Duyuru

Collapse
No announcement yet.

6.2.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 6.2.2007

  CÝNAYET SÝLAHLARI RUHSATSIZ Trabzon'da 2006 yýlýnda 238 olay olurken 2007 yýlýnda ruhsatsýz silahla 28 olay oldu.2006 yýlýnda 238 ruhsatsýz silahla olyay olurken 2007 yýlýnýn ilk ayýnda ruhsatsýz silahla 28 olay oldu bunlarýn 3 tanesi adam öldürmek 5 tanesi kasten yaralama 20 kiþiyede 3136 sayýlý kanunnun ihlali sonucu iþlem yapýldý.Yapýlan istastiklere göre Trabzon'da 2005-06-07 yýlarýnda iþlenen cinayet olaylarýnýn %95'i el yapýmý ruhsatsýz silahlarla yapýldý.Trabzon Adli Týp Tabibliðinde yapýlan incelemelere göre çýkan olay iþlenen silahlarýn el yapýmý olduðu ortaya çýktý. Karadeniz insanýnda silah yapýmý konusunda tecrubeli olduðu gözlemlendi. Buna göre Trabzon Emniyet Müdürlüðü yetkilileride þunlarý söyledi '' Trabzon halký çok akresif ve ayný zamanda da silaha tutkusu olan insanlar bir tornavida ve eðeyle silah yapacak kadarda zekilerdir.''ifadelerini kullandýlar. 2006-07'de çýkan olaylarda 75 kiþi cezalandýrýldý bunlardan 32 kiþi tutuklanarak ceza eviine gönderildi 43 kiþi hakkýnda da cezayi iþlem uygulandý.  O GÜLEN YÜZ NASIL SOLDU?

  Servet Pehlivan henüz 28 yaþýnda hayatýný kaybetti. Trabzon'un yetiþtirdiði pýrýl pýrýl bir gençti. Neþeli, güler yüzlü ve yardýmsever kiþiliði ve her þeyden önemlisi fanatik Trabzonspor hayranlýðý ile tanýdýk Servet'i.
  Hemen her gün karþýlaþtýðýmýzda þakalaþýr, haberlerle ilgili mutlak bir yorum yapardý, "Külekçi, bugün yine bombayý patlattýn" diye takýlýrdý.
  Uzunsokak'ta Ahmet Firidin'in sahibi olduðu Piramit Fast Food elemanlarýndan, ayný zamanda ikinci þube müdürü Servet Pehlivan'ýn ölüm haberi bizi son derece üzdü.
  Henüz yeni evlenmiþti, 4 aylýk bebeði vardý. Eþini köye götürmek için patronu Ahmet Firidin'den aracý rica etti. Ahmet Abi kýrar mý onlarý (Ah keþke kýrsaydý da aracý vermeseydi)? Mesai arkadaþý Coþkun Aydýn'la birlikte önceki akþam köye gitti. Kartal marka aracý Coþkun kullanýyordu. Araç Düzköy yolu üzerinde yuvarlandý ve o acý son Servet'i aramýzdan aldý götürdü. Allah mekanýný cennet etsin. Ailesine, yakýnlarýna ve arkadaþlarýna baþsaðlýðý diliyoruz.
  SAVAÞ'IN ÜZÜNTÜSÜ
  Basýn camiasýyla arasý gayet iyi olan Servet'in en çok takýldýðý isimlerden biri de yayýn danýþmanýmýz Ali Savaþ'tý. Yurt dýþýnda olan Savaþ, Servet'in ölüm haberiyle adeta yýkýldý. Trabzonspor bayraðý elinden düþmeyen Servet'in Bordo-Mavi aþký bambaþkaydý.
  Savaþ'a o kekeme Türkçesiyle takýlarak 'Ali Abi, takým elden gidiyor! Bir el atýn bu takýma' diye her fýrsatta feryat eden Servet'in ölüm haberi onu çok seven Yayýn Yönetmenimiz Asým Kemal Güner, Reklam Müdürümüz Nuri Gündüz, Gürhan Beþyýldýz ve arkadaþlarýmýzý derinden üzdü.  TRABZON'DA GÜNDEM 'Trabzon'un gündeminde ne var?' sorusuna cevap bulmak için dün sokakta vatandaþýn nabzýný tuttuk.
  Ne diyor vatandaþ?
  Trabzon'un gerçek gündemi iþsizlik, Trabzon'un gerçek gündemi yoksulluk.
  Her gün 20 bin insanýn iþsiz olarak gezdiði Trabzon'da suç oranlarýndaki artýþ ve adli olaylarýn ucu hep bu iki nedene dayanýyor.
  Belli ki daha fazla istihdam alaný ve daha fazla iþ imkaný yaratamadan bu gündem deðiþmeyecek.
  O zaman herkes sorumluluðunun bilincinde hareket etmeli.
  Bu yönde siyasilere, iþadamlarýna ve bürokratlara büyük görevler düþüyor.

