Duyuru

Collapse
No announcement yet.

22 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 22 Þubat 2006 Haberler

  CÝNAYETLER ÇILDIRTIYOR

  Trabzon’da olaylar çýðýrýndan çýktý. Dünün bilançosu bir ölü bir yaralý Provokasyon þüpheleri artýyor; dün de hassas bölge olarak bilinen, Doðu kökenli vatandaþlarýmýzýn bulunduðu...

  Trabzon’da olaylar çýðýrýndan çýktý. Dünün bilançosu bir ölü bir yaralý
  Provokasyon þüpheleri artýyor; dün de hassas bölge olarak bilinen, Doðu kökenli vatandaþlarýmýzýn bulunduðu yerde otopark tartýþmasý yüzünden silahlar konuþtu: Polis olayýn siyasi olmadýðýný açýkladý

  TRABZON’UN Ýskenderpaþa Mahallesi’nde Doðu kökenli vatandaþlarýn da bulunduðu kahvehanelerin olduðu bölgede yine silahlar konuþtu. Ýddialara göre araç parký tartýþmasýyla baþlayan olaylar sonucu uzun boylu gri takým elbiseli olduðu ifade edilen bir kiþi silahýný ateþledi.

  BU SIRADA kahvenin dýþýnda bulunan Aðrý Patnos nüfusuna kayýtlý 2 kiþi yaralandý. Yaralananlardan Özkan Yýldýz (25) Numune Hastanesi’ne kaldýrýldý. Yýldýz ameliyata alýndý ancak yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Polis olayýn siyasi yönünün olmadýðýný açýkladý.

  CÝNAYETÝN ardýndan Trabzon Numune Hastanesi’ne giden Doðu kökenli 60-70 vatandaþýmýz olaylara tepki gösterdi. Hastanenin önünde biriken guruptan bazý kiþiler kapýlarý tekmeledi. Gurup adýna konuþan Ýrfan Geçer, "Bu olaylar 4 yýl öncesine dayanýyor. Her ay bizden birileri vuruluyor. Bizim halkla hiçbir sorunumuz yok.Ekmek parasý için çalýþýyoruz" dedi.

  KOLUNDAN yaralanan Ercan Matur’un Kemik Hastalýklarý Hastanesi’ne kaldýrýldýðý ve saðlýk durumunun iyi olduðu ifade edildi. Polis olayla ilgili olarak Arafilboyu mevkiine kaçtýðý öðrenilen þüpheliyi arýyor. Geç saatlerde E.U. gözaltýna alýndý. Zanlý A.E. ise her yerde aranýyor.

  ÖTE YANDAN vatandaþlar da son zamanlarda hassas bölge olarak ön plana çýkan bu alanda mutlaka polis devriyesinin görev yapmasý gerektiðini ifade ettiler. Son bir ay içerisinde bu bölgede bir yaralama ve bir molotof kokteylli saldýrý meydana gelmiþ ve herkesin aklýna deðiþik sorular gelmiþti.

 • #2
  GERGÝNLÝK

  GEÇER Trabzon Valisi ve Emniyet Müdürü bize yardýmcý olmuyor. Bir papaz öldürülünce dünya ayaða kalkýyor...

  Bizden her ay birisi öldürülüyor ancak ses çýkaran yok. Trabzon halkýnýn bize bir düþmanlýðý varsa çeker gideriz" dedi. Gurubun kendi arasýnda da ikiye ayrýldýðý ve bir kýsmýnýn da sakin olma taraftarý olduðu gözlendi.

  Yorum yap


  • #3
   SERBEST KÜRSÜ ÖNERÝSÝ

   Trabzon’da son yýllarda yaþanmakta olan silahlý olaylara karþý, toplum olarak yeterince tepki gösteremediklerini ileri süren Doðru Yol Partisi (DYP)...

