Duyuru

Collapse
No announcement yet.

5.2.2007

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 5.2.2007

  HAYAL'ÝN ENÝÞTESÝ GÖZALTINDA Agos gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olduðu gerekçesiyle tutuklanan Yasin Hayal'in eniþtesi C.Ý.'nin de Trabzon'da gözaltýna alýndýðý ve sorgu için Ýstanbul'a gönderildi.
  Emniyet yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Erhan Tuncel'in ifadeleri doðrultusunda bir kamu kuruluþunda bekçi olarak görev yapan Hayal'in eniþtesi C.Ý., Yasin Hayal'e silah temin ettiði iddiasýyla sorgulanacak. C.Ý, daha sonra sorgulanmak için Ýstanbul adliyeye sevk edildi.  TRABZONLU BABA ÖZÜR DÝLEYECEK Trabzon Valiliði'nden yapýlan açýklamada, geçtiðimiz yýl Trabzon'da O.A adlý 16 yaþýndaki genç tarafýndan silahlý saldýrý sonucu öldürülen Rahip Santoro'nun ölüm yýldönümü nedeniyle Trabzon'daki Santa Maria Kilisesi'nde bugün tören düzenleneceði belirtildi. Törene Papa'nýn Roma Vikeri ve Ýtalyan Piskoposlar Konferansý Baþkaný Kardinal Camillo Ruini baþkanlýðýnda aralarýnda Rahip Santoro'nun 80 yaþýndaki annesi ve kýzkardeþlerinin de bulunduðu bir heyetin kilisede düzenlenecek bir ayin için 5 Þubat tarihinde Trabzon'a gelecekleri kaydedildi.
  Rahip Santoro'yu silahla vurarak ölümüne neden olan ve halen Trabzon Bahçecik Cezaevinde tutuklu bulunan 16 yaþýndaki O.A'nýn baba ve annesi törenlere katýlýp bütün dünyanýn gözü önünde ölen papazýn ailesine bir kaz daha baþsaðlýðý dileyip üzüntülerini dile getirecek.


  AKÇAABATLI MÝNÝBÜSCÜLER TEK ÇATI ALTINDA AKÇAABAT- Bir süre önce kendilerini fesh eden Akçaabat Þoförler Kooperatifi ile Mersin Þoförler Kooperatifi tek çatý altýnda Akçaabat Minibüs Kooperatifi olarak birleþtiler. Dün Milli Eðitim Salonu'nda yapýlan seçimlerde minibüsçülerin baþkanlýðýna Abdullah sevim getirildi.
  Seçimde bir konuþma yapan Akçaabat Þoförler Odasý Baþkaný Kemal Sivri, "Birlik ve beraberlik içinde olursak hepimiz buradan ekmek yeriz" dedi.
  Trabzon Þoförler Odasý Baþkaný Turan Altýndaþ ise, "Önemli olan þoför esnafýna hizmet etmektir. Ancak bu sektörde çok enteresan iþler oluyor" diye konuþtu.
  Akçaabat Þoförler Kooperatifi Baþkanlýðýna seçilen Abdullah Sevim de yaptýðý konuþmada, "Önemli olan seçilenin yanýnda durmak, onu desteklemektir. Sadece oy kullanmak sorunlarýmýzý çözmez" dedi.
  Seçimlerde Akçaabat Minibüs Kooperatifi Yönetim Kurulu þu þekilde oluþtu: Abdullah Sevim, Alaaddin Uzunali, Ýbrahim Kavanoz, Selahattin Doðan, Bekir Kodalak, Hikmet Aleþ, Hacý Erol ve Mahmut Berk.  HASRET BÝTTÝ
  "Devlet Hastanesi Açýldý

  Çaykara Devlet Hastanesi ve Taþkýran Saðlýk Evi Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný N.Faruk Özak tarafýndan hizmete açýldý

  Trabzon Saðlýk kenti oldu

  Trabzon’un Çaykara ilçesinde 2006 yýlýnda tamamlanan Çaykara Ýlçe Hastanesi ve Taþkýran
  Beldesinde 2005 yýlýnda tamamlanan Saðlýk Evi Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný N.Faruk Özak tarafýndan düzenlenen törenle açýldý.

