Duyuru

Collapse
No announcement yet.

18 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 18 Þubat 2006 Haberler

  BÝNLERCE KÝÞÝ HAYKIRDI

  Saadet Partisi OF Ýlçe teþkilatýnca dün Of Belediye meydanýnda Peygambere Saygý, Zalimlere Lanet mitingi düzenlendi...

  Köy yollarýnýn kapalý olmasýna raðmen binlerce kiþi alanda toplandý. Konuþmacýlar Peygamberimize dil uzatanlara lanet yaðdýrdýlar. Sloganlarýn atýldýðý miting yaklaþýk iki saat sürdü.

 • #2
  BÝZÝ BURADAN ÇIKARIN


  8 Eylül 2002 tarihinde Biþkek'te iki grup arasýnda yaþanan sokak kavgasý sýrasýnda Týp Fakültesi son sýnýf öðrencisi iki Kýrgýz gencin býçaklanarak öldürülmesiyle ilgili
  Biþkek Þehir Mahkemesi tarafýndan 53 yýl hapse mahküm olan ve dört yýldýr tutuklu bulunan iki Türk genci için artýk adalet yerini buluyor
  Gazetemizin ýsrarlý takibi nihayet sonuç vermeye baþladý.Kýrgýzistan'da iþlenen cinayetin gerçek suçlulularý belirlendi. 53 yýl hapis cezasýyla cezalandýrýlan iki Türk genci Asým Osman Kýlýnç ve Mehmet Türkmenoðlu'na özgürlük yolu göründü.Ýki genç dün gazetemize yaptýðý açýklamada 'Artýk herþey ortaya çýktý. Baþbakanýmýza ve Dýþiþleri Bakanlýðýna sesleniyoruz. Suçsusuz bizi burdan alsýnlar dedi
  NELER YAÞANMIÞTI
  8 Eylül 2002 tarihinde Biþkek'te iki grup arasýnda yaþanan sokak kavgasý sýrasýnda Týp Fakültesi son sýnýf öðrencisi iki Kýrgýz gencin býçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görgü tanýklarýnýn ifadeleri doðrultusunda 11 Eylül gözaltýna alýnarak tutuklanan iki Türk öðrenci Asým Osman Kýlýnç ve Mehmet Türkmenoðlu Biþkek Þehir Mahkemesi tarafýndan toplam 53 yýl hapse mahkum edildi. 2.5 yýlý aþkýn süredir yargýlanan iki Türk öðrenci aldýklarý cezayý temyize gönderdiler ancak bu kez de yapýlan indirimle 17’þer yýl hapislerine karar verildi. Karar ikinci kez temyize gönderildi.

  Yorum yap


  • #3
   GENÇLER MAFYALAÞIYOR


   Trabzon, son günlerde ortaya çýkan olumsuz olaylar nedeniyle, hiç hak etmediði þekilde Türkiye ve Dünya gündeminde yerini almaktadýr. Bitmek bilmeyen asayiþ olaylarý nedeniyle bir anda dünyanýn gözü Trabzon'a çevrildi. Birkaç yýldan beri Trabzon'da can ve mal güvenliðini tehdit eden hatta ortadan kaldýrýlan olaylar yaþanmakta, þehirde oluþturulan bataklýk iþsiz gençleri mafyalaþmaya yöneltmektedir. Bütün bu olaylar Trabzon'un huzurunu bozmaktadýr" diyen CHP Trabzon Milletvekili Þevket Arz, TBMM'nin Trabzon'daki olaylarý enine boyuna araþtýrmasý gerektirdiðini belirtti
   HERKES SORUMLULUÐUNU BÝLMELÝ
   5 Ocak 2006 ile 8 Þubat 2006 tarihleri arasýnda 10 kez öldürme,tarama, bombalama eylemlerinin gerçekleþtiðinin altýný çizen milletvekili Þevket Arz;"Trabzon'u ve yaþanan olaylarý samimiyetle tahlil edersek bunlarla mücadalede o kadar baþarýlý oluruz. Herkes sorumluluðun bilincinde olmalý" ifadelerinde bulundu
   HUZUR YOK
   CHP Trabzon Milletvekili Þevket Arz, TBMM Baþkanlýðýna sunduðunu yazýlý dilekçesinde þu görüþlere yer verdi:" Sovyetler Birliðinin daðýlmasý ve Sarp Sýnýr Kapýsýnýn açýlmasýyla Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Ýran, Rusya ve Ukranya ile Trabzon'un arasýnca çok önemli ticaret ve kültür baðlar oluþmuþ, sosyal yapýda bundan etkilenmiþtir.
   Trabzon'da yaþanan olaylar Sarp Sýnýr Kapýsýnýn açýlmasýyla yeni boyut kazanmýþtýr.Her ne kadar sorun,Türkiye ve dünya kamuoyuna Trabzonsporlu futbolcularýn ve eþlerinin araçlarý ile iþyerlerinin kurþunlanmasý, ardýndan da bir din adamýnýn ibadet yerinde öldürülmesi olarak yansýmýþsada durumun bundan ibaret olduðu görülmektedir. Bütün bu olaylar Trabzon'da büyük bir huzursuzluða neden olmuþtur. Dolayýsýyla burada yaþanan olaylara TBMM'nin el koymasý gerekmektedir.
   Trabzon'da yaþanmýþ ve yaþanmakta olan olaylarýn nedenleri ile ele alýnmasý gereken önlemlerin tespiti için Anayasamýzýnr 98'inci ve içtüzüðün 104 ve 105'inci maddeleri gereðince Meclis Araþtýrmasýnýn açýlmasýný arz ve teklif ederiz,

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X