Duyuru

Collapse
No announcement yet.

13 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 13 Ocak 2007 Haberler

  BETÜL'ÜN KALBÝ ÝKÝ KERE DURDU

  Bütün uyarý ve önlemlere raðmen ayný acýyý yaþýyoruz. Trabzon'a meydana gelen 2007 yýlýlýnýn ilk þofben faciasýnda yine yürekler daðlandý
  Trabzon'un Fatih Mahallesindeki Paþa sokakta Berberoðlu ailesinin ocaðýna ateþ düþtü. Bütün uyarý ve önlemlere raðmen önlemeyen þofben facialarý bir caný daha aramýzdan aldý. 17 yaþýndaki Betül Berberoðlu öðlen saatlerde girdiði banyodan uzun süre çýkmayýnca durumdan þüphelenen Aynur Berberoðlu banyoya girdiðinde kýzýný baygýn vaziyyette buldu
  Hemen Trabzon Fatih Hastanesine kaldýrýlan Betül Berberoðlu, burada yapýlan kalp masajý ile hayata döndürülürken, daha sonra KTÜ Farabi Hastanesine sevk edilirken yolda hayatýný kaybetti.Betül'ün bu þok ölümü üç çocuk sahibi Mustafa ve Aynur Berberoðlu çiftini yýktý. Çevresinde oldukça sevilen güzeller-güzeli Betül Berberoðlu'nun liseden yeni mezun olduðu ve en büyük hayali olan üniversite okumak i
  çin sýký bir þekilde üniversite sýnavlarýna hazýrlandýðý belirtildi.
  Acý haber her tarafa çabuk ulaþtý.T rabzon Adli Týp Morguna kaldýrýlan Betül'ün cenazesinin Almanya'da yaþayan ablasýnýnda gelme durumuna göre bugün yada yarýn topraða verileceði belirtiliyor

 • #2
  CÝNAYET KUÞKUSU MEZAR AÇTIRDI
  Giresun'un Görele Ýlçesi'nde 4 gün önce trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden ve bir süre Görele Belediye Baþkaný Ertuðrul Melikoðlu'nun da makam þoförlüðünü yapan Hasan Akkaya'nýn ailesi, olayýn kaza deðil cinayet olduðunu iddia ederek otopsi yapýlmasýný istemesi üzerine, Akkaya'nýn mezarý açýlarak otopsi yapýldý.
  8 Ocak 2007 akþamý ilçenin Sahil Caddesi Görele Balýkçý Barýnaðý önünde yolun karþýna geçmeye çalýþan Hasan Akkaya'ya (30) plakasý tespit edilemeyen bir araç çarpmýþ ve vücudunun bir kýsmý parçalanan Akkaya olay yerinde hayatýný kaybetmiþti.
  Olayýn ardýndan ailesi, trafik kazasýný þüpheli bularak cinayet iddiasýyla Hasan Akkaya'nýn cesedine otopsi yapýlmasý için Görele Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na baþvurdu. Aile fertlerinin baþvurusu ve Akkaya'nýn bir süredir bir tarikata üye olduðu ve bu tarikattan ayrýlmasýna izin verilmediði için öldürülmüþ
  olabileceðinin iddia edilmesi üzerine savcýlýk soruþturma baþlattý. Soruþturma kapsamýnda mezarý açýlarak otopsi yapýlýrken, yapýlan otopside Akkaya'nýn, trafik kazasý sonucu öldüðü ve vücudunda araç lastiði izlerinin bulunduðu belirlendi.