  ÇAYKARA- Trabzon’un Çaykara ilçesinde 2006 yýlýnda tamamlanan Çaykara Ýlçe Hastanesi ve Taþkýran Beldesinde 2005 yýlýnda tamamlanan Saðlýk Evi Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný N.Faruk Özak tarafýndan düzenlenen törenle açýldý.Çaykara’da düzenlenen törene Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný N.Faruk Özak, AKP Trabzon Milletvekilleri Prof.Dr.Cevdet Erdöl, Asým Aykan, AKP Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak, AKP Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz, Trabzon Vali Vekili Orhan Elövge, Trabzon Saðlýk Ýl Müdürü Þafak Sümbül, Milli Eðitim Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý, AKP Trabzon Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, bürokratlar, siyasiler ve vatandaþlar katýldý.  Açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný N.Faruk Özak,”Trabzon bir saðlýk kenti olmuþtur. Hastanesi bulunmayan ilçemiz kalmamýþtýr. Yomra Kaþüstü’nde yapýlacak olan 450 yataklý hastanenin ihalesi yapýldý. Hükümet
  olarak Aile Hekimliðini faaliyete geçirdik. Ülkemiz genelinde nüfusumuza oranla % 10 özürlü vatandaþýmýz bulunmaktadýr. Milletvekili arkadaþým Prof.Dr. Cevdet Erdöl’ün hazýrlamýþ olduðu özürlüler yasasý meclisten geçti. Özürlülerimize hükümetimiz tarafýndan maaþ baðlanmýþtýr. Yeni yasa ile birlikte anne karnýndan 18 yaþýna kadar tüm vatandaþlarýmýzý saðlýk kapsamýna aldýk. Artýk parasý olmayan hastanelerde rehin kalmayacak, herkes hastanelerimizde istediði gibi muayene olabilecektir. Saðlýk kapsamýnýn devletimize maliyeti 25 katrilyon
  liradýr.Ülkemiz de bayraðýmýz gölgesinde ve ezan seslerinin altýnda saðlýklý ve huzurlu bir þekilde yaþamýmýzý sürdürmekteyiz. Yarýn Baþbakan Recep Tayip Erdoðan ile Manisa’ya gideceðiz. Ahmet Nafiz Zorlu’nun K.T.Ü.’ye yapacaðý Kanser Hastanesi hakkýnda görüþmeler yapacaðýz” þeklinde konuþtu.  Açýlýþlarý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný N.Faruk Özak tarafýndan yapýlan Çaykara Ýlçe Hastanesi inþaatýna 2001 yýlýnda baþlanarak 2006 yýlýnda tamamlandý. 902,326.60 YTL’ye malolan Hastane 4 katlý olup 30 yatak kapasiteli, Taþkýran Saðlýk Evi
  inþaatý ise 2002 yýlýnda baþlandý ve 2005 yýlýnda tamamlandý ve 371,772.33 YTL’ye mal oldu.


  Dink cinayetinin her yeri skandalDink cinayetinin her yeri skandal Hrant Dink cinayeti araþtýrýldýkça her noktasýndan skandal çýkýyor. Ýstanbul Emniyeti'nin cinayetten önce uyarýlmasý gibi bir skandal da mahkemeden çýktý. 05 Þubat 2007 09:06

  LUBE AYAR'ýn haberi

  Agos gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan ve "polis muhbiri" olarak çalýþtýðý ortaya çýkan üniversiteli Erhan Tuncel'in, Trabzon'daki McDonalds'a düzenlenen bombalý saldýrýnýn ardýndan mahkemeye polis zoruyla getirilmesinin istendiði duruþma tensip tutanaðýný Milliyet ele geçirdi. Erhan Tuncel, karara raðmen hiçbir celsede hâkim karþýsýna çýkarýlmadý ve adeta yok sayýldý. Tuncel'i dinlemek isteyen mahkeme de, daha sonraki duruþmalarda giriþimde bulunmadý.

