Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ýsrail'in Trabzon' da oynadýðý oyun (Lütfen Okuyun)

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ýsrail'in Trabzon' da oynadýðý oyun (Lütfen Okuyun)

  Ýsrail`e götürülen Trabzonlu gençler ve Trabzonlularý hedef gösterenler!

  Sarp kapýsýnýn açýlmasýndan itibaren Türkiye’nin aile yapýsý en güçlü illerinden biri olan Trabzon’da ahlaký periþan ettiler önce..
  Ekonomi zaten sýnýrlýydý. Trabzon, en çok göç veren illerden biriydi. Öyle ki Trabzon’un toplam nüfusunun üç katý kadar Trabzonlu, aðýrlýklý olarak büyük þehirlere veya yurdun dört bir yanýna yerleþmiþti.
  Trabzon’dan çýkan bu insanlar sadece Türkiye’de deðil, yurt dýþýnda da çeþitli sektörlerde baþarýlý oldular, her türlü faaliyette lider özellikleriyle dikkat çektiler. Genellikle herkesle barýþýk yaþadýlar, sevildiler, sayýldýlar.
  Fakat, tanjant yolu için yapýlan kamulaþtýrma dýþýnda Trabzon’a hiçbir ciddi yatýrým yapýlmadý. Zaten kamulaþtýrma bedeli alanlar da parayý þehirde kullanmadý.
  Ülkenin genel yapýsýnda görülen ahlaki çürüme, Trabzon’da bilinçli bir operasyona dönüþtü.


  Biz zaman zaman Trabzon’daki bu gidiþe dikkat çekmeye gayret ettik. Özellikle gençlere yönelik tehditlerden bahsettik! 1994 yýlýnda Belçika istihbarat servisinin, Trabzon’a özel araþtýrmacý gönderdiðini tespit ederek yazdýk.
  Yine Ýngiltere, Almanya, Ýsrail ve ABD Büyükelçileri’nin, son yýllarda Trabzon’a özel bir ilgi gösterdiðini biliyoruz.
  2003 yýlýnda Trabzon bir “Yahudi planý” ile çalkalanýyordu. Ýngiliz The Guardian Gazetesi, Þaron’un planýyla ilk etapta Ýsrail’e alýnan iþçi sayýsýnýn 40 bine yükseldiðini bunun baþýný da iþsiz Karadenizli gençlerin çektiðini ifade ediyordu. The Guardian, Þaron’un Ýsrail’in nüfusunu Trabzonlu gençlerle artýrmak istediðini bildiriyordu.
  2006 Aðustos ayýnda öðrendim ki Trabzon’dan Ýsrail’e iþçi olarak giden iþsiz gençlerin sayýsý hýzla artýyor! Ýlk gidenler, akrabalarýný da götürüyor!
  Fýndýk fiyatlarýnýn aþaðý çekilmesinin, Trabzonlu gençlerin Ýsrail’e gidiþi ile paralel yürümesi, bir tesadüf müydü?
  Bu bilgiler ýþýðýnda, “Trabzonlunun elinden sadece ekmeði deðil, Trabzon’un da Türkiye’nin de teminatý ve geleceði olan gençleri çalýnýyor dostlar!” diye uyarýda bulunduk.
  Fakat durum daha da kötüye gitti. “Tek dünya beyni” haline getirilen Ýnternet üzerinden Trabzon’un iþsiz gençleri hedef alýndý. Son darbeyi de uyuþturucu ile vurdular. Ve çaldýklarý gençleri istedikleri gibi yönlendirmeye baþladýlar. Ýþte Papaz Santoro cinayeti, iþte Hrant Dink cinayeti.
  Trabzon Günebakýþ Gazetesi Yayýn Yönetmeni Ali Öztürk’ün dediði gibi; “Buradaki temel soru bu gençlerin neden Trabzon’dan çýktýðý sorusu deðildir. Esas cevap bulunmasý gereken soru, ‘Trabzon niçin seçilmiþ ve kim seçmiþtir?’ sorusudur!”
  Çünkü Trabzon’a oynanan bu oyun, Türkiye’ye oynanan oyundur!

