Duyuru

Collapse
No announcement yet.

9.02.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 9.02.2007

  Dünyanýn gözü üzerimizde
  Tarih: 09.02.2007, 09:17:07

  Dünya basýný, Hrant Dink cinayeti ile gündeme gelen Trabzon’u 'konuþuyor....

  ' Batý’nýn iki büyük gazetesi Financial Times ve New York Times ayný günde Trabzon’u irdeleyen uzun haberler yayýnladý. Financial Times Trabzon’u 'Aþýrý milliyetçilik yuvasý' diye nitelerken New York Times ise “Trabzon modern Türkiye’ye ayak uyduramýyor’ yorumunu yaptý.

  Trabzon ýskalandý mý?
  New York Times Trabzon’daki sýkýntýnýn ekonomik nedenlerine de dikkat çekerek ‘Birçok Türk kentini olumsuz etkileyen yoksulluk, iþsizlik ve fýrsat eksikliði, burada özellikle gençleri eziyor’ yorumunu yaptý. Financial Times ise “Türkiye’nin 2002 yýlýndan bu yana yaþadýðý ekonomik canlanma sanki Trabzon’u ýskaladý” dedi.  Trabzon müfettiþlerin MERCEÐÝNDE
  Tarih: 09.02.2007, 09:16:21

  Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi sonrasý, olayda Trabzon Valiliði ve Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün kusuru olup olmadýðýna iliþkin soruþturma yapmak üzere Trabzon'a gönderilen mülkiye baþmüfettiþleri tekrar Trabzon'a geldi...

  Çalýþmalara baþladýlar
  Trabzon’da yaptýklarý incelemelerin ardýndan Ýstanbul’a giderek burada da incelemeler yapan mülkiye baþmüfettiþleri Þükrü Yýldýz ve Mehmet Ali Özkýlýnç, önceki akþam saatlerinde tekrar Trabzon'a gelerek kendilerine ayrýlan odada incelemelerine baþladý.


  BAÞBAKAN ERDOÐAN GELÝYOR
  Tarih: 09.02.2007, 09:11:00

  BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, bu akþam saat 18.00’da Ankara’dan hareket edecek...

  Trabzon’a inecek ve buradaki karþýlamadan sonra Rize’ye hareket edecek. Erdoðan Rize’de tamamlanan kültür sitesini açacak.
  YOÐUN Türkiye gündeminden sýyrýlýp Güneysu’da dinlenmeyi de planlayan Baþbakan Erdoðan pazar günü Trabzon’dan Kahramanmaraþ iline hareket edecek. Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný Özak da Baþbakanýn programýna iþtirak edecek.

  Baba Hayal’in uyarýsý!
  Tarih: 08.02.2007, 08:53:08

  Gazeteci Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olduðu gerekçesiyle tutuklanan Yasin Hayal'in babasýnýn 2005 yýlýnda mahkemeye yazdýðý mektupta oðlunun akli dengesinin araþtýrýlýp muayene ve tedavi edilmesini istediði öðrenildi...

  BABADAN MEKTUP
  Trabzon'da gerçekleþtirdiði Mc Donalds'ý bombalama olayý sonrasýnda yargýlanma sürecinde babasý Bahattin Hayal tarafýndan 2005 yýlý Ocak ayýnda mahkemeye oðlunun durumu ile ilgili bir mektup yazdýðý ortaya çýktý.
  Mc Donalds davasýnýn görüldüðü Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðý'na 3 Ocak 2005 tarihli mektup gönderen baba Bahattin Hayal'in oðlunun akli dengesinin araþtýrýlýp muayene ve tedavi edilmesini istediði öðrenildi.
  Bahattin Hayal'in oðlu için mahkemeye gönderdiði sözkonusu mektubunda "Oðlum beni dinlemez durumdadýr. Eðer onu dýþarý býrakýrsanýz baþka olaylara meyil vermiþ olursunuz. Uzun yýllar da olsa hastanede yatýp tedavi ettirilmesi için elinizden geleni yapmanýzý istiyorum" dedi.


  Amansýz takip sürüyor
  Tarih: 08.02.2007, 08:50:14

  Güpegündüz sokak ortasýnda öldürülen Kenan Turan’ýn zanlýlarý hala firarda...

  Zanlýlar aranýyor
  Önceki gün Trabzon’un Kemerkaya Mahallesi’nde öðlen saatlerinde sokak ortasýnda birbiri üstüne sýkýlan kurþunlarla olay yerinde hayatýný kaybeden Kenan Turan’ýn cinayet zanlýlarý hala firarda. Ýki kiþi olduklarý iddia edilen zanlýlardan birinin adýnýn A.T. olduðu bildirilirken, iki zanlýnýn da aranmasýna devam ediliyor.

  Giriþ çýkýþlar tutuldu
  Alacak verecek davasýndan ötürü cinayetin iþlendiði iddia edilirken emniyet bu yöne yoðunlaþtý. Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý bütün kuvvetler ve jandarma alarm durumunda. Þehrin doðu ve batý yakasý güvenlik kuvvetleri tarafýndan tutulmuþ durumda. Þehre giriþ çýkýþlar sürekli kontrol altýnda.