  TUNCEL'Ý ÝÞARET ETTÝLER

  Hrant Dink suikastýnýn azmettiricisi Yasin Hayal, 24 Ekim 2004 tarihinde Trabzon'daki McDonalds'a saldýrý düzenledi.

  Bazý görgü tanýklarýnýn teþhisi üzerine emniyete çaðrýlan Hayal'in annesi Huri ve babasý Bahattin Hayal, 26 Ekim'de ifade verdi. Ýkisi de ayný kiþiyi iþaret ederek Erhan Tuncel isimli bir üniversite öðrencisinin zaman zaman evlerine geldiðini, Yasin'i sorduðunu söyledi.

  GECE YARISI ÝFADESÝ EKLENDÝ

  Erhan Tuncel, 27 Ekim tarihinde 04.20 sýralarýnda ifade verdi. Yasin Hayal de üç gün sonra Ýstanbul'da yakalanarak Trabzon'a gönderildi.

  Terörle Mücadele Þubesi, Yasin Hayal'in sorgusunun ardýndan düzenlediði fezlekeyi terör soruþturmalarýný yürüten Erzurum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý yerine, Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na sevk etti.

  Þube Müdür Vekili Yahya Öztürk'ün imzasýný taþýyan fezlekede, savcýlýktan "arama izni" alýnarak Tuncel'in iki arkadaþýyla birlikte yaþadýðý eve 26 Ekim'de operasyon düzenlendiði, fakat þahsýn yakalanamadýðý belirtildi.
  Ancak, gece yarýsý ifadesi dosyaya eklenen üniversite öðrencisi Tuncel'in nerede ve nasýl yakalandýðýna deðinilmedi.

  Trabzon Cumhuriyet Savcýsý Ömer Gündoðdu, Hayal hakkýnda 29 Kasým'da iddianame düzenledi.

  Davanýn açýldýðý Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi, 8 Aralýk tarihinde düzenlediði duruþma tensip tutanaðýnda, polise ifade veren tanýklarýn da olayla ilgili bilgi ve görgülerinin nelerden ibaret olduðunun tespiti için izharen (polis zoruyla) duruþmada hazýr bulunmalarýný istedi.

  ÝLK CELSE DE UNUTULDU

  Bu kiþiler arasýnda patlama sýrasýnda meydanda bulunan Mehmet Hayal ve Ýsmet Korkmaz'ýn yaný sýra, Tuncel ile ev arkadaþlarý Seyfi Yarýmbaþ ve Ekrem Furat da vardý.
  1 Þubat 2005'teki ilk duruþmada sanýk Yasin Hayal'in yaný sýra, beþ maðdur ile tanýklardan Mehmet Hayal ve Ýsmet Korkmaz duruþma salonundaydý. Ancak üniversite öðrencisi Tuncel ve iki arkadaþý yoktu. Mahkeme heyeti, daha önce "izharen" duruþmada hazýr bulunmalarý istendiði halde gelmeyen Tuncel ve iki arkadaþýnýn bir sonraki celse getirilmesine iliþkin hiçbir talepte bulunmadý.

  Tensip tutanaðýnda açýk bir þekilde "izharen celbi" istenen, ancak hiçbir duruþmada ifade vermeyen Tuncel, davanýn seyrini yakýndan takip etti.

  Tuncel hakkýndaki "izharen celp" kararýnýn hangi gerekçeyle uygulanmadýðý da dosyada yer almadý.

