Duyuru

Collapse
No announcement yet.

7.2.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 7.2.2007

  7 KURÞUN SIKTILAR TRABZON üzerinden kara bulutlar bir türlü daðýlmýyor. Þehrin en önemli sorunu haline gelen güvenlik konusundaki hassasiyet yerini 'boþvermiþliðe' býrakýnca yine olan oldu.Trabzon'un Kemarkaya Mahallesi Balýk Pazarý sokakta dün saat 15:30'da iþlenen cinayette 31 yaþýndaki Kenan Turan yaþamýný kaybetti.
  Cinayete kurban giden Kenan Turan, kendisini kovalayan kiþilerden kaçarken sýðýndýðý dükkanda öldürüldüðü belirlendi.
  Tesisatçýlýk yaptýðý ileri sürülen Kenan Turan iki kiþi olduklarý belirtilen zanlýlar tarafýndan baþýndan boynundan ve göðsünden 7 kurþun isabet etti. Olay sonrasý hemen Farabi Hastanesine kaldýrýlan Turan yapýlan bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olay yerinde terk edilen bir otomobile polis ekipleri el koyarken iki kiþi olduklarý belirtilen saldýganlardan birinin ölen Kenan Turan'ýn akrabasý A.T olduðu iddia edildi. Cinayetin önceye dayanan bir husumetten dolayý iþlenmiþ olabileceði ileri sürüldü.
  Trabzon merkezi mahallesinde sayýlacak bir yerde güpe-gündüz iþlenen cinayet akýllara güvenlik zaafiyeti var mý sorusunu getirdi. Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay'ýn hassasiyet gösterdiði meydan civarýnda yoðunlaþan polis timlerinde azalma olduðu tespit edildi.
  Öte yandan Trabzon Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ve Cinayet masasý ortak bir operasyonla kimliði belirlenen bir kiþi ile birlikte iki saldýrganýn peþine düþtü.
  Heryerde polis timleri geniþ güvenlik önlemleri alýrken saldýrganlarýnýn yakalanmasý an meseles oldu.  Her þey kýzým için!
  Tarih: 07.02.2007, 08:26:52

  Trabzon’un Yenimahalle semtinde meydana gelen trafik kazasýnda...

  Asiye Demir(39) isimli kadýn, kýzýnýn yaþamýný kurtarmak için kendi hayatýný feda etti. Fikret P. yönetimindeki 61 EN 533 plakalý aracýn çarpmasý sonucu aðýr yaralanan kadýn kaldýrýldýðý Farabi Hastanesi’nde yaþamýný kaybetti.  ÞÝNÝKLÝLER MUTLU

  TRABZON'un Akçaabat ilçesine baðlý Þinik Belde Belediye Baþkaný Ahmet Marufoðlu sonunda muradýna erdi.
  En büyük hedefininin Þinik beldesi sýnýrlarý içerisinde bulunan ve halk dilinde EÞEK MEYDANI olarak adlandýrýlan 85 hektar 850 dönümlük araziyi bir an önce organize sanayine dönüþtürmek isteyen Þinik Belde Belediye baþkaný Ahmet Marufoðlu amacýna ulaþtý OGS bölgemizin en büyük sorunlarýndan biri olan iþsizlik sorununu aza indirecek belde ve ilçemize ekonomik anlamda katký saðlayacaktýr diyen Þinik Belde Baþkaný Ahmet Marufoðlu gördüðü destekten ve sahiplenmeden dolayý herkese teþükkür etti
  OSB'nin kurulmasýyla ilgili Dün Akaçabat Belediyesinde yapýlan toplantýya yer seçim heyeti adýna Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý müsteþarlýðýndan dahil 26 kuruluþun temsilcisi katýldý.
  Bu konu hakkýnda gerekli olan mercilere müracatlarýn yapýldýðý ve ilgililerin gelip beldemizde organi

  ze sanayi yerini gezerek,deðil Þinik de Trabzon da bu kadar mükemmel organize sanayi olabilecek yerin bulunmadýðý konusunda hemfikir oldular.
  Hatta Akçaabat belediye baþkanýmýz Þefik Türkmen ben bu alaný söylediðimde böyle bir yerin olamayacak olduðunu düþünmüþtü ama kendisi bizzat gelip yeri görünce ne kadar haklý olduðuma karar verdi..  GÖZLER MÜFETTÝÞLERDE