  ÝNGÝLÝZ MÜSTEÞAR TRABZON'DA TRABZON- Ýngiltere Büyükelçiliði'nde görevli Müsteþar Mýchael Robert çeþitli ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi.
  Ziyaretler kapsamýnda Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret eden Müsteþar Mýchael Robert'in Trabzon hakkýnda bilgi edinmek ve çeþitli kuruluþlarla görüþ alýþveriþinde bulunmak amacýyla ziyareti düzenlediði belirtildi. Roberts Trabzon'da son iki yýlda yaþanan olaylara iliþkin de Cemiyet baþkaný Mollamehmetoðlu'ndan bilgi aldý.
  Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ahmet Þefik Mollamehmetoðlu görüþmede Müsteþar Robert'e Türkiye'nin konumu itibariyle Ýngiltere ve AB tarafýndan yapýlan baskýlarýn tepkiye sebep olduðunu ifade ederek, "AB ve Ýngiltere'nin Irak ve Ortadoðu politikalarýný yeniden göden geçirmesi gerekiyor. Ayrýca Sözde Ermeni Soykýrýmý iddialarý konusunda da Avrupa Birliði'nin tutumu tepkilere neden oluyor, böyle bir tutumla bir yere varýlmayacak ve bir sonuç da elde edilemeyecektir" diye konuþtu. Baþkan Mollamehmetoðlu Trabzon'un stratejik önemi hakkýnda da Müsteþar Mýchael Roberts'e bilgi verdi.  ACIYI BÝRLÝKTE PAYLAÞTILAR

  TRABZON - Trabzon'da, geçtiðimiz yýl 5 Þubat tarihinde Ýtalyan Sancta Maria Katolik Kilisesi'nde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu öldürülen Rahip Andrea Santoro'nun ölüm yýldönümünde Trabzon'da ayine katýlmak için bir grup din adamý ile Santoro'nun annesi ve kýz kardeþlerinin de aralarýnda bulunduðu heyet Trabzon'a geldi.
  Törene katýlmak için önceki gün Ýstanbul'a gelen Papa'nýn Roma Vikeri ve Ýtalyan Piskoposlar Konferansý Baþkaný Kardinal Camillo Ruini, Rahip Santoro'nun 80 yaþýndaki annesi Maria Polselli, kýz kardeþleri Maddelana ve Ýmelda Santaro ile Türkiye'den heyete katýlan Vatikan Büyükelçisi Mons, Antonio Lucibello, Anadolu Havarisi Episkoposu ve Vekili Lugli Padovese'nin aralarýnda bulunduðu heyet dün sabah saatlerinde THY'ye ait tarifeli uçakla Ýstanbul'dan Trabzon'a geldi.
  Trabzon Havalimaný'nda kilise görevlileri tarafýndan karþýlanan Papa

