Duyuru

Collapse
No announcement yet.

22 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 22 Ocak 2007 Haberler

  OGÜN'Ü KÝM PÝYON OLARAK SEÇTÝ?

  PÝYONU deðil Katili bulun. Bu Trabzon'un Pelitli beldesinde herkesin dilinde. Ogün'ün Ýstanbul'daki sorugusu devam ettikçe Trabzon istanbul hattýnda emniyet jandarma ve istihbarat birimlerinde de hareketlilik yaþýnýyor. Cinayetle ilgili sýrlar Trabzon'da. Bu sýrrýn cöçümü ise Ýstanbul'dan gelecek bilgilerde.
  Ogün Samsat'ýn her konuþmasý, yaptýðý her açýklama Trabzon'la ilintili oluyor.
  n ÖZEL BÜROLAR OLUÞTU
  Bu nedenle, Trabzon emhiyetinde E mniyet Müdürü Reþat Altay'ýn baþkanlýðýnda özel bir birim oluþtu. Altay ve 5 kiþiden oluþan uzman ekip Ýstanbul'dan gelen bilgileri Trabzon'da youruyor ve gerekli operasyonlarýhn talimatýný veriyor. Emniyet cephesinde tüm bunlar yaþanýrken Trabzon kamuoyunda da cinayetin sebibi gerçek katiller ve Ogünün arkasýndaki güçlerin gün ýþýðýna çýkmasý konusunda genel bir talep var.
  n PELÝTLÝDE BÝR GÜN
  Dünyanýn gözü Türkiye'de
  .. Türkiyenin ki ise Trabzon ve Ýstanbul'da. Kukusuz Trabzon'un ki ise elbette Pelitli'de.. Ogün Samast'ý nereye gider. Nasýl zamanýný deðerlendirirdi. Tüm bunlar
  merak edilen sorular. Bu sorularýn cevabý elbette Pelitli'de belli anlamlarda bulunacak. Dün Pelitli'ye gitti. Ve özellikle olayla ilgili göz altýna alýnan altý kiþinin arkadaþlarýn deðerlendirmeleri ise düþündürücüyüdü..
  n ÝÞÞÝZLÝK BAÞIMIZA BELA
  Ermeni asýllý Türk Vatandaþý Hrant Drink'i genel yayýn yönetmeliðini yaptýðý Ýstanbul'daki Agos Gazetesi önünde vurarak ölümüne neden olan zanlý Ogün Samast'nin Trabzon Pelitli Mahallesi Mevlana Caddesinde bulunan evinin önünde gün boyu gazeteciler nöbet tuttu.
  Ogün'ün böyle bir eylem kalkýþmasýna bir anlam veremediklerini belirten arkadaþlarý olayýn hemen sonrasý Mahallelerinde gençlerin medyada potansiyel suçlu ilan edilmesine tepki gösterdiler. Arkadaþlarý bütün olup bitenlerin altýnda iþsizliðin ve çaresizliðin yattýðýný belirttiler
  n ÜÇ HAFTA HÝÇ GÖRMEDÝK
  Ogün'ün kendi halinde efendi bir kiþiliðe sahip olduðunu fakat son dönemlerde yaþadýðý sýkýntýlar yüzünden zor durumda olduðunu belirten Ýrfan Özkan;"Son üç haftadýr kendisiyle görüþmüyordum. Kendi dünyasýna çekilmiþti.Psikolojik sorunlarý vardý. Olup biteni haberlerden takip ettim. Büyük þok yaþadým. Eylemi yaptýðý ve yakalandýðý andaki elbisesi her zaman giydiði elbiseydi. Genelde ayný elbiseyi giyerdi.Bekleyip göreyeceðiz, her þey ortaya çýkacaktýr"
  Oguün'le birlikte Yasin baþta olmak üzere diðer arkadaþlarýnýn gözaltýna alýnmasýna tepki gösteren Özkan ve Ay;"Toplum nereye gidiyor.Gençlik ne istiyor.Bunlar tek tek sorgulanmalý ve iyi araþtýrýlmalý.Yalandan yere senaryo çizmek yerine gerçeklerin üzerine kararlý bir þekilde gidelim" dedi.


  ÇEKÝN ELÝNÝZÝ TRABZON'DAN
  Bu Trabzon'un ortak sesi. Bu Trabzon'un ortak tavrý. Ve bu bütün, Trabzon'un ortak haykýrýþýdýr..