  ÝSTANBUL Ýstihbarat Þube Müdürü Ahmet Ýlhan Güler'in 'Bütün hata benim Trabzon Emniyet gelen uyrý yazýsýný dikkatele alýp, üstlerine ulaþtýrmadým' açýklamasý gündemi sarstý
  Bu þok açýklamayla Hrant Dink cinayeti sonrasý Trabzon Emniyetinin ihmali olduðu yönündeki bulgular çürütüldü. Peki þimdi ne olacak?
  Hrant Dink cinayeti sonrasý 'Ýstihbarat zaafiyeti var, gerekli önlemler alýnmadý' gerekçesiyle görevden alýnan Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay'a kesilen fatura Ýstanbul Ýstihbarat Þube Müdürü Ahmet Ýlhan Güler'in açýklamalarýyla farklý bir boyut kazandý
  Ýstihbarat Þube Müdürü Güler'in Trabzon Emniyet Müdürlüðünden gelen 'Hrant Dink'e yakýn bir zaman içinde suikast planlanmaktadýr. Gerekli önlemlerin alýnmasý' yönündeki uyarý yazýsýnýn dikkate almadýðýný ve üstlerine bildirmediði belirlendi Dink cinayeti sonrasý Trabzon Emniyet Müdürlüðünün istihbarat anlamý

  nda üzerine düþen görevi yaptýðý ve gerekli mercilere defalarca uyarý yazýsý yazýldýðý yönünde bulgularýn netleþmesi ile birlikte gözler müfettiþlerin Trabzon Emniyet Müdürlüðü ile ilgili hazýrladýðý rapora çevrildi
  Müfettiþlerin Ýstanbul Emniyetinde yaptýðý soruþturmada suiktas ihbarýna raðmen Hrant Dink'in neden korunmadýðýnin sebebi ortaya çýktý. Ýstihbarat Þube Müdürü Ahmet Ýlhan Güler,müfettiþlere verdiði ifadede suikastla sonuçlanan aðýr ihmalin kendi hatasýndan kaynaklandýðýný ifade etti. Güler;"Gelen bilgiyi müdürümüz ve emniyet müdür yardýmcýmýzla paylaþmadým. Bildirilan adres boþ çýkýnca ciddiye almadým. Ýþlerimin yoðunluðu ile cevabý yazýda yazamadým" dedi.  YASÝN HAYAL NE DEDÝ?

  Gazeteci Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olduðu iddiasýyla tutuklanan Yasin Hayal'in ilk ifadesi dün apar topar alýndý. Bulunduðu cezaevinden babasýyla telefonda konuþurken, "Mahkemede her þeyi anlatacaðým. Ortalýk karýþacak. Ben kýsa sürede çýkarým ancak Erhan Tuncel ömür boyu hapis yatacak" diyen Yasin Hayal, soruþturmayý yürüten cumhuriyet savcýlarýna dün ifade verdi.
  Cumhuriyet Savcýlarý Selim Berna Altay ve Fikret Seçen, Hayal'in bulunduðu F Tipi Cezaevine giderek avukatýnýn nezaretinde ifadesini aldý. Hayal'in verdiði ifade merak uyandýrýrken, konuya iliþkin bilgi verilmedi.
  VAKFIKEBÝR'DE 34 ÇÝFT BOÞANDI