  'nýn Roma Vikeri ve Ýtalyan Piskoposlar Konferansý Baþkaný Kardinal Camillo Ruini, ziyaretleriyle ilgili kýsa bir açýklama yaptý. Türkiye'ye geldiði için çok mutlu olduðunu ifade eden Ruini, "Türkiye'ye bir günlüðüne geldik. Türkiye-Ýtalya arasýnda çok önemli bir dostluk baðý var. Ben de bu nedenle buradayým. 1 sene önce Don Andrea Santoro bildiðiniz gibi burada vefat etti ve biz buraya onun için dua etmeye geldik. Ben Andrea Santoro'yu þahsen tanýyorum. Onu Türkiye'ye de ben göndermiþtim. Geçen sene cenazesi Ýtalya'ya geldiðinde kendisi için düzenlenen törende ayini ben yönetmiþtim. Umarým bu ziyaretimizle dostluðumuz daha da derinleþtirir. Hep beraber gerçeði arayarak Allah'a daha da yakýnlaþýrýz. Beni buraya kabul ettiðiniz için hepinize teþekkür ediyorum" dedi.
  ABLA SANTORO TEÞEKKÜR ETTÝ
  Santoro'nun kýz kardeþi Maddelana Santaro ise, "Erkek kardeþimi anmak için buraya geldik. O Ýtalya'dan buraya diyalog kurmak için gelmiþti. Umarým bu Müslümanlar'la Hýristiyanlar'ýn birbirini sevmesine neden olur. Kardeþimi buraya 5-6 yýl önce kabul ettiðiniz için de teþekkür ediyorum" diye konuþtu.
  Heyet daha sonra yoðun güvenlik önlemleri altýnda Santa Maria Kilisesi'ne gitti.
  AKDÝN AÝLESÝ KÝLÝSEDE
  Rahibi Andrea Santoro'nun katil zanlýsý O.A.'nýn annesi Necmiye Akdin ve babasý Hikmet Akdin, ayinin yapýlacaðý kiliseye giderek taziyelerini bildirdiler.
  Kilise giriþinde basýn mensuplarýna kýsa bir açýklama yapan Akdin ailesi, Rahip Santoro'nun acýlarýný paylaþmak amacýyla kiliseye geldiklerini söyledi. Akdin'ler, gazetecilerin diðer sorularýný cevapsýz býraktý. Necmiye Akdin ve Hikmet Akdin, kilisenin içinde bir odada, Rahip Santoro'nun annesi Maria Polselli, kýz kardeþi Maddelana Santaro ve Kardinal Camillo Ruini'yle yaklaþýk 15-20 dakika basýna kapalý bir görüþme yaptý. Görüþmeden sonra Akdin'ler gizlice kiliseden ayrýldý.
  AYÝN DÜZENLENDÝ
  Ayini Papa'nýn Roma Vikeri ve Ýtalyan Piskoposlar Konferansý Baþkaný Kardinal Camillo Ruini yönetirken, ayine Anadolu Havarisi Episkoposu ve Vekili Lugli Padovese, Vatikan'ýn Ankara Büyükelçisi Antonio Lucibello, Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Santoro'nun annesi Maria Polselli, kýz kardeþleri Maddalena ve Ýmelda, dayýsý Antonello Polselli ile kilise cemaati katýldý. Ayinde ilk konuþmayý Anadolu Havarisi Episkoposu ve Vekili Lugli Padovese yaptý.
  Konuþmasýný Ýtalyanca yapan Padovese, Rahip Santoro'nun ölümünün 1. yýldönümünde Trabzon'a geldiklerini hatýrlatarak, "Kendisi bu mekanda dökülen kanýnýn tanýklýðýný býraktý. Burada yaþanan acý, bugün bizlerin birbirimize yakýn olmamýzý saðlayan bir baðdýr. Diyaloðun barýþýn gücüne inanan müslüman kardeþlerimizle diyaloðu canlý tutmaya çalýþacaðýz. Bu ve buna benzer þiddet olaylarýndan dolayý kendilerini yaralanmýþ hisseden bu þehirde yaþayan dürüst insanlara güvenmeye devam edeceðiz. Trabzon temiz ve dürüst bir þehirdir. Bu þehri þiddet olaylarýyla tanýtanlar, Türkiye ve dünya önünde onun itibarýný zedeler. Bu pederi öldürmekle buradaki Hristiyanlar'ýn varlýðýný yok etmeyi düþünenler, Hristiyanlýk inancýnýn kudretinin iman þehitlerinde olduðunu bilmiyorlar" dedi.
