Duyuru

Collapse
No announcement yet.

21 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 21 Þubat 2006 Haberler

  SOBAYA DÖKÜLEN TÝNER ÖLDÜRÜYORDU

  Trabzon’dan Ýstanbul’a giden iki arkadaþ Büyükçekmece’de çalýþtýklarý doðalgaz þantiyesinde sobaya tiner dökünce yandýlar...

  Yakup Akarsu ile Adem Civelek, tedavi için geldikleri Trabzon Numune Hastanesi’nde yanýk ünitesi olmadýðýndan Plastik Cerrahi Servisi’ne yatýrýldýlar.
  Trabzon’dan Ýstanbul’a ekmek parasý kazanmak için giden iki arkadaþ burada kaldýklarý þantiyede sobaya tiner dökünce yandýlar. Ýstanbul’da yeþil kartýnýn vizesi olmadýðý için memleketleri Trabzon’a gelen hastalar burada tedavi altýna alýndý. Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldýrýlan hastalar, 3 saat sonra Trabzon Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Edinilen bilgilere göre olay þu þekilde geliþti: "Evli ve 2 çocuk babasý Yakup Akasu (35) Ýstanbul Sultanbeylide doðalgaz iþinde çalýþýyorken arkadaþý olan Adem Civelek'in çalýþtýðý inþaatta gitti. Büyükçekmece'ye kaldýklarý þantiye evinde önce arkadaþý olan Adem sobaya tiner döktü, daha sonra Yakup da ayný sobaya tiner döktü. Bu sýrada soba bir anda alev alýp patladý. Odada bulunan 4 kiþiden 3’ü yaralandý.Yaralýlardan ikisi önce Büyükçekmece Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Burada tedavi olduktan sonra Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yanýk ünitesi olduðunu düþünerek geldiler. Ancak buradan da Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildiler. Hastalar Numune’de yanýk ünitesi olmamasý sebebiyle Plastik Cerrahi Servisi’ne alýndý. Ýki arkadaþ 7 gündür Numune Hastanesi’nde yatýyor. Ýki arkadaþtan Adem Civelek’te 1 derece, Yakup Akarsu’da ise 2 derece yanýk bulunuyor.

 • #2
  ÇAÐI YAKALADILAR

  Yavuz Selim Kemik Hastalýklarý ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde Osteoporoz Taný ve Tedavi Merkezi açýldý...

  Baþhekim Op. Dr. Yusuf Aþýk, kemik erimesi hastalýðý olan osteoporoz taný ve tedavisinde geliþmiþ yöntemlerin kullanýldýðý merkezin bir büyük eksikliði gidereceðini vurguladý.

  Yorum yap


  • #3
   GENÝÞ KAPSAMLI SEMÝNER

   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý organizasyonu ile dün Enerji Piyasalarý Düzenleme kurulu, doðalgaz Daðýtým Uygulamalarý ve Ýlgili Yasal Düzenlemeler üzerine geniþ kapsamlý bir seminer verdi...

   Seminere konuþmacý olarak Enerji Piyasalarý Düzenleme Kurulu Baþkaný Yusuf Günay ve Doðalgaz Piyasasý Uygulama Dairesi Baþkaný Ahmet Aydýn katýldý. Seminerde Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ve TTSO Baþkaný Þadan Eren de birer konuþma yaptý.

   Trabzon’un yakýn zamanda doðalgaz enerjisiyle tanýþmasý için yapýlan çalýþmalar son hýzla devam ediliyor. 3 Þubat’ta sona eren doðalgaz için yeterlilik baþvurusuna 11 firmanýn baþvurduðu Trabzon ve Rize illeri için doðalgaz daðýtým lisans belgelerine dair ihale öncesi TTSO organizasyonu ile geniþ katýlýmlý piyasa tanýtým paneli düzenlendi. Seminere konuþmacý olarak Enerji Piyasalarý Düzenleme Kurulu Baþkaný Yusuf Günay ile Doðalgaz Piyasasý Uygulama Dairesi Baþkaný Ahmet Aydýn katýlýrken, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, TTSO Baþkaný Þadan Eren ve siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve birçok iþadamý hazýr bulundu.