  GAZETECÝ Hrant Dink?i öldüren kurþunlarýn Trazonlu bir genç tarafýndan sýkýlmýþ olmasý. kaçýnýlmaz-ertelenemez biçimde bize þu soruyu sormaya yönlendirmektedir. Neden Trabzon?
  Trabzon: son 2 yýldýr cinayet, linç ve þiddet olaylarýyla anýlýr hale gelmiþtir. Santoro cinayeti ve son olarak Dink?in katledilmesiyle de ne yazýk ki tüm dünyanýn ilði odaðý olduk.
  Bu acý durum, Trabzon?un her açýdan kendini sorgulama gerekliliðini ortaya koymaktadýr.
  Kuþkusuz ki yargý ve güvenlik yetkilileri görevini yaacaktýr. Ancak bu çocuk tetikçilerin, nasýl olup da bu iþlere yönlendirildiði, arkalarýnda kimlerin olduðu, neyi amaçladýklarý ne yazýk ki karanlýk kalmaya devam etmektedir.
  Trabzon?un son bir kaç yýlýný deðerlendirdiðimizde, bu karanlýk güçlerin güzelim kentimizi, 'yuvalanmak ve kendine tetikçi bulmak için üst seçtiði' görülmektedir. Trabzon, bu kesimleri tarafýndan verimli bir 'tetikçi tarlasý' olarak deðerlendirilmektedir.
  Son 2 yýlda meydana gelen olaylar ve kiþiler arasýndaki benzerlikler rastlantý olamaz.
  Trabzon?a çöreklenen, him bu kente ve hem de ülkemizin onur ve çýkarýný zedeleyen hücreler-þebekeler bir an önce açýða çýkarýlmalýdýr.
  Trabzon kamuoyu, bir savunma refleksi içinde çýplak gerçeðe gözünü kapatmamalýdýr. Trabzon?u ve ülkemizi savunmanýn yolu bu tezgahý bozmaktan, çocuklarýmýzýn birer tetikçi gibi kullanýlarak ülkelerine zarar vermelerini önlemekten geçmektedir.
  Trabzon, barýþýn kardeþliðin, dayanýþmanýn ve dostça rekabetin zirvesi olan Karadeniz ve Avrupa Gençlik Olimpiyatlarýna hazýrlanýrken, Trabzon?a çalýnan bu karalar hepimizi derinden yaralamýþtýr.
  Trabzon, kendisine biçilen bu kötü imajdan kurtarýlmalýdýr. Þiddete karþý mücadele için uzun vadeli bir program ortaya konulmalý, gençlerin ve çocuklarýn terör ve karanlýk gruplarýn elien düþmesini engeleyecek tüm önlemler alýnmalýdýr.
  Ucu nereye varýrsa varsýn, bu olaylar ve perde arkasýndaki yapýlanmý açýða çýkarýlmalýdýr.
  Trabzon Medyasý adýna Trabzon Gazeteciler Cemiyeti

  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu:
  Toplumsal barýþa
  sýkýlan kurþun
  TRABZON Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'e yapýlan saldýrýyý demokrasiye ve toplumsal barýþa sýkýlan kurþun olarak deðerlendirdiðini söyledi.
  Konuyla ilgili bir açýklama yapan Canalioðlu; "Bu kurþunlar sadece Hrant Dink'e deðil, Türkiye'ye sýkýlmýþtýr. Cinayetin asýl amacý, asýrlardýr birlikte barýþ ve kardeþlik içinde yaþadýðýmýz farklý dinlere mensup vatandaþlarýmýzla aramýza kin ve nifak tohumlarý ekmektir. Kim tarafýndan nasýl iþlenirse iþlensin, kime yönelik olursa olsun insan yaþamýna yapýlan saldýrýlarý asla onaylamadýðýmýzý belirtmek istiyorum.Tarihi süreç içerisinde birçok medeniyetlere ev sahipliði yapan kentimizin adýnýn bu olaylarla anýlmasý bizi son derece üzmektedir" dedi. Canalioðlu, "Bu tür olaylarýn meydana gelmemesi için hükümetlere, eðitimcilere, yöneticilere ve ailelere önemli görevler düþmekte çocuklarýmýzý ve gençlerimizi sevgi, hoþgörü ve barýþ ortamýnda yetiþtirmemiz gerekmektedir. Ülkemizdeki barýþ ve kardeþlik ortamýný bozmamasýný dilediðimiz saldýrýnýn arkasýndaki güçler ne pahasýna olursa olsun ortaya çýkarýlmalýdýr. Türk milletine, Agos Gazetesi çalýþanlarýna ve Hrant Dink'in ailesine baþsaðlýðý diliyor, acýlarýný paylaþýyorum" þeklinde konuþtu..


  Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay:

  Kurþun 2011'e de sýkýldý!
  GENÇLÝK ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Hrant Drink cinayetinin Trabzon'un spor organizasyonlarý ile ilgili ciddi yara alabileceðini belirtti.
  Bu tür cinayetlerin sporun barýþçý mantalitesine de gölge düþüreceðini ifade eden Atalay "Özellikle Trabzon'da 2007 Karadeniz oyunlarý ve sonra da 2011 yaz gençlik olimpiyatlarý yapýlacak. Tabi bu organizasyonlarýn üzerine bu cinayetler elbette olumsuz etki yaratabilir. Kötü bir olay. Ama biz elimizden geldiðince bu konudaki olumsuz havayý bertaraf etmek için canla baþla çalýþacaðýz...