  "Kilise kanunlarý ve episkoposun hükmü gereði, eðer bir dua yeri cinayet gibi nedenlerle lekelenmiþse tekrar kutsanacaðý güne kadar orada ibadet yapýlmasýnýn meþru olmadýðýný öngörmektedir" diyen Padovese, "Ben Trabzon Kilisesi için tekrar kutsama talebinde bulunmadým. Çünkü inanýyorum ki peder Andrea'nýn döktüðü kan bu mekaný daha da kutsamýþtýr. Özellikle onu vuran genç katil için dua edelim ki affýn ve duanýn gücü, sevginin ölümden daha güçlü olduðunu anlamasýnda ona yardýmcý olalým" þeklinde konuþtu.
  Kardinal Camillo Ruini ise Santoro'nun ölümünün 1. yýldönümünde onun anýsýna ayin yapmak üzere Trabzon'a geldiklerini hatýrlatarak, "Papa baþta olmak üzere tüm Roma Kilisesi'ni temsil etmek üzere buraya geldik. Hristiyanlýk tarihinin kökenlerini taþýyan bu topraklara onu takip ederek geldik. Kendisi bu topraklarý sevdi ve bu topraklar için kalbinin derinliklerinde minnet borcu taþýyordu. Çünkü bu topraklar aracýlýðýyla Hristiyan inancý Roma'ya ulaþmýþtý. Herkesin inancýna saygý, haklar ve dinlerarasýnda barýþa katkýda bulunmak, dinlerarasý diyaloðun mümkün ve mühim olduðuna tanýklýk etmek için geldik" diye konuþtu.
  Santoro'nun kýz kardeþi Maddalena ise "Rabbim Ýsa'nýn ismiyle sana diyoriz ki bir daha böyle þeyler yaþanmasýn. Ön yargýlarla insanlar öldürülmesin. Ýsa adýna tüm dünyaya barýþ gelmesi için sana yalvarýyoruz. Bütün çocuklar için sana Ýsa'nýn ismiyle dua ediyoruz" temennisinde bulundu.
  Yapýlan konuþmalar sonrasýnda ayin baþlamadan Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu kiliseden ayrýlýrken, ayinde dualar edildi ve ilahiler okundu. Ayini yerli ve yabancý yaklaþýk 50'ye yakýn basýn mensubu izledi.
  CANALÝOÐLU'NUN DEÐERLENDÝRMESÝ
  Trabzon'da geçtiðimiz yýl 5 Þubat günü öldürülen Ýtalyan Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro'nun katil zanlýsý O.A.'nýn babasý Hikmet Akdin ve ziyarette bulunan Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, taziye ziyaretiyle ilgili deðerlendirmede bulundu.
  Konuyla ilgili açýklama yapan baba Hikmet Akdin, Santoro'nun annesi Maria Polselli, kýz kardeþleri Maddalena ve Ýmelda ile dayýsý Antonello Polselli ve Kardinal Camillo Ruini'yle Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu'nun da bulunduðu bir odada görüþtüklerini söyledi. Ýtalyan ailenin ve din adamlarýnýn kendilerini çok sýcak karþýladýklarýný ifade eden Akdin, "Bize ziyaretimizden ötürü çok memnun olduklarýný söylediler. Üzgün olduðumuzu ve böyle olmasýný istemediðimiz ilettik. Bizlerin de onlar kadar periþan olduðumuzu söyledik. Hemen Oðuzhan'ý ve cezaevinde ne yaptýðýný sordular. Bu kadar sýcak karþýlanacaðýmýzý tahmin etmemiþtik. Görüþme samimi bir ortamda geçti" dedi.
  Oðullarýyla cezaevinde görüþ günü olduðunu ve onun ziyaretine gitmeden kiliseye gittiklerini ifade eden baba Akdin, "Çocuðun ziyaretine gitmeden kiliseye gittik. Görüþme yaklaþýk 15 dakika sürdü. Baþsaðlýðý diledik" diye konuþtu.
  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ise ziyaretin karþýlýklý dostluk ve barýþ mesajlarý içinde geçtiðini belirterek, "Kardinal Ruini, Trabzon'un anlatýldýðý gibi olmadýðýný bildiklerini ve bunu yerinde gördüklerini ifade ederek, memnuniyetini dile getirdi. Aileyi de ziyarette iyi karþýladýlar. Aileye 'Çocuðunuz için de dua ediyoruz. Bunu kendisine söyleyin' dediler. Biz de üzüntülerimizi ilettik" þeklinde konuþtu.
  Santoro ailesi daha sonra Trabzon Valiliði, Emniyet Müdürlüðü ve Ayasofya Müzesi'ni de ziyaret ettiler.  HAYATA SON SELAM