   TRABZON ÜZERÝNE DÜÞENÝ YAPTI
   Seminer öncesi birer konuþma yapan Vali Yavuzdemir, Belediye baþkaný Canalioðlu ve TTSO Baþkaný Eren Trabzon’un doðalgazla tanýþmak için üzerine düþeni yaptýðýný ve þehir olarak doðalgazla tanýþmalarý halinde sanayi, hava kirliliði ve ucuz kaliteli enerji konusunda þehre büyük katkýlar saðlanacaðýný vurguladýlar. Trabzon’un tabelasýnda görünen nüfustan ibaret olmadýðýný vurgulayan yetkililer, doðalgazýn Trabzon’a biran öncesi gelmesi gerektiðini belirtiler.

   ENERJÝDE KAMU YATIRIMI YOK
   Seminerde ilk konuþan Enerji Piyasalarý Düzenleme Kurulu Baþkaný Yusuf Günay, artýk enerji piyasalarýnda kamu yatýrýmlarýnýn yapýlmadýðýný ve bu sayede enerji tasarrufunun, ucuz enerji kullanýmýnýn hedeflendiðini belirtti. Öncelikle elektrik enerjisi üzerinde duran Baþkan Günay, Türkiye’nin mevcut kaynaklarýnýn daha verimli kullanýlmasý için özel yatýrýmcýlarýn ön plana geçmesi gerektiðini vurguladý. Günay "Enerji piyasasýnda önemli reformlar yapýlacak. Türkiye’de kaçak elektrik kullanýmý %20 düzeylerinde, Ankara’da bile elektrik kesintisi yaþanýyor. Bunlarýn önüne geçmek için enerji piyasalarýnda özel sektörün iþ yapmasýný saðlamak gerekli. 2005 yýlýnda 161 Bin Kilovat saat elektrik tükettik. Bunu kendi üretme imkanýmýz olsa da maalesef ithal ediyoruz. Trabzon Rize arasýnda 10 Milyon dolar her gün denize akýyor. Yol boyunca akan derelere yapýlacak yatýrýmlarla elektrik enerjisi saðlanabilir. Özel sektörün enerji sektörüne girmesi, enerji kullanýmýný ucuzlatmýþtýr. Nitekim Anakara ve Ýstanbul doðalgazý, ihale yoluyla kullanan illerimizden daha pahalýya tüketmekte" dedi.

   2008’DE TRABZON DOÐALGAZLA TANIÞACAK
   Doðalgaz piyasasý hakkýnda bilgi veren Doðalgaz Piyasasý Uygulama Dairesi Baþkaný Ahmet Aydýn " 3 Þubat’ta yeterlilik için Trabzon’dan 11 firma baþvuruda bulundu. Bu firmalar deðerlendirilerek Mart ayý içerisinde sonuçlar belli olacaktýr. Yeterliliði alan firmalara 2 ay süre tanýnacak. Haziran içinde bu firmalarýn katýlýmýyla ihale yapýlacak. Ýhale sonrasý lisansý alan firmanýn 6 ay içinde yatýrýma baþlama zorunluluðu var ve 18 ay sonra Trabzon’da ve Rize’de en az bir bölgenin doðalgaz sistemi tamamlanmýþ ve kullanýma geçilmiþ olmasý gerekiyor. 5 yýl içinde de tüm Trabzon ve Rize Ýlinin doðalgaz sistemi tamamlanmýþ olacak" dedi. Aydýn þuan yatýrým yapacak firmalarýn bu iþ için 1 milyar dolar tahmini yatýrým yapmalarý gerektiðini de vurguladý.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X