  VATAN ÝÇÝN ÖNLEMÝNÝZ ALIN VE .UNUTMAYIN ATALARIMIZI ÇANAKKALEDE.SÝZ ATALARIMIZ ÝÇÝN BU VATAN ÝÇÝN ALLAH RIZASI ÝÇÝN BU YAZIYI TÜM TRABZONLULARA ULAÞTIRMAYA GAYRET EDÝN VE HÝÇ KÝMSENÝN TUZAÐINA DÜÞMEYÝN.Haydi Trabzonlular

  TÜRK MÝLLETÝ, TÜRK GENCÝ KÝMSENÝN OYUNCAÐI DEÐÝLDÝR......

  SAYGILARIMLA V@T@NSEVER msn __________________
  Konu euphrates taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/43-euphrates Saat 30.01.2007, 23:49 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  Umarýz yetkililer vakit geçmeden uyanýr

  Yahudinin oyunu çok sinsi uyanýk olmalýyýz gençler

  Paylaþýmýn için teþekkürler

  Yorum yap


  • #3
   Bu tür oyunlara gelmemek için gerçekten çok uyanýk ve dikkatli bir birimize kenetlenmemiz gerekiyor duyarlýlýðýn için teþekkürler Çok güzel bir paylaþým ellerine saðlýk

   Forum Kurali gereðimiz email adresi vermek yasaktir. Tarafýmdan düzenlenmiþtir.

   Yorum yap


   • #4
    arkadaþým uyarý için teþekkür ediyorum.......................gençler uyanýn artýk.......bizi top tüfek savaþla yenemediler......ve aslada yenemezler.......þimdi içimize sýzarak içten yýkma politikasý uyguluyorlar.........aman dikkat......................

    Yorum yap


    • #5
     Bu Milleti Bölmeye Kimsenin Gücü Yetmeyecek..allah Vatanimizi Milletimizi Korusun...

     Yorum yap


     • #6
      Kimsenin oyun oynadýðý falan yok.Bu tür düþüncelerle bir yere varýlmaz.Bir kaç yýldýr medya Trabzon da Trabzon diye zýrlayýp duruyor.Ne var kardeþim Trabzon da? Bu güne kadar Türkiyede adam vurulmadý mý? Bu güne kadar Hangi Mehmetçik vurulduðunda medya bukadar gündeme aldý.Geçin bu iþleri ölene Allah rahmet eylesin.Vuranda var vurulanda Trabzon kimseyi vurmadý.Medyanýn oyuncaðý olduk çýktýk.Kim var bu medyanýn baþýnda önce bu soruya bir yanýt verilsin.Medya olayý bukadar gündemde tutmasaydý o gün kimse hepimiz ermeniyiz diye yürümezdi.Yeter be arkadaþlar yok ayegül haným yok yasemin haným..Millet ekmek derdine düþmüþ izlediðimiz þeylere bakýn.

      Þenol GÜNEÞ Trabzonspor a teknik adam olarak geldiðinde ben 'BU MEDYA BU ADAMI HARCAR' demiþtim.Aradan çok geçmedi iki þiþirdiler ertesi gün tüm Trabzon bu adam gitsin diye çýðlýk attý.Asýl oyun bu gibi durumlar.Eðer oyuna gelmek istemiyosak bu oyunlara gelmeyelim.Hani nerede HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ diyenler? Ne oldu hani onlarý ekran baþýndan destekleyenler.

      Birde politika var.Kimse bunlarýn dediklerine inanmamalý.Birisi hükümet diðeri muhalefet.Peki biri baþka konuþuyo diðeri baþka bunlardan birinden biri yalnýþ..Neden bunu görmüyoruz.Herkes kendi çýkarý peþinde senin benim kimse için önemi yok.Yok Israil oyun oynuyo da yok iþte israil e çalýþmaya gidiliyoda.Trabzonluyu bu duruma düþürüyorlarda.Bilmem ne bilirsin ne...