  Trabzon meydan civarýnda faliyet gösteren ve Ahmet Firidin'in sahibi olduðu Piramit Fast Food elamanlarýndan ve ayný zamanda iki þube müdürü Servet Pehlivan önceki gün akþam Düzköy yolu üzerinde geçirdiði kazada yaþamýný kaybetti. Henüz daha yeni evlenen 28 yaþýndaki Servet Pehlivan'ýn 4 aylýk bir bebeði var.
  Önceki gün akþam iþarkadaþý Çoþkun Aydýn'la birlikte eþini köye býrakmak için yola çýkan Servet Pehlivan'ý ecel Düzkoy Yolu Tekel Binasý mevkiinde yakaladý. Çoþkun Aydýn'ýn kullandýðý araç Düzköy'den Trabzon'a geri dönerken uçuruma yuvarlandý. Araç içinde bulunan Servet Pehlivan baþýndan aldýðý darbeyle aðýr yaralandý. Trabzon KTÜ Farabi Hastanesine kaldýrýlan Servet Pehlivan bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Pehlivan dün öðleden sonra yaþamaný kaybetti. Çoþkun Aydýn yaralarý olarak Fatih Devlet Hastanesine kaldýrýldý
  28 yaþýndaki Servet Pehlivan'ýn ölüm h