  Bizi bu çirkin
  oyuna çekmeyin

  Büyük Birlik Partisi (BBP) Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan zanlý ve beraberinde yakalanan kiþilerin partisiyle baðlantýsý olduðu iddialarýna tepki gösterdi

  BÜYÜK Birlik Partisi BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan Hrant Dirink cinayeti olayý ile ilgili yakalanan Trabzon'lu zanlý Ogün Samast ve halen sorguda olan 6 kiþinin partisiyle herhangi bir baðlantýsý bulunmadýðýný belirterek; "Partimizi bu çirkin oyuna çekmeyin" dedi.
  Karadeniz'e konuþan Cihan; 'Yaþanan bu üzücü olayý tüm Türk milleti gibi asla kabullenmiyoruz. Trabzon üzerinde oynanan oyunlarýn bir parçasý gibi gösterilmek isteniyoruz. Bunu söyleyenler ve bu yorumu yapanlar esas olarak bu oyunun baþ aktörleridir" þeklinde konuþtu.
  "Biz BBP olarak neye üzüldüðümüze þaþýrdýk. BBP tamamen milli ve islami kimlikli olduðu için biraz daha bize kolay çamur atýyorlar diyen Cihan þunlarý söyledi:
  Ama BBP'liler kendi düþüncelerini islamda adam öldürmenin, insan katletmenin yasak olduðunun bilinci içerisindeyiz. BBP'ne bunu yamamaya çalýþanlar BBP'nin bu fikirlerinden hiçbir haberleri yok. Þunu söylüyoruz burada zikredilen kiþilerin ne gençlik ocaklarýmýzdan ne partimizle bir iliþkisi vardýr. Bunu bilsem ben bilirim. Kayýtlar elimizde, hani nerede bunlar. Bu iþin sonunda býrakmayacaðýz acaba bu olaylar neden bizim üstümüze bu þekilde geliyorlar.
  Yasin Hayal, 3-4 yýl önce ocaklarýmýza gelip-giden bir kardeþimizdi ama bu olaylar olmadan öncesiydi. Þimdi Yasin Hayal'in bizimle iþi ne?
  Büyük Birlik Partisi BBP Trabzon Ýl Baþkaný Yaþar Cihan,þunlarý söyledi:17 yaþýndaki bir çocuðun ferdi bir hareketi olamaz. Milli ve dini duygularý yüksek olabilir, bu duygularýný ulusal ve uluslararasý örgütler ele geçirebilir. O çocuðun ele geçirildiðinden bile haberi yok, pompalanmýþ o çocuk o vatana Trabzon insaný yara almadý,Trabzon insanýn refklesi yüksektir.Trabzon insaný bu vatanýn en birinci savunucusudur. Trabzon insaný hele hele 30-40 yaþýndaki bir Trabzon insaný vatanýn bölünme meselesinde kullanabiliyor mu hayýr, ne yapýyorlar.17 yaþýnda çocuklarýn kanýna giriyorlar.

  Kim bu kýz?

  TRABZON Emiyet Müdürlüðü Hrant Dink cinayetinin çözümü için Ýstanbul'dan gelecek istihrabati bilgileri anýnda deðerlendirmek üzere özel bir ekip kurdu. Ekibin baþýnde Emniyet Müdürü Reþat Altay yer aldý. Ýstanbul ve Trabzon hattýnda 24 saat bilgi alýþveriþi yapýlýyor. Jandarma, Emniyet ve istihbarak birimleri koordineli çalýþacak
  Ýstanbul'dan gelen son bilgi üzerine Trabzon emniyeti Ogün Samast'ýn anne ve babasýný, korumaya alýndý. Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay korumayý doðruladý. "Anne ve babanýn gözaltýsý yok. Bu arada Ogün Samast'ýn Ýstanbul'da verdiði ifade doðrultusunda Trabzon'da dün yapýlan operasyonla üç kiþi daha gözaltýna alýndý. Ýsimleri sýr gibi saklanan üç kiþinin zanlý Ogün Samast'ýn internet kafe ortamýndaki arkadaþlarýnda olduðu öðrenlidi.
  Polis, Ogün Samast'ýn internette bir kýz arkadaþ edindiði ve Ýstanbul'da henüz kimliði belirlenemeyen bu kýz arkadaþý ile de görüþtüðü ortaya çýktý. Bu konuda henüz resmi bir açýklama yok. Bu arada, Samast'ýn Ýstanbul'a gitmeden önce evine bolca bir para ile geldiðinin bilgisi de polise ulaþtý. Polis, þimdi sýrlara karýþan kýzý aramaya baþladý. Azmettirici olarak sýr kýz arkadaþýn rol oynayabileceði belirtiliyor..