      Ben bu siteyi açtým tüm arkadaþlarla geliþtiriyoruz.Hangi Trabzon gazetesi hangi kurum bize destek oldu? Hani nerde biz burada Trabzon'u Trabzonluyu tanýtýyoruz kim önümüzü açtý? Ama yapayým birinin reklamýný hemen nasýl ilgilenirler.Yok arkadaþlar boþ iþler bunlar sen varsan sensin gerisi hep kendine çalýþýr.

      Vaziyet bu baþka biþey bilmem ben...Kimsenin adam vurmasýný tasvip etmiyorum yalnýþ anlaþýlmasýn.Ama biri vuruldu diyede Bu vatanýn uðruna yüreðini bir kurþuna teslim eden MEHMET'ÝMDEN çok ta yas tutmam...Hatta Bana dünyalarý verseler canýma can katsalar 100 yýl daha yaþamda verseler BEN ERMENÝYÝM demem.

      Olay bunlardan ibaret umarým açýklayýcý olmuþumdur.

      ALLAH HERKESÝN GÖNLÜNE GÖRE VERSÝN...

      Yorum yap


      • #7
       iboo

       paylaþým için tþk

       Yorum yap


       • #8
        Sayýn empy ;

        Öncelikle dikkate alýp okuduðun için teþekkür ederim.Benim anlattýðým olaylarla senin düþüncen farklý.Þöyle belirteyim medya Türkiye de Ýsrail in oyunlarýndan bahsedemez Ýsrail in planlarýný anýmsatacak yayýn dâhi YAPAMAZ veya YAPMAK ÝSTEMEZ.Çünkü kartel medya yý yöneten ve ayakta tutan Ýsrail yandaþý Amerika.Geçen haberlerde seyrettiniz mi bilmiyorum. Bir Türk ressam israil bayraðýnda bulunan yýldýzýn bir çocuðun kalbine batmýþ bir halde ve kanlar akarken resmini yapmýþ.Filistin de ve Irak ta yapýlan katliamý bir dem anlatmak, dile getirmek için.Ressamýn sergisi açýldýðý günün akþamý ressama tehdit dolu telefonlar gelmiþ.Durum býrak medyayý sanatta bile ayný.
        Hepimiz Ermeniyiz diye slogan atýp yürüyen Türklere gelince.Hrant Dink cinayeti tüm dünyada Türklerin Ermeni düþmaný olduðu hissi uyandýrmak amacýyla iþlenmiþtir.Hepimiz Ermeniyiz sloganýyla binlerce Türk sokakta yürümese idi suikast amacýna ulaþmýþ olacaktý.Artýk savaþ top tüfekle deðil,sinsi planlarla türlü kalleþliklerle yapýlýyo.
        Oyun oynandýðý felan yok dersen oyunu kaybettiðinden haberin bile olmaz..

        Saygýlarýmla vatansever...

