Duyuru

Collapse
No announcement yet.

14 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 14 Ocak 2007 Haberler

  KURU, KÖR VE ANLAMSIZ ÝNADI BIRAKMALIYIZ

  Orman ve Çevre Bakaný Osman Pepe, iþlerinin güllük gülistanlýk yerlerde gezmek deðil, çöplük ve atýk arýtma tesislerinde incelemelerde bulunarak, Türkiye'nin fotoðrafýný güzelleþtirmeye çalýþmak olduðunu söyledi.
  Trabzon Moloz mevkiinde bulunan çöp depolama alanýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Bakan Pepe, yapýmý süren katý atýk projesi hakkýnda bilgiler vererek, "Belediyeler kendileri biraya gelerek bir birliktelik oluþturursa bakanlýk olarak onlarý finans yönünden destekleriz. Hibe kredilerle, geri dönüþümü olmayan paralarla destekleriz. Bu projelerin baþarýya ulaþmasýnýn en temel þartý, biz bakanlýk olarak irade koyuyoruz, koymuþ olduðumuz iradeye yerelde vali ve belediyeler eðer gerekli desteði saðlarlarsa bu iþ baþarýya ulaþýr" dedi.
  Trabzon'un Of Ýlçesi Eskipazar Beldesi sýnýrlarý içerisinde Orman Bakanlýðý'na ait fidanl
  ýðýn bir bölümünde 5 bin metrekarelik bir alanda çöp aktarma tesisi kurmayý planladýklarýný ancak bu tesisi yapamadýklarýný kaydeden Bakan Pepe, "Trabzon tarafýndaki çöpler Deliklitaþ'ta depolanarak Çamburnu'ndaki tesise götürülecek. Rize tarafýndaki çöplerde Of Ýlçesi Eskipazar Beldesi'nde kurulmasý planlanan depolama tesisinde iþlemden geçtikten sonra Çamburnu'na götürecek. Rize tarafýndan gelenler Ýyidere'nin kenarýnda bakanlýðýmýza ait fidanlýkta 5 bin metrekarelik bir yerde yapmaya çalýþtýðýmýz bir aktarma tesisi vardýr. Ancak burasý da bir yýlan hikayesine döndü. Maalesef bunu yapamadýk. Bir küçük belediye, bunun üzerine siyaset yapan bir muhalefet anlayýþý. Bizi engellemek için bu tesisin faaliyete geçmemesi, bu çirkin vahþi tablonun sürmesi için orada direniyorlar. Bunu kabul etmek mümkün mü? Bu Karadenizli'ye Türkiye'ye yakýþan bir kent mi? 2011 yýlýnda burada Trabzon Gençlik Olimpiyatlarý yapýlacak. Ne kadar güzel bir þey. Biz hükümet bakanlýk olarak destekliyoruz. Bu çok güzel bir olay. Trabzon'un, Karadeniz'in bir olimpiyat, gençlerde de olsa düzenleyecek olmasý Türkiye'nin tanýtýmý, þehrimizin, bölgemizin tanýtýmý için son derece önemli bir faaliyet bu" diye konuþtu.
  Moloz mevkiindeki çöp depolama alanýnýn atletizm pisti olarak gözüktüðünü kaydeden Bakan Pepe, "Burasýný süratli bir þekilde herkesin spor yaptýðý Trabzon'un yüz aký Karadeniz'in yüz aký olan bir tesise dönüþtürmek zorundayýz. Kuru inadý kör inadý anlamsýz inadý býrakmamýz lazým. Bu sadece Ankara'nýn sadece belediye baþkanýnýn valinin iþi deðil, hepimizin iþi. Bu tablo güzel olursa bu güzellik hepimizin yüzüne yansýr. Hedefimiz þu, Türkiye çarpýk sanayileþme ve çarpýk kentleþmeden uzun yýllar çok çekti. Çekmesini istemiyoruz. Planlý döneme Türkiye 1960'lý yýllarda geçti. 1960'lardan 2003'e geldiðimiz zaman Türkiye'nin toplam planýnýn ancak yüzde 5'i yapýlabildi. Biz bu rakamý þimdi yüzde 50'ye çýkartýyoruz. Yani 2007'nin ilk yarýsýnda Türkiye'nin yüzde 50'sinin planý bitecek. Sanayi, yerleþim, tarým, turizm, bunlarýn nerelerde nasýl ne þekilde yapýlacaðýnýn ana çizgilerini, kalýn çizgilerini bu planda burada oluþturacaðýz. Bizim meselemiz sadece Karadeniz'deki illerin, ilçelerin katý atýk sorununu çözmek deðil. Belediyeler, iktidar muhalif hiç önemli deðil. Bu konuyla alakalý irade ortaya koysunlar, bir adým atsýnlar biz onlarýn attýðý bir adýma 10 adým atarýz. Ne yapacaðýz, buradaki atýk sularýn da biyolojik arýtmayla arýtýlarak, Karadeniz'in kirlenmesinin önüne geçilmesini istiyoruz. Hedefimiz þu, Türkiye 2014-2015 yýlýnda Avrupa Birliði'ne girecek standarda eriþsin istiyoruz. Bunun için gayret sarf etmemiz lazým, bunun için para harcamamýz lazým. Bizim iþimiz gücümüz güllük gülistanlýk yerlerde gezmek deðil, görmüþ olduðunuz gibi böyle çöplüklerde atýk su arýtma tesisleri yapýlan yerlerde Türkiye'nin fotoðrafýný güzelleþtiriyoruz. Buradaki bu tablo bir kaç ay sonra artýk burada dehþet tablosu ortadan kalkacak" þeklinde konuþtu.