  Yorum yap


  • #3
   TAYYÝP BEY CUMURBAÞKANLIGINA ÇIKACAKTIR   TÜRK siyasetine ömrünü veren, "Baba" olarak anýlan 9.Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, Türkiye gündemini sarsan açýklamalar yapmaya devam ediyor.
   Ülke gündemine iliþkin önemli ipuçlarý verirken, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan?ýn cumhurbaþkaný olma fýrsatýný kaçýrmayacaðýný iddia eden Demirel, Adnan Menderes?in idam edilmesi sýrasýnda yaþadýðý duyguyu da anlattý.
   Ýþte Demirel?in sorulara verdiði cevaplar ile ilginç ve önemli açýklamalarý:
   ? TAYYÝP BEY ?TARÝF EDÝLEN ADAM BENÝM? DÝYOR
   ¥ Tayyip Bey cumhurbaþkanlýðýna çýkacak mý?
   Çýkacak tabii.
   ¥ Nereden biliyorsunuz?
   Türkiye?nin, 83 yýlda 11. Cumhurbaþkaný olacak. Demek ki ortalama 8 senede bir defa cumhurbaþkanlýðý fýrsatý çýkýyor. Kendinizi cumhurbaþkaný seçtirecek kadar arkanýzda güç varsa, fýrsat çýkmýþ demektir. Bu fýrsatý niye kaçýrsýn? Bütçe konuþmasýnda "Ýþte Anayasa" dedi, "Ýþte" dedi. "101. madd
   esi, 102. maddesi" dedi, "Okuyun" dedi. "Okuyun" dediði Meclis. 550 üyesi var, onlar nasýlsa okumuþlardýr. Niye "Okuyun" diyor? "Burada tarif edilen adam benim" demek istiyor.
   ? DARBE OLMAZ
   ¥ Oldu diyelim, ne olur? Mesela, darbe mi olur?
   Sanmýyorum. Yalnýz, önümüzdeki aylar zarfýnda sancý olur, tartýþma olur. Neden olur? Cumhurbaþkanlýðý herkesi kucaklayan bir yer. Böyle bir tartýþma olur. Bu tartýþmanýn legalitesi, yani hukuki bakýmdan gücü Anayasa?daki temsilde adalet talebidir. Sadece mantýk meselesi deðil, hukuken, þekli hukuk bakýmýndan denecek bir þey olmaz.
   ¥ "Sadece þekli hukuk yeter mi?"
   Yalnýz mahkeme olsa, mahkemede kanunlar yeter, siyasette kanunlar yetmez. Siyasette kanunlara ilaveten insanlarýn içine sýðýp sýðmama vardýr. Zaten siyasetin bir ilim deðil de bir sanat oluþunun sebebi de budur.
   Kiþinin takdir hakkýna ve idrak yüksekliðine baðlý olarak geliþir bu. Birinci mesele budur. Ýkinci tartýþýlacak mesele, laiklik meselesidir. Bir süre sonra AKP seçimde gelirse, o zaman cumhurbaþkaný, baþbakan, meclis baþkaný bu partiden olacaktýr, o zaman kadrolaþma tartýþmalarý baþlayacaktýr.

   Atatürk?ün yaptýðý, yapýlamaz!

   Sizi en çok etkileyen kiþilik kimdir?
   En çok kimdir, söylemek zor. Kimlerden etkilenmiþim dersen söylerim. Bu ülkenin yakýn tarihini bilenler, "Eðer ben en çok Atatürk?ten etkilendim" derse bu çok doðrudur. Bu, laf olsun diye söylenmiþ bir þey deðildir. Atatürk?ün yaptýðýný, benim þu günkü yaþýmda ve 50 sene devlet tecrübesinden sonra tekrar tekrar düþündüðüm zaman böyle bir þey yapýlamaz gibi geliyor. O?nun etkisinde kalmamak mümkün deðil.
   ? Kabiliyetiyle paþaydý
   34 yaþýnda bir albayýn Osmanlý ordularýna baþkumandan olmasý enteresan bir olaydýr. Yalnýz torpil deðil, kabiliyet... Mutlaka çok kabiliyetli bir adam. Ýkincisi, Osmanlý ordularýný 4 sene savaþa dayanacak þekilde yönetmek çok önemli bir olaydýr. Fakat geldiði yer malumdur. Siyasette her þey neticesiyle ölçülür. "There is no substitute for victory." Baþarýnýn yerine konacak hiçbir þey yoktur. McArthur söylemiþ West Point?te. "No excuse", baþarý için mazeret tanýmayýz.
   ? Babamýn komutanýydý
   Babam Çapakçur?da (Bingöl) Ruslarla savaþýyor, kumandan þehit oluyor. Kumandayý o zaman yarbay olan Ýsmet Paþa?ya veriyorlar. Babama diyor ki: "Yahya Çavuþ, ordu çekiliyor. Elde ne varsa kurtaralým. Vazifeni yapmazsan seni kurþuna dizerim." Babam 1950?de Ýsmet Paþa?yla helalleþiyor ve diyor ki: "Sen bana bunu böyle demiþtin. Yaþlandýk. Sen cumhurbaþkanlýðýný yaptýktan sonraya sakladým ben helalleþmeyi." Sonra geliyor, Ýsmet Paþa?yla siyasi rakip oluyorsunuz...
   ? ?Ýyi dinleyin? derdim
   Siyasetimizde çok parlak adamlar vardýr. Mesela, Osman Bölükbaþý. Eþi emsali olmayan baþka bir tip, bir siyasetçidir. Bana göre, Mehmet Ali Aybar çok enteresan bir adamdýr, ne zaman kürsüye çýksa ben, arkadaþlarýma, "Bu adamý iyi dinleyin" derdim. Fikrini beðenmeyebilirsiniz veya çýkardýðý neticeyi de beðenmeyebilirsiniz, fakat dikkat etmek lazým ne söylüyor adam; birinci cümle, ikinci cümle tutarlý... Beþinci cümle tutarlý...
   ? Lokmamý paylaþmýþtým
   Rahmetli, benim müsteþarýmdý tabii uzun seneler. 87?den 93?e kadar Meclis?te beraber bulunduk tabii. Nihayet, cenazesini kaldýrmak da baþbakan olarak bana düþtü, biz çok iyi arkadaþtýk. Meclis kürsüsünden de söyledim öldüðü zaman, biz bir lokmayý bölüþen arkadaþlardýk. Ýçtiðimiz su ayrý gitmemiþtir bir süre. 77?de de ben onu Kayseri?den milletvekili adayý gösterecektim, bir gün evvelden Ýzmir?den senatör adayý oldu. Bir güzel insandý, çok güzel insandý.