  Zanlý Ogün Samats'ýn dedesi Çalköyde konuþtu
  Torunum ne yaptýn böyle?
  GAZETECÝ Hrant Dink'in katil zanlýsý Ogün Samast'ýn Trabzon Düzköy Ýlçesine baðlý Çalköy Beldesinde yaþayan 72 yaþýndaki dedesi Musa Samast,torunun iþlediði cinayete inanamadýðýný belirterek;"Belli ki arkadaþlarýný aklýný çaldý, torunum böyle bir iþi nasýl yapar aklým-almýyor" dedi.
  Dede Samast þunlarý söyledi: "Çok üzüldüm vurulan o adama da üzüldüm. Bütün dünyaya bu olay yayýldý. Böyle mi olmalýydý?Bunlar neden oldu.Çocuða çok üzüldüm. Çünkü o cahil bir çocuk. Babasýna ve ölen adama üzüldüm. Aslýnda çocuðuda üzülüyorum. Onu aldattýlar. Sorumlularýn ortaya çýkarýlmasýný istiyorum. O vurulan da bizim vatandaþýmýz. Onu televizyonda yerde yatýyor görünce çok acýdým ve aðladým. O da bir insandý. Çok üzüntülüyüz" diye konuþtu.


  Ýþte zanlý Ogün?ün ilk ifadesi

  ?Cuma namazýný kýldým, sonra vurdum. Bugün olsa yine yapardým. Piþman deðilim. ?Türk kaný zehirli? dediði için kendisini cezalandýrdým.?

  AGOS Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink?in katil zanlýsý Ogün Samast, yakalandýktan sonra Samsun Emniyet Müdürlüðü?nde verdiði ifadede, "Cuma namazýný kýldýktan sonra vurdum'' dedi. Cinayetten 10 dakika önce göz göze geldiklerini ve Dink'in irkildiðini anlatan Samast þu ifadeyi verdi:
  "Ýnternette haberlerde okudum. Orada 'Ben Türkiyeliyim. Ama Türk kaný pis kandýr' dediði için onu öldürmeye karar verdim. 17 Ocak'ta Trabzon'dan otobüse bindim. 18 Ocak akþamý Ýstanbul terminaline indim. Geceyi de terminalde geçirdim. 19 Ocak'ta görüþmek için gazeteye gittim. Ancak görüþemedik. Daha sonra cuma namazýný kýldým. Namaz çýkýþý da gazeteye gittim. Bu sýrada Hrant Dink bir bankaya girdi. Bankadan çýkýp gazeteye gitti. Beni görünce irkildi. 10 dakika sonra gazeteden çýktý. Arkasýndan yanaþtým ve 1 metre uzaklýktan vurdum. Piþman deðilim."
  Savcýya itiraf etti
  Hrant Dink?in Samsun Otobüs Terminali'nde saat 22.30?da yakalanan katil zanlýsý Ogün Samast üst aramasý yapýlýp gece yarýsýna kadar otogardaki jandarma karakolunda bekletildi. Buradan saat 24.00 sýralarýnda geniþ güvenlik önlemleri altýnda camlarý siyah filtre ile kaplý transit minübüsle Samsun Emniyet Müdürlüðü'ne getirilen zanlý Samast, burada Samsun Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Gökçýnar ile Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Ýlhan tarafýndan sorgulandý. Samsun Barosu'ndan gelen bir avukat aracýlýðý ile yaklaþýk 1 saat süren ilk ifadesinde Ogün Samast'ýn Hrant Dink'i öldürdüðünü itiraf ettiði öðrenildi. Ogün Samast?ýn ifadesinde, "Gazetedeki yazýlarýyla, televizyonlardaki konuþmalarý kanýma dokunuyordu. Kendisini internetten de takip ediyordum. Yorumlarý zoruma gidiyordu. Bu iþ için Ýstanbul?a 3 gün önceden gittim. Bugün olsa yine yaparým. Piþman deðilim'' dediði bildirildi. Ancak sanýðýn geniþ çaplý verdiði ifadesindeki detaylar gazetecilere açýklanmadý.
  Samast'ýn, ön sorgusunda, yakýn arkadaþý Y. H?nin kendisine Dink'le ilgili olumsuz telkinlerde bulunduðunu ve suikast için yönlendirme yaptýðýný söylediði öðrenildi. Cinayette kullandýðý silahý da Trabzon'dan ayrýlmadan önce Hayal'den aldýðýný anlattýðý belirtilen Samast'ýn, arkadaþý Hayal gibi "Nizam-ý Alem" grubuyla iliþkisi olduðu öne sürüldü. Samast, Samsun'daki sorgusunun ardýndan özel bir ekiple Ýstanbul'a gönderilirken Samsun Baþsavcýsý, zanlýnýn suçunu itiraf ettiðini açýkladý.
  Gözaltýnda 7 kiþi var
  Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, gazeteci Hrant Dink'in öldürüldüðü olayla ilgili soruþturmayý, örgütlü suçlar konusunda yetkili birimin sürdüreceðini söyledi. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'nde basýn mensuplarýnýn sorularý üzerine yaptýðý açýklamada, olaya iliþkin gözaltýnda bulunanlarýn sayýsýnýn 7 olduðunu kaydetti.
  Gürcistan'a mý kaçacaktý?
  Ogün Samast'ýn Samsun'da yakalanmasý ve bindiði otobüsün Hopa'ya gidiyor olmasý, Gürcistan'a kaçacaðý yolundaki söylentileri de ortaya çýkardý. Polis, bu ihtimali de göz önünde bulunduruyor. Bu nedenle soruþturmanýn ta baþýndan bu yana özellikle sýnýr kapýlarýnda alýnan önlemlerin Sarp sýnýr kapýsýnda da alýnmýþ olduðu ifade edildi.
  Örgüt baðlantýsý henüz tespit edilemedi
  Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi ile ilgili olarak Baþsavcý Aykut Cengiz Engin, katil zanlýsý için "Örgüt baðlantýsý henüz tespit edilmedi" dedi. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'ndeki açýklamasýnda konuyla ilgili deðerlendirmeleri yaptýklarýný belirterek "Bundan sonraki safhada soruþturmayý örgütlü suçlarla ilgili birimimiz sürdürecek. Bu birimimiz, baþsavcý vekilinin koordinasyonunu da görevlendirdiðimiz yetkili, savcý arkadaþlarýmýzla birlikte onlarýn nezaretinde talimatlandýrýlacaklar" dedi. Baþsavcý Engin, zanlýnýn bir örgütle baðlantýsý olup olmadýðý yönündeki soru üzerine "Þu anda henüz tespitimiz yok. Sadece 7 kiþi gözaltýnda... Ayrýca bu konuda Trabzon Baþsavcýlýðý ile Trabzon Emniyet Müdürlüðü'müzün de çalýþmalarý var. Onlarla da bu iþi koordine etmek suretiyle, soruþturmayý sürdürüyoruz" dedi.
  Üzerinden 1 YTL çýktý
  Bu arada katil zanlýsý Ogün Samast'ýn Samsun otogarýnda yakalandýðýnda üzerinde 1 YTL'nin çýktýðý da idda edildi. Edinilen bilgilere göre, Samast'ýn üzerinde kaðýt 1 YTL çýktý ve 6 mermi bulundu.