  Önceki gün Trabzon’un Kemerkaya Mahallesi’nde saat 15:30 sularýnda sokak ortasýnda öldürülen Kenan Turan’ýn cinayet zanlýlarý hala firarda. Ýki kiþi olduklarý iddia edilen zanlýlardan birinin adýnýn A.T. olarak belirlendiði ve iki zanlýnýn da aranmasýna devam edildiði belirtildi.
  Alacak verecek davasýndan ötürü cinayetin iþlendiði iddia edilirken emniyet bu yöne yoðunlaþtý. Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý bütün kuvvetler ve jandarma alarm durumunda. Þehrin doðu ve batý yakasý güvenlik kuvvetleri tarafýndan tutulmuþ durumda. Þehre giriþ çýkýþlar sürekli kontrol altýnda tutuluyor. En kýsa zamanda zanlýlarý ele geçirmek için geceli gündüzlü çalýþan emniyet yetkilileri çalýþmalarýný büyük bir titizlikle sürdürüyor.


  ALTAY GERÝ MÝ GELÝYOR? Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi olayý ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüðünce istihbarat ve önlem alýnmasý konusunda zaafiyet yaþandýðý gerekçesiyle geçici görevle merkeze alýnan Ýl Emniyet Müdürü Reþat Altay'ýn yeniden görevinin baþýna dönmesi artýk an meselesi
  Ýstanbul Ýstihbarat Þube Müdürü Ahmet Ýlhan Güler'in 'Bütün hata bizim, bize Trabzon'dan gerekli bilgiler geldi, ama kullanamadýk' açýklamalarý ile birlikte müfettiþlerin hazýrladýðý raporlar doðrultusunda geri döneceði belirtildi.Trabzon'un cinayetle ilgili Ýstanbul'u 17 kez uyardýðý belirtildi
  Dink cinayeti sonrasýnda Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan görevlendirilen 2 mülkiye baþmüfettiþi ise dün yeniden Trabzon'a gelerek çalýþmalarýna baþladý.
  Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi sonrasý olayda Trabzon Valiliði ve Ýl Emniyet Müdürlüðünün kusuru olup olmadýðýna iliþkin soruþturma yapmak üzere bir süre önce Trabzon'a gönderilen ve burada yapýlan inceleme sonrasýnda Ýstanbul'a giderek burada çalýþma yapan mülkiye baþmüfettiþleri Þükrü Yýldýz ve Mehmet Ali Özkýlýnç,dün tekrar Trabzon'a geldi.
  Sabah saatlerinden itibaren Trabzon'da tekrar çalýþmalara baþlayanmülkiye baþmüfettiþleri Þükrü Yýldýz ve Mehmet Ali Özkýlýnç, Valilik binasýnda kendilerine ayrýlan odada incelemelere baþladý.

  ZANLILAR KAÇIYOR, POLÝS KOVALIYOR Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi Balýk Pazarý sokakta iþlenen cinayet sonrasý yaþamýný kaybeden 31 yaþýndaki Kenan Turan'ý öldüren kiþiler heryerde aranýyor.Silahlý saldýrý sonucu öldürülen Turan'ýn geçen yýl Trabzon'da bir kadýný vurmak için adam tuttuðu, kadýný ayaklarýndan vuran kiþinin ayný þekilde Kenan Turan'ý vurduðu iddia ediliyor
  Olayla ilgili ölen kiþinin daha önce ayaklarýndan vurduðu iddia edilen S.B adlý bayan dün polise ifade verirken, olayýn iþlendiði yerde bulunan iki silahýn ve boþ kovanlarýn balistik incelemesi için Samsum'a gönderildi. Silahlarýn baþka bir suçta kullanýp-kullanýlmadýðý araþtýrýlýyor
  Kendinisi kovalayan kiþilerden kaçarken sýðýndýðý dükkanda yaþanan olayda baþka bir þok iddia gündemde.Olayý bire bir yaþayan dükkan sahibinin verdiði ifadeye göre zanlýrdan biri Kenan Turan'ý arkadan sarýlmak suretiyle etkisiz hale getirdi.Bu arada ikinci zanlý elindeki silahla Turan'a 7 el aeþ etti. Turan'ýn bu sýrada ;"Yapmayýn abi kýymayýn" dediði öðrenildi.
  KÜÇÜK DAMLANUR YARDIM BEKLÝYOR

  TRABZON - Doðuþtan kalp kapakçýðý rahatsýzlýðý bulunan ve anne sütü alamadýðý için her hafta 480 YTL'lik iðne olmak zorunda olan Damlanur Algül'ün tedavisi için babasý büyük mücadele veriyor.
  Araklý -Pervane'de oturan ve iþsiz olan baba Þenol Algül, Trabzon'daki iþ adamlarýnýn ve sanayicilerin her zaman desteðini gördüðünü ve bu sebeple kentte yeni bir yardým desteði beklediðini söyledi.
  Yeþilkart sahibi olan ancak ilaçlarýn yurt dýþýndan geldiði ve pahalý olduðu için masraflarýný karþýlayamayan Þenol Algül, "Kýzým doðarken annesini kaybettik. Dolayýsýyla anne sütü alamadýðý için kýzým kalp rahatsýzlýðý sebebiyle sürekli kontrol ve tedavi altýnda. Ben de rahatsýzým. Yardýmseverlerden kýzým için destek bekliyorum" dedi.
  Kýzý Damlanur'un yaþamasý için mücadele veren baba Þenol Algül, yardýmseverlerin kendisine (0537 382 31 85) nolu telefondan ulaþmasýný beklediðini i

  fade etti.
Haz?rlan?yor...
X