        Yorum yap


        • #9
         arkadaþlarým baylaþýmlarýnýz icin teþekkür
         bu arada sayýn v@tt@nsever kardeþim evet bencede bir oyun var ama bu trabzonla ilgili bir oyun deðil ülkem ile ilgili bir oyun
         tikkadinizi cekerim hükümedin eli nezaman salam olsa masaya oturmazdan illaki böyle bir olay patlak veriyor bu olaylar yalnýz yalnýz þimti deðil yýllartýr var ve yýllar boyu olucaktýr
         þunuda unutmayýnki bu olaylar osmanlý zamanýnda da vardý
         ve hatta birkaç suldanýmýz bu tür olaylarla taht dan intirilmiþ bir kacýda ölüm süsü verilerik öltürülmüþtür eðerki bizler tarihimizi iyi bilirsek emin olun kimse bizi yýkamaz istetikleri gibi oyun oynasýnlar
         bu arada israili tüþman olarak gören arkataþým þunuda cok iyi bilki dünyada lobi faliyeti gösteren en küçlü ülke yahudiler dir ve zaman zaman ermeni lobisine ve yunan lobisine karþý avrupa da ve amerika da dengeyi ermeni lobisiyle salarýz
         yinede bizim dostumuz oldu sölenemez cünkü eline gecen ilk fýrsatta ipini ceker marifet o fýrsatý vermemek ki buda bize tüþer
         bir önemli konuki yeri gelmiþ veya gelmemiþ önemli deðil o hebimiz ermeniyiz hebimiz dinkiz diyenlere bir seferde hebimiz mehmet iz hebimiz mehmet ciðiz diye yürüyelim bakýn ülkemde neler deðiþiyor ozaman
         ne ermenisi ne yahudisi nede yunaný dize gelmiyormu         arkadaþlar benim nacizane fikrimki
         iyi tüþün yine tüþün ve yine tüþün
         aldýðýn karardan zarar etsen bile cayma ki
         karþýndaki yanlýþsan bile doðru sansýn         karar almak kolaydýr ama uykulamak zor bunu baþaranlar büyük insan olur baþaramayanlar onlarý bilmiyorum cünkü bakmýyorum bile


         bilmem anlatabiltimmi

         Yorum yap


         • #10
          Bu gün burada olmamýzýn sebebi yanlýþ yönetimler ve korkarak verilmi kararlardýr.Eer zamanýnda sesimizi duyursaydýk bu gibi boþ planlara karþý numara yapmamýza gerek kalmayacaktý.Baðýmlý deðilde baðýmsýz yaþamak için bazý kararlar alýnmalý ve kararlarýn arkasýnda durulmalý.

          Türkiye Cumhuriyeti attýðý adýmý eze eze atsaydý bu gün her sese karþý bir kenara çekilip olanlara boyu eðmek zorunda kalmazdý.Bu gün dahi bir masaya vurma söz konusu olsa ki bunu þimdi yapsak hiç bir þey kaybedeceðimizi sanmýyorum.Biz avrupa birliði hayali ile kalleþlerin peþinde koþtuðumuz sürece Türk insaný sokaða çýkýp ben ermeniyimde der ben rumum da der ben amerikalýyýmda der.Hep dediðim gibi amaç için feda edilenler sonuç için felakete yol açabilir.Bu doðrultuda ilerlediðimiz sürece hiç bir þey kazanamayýz.Türkiye kendi jendini 90 yýl bakabilecek kapasitededir.Dedelerimiz cola ile mi yaþýyolardý hamburger ile mi karýnlarýný doyuruyorlardý?

          Avrupa birliði denen yere girsen ne olur girmesen ne olur.Sonuç olarak sadece bir ekonomik geliþime teþvik edilmiyoruz.Bu gün yaþam tarzýmýzdan dinimize kadar her þeye bir þekilde muhalefet ediyorlar.Bunlara kimsenin sesi çýkmýyor çünkü gençlerimiz cola ile hamburger yemezlerse o gün onlar için çok kötü bir gün gibi oluyor.Zaten bu olay gençlerimizin hoþuma gidiyor.Bir çok gencimiz için bar da dans etmek camide ibadet etmekten daha güzel.Neden çünkü avrupalý nbunu yapýyor.O zaman avrupalý ne yapýyorsa bizde onu yapalým bir gün ermeni bir gün yunanlý olalým...

          Yorum yap


          • #11
           türkler üzerine oynanan oyunlar

           arkadaþlr bu oyunlar herzaman vardý yinede var olacak bunlarý engellemek bizim elimizde birlik olursa bizi kimse yikamaz bu oyunlarda oynanamaz allah yadýmcýmýz olsun kardeþimiz dam yerine parmak basdý

           Yorum yap

           Haz?rlan?yor...
           X