   Trabzon’da son yýllarda yaþanmakta olan silahlý olaylara karþý, toplum olarak yeterince tepki gösteremediklerini ileri süren Doðru Yol Partisi (DYP) Trabzon Merkez Ýlçe Baþkaný Gürol Ustaömeroðlu, "Bu anlamda hep susmuþ olan duyarlý Trabzon halkýna, seçilecek bir adreste Serbest Kürsüler kurulmasýný öneriyoruz" dedi.
   Trabzon’da her olay sonrasýnda sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri olarak bir araya gelinerek söz konusu olaylarý kýnayan açýklamalar yapýldýðýný ve ortak imzalý görüþ bildirildiðini ifade eden DYP’li Gürol Ustaömeroðlu, "Ancak ne yazýk ki bütün iyi niyetimize raðmen kýnamalar ve görüþler yapýldýðý yerde kalmaktadýr"dedi.
   Öncelikle Trabzon’da olan olaylarý salt asayiþ sorunu olarak ele alýp bu yönde tanýmlamalar yapmanýn yanýlgý noktasý olduðuna iþaret eden Gürol Ustaömeroðlu, "Olaylarýn oluþ sebeplerini sadece güvenlik organizasyonu yetersizliðine baðlamak yerine veya dýþ mihraklarýn kentimiz dolayýsýyla toplumumuz üzerine oyunu olarak ele almak yerine birazda eðitimimiz ve eðitim sistemimiz ile ekonomimiz üzerine yoðunlaþtýrsak geniþ pespektifin rahat görüþ algýlamasýna yardýmcý olmuþ oluruz. Kimliði ne olursa olsun hiç kimsenin, sebebi ne olursa olsun hiçbir olayda bu güzel kentimizin adýný ulusal medyanýn sütunlarýnda ve vicdanlarýnda kirletmeye ve þaibeli göstermeye hakký yoktur"diye konuþtu.
   Bu anlamda Trabzon halkýnýn tek yetkili olduðunun altýný çizen Gürol Ustaömeroðlu, kiþisel hýrslar ve tanýmlamalar hatta yaþam biçiminin Trabzon Tarih Kimliði’nin üstüne çýkmamasý gerektiðine dikkat çekti. Ustaömeroðlu þunlarý kaydetti:
   "Bu anlamda bu tip silahlý olaylarda konuþma hakkýnýn bugüne kadar hep susmuþ olan duyarlý Trabzon halkýna verilmesinden yanayýz. Yerel basýnýmýzýn katkýlarýyla ulusal medya baþta olmak üzere seçilecek bir çok adreste televizyon programý olarak Serbest kürsüler kurulmasýný öneriyoruz. Bu serbest kürsülerde sivil toplum örgütünden siyasi partisine, bürokratýndan iþadamýna kadar hiçbir ismin konuþmamasýný sadece 10 yaþýndan 100 yaþýna kadar Trabzon halkýnýn ve eðitimcilerin görüþlerini açýklamasýný öneriyoruz."

   Yorum yap


   • #4
    ÇARÞIBAÞI VE BEÞÝKDÜZÜNDE MATEM

    Trabzon Ýl Genel Meclisi eski Üyesi Maksut Kocaman, önceki gece geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi...

    48 yaþýnda hayata gözlerini yuman Maksut Kocaman 1989-1994 yýllarý arasýnda Doðru Yol Partisi’nden (DYP) Ýl Genel Meclisi Üyesi seçilerek görev yapmýþtý.

    Çarþýbaþý ilçesinde doðup büyüyen evli ve 3 kýz çocuðu babasý olan Kocaman önceki gece Beþikdüzü ilçesindeki evinde ani bir kalp krizi geçirdi. Hemen Vakfýkebir Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlan Kocaman, burada kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Kocaman için dün doðduðu Çarþýbaþý ilçesinin Yavuz Köyü’nde cenaze töreni yapýldý. Merkez Camii önünde düzenlenen törene Trabzon Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ahmet Aslanoðlu, Çarþýbaþý Belediye Baþkaný Mehmet Turan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ýbrahim Kul, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yüksel Gülay, Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkaný Hasan Çebi, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Muhammet Balta, Ýbrahim Öztürk ve Halil Kul, AK Parti Çarþýbaþý Ýlçe Baþkaný Eyüp Kul, DYP Ýlçe Baþkaný Ziya Usta, MHP Ýlçe Baþkaný Cevat Yýlmaz, diðer siyasi parti ilçe baþkanlarý, çok sayýda bürokrat, muhtarlar ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
    Çarþýbaþý ve Beþikdüzü ilçelerinde çok sevilen Kocaman’ýn ölümü derin üzüntü yarattý.

    Yorum yap


    • #5
     TUNALAR'DAN DESTEK

     Tunalar Otomotiv Türkiye’nin her alanda eðitime olan ihtiyacýný göz önünde alarak bu güne kadar verdiði eðitim desteðine þimdi de Ford ile devam ediyor...

     Bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliði Bölümü’ne mühendislik öðrencilerinin öðrendiklerini pratiðe dökmeleri için bir adet Fort Transit 350 E Pick –Up hediye edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliði önünde gerçekleþen törene KTÜ rektörü Ýbrahim Özen, KTÜ Makine Mühendisliði Dekaný Mustafa Aytekin, Tunalar Kuruluþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Tuna, Ford Otosan Servis Bölge Müdürü Ahmet Aslanbaþ, Tunalar Otomotiv Genel Müdürü Sabri Kaya davetliler ve öðrenciler katýldý. KTÜ Rektörü Ýbrahim Özen yaptýðý konuþmada birlikteliðin büyüyerek devam ettiðini belirterek "Özel sektör ve devlet iþbirliðine Tunalar, yardýmlarýyla çok güzel örnek oldular. Öðrencilerimiz bundan böyle daha kalýcý olarak çalýþmalarýna devam edecekler" dedi.Tunalar Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Tuna ise eðitimsiz bir Türkiye düþünemediklerini, müreffeh ülkelerin seviyesine gelmek için tüm kuruluþlarýn eðitime destek vermeleri gerektiðini belirtti. Özel sektör giriþimlerinin daha da artmasý gerektiðini belirten Erol Tuna, esas olanýn Trabzon’da okuyan öðrencinin tekrar Trabzon’da istihdam edilmesi gerektiðinin altýný çizdi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X