  aberi üzerine Ahmet Firidin'in sahip olduðu Fast Foot'larda çalýþan iþ arkadaþlarý büyük bir þok yaþadý. Dört iþyeride dün bu üzücü olay sonrasý kapanýrken, iþçisinin kaybetmenin derin üzüntüsü yaþayan Ahmet Firidin gözyaþlarýna boðuldu. Servet Pehlivan bugün Dörtyol Beldesi Erikli Mahallesinde öðle namazýna müteakip topraða verilecek.Çevresinde oldukça neþeli, güleryüzlü ve yardýmsever olarak bilinen Servet Pehlivan fanatik bir Trabzonspor taraftarýydý.


  BÝR TAÞLA ÜÇ KUÞ VURDULAR

  TRABZON- Trabzon Ýl Genel Meclisi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý (TTSO) son olaylarla gündeme gelen Trabzon’da oluþan olumsuz havayý ülke genelinde de daðýtmak için birlikte hareket etme, birlikte vizyon geliþtirme ve birlikte güç birliði oluþturmaya karar verdi.
  Trabzon Ýl Genel Meclisi’nin dünkü toplantýsýna Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Þadan Eren konuk oldu. Ýl Genel Meclisi üyelerine bir konuþma yapan Þadan Eren karþýlýklý sohbet çerçevesinde Meclis üyelerinin sorularýný da cevapladý.
  Öncelikle Türkiye’deki ekonomik geliþmeyi deðerlendiren Eren, “2001’de yaþanan krizden sonra gelinen tabloya baktýðýmýzda Türkiye iyi bir yolda gidiyor. Ýstikrarý yakalamýþtýr, sýkýntýlarý bir nebze aþmýþtýr. Enflasyonda düþme olmuþtur, banka kredi faizlerinde düþme olmuþtur. Tabi bunlar iyi taraflar bunlarýn yanýnda hala sýkýntýlarýmýz vardýr. Mesala reel faiz hala yüksektir. Ancak Türkiye’de bir daha krizin olmasý çok zor görünüyor. Fakat ufak tefek dalgalanmalar olacaktýr. Krize sebep olan cari açýðýn kapatýlmasý için dýþ borçlanmanýn durdurulmasý lazým” dedi.
  2007 yýlýnda Türkiye’de Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve genel seçimin olacaðýný hatýrlatan Eren, “Þu anda gidilen yol doðrudur. Burada en büyük sýkýntý þudur. 2007 yýlý içinde Türkiye 2 seçim yaþayacak. Biri Cumhurbaþkanlýðý seçimi, diðeri genel seçim. Bu seçimlere Türkiye çok endekslenmemeli. Dünya’nýn her yerinde olduðu gibi bunlara bakmalý. Yapýlýp geçilmeli. Fazla takýlmamalý. Eðer siyaset ekonominin önüne geçerse o zaman sýkýntý yaþarýz. Siyaset yoluna, ekonomi kendi yoluna devam etmelidir” diye konuþtu.
  Trabzon’daki geliþmeleri de deðerlendiren TTSO Baþkaný Eren, “Trabzon yeni bir hareketlilik geçirmektedir. Tanjant yolu diyorduk gündemden kalktý, sahil yolunu tamamlamak üzereyiz, Çamburnu Tersanesi’nin temeli atýldý. Trabzon bunun gibi birçok yeniliklere imza atmýþtýr” dedi.
  Trabzon’da son günlerde yaþanan olumsuz havaya da deðinen Eren, “Yaþanan Hrant Dink cinayeti aslýnda münferit bir olaydýr. Kandýrýlmýþ gençlerimiz vardýr. Muhafazakâr milliyetçi bir yönümüz var ama bunu baþka yönlere çekmek istiyorlar dikkatli olmalýyýz. Trabzon son 5 yýldýr Bakanýyla Milletvekilleriyle Ýl Genel Meclisiyle güzel bir birliktelik yakalamýþtýr. Ben inanýyorum ki Trabzon ilerde farklý bir yere gelecektir” dedi.
  Eren konuþmasýnýn sonunda da,'' Trabzondaki gencler kullanýlýyor. Olayýn arkasýnda kim varsa 1 taþla 3 kuþ vurdu. Hem Ermeni hem gazeteci hemde Trabzonlu güzel tercih yapmýþ. Arasa bukadar iyi bir tercih olmaz ben Trabzon'un iyi yerelere geleceðine inanýyorum'' ifadelerini kullandý.


  Dink cinayetinde 2. korkunç gerçek
  Dink cinayetinde 2. korkunç gerçek Trabzon Emniyeti'nin Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürmeyi plandýðýný Ýstanbul Emniyeti'ne bildirdiðinin ortaya çýkmasýnýn ardýndan ikinci ihbar skandalý da patlak verdi: 06 Þubat 2007 10:42

  TOLGA ÞARDAN'ýn özel haberi

  AZMETTÝRÝCÝ YASÝN HAYAL'ÝN HALASININ EÞÝNÝN POLÝS ÝFADESÝ:
  'Dink'in öldürüleceðini jandarma da biliyordu'

  Hrant Dink'in öldürülmesine iliþkin soruþturmada, emniyetin ardýndan jandarmanýn da cinayetin iþleneceðinden haberdar edildiði ortaya çýktý. Cinayete iliþkin soruþturmanýn resmi görevlilere iliþkin boyutunu geniþletebilecek olan bu görüþ, Dink suikastýnýn azmettiricisi Yasin Hayal'in halasýnýn eþi Coþkun Ýðci'den geldi. Ýðci, polise, "jandarmaya muhbirlik yaptýðýný ve Yasin Hayal'in Dink'i öldürme planýndan jandarma istihbaratýný haberdar ettiðini" söyledi.
  Trabzon'da Yasin Hayal'in de oturduðu belde olan jandarma bölgesi Pelitli'deki istihbarat çalýþmalarýna iliþkin bazý ifadeler, Dink cinayeti konusunda Erhan Tuncel'in Þubat 2006'da polise yaptýðý ihbarýn bir benzerinin yaklaþýk 5 ay sonra jandarma görevlilerine de yapýldýðý görüþünü içeriyor.