  BÜYÜK EKSÝKLÝK

  Konuyla ilgili görüþüne baþvurduðumuz bir ceza hukukçusu þu yorumu yaptý:

  "Dosyadaki 5 tanýktan 3'ü hakkýnda izharen celp kararý verildiyse, bu kiþilerin mutlaka mahkemeye çýkarýlmasý gerekir. Eðer çýkarýlmadýysa dava açýsýndan büyük bir eksiklik söz konusudur ve bu þekilde karar verilmesi söz konusu olamaz. Eðer verildiyse mutlaka Yargýtay'dan dönecektir."
  Rahip Santaro Anýldý
  05.02.2007 11:22 Rahip Santaro Anýldý Anrea Santaro için, Trabzon Santa Maria Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

  Trabzon'da geçen yýl uðradýðý silahlý saldýrýda ölen rahip Andrea Santaro, Trabzon'da düzenlenen ayinle anýldý.

  Anma ayinine katýlmak üzere aralarýnda rahip Santaro'nun ailesiyle Vatikan Temsilcisi Kardinal Camilio Ruini'nin de bulunduðu bir grup bu sabah Trabzon'a geldi.

  Kardinal Camilio Ruini, Santaro'nun, Ýslamiyetle Hýristiyanlýk arasýndaki diyaloðu saðlamlaþtýrmak için çalýþtýðýný söyledi.

  Heyet, daha sonra Santa Maria Kilisesi'ne giderek burada Rahip Andrea Santaro için düzenlenen ayine katýldý.

  Andrea Santaro, geçen yýl, pazar ayini sonrasýnda öldürülmüþtü. Yakalanan zanlý, 18 yýl 10 ay aðýr hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý.  Santoro'nun katilinin babasý Kardinal'in elini öptü Rahip Andrea Santoro’nun katili O.A.’nýn babasý Hikmet A., basýna kapalý olarak yaptýklarý görüþmede, Kardinal Camillo Ruini’nin elini öptü. 05 Þubat 2007 18:17

  Kardinal Ruini, Santoro’nun annesi Maria Polselli, kýz kardeþleri Maddalena ve Ýmelda ile dayýsý Antonello Polselli’yle görüþen Hikmet A. ve eþi Necmiye A. üzüntülerini dile getirdi. Hikmet A.'nýn bu görüþme sýrasýnda iki kez Kardinal Ruini’nin elini öpmeye çalýþtýðý, ancak üçüncü giriþimde baþaralý olabildiði belirtildi.

  Kardinal Camillo Ruini, Roma Vikerliði Genel Sekreteri Mauro Parmeggiani, Rahip Enrico Feroci ve Anadolu Havalisi Episkoposu Luigi Padovese ile Vatikan'ýn Ankara Büyükelçisi Mons. Antonio Lucibello ayinin ardýndan Trabzon Maþatlýk mevkiindeki Katolik Mezarlýðý'na gidip dua etti.

  VALÝYÝ ZÝYARET ETTÝLER

  Grup, mezarlýktan sonra Trabzon Valiliði'ni ziyaret etti. Vali Vekili Vural Demirtaþ’a teþekkür eden Kardinal Ruini, hem Ýstanbul hem de Trabzon’da tipik Türk misafirperverliði ile karþýlandýklarýný belirtti. Vali Vekili Demirtaþ da “Trabzon’un üzerindeki olumsuz imajýn yanlýþ olduðunu siz de teyit ettiniz. Acýnýzý paylaþýyoruz. Cinayet olayýný hiçbir Trabzonlu tasvip etmedi. Ben 3 yýldýr burada görev yapýyorum. Herkes derinden üzüntü duydu. Fakat ne yazýk ki bu olay oldu. ‘Akacak kan damarda durmaz’ derler. Oldu bir kere ama ilimizden iyi duygularla ayrýlacaðýnýz için mutluyuz'' dedi.
  Öte yandan Rahip Santoro'nun ölüm yýldönümünde düzenlenen anma ayinini izlemek üzere çok sayýda yerli ve yabancý gazeteci de Trabzon'a geldi.


  Konu gülcan taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/511-gülcan Saat 05.02.2007, 20:24 ) de?i?tirilmi?tir.
Haz?rlan?yor...
X