Duyuru

Collapse
No announcement yet.

19 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 19 Þubat 2006 Haberler

  EFES PÝLSEN KURÞUNLANDI

  Trabzon Efes Pilsen Deposu dün gece kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce kurþunlandý...

  Saat 02:30 sularýnda gerçekleþen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Depo araçlarýnýn ve dýþarýda bulunan malzemelerin hasar gördüðü olay sonrasý polis geniþ çaplý soruþturma baþlattý. Yapýlan incelemede çok sayýda mermi izine rastlanýrken, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerin araçla hareket halindeyken ateþ ettikleri tahmin ediliyor. Orman Okulu mevkiinde bulunan Efes Pilsen Deposunun neden kurþunlandýðý üzerine bir yorum yapýlmazken, polisin olayla ilgili bilgi topladýðý belirtiliyor.

 • #2
  GÜZELDEMÝRCÝ'YE CEZA

  Trabzon''da Emniyet Müdürlüðü yaptýðý dönemde özel harcamalarýný polis derneðine ödettirdiði iddiasýyla hakkýnda soruþturma açýlan...

  Trabzon'da Emniyet Müdürlüðü yaptýðý dönemde özel harcamalarýný polis derneðine ödettirdiði iddiasýyla hakkýnda soruþturma açýlan ve 6 bin 900 YTL zimmet çýkarýlan Nevþehir Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci, 11 bin YTL ödemeye mahkum edildi.

  Trabzon’da Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci’nin görev yaptýðý 2000-2001 döneminde, polis dernek hesaplarýný incelemeye alan iki müfettiþ, uçak bileti, bir televizyon platformunun aboneliði ve telefon harcamalarý gibi kiþisel harcamalarýn Emniyet Teþkilatý Yardým Derneði’ne ödettirildiðini belirlemiþti.
  Müfettiþler, Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci’ye 6 bin 900 YTL zimmet çýkardý. Parayý tahsil etmek isteyen Emniyet Teþkilatý Yardým Derneði, avukat Nusret Yýlmaz aracýlýðýyla icra takibi baþlattý. Halen Nevþehir Emniyet Müdürü olan Güzeldemirci, icra takibine itirazda bulununca, Avukat Yýlmaz itiraza iptal davasý açtý. Davalarýn sonunda Trabzon 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, mahkeme masrafý, vekalet ücreti ve faizi olmak üzere Güzeldemirci’yi toplam 11 bin YTL ödemeye mahkum etti.

  RAKI ÝÇMÝÞTÝ
  Trabzon Emniyet Müdürlüðü görevinde bulunduðu dönemde yabancý hayat kadýnlarýna yönelik operasyonlar ile adýndan söz ettiren Ýsmail Güzeldemirci, dönemin Ýçiþleri Bakaný Rüþtü Kazým Yücelen tarafýndan görevden alýnýrken, devlet protokolüne uygun davranmadýðý ve davetlerde raký içmediði gerekçesiyle görevden alýndýðý iddia edilmiþti. Güzeldemirci, bunun üzerine, görevden alýndýktan sonra 2 No’lu Yol-Ýþ Sendikasý Baþkaný Ahmet Çakýr tarafýndan verilen veda yemeðinde, "Bana bir raký getirin, devlet protokolüne uygun hareket edelim" diyerek içki içince dikkatleri üzerine çekmiþti. Güzeldemirci’nin raký içerken çekilen fotoðrafý da gazetelerde yayýnlandý.

  ERDOÐAN’I KARÞILAMIÞTI
  Halen Nevþehir Emniyet Müdürü olan Ýsmail Güzeldemirci, Trabzon’da görev yaptýðý dönemde Baþbakan olmayan Recep Tayyip Erdoðan’ý karþýladýðý için savunma vermek zorunda kalmýþtý. 2001 yýlý Temmuz ayýnda Trabzon’dan Giresun’a giden Erdoðan’ý Yýldýzlý Beldesi’nde bekleyen ve Emniyet Müdürlüðü Sosyal Tesisleri’nde aðýrlayan Güzeldemirci, Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerine ifade vermiþti.

  MAKAM ARACI DAVASI
  Trabzon eski Emniyet Müdürü Ýsmail Güzeldemirci hakkýnda, emrinde çalýþan bir kiþiyi özel iþlerinde çalýþtýrarak görevini kötüye kullandýðý ve resmi makam aracýný þahsý iþlerinde kullanarak Taþýt Kanunu’na muhalefet ettiði iddiasýyla da kamu davasý açýldý. Güzeldemirci, ‘Taþýt Kanunu’na aykýrý davranmak ve keyfi muamelede bulunmak’ iddiasýyla yargýlandýðý Trabzon Aðýr Ceza Mahkemesi’nde kanýt yetersizliðinden beraat etmiþti.

  Yorum yap


  • #3
   DOKTORA GÖZALTI

   Trabzon''da hasta yakýnýndan ''''býçak parasý'''' adý altýnda 500 YTL aldýðý öne sürülen doktor, önceki gün gözaltýna alýndý...

