Duyuru

Collapse
No announcement yet.

24 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 24 Þubat 2006 Haberler

  KURTULUÞ HEYECANI





  Trabzon baðýmsýzlýða kavuþtuðu günün 88. yýldönümünü coþkuyla kutlamaya hazýrlanýyor...

  Taka Gazetesi Yazarý Ferþat Mert, ulusal günlerin önemine dikkat çektiði yazýsýnda Trabzon insanýnýn yurt sevgisinin Kurtuluþ Savaþý sürecinde ispatlandýðýný belirtti. Mert, Atatürk’ün Trabzon’u ziyaret ettiði 15 Eylül 1924’te Trabzonlular için, "Beþ yýl önce Samsun’a çýktýðýmda bana kalben güç veren hemþehrilerimin baþýnda Trabzonlularýn bulunduðunu asla unutmayacaðým" sözünü de anýmsatarak, "Trabzon’da son olaylar baðlamýnda yapýlan bazý provokasyonlarla, sistemli bir karalama kampanyasýyla kent halkýnýn sabrýný test etmeye kimse kalkmasýn!" dedi. Trabzon’un kurtuluþ törenleri bu sabah saat 9.00’da Trabzon Valiliði önündeki Atatürk Anýtý’na çelenklerin sunulmasýyla baþlayacak

 • #2
  GERÝLÝM





  Trabzon polisi en küçük bir ihbarý deðerlendirip 24 saat operasyon yapýyor. Zaman zaman tartýþmalar yaþanýyor...

  Mahalleli tepkili
  Son olaylar üzerine Trabzon 3 Nolu Erdoðdu Mahallesi’nde umumi kontrol yapan polis ekipleriyle mahalleli karþý karþýya geldi. Ýddialara göre asayiþ kontrolü yapan polis ekipleri akþam saatlerinde 3 Nolu Erdoðdu Mahallesi Köseoðlu Sokak’ta 15 yaþýndaki sara hastasý S.U.’ya kimlik sordu. Bu sýrada ortalýk karýþtý.

  Polisle tartýþtý
  Üzerinde kimliðinin olmadýðýný belirten S.U. polise mukavemet edince tartýþma yaþandý. Mahallede hizmet veren Gençlik Dayanýþma Derneði önünde gerçekleþen olayý gören
  mahalle gençleri polis ekiplerinin 15 yaþýndaki S.U.’ya vurduðunu iddia ederken polis de gencin kendine mukavemet ettiðini söyledi.

  Son dönemde yaþanan asayiþ sorunlarý nedeniyle güvenlik önlemlerini artýran emniyet güçleri düzenli olarak gece kontrolleri yapmaya baþladý. Bu kontrollerde istenmeyen olaylarýn da meydana geldiði belirtildi.
  Geçen akþam yapýlan genel kontrollerde yaþanan olay sonucu 3 Nolu Erdoðdu Mahallesi sakinleriyle polis karþý karþýya geldi. Olaya karýþtýðý iddia edilen görevli polislerden þikayetçi olan mahalle sakinleri, olay sonrasý Trabzon Adliyesi önüne geçerek nöbetçi savcýya ifade vermek istediklerini belirtiler. Olay yerine gelen emniyet amirleri kalabalýðý yatýþtýrarak, içlerinden olaya en yakýn olan üç görgü tanýðýnýn ifade vermek için kalmasýný, diðerlerin de evlerine dönmesi gerektiðini belirtti.

  Görgü tanýklarý olayý þu þekilde belirtti: "Kontrol için gezen polis ekipleri 15 yaþýndaki S.U.’ya kimlik sordular. S.U. mahallemizin çocuðudur, herkes onu tanýr. Kendisi sara hastasýdýr. Kimliði olmadýðýný belirten S.U.’yu alan ekipler Gençlik Dayanýþma Derneði önünde S.U.’yu hýrpalayýnca S.U’yu polisin elinden kurtarmaya çalýþtýk. Kimliði yok diye 15 yaþýndaki bir çocuða bunun yapýlmasýný mahalleli olarak kaldýramýyoruz."