  Ýstanbul?da yüzleþme

  Yasin H, Ersin Y, Zeynel A. Y. ve Ahmet Ý, sabah uçaðý ile Trabzon'dan Ýstanbul'a getirildi. El konulan iki bilgisayar da Ýstanbul'a gönderildi. Ýstanbul polisi, Ogün Samast ile Trabzon'dan getirilenleri yüzleþtirecek

  AGOS Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink cinayeti zanlýsý Ogün Samast?ýn ilk sorgulamasýnda, kendisini yönlendirdiði iddia edilen Y.H ve E.Y, Z.A.Y, A.Ý Ýstanbul?a getirildi. Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi olayýyla ilgili Trabzon'da gözaltýna alýnan 4 kiþi, uçakla Ýstanbul'a gönderildi.
  Katil zanlýsý Ogün Samast'ýn Trabzonlu olduðunun ortaya çýkmasýnýn ardýndan bu kiþiye yardým ve yataklýk ettikleri iddiasýyla gözaltýna alýnan bazý kiþiler, geceyi Emniyet Müdürlüðü'nde geçirdi.
  Bu kiþilerden Trabzon'da Mc Donalds'ýn bombalanmasý olayýna karýþan Y.H ile, A.Ý, E.Y, Z.A.Y, sabah Ýstanbul'a gönderildi.
  Basýn mensuplarýnýn görüntü almamasý için Emniyet Müdürlüðü'nün kapýsýna yanaþtýrýlan araca bindirilerek Trabzon Havaalaný'na getirilen þahýslar, THY'ye ait uçakla saat 07.20'de Ýstanbul'a hareket ettiler. Öte yandan, katil zanlýsý Ogün Samast'ýn Pelitli beldesindeki bir internet kafede kullandýðý 2 bilgisayarýn da ayný uçakla Ýstanbul'a gönderildiði bildirildi.

  Katil zanlýsýný yakalatan adam

  Katil zanlýsý Ogün Samast'ýn yolculuðu kýsa sürdü. Yolculuk yaptýðý Metro otobüs firmasýnýn þoförü Hopa'da konuþtu

  ÝSTANBUL?da Agos gazetesi önünde öldürülen gazeteci Hrant Dink?in katil zanlýsý Ogün Samast, Ýstanbul?dan Trabzon?a gitmek için Metro Turizm?e ait Hopa otobüsüne bindikten 9 saat sonra Samsun otogarýnda yakayý ele verdi. 22 nolu koltukta yolculuk yapan zanlý Samast, yolculuðu sýrasýnda katil zanlýsý olduðunu belli etmedi. Metro Turizm otobüs kaptaný Kani Tatar, zanlýnýn çok soðukkanlý olarak hareket ettiðini dile getirerek kýsaca þu açýklamayý yaptý:
  "Zanlý Ýstanbul Esenler terminalinde otobüse bindi. 22 nolu koltukta oturuyordu. Yolculuðu sýrasýnda gayet sakin ve sessizdi. Hiç açýk vermedi. Diðer yolcular gibi hareket ediyordu. Çoðu zaman da uyuyordu. Osmancýk yakýnlarýnda emniyet mensuplarýnca beni arayarak bilgi verdiler. Ben de hiç belli etmeden normal þekilde yolculuðumuzu yaptýk. Mola yerlerinde durduk. Bir ara aþaðýya indi. Normal yolcular gibi hareket ediyordu. Samsun?a gelip otogarda durduðumuzda dýþarýda emniyet mensuplarýnca yakalandý. 21 nolu koltukta oturan Hopalý yolcumuzu da ifade almak için aldýlar" dedi.