  'Yasin Hayal silah arýyordu'

  Soruþturma kapsamýnda tutuklanan zanlýlarýn ifadeleri doðrultusunda Hayal'in Trabzon'da devlet memuru olarak görev yapan halasýnýn eþi Coþkun Ýðci de gözaltýna alýndý. 31 Ocak Çarþamba günü Ýstanbul Terörle Mücadele Þubesi'nde sorgulanan Ýðci, sorgulandýktan sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.

  Ýðci, polisleri de þaþýrttýðý belirtilen ifadesinde Hayal'in Dink'i öldürmek için silah bulmaya çalýþtýðýný anlattý. Kendisiyle baðlantý kuran jandarma istihbaratýndan görevlilerin yönlendirmesiyle "suikast için silah arayan Yasin Hayal'in elindeki parayý silah bulma vaadiyle aldýðýný" öne süren Ýðci, talimat üzerine silah temin etmeden parayý geri verdiðini söyledi.

  'Jandarma benden bilgi istedi'

  Yargý koridorlarýna sýzan bilgilere göre Coþkun Ýðci'nin þu yönde ifadeler verdiði öðrenildi:

  "2004'te, 1995'ten beri tanýdýðým arkadaþýmýn iþyerinde daha önce de yanýnda gördüðüm iki kiþiyle tanýþtým. Jandarma istihbarat teþkilatýnda görevli bu kiþilerden telefonlarýný aldým ve kendi telefonlarýmý verdim. Geçen aralýk ayýna kadar sürekli görüþtük. Benden, duyduðum iþe yarayacak bilgileri bildirmemi istiyorlardý. Devlete bir zarar gelecekse yardým edebileceðimi söyledim. Tarihi eserle ilgili bir konuda da yardýmcý oldum."

  'Bana Hrant Dink'i vuracaðýný söyledi'

  "Yasin Hayal, cezaevinde yatýp çýktýktan sonra, bu kiþiler benden akrabasý olduðum için kendisiyle ilgili bilgi getirmemi istediler. Yasin Hayal'in askerden izne geldiðinde keser sapýyla bir papaz dövdüðünü, bir düðün salonu bastýðýný, Baþbakan'ýn uçaðýna bomba ihbarý yaptýðýný anlattým. 2006'nýn temmuz ayýnda Pelitli'de Hayal'in bir gazeteciyi öldüreceði konuþuluyordu. Kendisiyle buluþup bu konuyu sordum. Bana Hrant Dink'i vuracaðýný söyledi. Kim olduðunu sorduðumda, Türkler hakkýnda ileri geri konuþan, Ermeni asýllý bir gazeteci olduðunu söyledi."

  'Ýki JÝTEM'ciye durumu anlattým'

  "Ben de Dink'i vuracaðýný önceden tanýdýðým iki JÝTEM (jandarmadaki resmi varlýðý reddedilen bir istihbarat oluþumu için kullanýlan kýsaltma) görevlisiyle ve yanlarýndaki bir kiþiyle paylaþtým. Yeniden buluþtuðumuzda Yasin Hayal, silah bulmak için 300 YTL'si olduðunu söyledi. Elinde Dink'in fotoðrafý, iþ ve ev adresleri vardý. Bu konuyu anlattýðýmda JÝTEM görevlileri, 'parayý Hayal'den al, bir silah bulacaðýný söyle' dediler. Parayý aldýktan sonra görevlilere ne yapacaðýmý sordum. Onlar da 'sende kalsýn, nasýl hareket edeceðini söyleriz' dediler."