  Olay mahalleye gelen sivil polis ekiplerince sakinleþtirilirken, polis arabasýna alýnarak önce karakola, sonra hastaneye ve tekrar karakola son olarak da çocuk þubeye götürülen S.U. daha sonra serbest býrakýldý. Hastaneden rapor alan S.U. þikayetçi olduðunu belirtti. Olayla ilgili görgü tanýklarýnýn ifadesine baþvurulurken soruþturmanýn sürdüðü ifade edildi. Öte yandan Trabzon Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý ekipler genç hakkýnda polise mukavemetten iþlem yaptý. Olaya karýþtýðý iddia edilen polis memuru da gencin kendisine mukavemet ettiðini belirtti. Olayla ilgili olarak gözaltýna alýnan genç dün Adliye’de ifade verdi.

  Yorum yap


  • #3
   BÖYLE HIRSIZLIK GÖRÜLMEDÝ





   Üç duvar deldiler, üç kapýyý kýrdýlar, 100 bin dolarlýk eþya çaldýlar...

   Trabzon’un Kahramanmaraþ Caddesi’nde dün gece akýllara durgunluk veren hýrsýzlýk olayý yaþandý. Medine Saat adlý iþyerine 3 duvar ve 3 kapýyý kýrarak girmeyi baþaran hýrsýzlar, 100 bin dolar deðerindeki saat, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi deðerli eþyalarla kayýplara karýþtý.
   Trabzon'da bir saatçiden yaklaþýk 100 bin dolar deðerinde saat, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çalýndý.
   Olay dün gece akþam Kahramanmaraþ Caddesi 123 Sokak'taki Ahmet Biryeþil'e ait "Medine Saat" adlý iþyerinde meydana geldi. Birkaç dükkan ilerideki binadan saatçinin bulunduðu binaya ulaþan kimliði belirsiz þahýs ya da þahýslar, çýktýklarý üst katta 3 duvarý delerek ve 3 kapýyý kýrarak yaklaþýk 50 metre ilerleyip alt kata inerek saat dükkanýna girdi. Hýrsýzlar, dükkanda bulunan saat, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarý alarak kayýplara karýþtý. Sabah dükkanýna geldiðinde soyulduðunu anlayan iþyeri sahibi, polisi aradý. Trabzon Emniyet Müdürlüðü Hýrsýzlýk Bürosu ve Olay Yeri Ýnceleme ekipleri dükkandan parmak izi alarak, incelemelerde bulundu.
   Medine Saat dükkanýnýn ortaklarýndan Ahmet Bozali, olayýn organize bir iþ olduðunu ve ilk tespitlere göre yaklaþýk 100 bin dolarlýk zarar meydana geldiðini söyledi. Bozali, "Sabah dükkaný açtýðýmýzda malum olayla karþýlaþtýk. Hýrsýzlar üç dükkan ileriden üst kata çýkýyorlar. Oradan 3 kapý açýyorlar ve 3 tane de duvarý kýrarak arkadan içeri giriyorlar. Çok organize olduðunu düþünüyorum. Sebebine gelince hep deðerli marka saatler, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonlarýný almýþlar. Ucuz saatlere bakmamýþlar. Ýlk belirlemelere göre zararýmýz 100 bin dolar civarýnda ama inþallah o kadar çýkmaz" diye konuþtu.

   Yorum yap


   • #4
    OPERASYON


    Trabzon Emniyet Müdürlüðü''ne baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Masasý Büro Amirliði ekiplerinin þehir genelinde kafe ve otellerde yaptýðý denetimlerde gözaltýna...

    Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Masasý Büro Amirliði ekiplerinin þehir genelinde kafe ve otellerde yaptýðý denetimlerde gözaltýna alýnan Baðýmsýz Devletler Topluluðu (BDT) uyruklu 8 kadýn sýnýrdýþý edildi. Bu yýl içinde sýnýrdýþý edilen BDT’li sayýsý 70’i buldu.