  Yabancý ajanslar ?acil? koduyla duyurdu

  HRANT Dink'in katil zanlýsý Ogün Samast'ýn yakalanmasý haberi uluslararasý haber ajanslarý tarafýndan acil koduyla dünyaya duyuruldu. Amerikan AP ajansý, polise dayanarak, Samast'ýn cinayetten 32 saat sonra Samsun'da yakalandýðýný, Ýngiliz Reuters ajansý da hükümet kaynaklarýna dayanarak, katil zanlýsýnýn ele geçirildiðini ve Baþbakan Erdoðan'ýn da açýklama yapacaðýný abonelerine bildirdi. Fransýz Basýn Ajansý AFP ise, haberini CNN Türk'e dayandýrarak aktardý.

  Antrenörü Hayri Kuk, ilginç açýklamalarda bulundu:

  Sert ve agresifti

  KATÝL zanlýsý Ogün Samast'ýn Pelitlispor kulübünden antrenörü Hayri Kuk, eski futbolcusunun böyle bir eylemi yapmaya meyilli bir yapýya sahip olduðunu söyledi.
  Dink cinayeti zanlýsý Ogün Samast'ýn 2004-2005 sezonunda antrenörlüðünü yapan Pelitlispor Kulübü Antrenörü Hayri Kuk, yaptýðý açýklamada, Ogün'ün agresif bir yapýya sahip olduðunu belirterek, "Sert mizaçlý bir çocuktu. Arkadaþlarýný etki altýna alarak lider pozisyonunda yer almak isterdi. Uysal bir çocuk deðildi. Ýdmanlara düzenli gelmiyordu. Ama devam etseydi baþarýlý bir futbolcu olabilirdi, çünkü çok azimliydi. Bu tarz bir eylemi yapmaya meyilli bir yapýsý vardý. Tek baþýna böyle bir iþe giriþtiðini düþünmüyorum. Çünkü bu iþi tek baþýna yapacak kapasitede deðildir. Birilerinin elinde malzeme oldu. Eðer biz ona daha fazla sahip çýksaydýk belki de bu duruma düþmezdi. Toplum olarak ona gerektiði kadar sahip çýkamadýk. Bu yüzden de kendimi suçluyorum" dedi. Ogün'ün Pelitlispor'da birlikte forma giydiði arkadaþlarýndan takým kaptaný Serhat Çepni ise, yaptýðý açýklamada, "Ýdmanda birlikte olurduk. Günlük yaþantýmýzda iliþkimiz olmazdý. Ama cana yakýn, merhametli bir kiþiydi. Onda cinayet iþleyecek cesaret yoktu. Duyunca inanamadýk, çok üzüldük. Ýdeolojik saplantýlarý da yoktu" diye konuþtu.
  Katil zanlýsý Samast'ýn sürekli takýldýðý kahvehane sahibi ve ayný zamanda Pelitlispor Kulübü Basýn Sözcüsü Hüseyin Hacýoðlu ise, Ogün'ün söz dinleyen çok uysal bir kiþiliðe sahip olduðunu ifade ederek, "Bize karþý bir saygýsýzlýðý olmadý. Sürekli benim kahveme takýlýrdý. Son zamanlarda uðramadý. Ýnternet'e takýlýyordu. Bu olayý bu çocuk kendi kafasýna göre yapmamýþtýr. Birisi bunlarý kullanýyor. Devlet buna el atmazsa Trabzon'da çok daha istenmeyen olaylar yaþanacak" þeklinde konuþtu. Gidip geldiði internet kafedeki arkadaþlarý ise, yaþanan cinayet sonrasý büyük þok yaþadýklarýný ve Samast'ýn Hrant Dink'i tanýmasýnýn bile mümkün olmadýðýný söylediler.