  'Silah için oyaladým'

  "2.5 ay geçti. Yasin Hayal beni sýk sýk arayýp iþyerime gelip silahý bulup bulmadýðýmý soruyordu. Ben de oyalýyordum. JÝTEM görevlilerine de bu eylem ile ilgili neler yapabileceðimizi soruyordum. Onlar da biz gerekeni yapacaðýz, takip ediyoruz, parayý iade etme diyordu. Bu arada Yasin Hayal'in üç farklý telefon numarasýný ve üniversiteli arkadaþlarýnýn bilgilerini bu görevlilere verdim."

  'Ya silahý ver ya parayý iade et'

  "Eylül ayýnda Yasin Hayal, önce cep telefonundan arayýp sonra iþyerime gelip 'ya silahý ver ya parayý iade et' diyerek beni tehdit etti. Görevlilere aþýrý derecede sýkýþtýrýldýðýmý söylediðimde, 'konuyu deðerlendirelim, yapman gerekeni söyleyeceðiz' dediler. Yeniden üç JÝTEM görevlisi ile buluþtuðumuzda silahý bulamadýðýmý anlatarak parayý iade etmemi istediler. Parayý nerede iade edeceðimi sordum, çünkü Yasin Hayal'den korkuyordum. 'Deðirmendere'de verirsin, biz de seni takip edeceðiz' dediler. Yasin Hayal, buluþma yerine önceden hiç görmediðim bir þahýs ile geldi.
  Görevliler bizi uzaktan izliyordu. Parayý geri verdim. Bana, silahý bulamadýðým ve oyaladýðým için kýzdý. Sonra kendisini hiç görmedim. JÝTEM görevlilerine sorduðumda, 'Bu iþi yapmaz, gözetimimiz altýnda, biz o iþi hallettik' diyorlardý."

  'Kahraman deðil rezil oldunuz'
  "Hrant Dink'in öldürüldüðünü gazeteden öðrendim. Görevlileri aramadým, çünkü arayacaklarýný biliyordum. Cinayetten bir gün sonra ve sonraki akþam beni iþyerimden sormuþlar. Bir sonraki gün yine iþyerime geldiler. Yanlarýnda daha önce görmediðim, esmer biri vardý. Benim daha önce anlattýðým bilgi notlarý elindeydi. Bunlarý okudu ve diðer üç görevliye, 'Sizi kahraman yapacak bir þeyin bilgisini vermiþ, ama kendinizi rezil ettiniz' dedi."

  'Mezara kadar sýr kalacak'
  "Ayný kiþi bana da 'kimseye konudan bahsetme, polis alýrsa da konuþma, sonra görüþeceðiz' dedi. Birkaç gün sonra Trabzon otogarýndan beni minibüsle aldýlar. 'Bu olaylar mezara kadar sýr olarak kalacak. Anlatýrsan senin için iyi olmaz. Polisin seni alma ihtimali yok, ama alýrsa anlatmayacaksýn' dediler. Daha sonra bu þahýslarla hiç görüþmedim."

  'Jandarma anons yaptýrdý'
  "Pelitli'de belediye anonsundan, 'jandarma haricinde sivil vatandaþýn kimseye bilgi vermemesi, kendisini güvenlik görevlisi olarak tanýtýp bilgi toplayan kiþiler olduðu, bu kiþilerin derhal jandarmaya haber verilmesi gerektiði' diye jandarma tarafýndan anons yaptýrýldý."

  'Bilgileri sadece JÝTEM'le paylaþtým'

  "Ben Hrant Dink'in öldürülmesi ile ilgili duyduklarýmý sadece JÝTEM mensuplarýyla paylaþtým. 'Gerekeni biz yaparýz' dedikleri için baþka bir birimi bildirme ihtiyacý hissetmedim. Yasin Hayal'in bana silah vermesi gibi bir olay yoktur. Benim bu olayla alakam yok. Evimde bulunan silah ise kayýnpederimin. Boþ kovanýn da nereden geldiðini bilmiyorum. Düðünlerde atýlan çocuklarýn topladýðý kovanlardan biri olabilir."  Milliyet
  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 06.02.2007, 14:02 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X