    Trabzon’da önceki akþam yapýlan kontroller sýrasýnda gözaltýna alýnan biri Gürcistan, 7'si Azerbaycan uyruklu toplam 8 bayan, para karþýlýðý fuhuþ, vize ihlali ve sahte kimlik bulundurmak suçlarýndan sýnýr dýþý edilmek üzere Yabancýlar Þube Müdürlüðü'ne teslim edildi. Bir bayan hakkýnda sahte kimlik bulundurmak suçundan iþlem yapýldý. Polis özellikle Çömlekçi Mahallesi, Çarþýiçi Sokak'ta bu yöndeki uygulamalarýný sürdürüyor. Öte yandan, bu yýl yaklaþýk 70 BDT uyruklu bayanýn sýnýr dýþý edildiði, bunlardan büyük bir kýsmýnýn para karþýlýðý fuhuþ yapmak suçundan sýnýr dýþý edildiði belirtildi.

    Yorum yap


    • #5
     OTO HIRSIZLARINA DARBE





     Trabzon’da çok sayýda otomobil çalmak suçundan aranan eski sabýkalý oto hýrsýzý Osman K. Emniyet güçleri tarafýndan yakalanarak savcýlýða sevk edildi...

     Savcýlýkta ifadesi alýnan Osman K. nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklama kararý verilerek Bahçecik Kapalý Cezaevi’ne gönderildi. 25 yaþýndaki oto hýrsýzý 6 dosya ile sevk edildiði nöbetçi mahkemede bir dosyadan beraat etti. Çalýnan tüm araçlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

     Yorum yap


     • #6
      KORKUTAN YANGINLAR





      Trabzon’un Hayrat Ýlçesinde önceki gece meydana gelen yangýnda 2 katlý bina kül oldu...

      Edinilen bilgilere göre saat 23:00 sýralarýnda Hayrat ilçesi merkezinde bulunan Ýdris ve Hakký Çebiroðlu’na ait binada elektrik kontaðýndan yangýn çýktý. Olaya Of itfaiye araçlarý ve bina sahiplerince müdahale edilmesine raðmen yangýn söndürülemedi. Can kaybýnýn olmadýðý yangýn da maddi hasarýn yaklaþýk 60 milyar olduðu, binada 5’i çocuk 7 kiþilik bir ailenin oturduðu açýklandý. Öte yandan Hayrat ilçesinde tam teþekküllü bir itfaiye aracýnýn olmamasý tepkilere yol açtý.

      AKÇAABAT’TA DA YANGIN
      Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir apartman dairesinde çýkan yangýnda ise bir kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ortamahalle'de Þerif Þentürk'e (31) ait apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangýn çýktý. Yangýna müdahale ederek büyümesini önleyen Þentürk, yüzü ve ellerinden yaralandý. Þentürk, Akçaabat Devlet Hastanesi’nde tedavi altýna alýndý. Maddi hasara yol açan yangýn, Akçaabat Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.


      Yorum yap


      • #7
       HAYATININ BAHARINDA KALBÝNE YENÝLDÝ





       17 yaþýndaki Önder Gülay’ýn ölümü derin üzüntü yarattý...

       Trabzon’un Þalpazarý Ýlçesi’ne baðlý Geyikli Beldesi’nden Önder Gülay isimli genç geçirdiði kalp rahatsýzlýðý sonucunda hayatýný kaybetti. 17 yaþýnda yaþama veda eden gencin ölümü Geyikli Beldesi’nde derin üzüntü yarattý.
       Edinilen bilgilere göre daha öncede kalp rahatsýzlýðý bulunan Önder Gülay, Geyikli’deki evinde önceki gece aniden fenalaþtý. Yakýnlarý tarafýndan hemen Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne getirilen talihsiz genç burada yapýlan bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak önceki akþam saat 22:00 sýralarýnda yaþama veda etti. Önder Gülay’ýn Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne geldiðinde yaþam fonksiyonlarýný yitirdiði buna raðmen doktorlarýn Önder’i yaþama döndürmek için büyük gayret gösterdikleri öðrenildi.
       Hayatýnýn baharýnda yaþamýný kaybeden gençin cenazesi dün öðlen namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn artýndan Geyikli’de göz yaþlarý arasýnda topraða verildi.

       Yorum yap

       Haz?rlan?yor...
       X