  Eniþte Faik Samast'ýn acý itirafý:

  KATÝL zanlýsý Ogün Samast'ýn Trabzon'un Pelitli Beldesi'nde ailesi ile birlikte ayný apartmanda oturan eniþtesi Faik Samast, yeðeni Ogün Samast'ýn içinde bulunduðu boþluktan dolayý birileri tarafýndan kullanýlmýþ olabileceðini söyledi. Konuyla ilgili açýklama yapan Faik Samast, Ogün Samast'ýn çok mükemmel bir çocuk olduðunu belirterek, "Son dönemlerde bir boþlukta gibiydi. Kavga gürültü ortamlarýna takýlýyordu. Ýþsizdi. Kiþilik olarak mükemmel bir çocuktu.
  Olaya karýþtýðýný duyunca inanamadým, þok oldum" dedi. Ogün'ün Ýstanbul'da doðduðunu ve ailesi ile daha sonra Trabzon'a geldiðini ifade eden eniþte Samast, "Burada doðup büyüdü. Beldemizin takýmýnda futbol da oynuyordu. Ýþsizlik, maddiyatsýzlýk ve arkadaþ çevresinden dolayý boþluða düþtü. Ailesi de pek ilgilenemedi kendisiyle. Yanlýþ yollara girecek bir çocuk deðildi. Çok zekidir. Bu gibi olaylara karýþacak bir çocuk deðildi, ancak içinde bulunduðu boþluktan dolayý birileri onu kullanmýþ olabilir" diye konuþtu

  Ýstanbul-Trabzon-Samsun hattýnda süper operasyon!


  OGÜN Samast'ýn Ýstanbul polisinden gelen ihbar üzerine bulunduðu otobüsteki diðer yolcularýn zarar görmeden yakalanabilmesi için en uygun yer seçilen Samsun Otobüs Terminali'nde seri bir operasyon düzenlendiði ortaya çýktý.
  Emniyet yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Ýstanbul polisinden, Hrant Dink cinayeti zanlýsý Ogün Samast'ýn Ýstanbul- Hopa seferini yapan 34 JAZ plakalý (Metro Turizm) otobüsle seyahat ettiði ihbarý yapýldý. Operasyon için en uygun yer olarak belirlenen Samsun Otobüs Terminali'nin jandarma bölgesine girdiði için bu haber askeri yetkililere bildirildi. Alýnan bilgiye göre, jandarma yetkilileri, plakasý saptanan otobüse telefon açýp þoförle konuþarak bulunduklarý mevki hakkýnda bilgi aldý. Þoförün inecek ve binecek yolcu olmadýðý için Samsun Otobüs Terminali'ne girmeyeceðini söylemesi üzerine konu hakkýnda bilgi verilip, aracýn otogarda kendi firmalarýna ait perona yanaþmasý istendi.
  Yerinden kýmýldayamadý
  Bu sýrada jandarma, Ogün Samast'ýn seyahat ettiði otobüs firmasýnýn peronunda önlem aldý. Saat 22.30'da otobüs perona yanaþýp kapýlarýný açtýðýnda, önce sivil kýfayetli, ardýndan da resmi kýyafetli jandarma içeri girerek 21 numaralý koltukta oturan Ogün Samast ile þüphe üzerine yanýnda ve arkasýndaki koltukta oturan 2 kiþiyi hareket etmelerine fýrsat vermeden yakaladý.
  Jandarma seri davrandý
  Samsun'dan Ýstanbul'a gitmek üzere otogara gelen Tahsin Þener adlý yolcu, hemen yanýbaþýnda gerçekleþtirilen bu operasyonu saniye saniye izledi. Þener, otobüsünün hareket saatini beklerken çevresinde anlam veremediði bir hareketlilik yaþandýðýný, kýsa süre sonra perona yanaþan otobüse önce sivil, ardýndan da resmi kýyafetli jandarmalarýn seri bir þekilde girdiðini söyledi. Güvenlik güçlerinin direnmesine fýrsat tanýmadan Ogün Samast ile þüphe üzerine yanýnda ve arkasýnda seyahat eden iki genci etkisiz hale getirdiðini belirten Tahsin Þener, "Jandarma çok seri hareket etti. Bu kiþiler kaçmaya çalýþmadý. Sakin bir þekilde indirildi. Ardýndan çevreleri güvenlik güçleri ile sarýlarak götürüldü'' dedi.
  10 dakika ile yakalandý
  Jandarma ile içinde Hrant Dink cinayeti zanlýsý Ogün Samast'ýn bulunduðu otobüsün þoförü arasýndaki görüþmenin 10 dakika daha geç yapýlmasý durumunda aracýn Samsun'u geçeceði ve uzun süre durmadan yoluna devam edeceði öðrenildi. Operasyonun yol kontrolu sýrasýnda yapýlmasýnýn ise diðer yolcular açýsýndan risk oluþturabileceði ifade edildi.

  Baþbakan cenaze
  törenine katýlamýyor
  BAÞBAKAN Erdoðan, Dink'in Salý günü yapýlacak cenaze törenine katýlýp katýlmayacaðýnýn sorulmasý üzerine de ayný gün Ýtalya Baþbakaný Prodi ile daha önceden planlanan, Bolu'da tünel açýlýþýný yapacaklarýný, ardýndan da Ýstanbul'da bir toplantýya katýlacaklarýný bildirdi. Erdoðan, ayný gün mecliste de kapalý bir oturum yapýlacaðýný, bu nedenle kendisinin cenazeye katýlamayacaðýný bildirdi. Cenazeye hükümeti temsilen Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül katýlacak. Hýrant Dink?in cenaze töreni yarýn 11:00?da Agos gazetesinde baþlayacak, 14:00?da Kumkapý Meryemana Patriklik Kilisesi?ne devam edecek.


  BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu:
  Alperen Ocaklarý ile ilgisi yok

  BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu, Hrant Dink?in katil zanlýsý Ogün Samast?ýn Alperen Ocaklarý ile ?uzaktan yakýndan hiçbir ilgisi? olmadýðýný söyledi. Yazýcýoðlu, Nizam-ý Alem Ocaklarý?nýn ise 2000?de kapatýldýðýný ifade etti.
  Muhsin Yazýcýoðlu, Hrant Dink cinayeti zanlýsý Samast?ýn Alperen Ocaklarý ile iliþkisi olduðu yönünde haberler üzerine bir açýklama yaptý. Yazýcýoðlu, "Dink cinayeti zanlýsýnýn Alperen Ocaklarý'yla uzaktan yakýndan ilgisi yoktur" dedi.
  Yazýcýoðlu, "Nizam-ý Alem Ocaklarý 2000 yýlýnda kapatýldý. Zanlýnýn yaþý düþünüldüðünde o tarihte 11 yaþýndaydý. 11 yaþýnda mý bu ocaklara geliyordu?
  Bu kadar akýl dýþý bir þey olabilir mi" dedi. Yazýcýoðlu, kendilerinin zanlý ile ilgili araþtýrma yaptýklarýný ve kendi kuruluþlarýyla uzaktan yakýndan ilgisinin olmadýðýný ifade etti. Yazýcýoðlu, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi:
  Nizam-ý Alem
  hedef gösterildi
  ?Bazý yayýn kuruluþlarý ve gazetecilerin bu konudaki tavýrlarýný kýnýyorum. Ahlaki bulmuyorum. Vatanseverlikten uzak olarak görüyorum. Ýlk fýrsatta bu tür yaftalar yapýþtýrmak terbiyesizliktir, edepsizliktir.
  Bazý basýn yayýn organlarýnýn ve gazetecilerin hedef gösterme alýþkanlýklarý var. Zanlýnýn yakalanmasýnýn hemen ardýndan Nizam-ý Alem Ocaklarý hedef gösterildi. Ocaklar 2000 yýlýnda kapatýldý. Oraya gidebilmesi için o tarihte zanlý 11 yaþýndaydý. Bu mümkün deðil. Ne yapmak istiyorsunuz? Siyasi kuruluþlarý zan altýnda tutarak nereye varmak istediðinizi soruyorum.?


  MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Iþýklar:
  Dýþ güçlerin oyunu
  MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Iþýklar, Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak yaptýðý açýklamada, "Cinayetin arkasýnda dýþ güçler vardýr" dedi.
  Iþýklar, "Hrant Dink cinayetinin arkasýnda dýþ güçler vardýr. Türkiye'nin içinde bulunduðu durum, Orta Doðu'da yaþanan gerginlik ve Avrupa Birliði sürecinde Türkiye'nin gündemi dýþ güçlerin isteðiyle gerçekleþen bu cinayetle deðiþtirilmek istenmektedir" dedi.
  Iþýklar, bir soru üzerine, katil zanlýsýnýn rahip cinayetinde olduðu gibi Trabzonlu olmasýný ise "Bunlarý yapan gizli servisler, ekonomi argümanlarýný kullanarak bu bölgede daha çok faaliyet göstermektedir" diye yorumladý.

  Özel soruþturma yapýlacak

  ÝSTANBUL Valisi Muammer Güler, 17 yaþýndaki zanlý Ogün Samast'ýn 18 yaþýndan küçük olmasý nedeniyle, özel bir soruþturmaya tabi tutulacaðýný bildirdi.
  Ýstanbul Barosu Baþkaný Kazým Kolcuoðlu, katil zanlýsý Ogün Samast'ýn 18 yaþýndan küçük olduðu için çocuk mahkemesinde yargýlanacaðýný açýkladý. Savcý tarafýndan ifadesi alýnacak olan Samast'ýn alacaðý cezanýn da "bilfiil tasarlanmýþ, planlanmýþ adam öldürme" olduðunu kaydeden Kolcuoðlu, "Cezasýný alacak. Ama yaþ nedeniyle indirim yapýlacak. Eðer örgütlü bir suç ise, yani bir örgüt tarafýndan planlanmýþ ve bu örgüt içerisinde bu suçu iþlemiþ ise cezasý biraz daha aðýr olur" diye konuþtu.

 • #2
  iboo

  yazýk oldu uþaða

  Yorum yap


  • #3
   Neden hep Trabzon

   Yorum yap


   • #4
    iboo

    ya iþte neden hep Trabzon diye soruyor ama cevap yok

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X