  Sessiz isyan var
  TRABZON - Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe, Türkiye'nin pek çok yerinde çöplerin, atýklarýn denize, göle, nehirlere ya da daðýn baþýnda ormanýn içinde bir yere döküldüðünü belirterek, "Ýnsanlar arkalarýný dönüp gidiyor. Karadeniz'de sessiz bir isyanýn olduðunu görmek lazým. Eskisi gibi cömert deðil" dedi.
  Mezun olduðu Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü'nü ziyaret eden ve daha sonra ayný bölümde düzenlenen panele katýlan Bakan Pepe, burada yaptýðý konuþmada, çevre sorunlarýnýn 30 sene önce sadece entelektüel toplantýlarda konuþulduðunu hatýrlattý. Bakan Pepe, Türkiye ve dünyanýn gündeminde de böyle bir sorunun olmadýðýný kaydederek, "Bugün toplumun, dünyanýn en ciddi sorunlarýndan biri çevre sorunlarýdýr. Küresel ýsýnmadan, iklim deðiþikliðinden, sel, fýrtýna, kasýrgadan, kuraklýktan, sellerden, heyelanlardan, göçlerden bahsederken yeni yeni þeyler konuþuyoruz. 35 yýl önce esamesi olmayan þeyler ciddi sorunlar haline geldi. Umarým 30-35 sene sonra dünya insanlýðý çevre konusunu daha iyi algýlamýþ olsun ve bunlarýn çözümü konusunda proje üretebilsin" diye konuþtu.
  "Dünya, ülkemiz yaþanýlmaz hale gelirse bunun karþýlýðýnýn parayla, deðerle alýnmasý mümkün deðildir" diyen Bakan Pepe, "Türkiye'nin pek çok yerinde çöpler, atýklar denize, göle, nehirlere ya da daðýn baþýnda ormanýn içinde bir yere dökülüyor. Ýnsanlar arkalarýný dönüp gidiyor. Karadeniz o kadar fedakar deniz ki çöpleri dükmüþler, dökmüþler, bir gün alýp çöpü dökenin yüzüne fýrlatmamýþ. Karadeniz'de sessiz bir isyanýn olduðunu görmek lazým. Eskisi gibi cömert deðil" þeklinde konuþtu.
  Bir üniversitesi öðrencinin ormanlarýn yaðmalanmasýný önlemek amacýyla sürdürdüðü çalýþmalarýndan dolayý kendisini tebrik etmesi üzerine ise Bakan Pepe, inanmadýðý hiçbir þeyi söylemeyeceðini ifade ederek ''Geçmiþte de böyleydim, þimdi 53 yaþýna geldim yine aynýyým. Hiç merak etmeyin, takip edin göreceksiniz. Ben bu iþin takipçisiyim'' diye konuþtu.

