  Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinden alýnan arama kararý ile il genelinde huzur ve asayýþi saðlamak amacýyla Ýnternet, Kafeler kara yollarý ile umuma açýk yerlerde ve 333 polisin görev yaptýðý uygulamada. 5 adet ruhsatsýz tabanca, aranan 5 kiþi yakalandý, 15 yabancý uyruklu kadýn, ruhsatsýz 1 büfe, 2 kýraathane ve kimlik bildirmemesi yüzünden iþlem yapýldý. Ayrýca fikir ve sanat eserlerine muhalefet suçundan 100 adet kopya CD ele geçirildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 kiþi hakkýnda iþlem yapýldý. 12 araç trafikten men edildi 1.453 YTL ceza yazýldý, ayrýca 226 araç kontrol edildi.
  OF KÖFRÜLERÝNE KAVUÞTU TRABZON - Trabzon un Of Ýlçesi'nde 02.08.2005 yýlýnda meydana gelen afetten dolayý yýkýlan ve kýsmen hasar gören köprülerin yapýmý Ýl Özel Ýdaresinin hýzlý ve yoðun çalýþmalarý neticesinde tamamlanýp vatandaþýn hizmetine sunuldu.
  Geçtiðimiz yýl Of ve çevresinde aþýrý yaðýþlardan meydana gelen afetten hasar gören ve yýkýlan köprüler Ýl Özel Ýdaresinin yapýmýyla eskisinden daha da saðlam. Son derece modern ve en yeni teknolojiyle yapýlan köprülerin tamamlanýp ulaþýma açýldýðýný belirten Ýl Özel Ýdaresi yetkilileri "Of ta meydana gelen afet sonrasý vatandaþýn maðduriyetini gidermek için yoðun bir þekilde çalýþmalarýmýzý sürdürdük.5 Trilyonluk acil afet ödeneðinden yararlanarak yaptýðýmýz köprüler afete daha dayanýklý bir þekilde inþa edilmiþtir" dediler.
  02.08.2005 tarihinde Of da meydana gelen afette hasar gören ve yýkýlan köprüler afet kapsamýnda ayrýlan ödenekten yapýlýrken Ýl Özel Ýdaresi yetkilileri "köprülerin yapýmýnda kaynaklarýmýzý en verimli þekilde kullandýk" dediler. Ulaþýma açýlan ve vatandaþýn hizmetine sunulan Of -Aþaðýkýþlacýk köprüsünün uzunluðu 15.70 m geniþliði 7.40 yapým bedeli 97.739 YTL, Of -Balaban Hamzalý Köprüsü'nün uzunluðu 26 m geniþliði 6 m yapým bedeli 155.851 YTL, Of -Taþhanpazarý köprüsünün uzunluðu 63 m. geniþliði 6 m. yapým bedeli 977.533 YTL, Of-Sýraðaç Köprüsü'nün uzunluðu 41.7 m geniþliði 6 m. yapým bedeli 522.197 YTL (bitmek üzere), Of- Keler-1 Köprüsü'nün uzunluðu 15.7 m geniþliði 7.40 m yapým bedeli 221.633 YTL, Of –Keler-2 Köprüsü'nün uzunluðu 20 m. geniþliði 6 m. yapým bedeli 197.536 YTL, Of –Keler -3 Köprüsü'nün uzunluðu 20 m. geniþliði 6 m. yapým bedeli 255.980 YTL, Of-Yemiþalan Köprüsü'nün uzunluðu 63 m, geniþliði 8.40 m. yapým bedeli 980.567 YTL'dir.

  YENÝAY'DA CAN PAZARI

  TRABZON- Trabzon'un Sürmene Ýlçesi Çamburnu-Yeniay mevkiinde dün sabah meydana gelen trafik kazasýnda 2'ü aðýr 3 kiþi yaralandý.
  Trabzon'dan Ardeþen'e gitmekte olan Mehmet Önder (33) idaresindeki 53 FF 722 plakalý panelvan araç, Yeniay mekviinde yol kenarýnda park halinde bulunan 61 M 002 plakalý yolcu minibüsüne arkadan çarptý. Kazada sürücü Mehmet Önder ile ayný araçta bulunan Selçuk Tepegöz, Ayþe Özyanýk, Emine Özyanýk yaralandýlar. Ýlk müdahaleleri Of Devlet Hastanesi'nde yapýlan yaralýlardan araç sürücüsü Mehmet Önder ayakta tedavi edilirken, Emine ve Ayþe Özyanýk beyin travmasý teþhisiyle Trabzon Farabi Hastanesi'ne sevkedildi.  Bu yasanýn sadece adý Türk’
  Tarih: 11.02.2007, 09:18:58

  ADD Trabzon Þube Baþkaný Ahmet Kaya, AKP hükümetince meclisten geçirilen ve Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan bir daha görüþülmek üzere TBMM’ye iade edilen ‘Türk Petrol Yasasý’ný deðerlendirerek, “Bu yasanýn sadece adý ulusumuzla ilgilidir” dedi...

  Atatürkçü Düþünce Derneði, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basýn toplantýsý düzenleyerek, geçtiðimiz günlerde, AKP hükümetince meclisten geçirilen ve Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan bir daha görüþülmek üzere TBMM’ye iade edilen ‘Türk Petrol Yasasý’ný deðerlendirdi. Basýn açýklamasýný yapan ADD Trabzon Þube Baþkaný Ahmet Kaya, yasanýn sessizce ve alelacele meclisten geçirildiðini belirterek, "Türk Petrol Yasasý adý koyulan bu yasanýn sadece adý ulusumuzla ilgilidir. Ýçeriði tamamen petrol þirketlerinin çýkarlarýna hizmet eden ve bu þirketlere imtiyazlar saðlayan bu yasa, geçmiþin kapitülasyonlarýndan farksýz bir paylaþým yasasýdýr"dedi. Yasanýn, AGOS Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink’in katlediliþinin gölgesinde toplumun gözünden kaçýrýlmaya çalýþýldýðýný vurgulayan Kaya, "Toplum olarak bizler, bu cinayetin katiliyle, azmettiricisiyle, cenazede atýlan sloganlarla ve 301. maddeyle uðraþýp, tüm dikkatimizle bu cinayetle meþgulken, ulusumuzun geleceðine karþý iþlenmiþ en büyük cinayet sayýlabilecek ‘Türk Petrol Yasasý’ný görmedik, konuþup tartýþamadýk bile. Belki de bu istenmiþti ve petrol yasasý Dink cinayetiyle perdelenmeye çalýþýlmýþtý"dedi.
  Kaya, yasanýn aynen TBMM’den geçerek Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer’e sunulmasý ve mecburen yürürlüðe konulmasý durumunda, ana muhalefet partisinin ve cumhurbaþkanýnýn derhal Anayasa Mahkemesi’ne baþvurmasý gerektiðini söyledi.
Haz?rlan?yor...
X