   Trabzon Numune Hastanesinde ameliyat edilen bir hastanýn yakýný, hastasýnýn ameliyatý karþýlýðýnda doktor C.Y'nin kendilerinden býçak parasý adý altýnda 500 YTL istediðini iddia ederek Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulundu. Hasta yakýný, seri numaralarý alýnmýþ 500 YTL'yi C. Y'ye verdi.
   Trabzon Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Cumhuriyet Savcýlýðý'ndan almýþ olduklarý izinle C.Y'nin iþyerinde yaptýklarý aramada, seri numaralarý alýnmýþ 500 YTL'yi buldu. Doktor C.Y. gözaltýna aldý. Yapýlan sorgulamanýn ardýndan çýkarýldýðý mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý


   Yorum yap


   • #4
    YENÝDEN SAVCILIKTA

    Eski Akçaabat Sebatspor Kulübü Baþkaný Veli Sezgin''in, ifadesine baþvurulmak üzere Trabzon Adliyesi''ne çaðrýldýðý öðrenildi...

    Sezgin’in, silahla yaralanmasýyla ilgili olarak gazetelerde çýkan haberler üzerine, Trabzon Adliyesi'ne çaðrýlarak bilgisine baþvuruldu

    Yorum yap


    • #5
     LASTÝK PATLADI DEREYE UÇTULAR

     Trabzon-Maçka Yolu Akoluk Beldesi mevkiinde dün akþam saatlerinde meydana gelen kazada 3 kiþi yaralandý...

     Yol çalýþmalarý nedeniyle panelvan aracýn lastiði patlayýnca 3 kiþinin bulunduðu araç dereye uçtu.

     Önce araçtaki Nabi Üstün ve Ragýp Saðýr çýkarýlarak hastaneye kaldýrýldý. Araçta sýkýþan diðer yaralý Kübra Çibik ise güçlükle araçtan çýkarýldý. Hastanede tedavi altýna alýnan yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi.
     Trabzon’un Erzurum Yolu Akoluk Beldesi mevkiinde dün akþam saatlerinde meydana gelen kazada 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre 61 EY 098 plakalý panelvan yoldaki çukura çarptýktan sonra lastiði patlayýnca havada takla atarak dereye uçtu. Kazanýn ardýndan Ragýp Saðýr, ile Nabi Üstün araçtan çýkarýlarak Trabzon Numune Hastanesi’ne kaldýrýldý. Hastanede tedavi altýna alýnan iki kiþinin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Araçta sýkýþan Kübra Çibik (28) ise uzun uðraþlar sonucu güçlükle araçtan çýkartýldý ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldýrýldý. Yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Görgü tanýklarý kazanýn sebebi olarak yoldaki çukurlarý gösterdi.

     Yorum yap


     • #6
      BÝR ÝLÇENÝN ÝSYANI

      Trabzon’un Dernekpazarý Ýlçesi’nde elektrik hatlarýndan kaynaklanan sorunlar vatandaþlarý çileden çýkardý...

      Hatlarýn eski olmasý sebebiyle en küçük bir esintide elektriklerin kesilmesi ve tüm uðraþlara raðmen yetkililerin ilgilenmemesi vatandaþlarý isyan ettirdi. Ayrýca ilçede yaþayanlarýn çoðu kendi baþýnýn çaresine bakýp jeneratör almaya baþladý.

      Trabzon’un Dernekpazarý Ýlçesi Trabzon ilinin Güneyinde Of ilçesinden 17 kilometre içerde Solaklý Deresi vadisinde yer alan bir ilçe. Ayný zamanda Uzungöl Yolu üzerinde. Ýlçe halký isyanýn eþiðine geldi. Teknolojinin her imkanýndan yararlanmayý bilen bir nüfusa sahip. Sýrf elektrik yüzünden çekmediði kalmadý. Ömrünü çoktan tamamlayan elektrik þebekesinin deðiþim projeleri ilçe yetkilileri tarafýndan birkaç kez yapýlmasýna raðmen hiçbir çalýþma olmalýdýr. En küçük rüzgarda, kuvvetli yaðmurda ve 10-15 santimetrelik karda elektrikler sürekli kesiliyor. Bu arýzalar bazen saatlerce bazen de günlerce sürüyor. Voltaj alçalýp yükselmesi nedeniyle evlerdeki elektronik araçlara verdiði zararlar da hat safhada.

      ACABA ?..
      Elektriklerin arýzalanmasýndan ve araçlara verdiði zararlardan usanan vatandaþlar sývý yakýtla çalýþan jeneratör almaya baþladý.
      Ýlçeye jeneratör satýþlarýnda büyük bir patlama oldu. Bu esnada Of ilçesinde ve o güzergahta kesintilerin çoðalmasý kafalara baþka iþaretleri býraktý. Acaba tavandan jeneratör satýcýlarý ile bir çýkar iliþkisi mi var gibi kuþkular doðdu.
      Satýcý Nazif Cansýz,"Ýlçede ayakçýlarýn getirdiði adi jeneratörlerle benim sattýklarým 200’ün üzerinde"dedi. "Elektrik faturalarýmýzý geciktirdiðimizde gecikme zammý alan kurum, kesintilerden doðan zararlarýmýzý da ayný þekilde ödemesi gerekir" diyen vatandaþlar sorumlulardan hesap sorulmasýný istiyor.

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X