  VAKFIKEBÝR- Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi’nde 2006 yýlý içinde 246 çift evlenirken, 34 çiftin de birbirlerinden boþanma nedenlerini araþtýran muhabir arkadaþýmýzýn sorularýný cevaplandýran ünlü hukukçu Mustafa Kamburoðlu’nun açýklamalarý toplumumuzun karþý karþýya kaldýðý korkunç bir gerçeði daha gözler önüne serdi.
  Konuyla ilgili sorularý cevaplandýran Trabzon Barosu Avukatlarýndan ünlü hukukçu Mustafa Kamburoðlu, boþanmalardaki bazý gerekçeleri þöyle açýkladý: "Boþanmalarýn en yaygýn sebebi þiddetli geçimsizliktir. Bunun dýþýnda terk, cana kast, zina ve akýl hastalýðýna dayalý sebeplerle de boþanmalar olmaktadýr. Ancak günümüzde bu sayýlanlara istisna olarak rastlanýlmasýna karþýn, yaygýn tabanlý olarak boþanma davalarýnda þiddetli geçimsizliðin ön plana çýktýðýný görüyoruz."
  Vakfýkebir’de 2006 yýlý içerisinde açýlan boþanma davalarýnýn çok fazla olduðunu kaydeden Kamburoðl

  u, "Ancak, özellikle anlaþmalý boþanma davalarýný taraflar daha ziyade iþ yoðunluðu az olan mahkemelerde açmaktadýrlar. Vakfýkebir Asliye Hukuk Mahkemesi iþ yoðunluðu çok fazla olan bir mahkemedir. O nedenle, anlaþmalý olup da 3 gün veya bir haftada karar almak isteyen taraflar iþ yoðunluðu az olan Þalpazarý ve Tonya gibi Asliye Hukuk Mahkemelerine baþvurmaktadýrlar." diye görüþ bildirdi.

  Hayal'in cezasýna onama talebi

  6 Þubat 2007
  A.A
  Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi olayýna adý karýþan Yasin Hayal'e, 2 yýl önce Trabzon'da Mc Donalds'ýn kapýsýna bomba býraktýðý ve 6 kiþinin yaralanmasýna neden olduðu iddiasýyla verilen mahkumiyet kararýnýn onamasýný istedi.

  Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet kararýnýn temyiz edilmesi üzerine, davaya iliþkin tebliðnamesini tamamladý.

  Baþsavcýlýk, “mahkumiyet kararýnýn onanmasý” istemli tebliðname ile dava dosyasýný temyiz incelemesi için Yargýtay 8. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

  Baþsavcýlýðýn tebliðnamesinden sonra, Yargýtay 8. Ceza Dairesi, toplanarak temyiz istemini karara baðlayacak.

  6 YIL 8 AYA MAHKUM EDÝLMÝÞTÝ

  Trabzon'da 24 Ekim 2004'te, Atatürk Alaný'ndaki Mc Donalds'ýn kapýsýna býrakýlan bombanýn patlamasý sonucunda 6 kiþi yaralanmýþtý. Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesindeki yargýlama sonunda, Yasin Hayal, “patlayýcý madde imal etmek, patlayýcý madde atmak, patlayýcý madde kullanarak mala zarar vermek, patlayýcý madde atarak 6 kiþinin yaralanmasýna neden olmak” suçlarýndan toplam 6 yýl 8 ay hapis ve bin 183 YTL para cezasýna çarptýrýlmýþtý.

  Bombalý eylemi düzenlediði iddiasýyla 30 Ekim 2004'te yakalanan Yasin Hayal, yaklaþýk 1 yýl tutuklu kaldýktan sonra, tahliye edilmiþti.

  Yasin Hayal, daha sonra, gazeteci Hrant Dink'in silahlý saldýrýda öldürülmesi olayýna adýnýn karýþmasý üzerine gözaltýna alýnmýþ ve ardýndan da tutuklanmýþtý.
Haz?rlan?yor...
X