 • #2
  TRABZON KIYISINA YENÝDEN KAVUÞTU


  KIYI ve Kültür Sanat Dergisi, yayýn hayatýna 1961'in Ekim ayýnda baþlamýþtý. Yayýný, kesintilerle beraber 2002'in Mart ayýna kadar devam etti.
  Ve beþ yýl aradan sonra 193 sayýnýn birikimi ve deneyimi ile Ocak ve Þubat sayýsý ile birlikten Kýyý dergisi 194.sayý ile ile yeniden yayýn hayatýna baþladý. Derginin kurucusu yazar ve müzisyen Ahmet Selim Teymur. Kýyý dergisi 41 yýllýk yayýn hayatý boyunca adeta bir okul görevi gördü ve Trabzon'un Aydýnlýk yüzü oldu. Ulusal çapta eserleri yayýnlanan birçok yerel þair, yazar ve karikatürist burada kendisini geliþtirdi. Varlýk dergisinden sonre en uzun yaþayan dergi olarak tanýndý ve edebiyat dünyasýnda saygýn bir yer kazandý
  n GANÝTA CAMBAZI SAYFASI
  Trabzon Belediyesi, Devlet Tiyatrolarý, Fotoforum, Karikatücürler Derneði ve Gençlik Derneðinin destek verdiði Kýyý Dergisinin dosya bölümü olan Atardamar'da, her sayýda olmak üzere kültürel ve sosyolojik bir konu mercek altýna alýnacak. Sunay Akýn Ganita Cambazý sayfasýný hazýrlayacak. Süpriz yazarlar ürünleriyle katkýlarýný sunacak. Porte sayfasýnda deðerli kültür insanlarýnýn yaþamlarý ayrýntýyla iþnecek.
  Kýyýyý omuzladýlar
  Trabzon'da M.Reþat Sümerkan, Türkün Sümerkan, Zekeriya Saka, Nilifer Akgün, Fethi Yýlmaz, Zeki Bostan, Yakup Karpuz, Dilay Aydýn, Deniz Yeþil, Bülent Sümer, Gencay Kaplan, Özer Çaðlayan, Veysel Usta, Semih Baylan, Kenan Sarýalioðlu,Trabzon dýþýnda ise Ahmet Özer, Neriman Calap, Çiðdem Sezer, Atilla Aþut ve Alaettin Bahçekapýlý Kýyý'yý omuzladý.

  Yorum yap


  • #3
   ANADOLU GÜZEL SANATLARIN GURUR GÜNÜ   Uluslararasý yarýþmalarda Trabzon ilinden dereceye giren 15 öðrenci için Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine katýlan Bakan Özak, yaptýðý konuþmada, Trabzon'un bir kültür ve sanat þehri olduðunu kaydetti.
   Bakan Özak, "Maalesef þehrimiz medyada farklý þekilde yer alýyor. Bu nedenle Trabzon'un kültür ve sanat þehri olduðunu hep birlikte ön plana çýkartmalýyýz. Türkiye'de metrekaresine en fazla sanat düþen þehir, iddia ediyorum ki Trabzon'dur. Ancak Trabzon'da bir kültür merkezimiz bulunmuyor. Ýlimize kültür merkezi yapýlmasý için gerekli sözü aldýk. En kýsa zamanda kültür merkezi yapacaðýz" dedi.
   Konuþmasý sýrasýnda bir bayanýn boynundaki inci kolyesinin koparak yere düþmesi ve ses çýkarmasý üzerine Bakan Özak, "Bayanýn aksesuarlarý kaybolmasýn. Görüyorsunuz burada da sanat var" diyerek espri yaptý.
   Ýl Milli Eðitim
   Müdürü Selim Yavuz Sandýkçý ise baþarýlarýn gurur verici olduðunu ifade ederek, Bakan Özak'ýn her zaman yanlarýnda olduðunu söyledi. Sandýkçý, Bakan Özak'a desteklerinden ötürü de teþekkür etti.
   Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Adnan Yýldýz ise 2004-2005, 2005-2006 öðretim yýllarýnda uluslararasý yarýþmalarda 25 dalda, fizik, kimya, müzik, el sanatlarý, aþçýlýk ve buna benzer dallarda 30 ülkede yarýþmalar yapýldýðýný söyledi. Yýldýz, "Bu yarýþmalarda ülkemiz 109 dünya birincisi, 49 dünya üçüncüsü çýkarýrken, bu baþarýyý yalnýzca 25 ilimiz öðrencileri kazanmýþtýr. Trabzon 9 dünya birinciliði ki bunun 5 tanesi okulumuzdan, 5 dünya ikinciliði 2 de dünya üçüncülüðü kazanarak ülke düzeyinde büyük bir baþarýya imza atmýþtýr" dedi.
   Milli Eðitim Bakanlýðý aracýlýðý ile yapýlan 2004-2005 ile 2005-2006 eðitim öðretim yýllarýnda uluslararasý yarýþmalarda 9 dünya birinciliði, 5 dünya ikinciliði ve 1 mansiyon ödülü alan toplam 15 öðrenciye çeþitli hediyeler veren Bakan Özak, Bangladeþ'te yapýlan uluslararasý resim yarýþmasýnda 3. olan Cudibey Ýlköðretim Okulu 2. sýnýf öðrencisi Ceren Cihanyurdu'nu kucaðýna alarak bir süre sohbet etti.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X