   Yollar yürümekle aþýnmaz...

   ¥ Siz Türk siyasetinde hálá kurallarý belirleyen, Bismarck gibi sözler býrakan insan diye biliniyorsunuz. "Yollar yürümekle aþýnmaz" gibi... Nasýl çýktý bu laflar?

   1968 senesiydi. Meþhur 68 olayý filan. Almanya?da Berlin?de Dany (68?in "Kýzýl Dany" lakaplý öðrenci lideri Daniel Cohn Bendit) ile baþlamýþ hadiseler. Biz de iyi bir hükümet yapýyoruz, çok iyi bir hükümet yapýyoruz.
   Sakin, Meclis?te çoðunluðumuz var, her istediðimiz þeyi yapýyoruz. Halkýmýz sokaktan hep korkar. Türkiye devlet olarak, Osmanlý idaresi dair, sokaða maðlup etmedi. Parti kongresi yapýyoruz, Sefer Yýldýz çýkýyor diyor ki, çok tabandan bir partici ama sözünü sakýnmayan bir partici.
   Yüzüme baka baka diyor, "Sayýn baþbakaným, ne oluyor sokaklarda? Niye bir þey yapmýyorsunuz?" diyor. "Bunlarý yakalayýp kuþlar gibi sokaklarda, kafalarýný koparýp koparýp niye atmýyorsunuz" diyor. Þimdi alkýþ kýyamet... "Sefer kardeþim, sen haklýsýn, senin dediðini yapacaðýz" diyemem ben. Çýktým, dedim
   "Kardeþimiz Sefer bunlarý söyledi. Gösteri, yürüyüþ hakký, haklarýn en azizidir. Medeniyetin kabul ettiði bir haktýr ve kim haksýzlýða düþtüðü kanaatindeyse, iþte sokak... Yani kýrmadan dökmeden, silahlý, kanlý kavgalara sürüklemeden demonstrasyonunu yapsýn". Fransa?da dört milyon insan yürüdü de ne oldu Þanzelize?de? Benim ülkem de öyle olsun istiyorum. "Hey Sefer, sokaklar yürümekle aþýnmaz" dedim. Bunun çýkýþý böyle.
   ? Dün dündür, bugün bugündür
   ¥ Ya "Dün dündür, bugün bugündür" sözü...
   Cumhurbaþkaný seçimi, 73?te, Faruk Gürler þangur þungur geldi. Kýlýçlar... Biz düþünüyoruz, nasýl aþacaðýz bu durumu. Semih Sancar Genelkurmay Baþkaný?ydý, bir yiðit adamdý. Benim de tanýdýðým bir adamdý, boyu bosu kadar güzel bir adamdý. Semih Sancar benimle görüþmek istemiþ. Tabii memnuniyetle, dedim. Ondan sonra nereye gidelim görüþelim, bizim Mustafa Özkan?ýn evine...
   Onun ahbabýydý o. Orada bir viski içeriz. Ben gelirim, görürüm oraya dedim. Gittik görüþtük. Semih Paþa dedi ki; "Biz ordu olarak parlamentonun iradesine karýþmayýz, yani parlamento ne istiyorsa onu yapsýn". "Zaten biz de öyle yapacaðýz, merak etme sen Paþa" dedim. Ve ertesi gün asansörden iniyorum, tam kapýdan çýkýyorum, bu haber sýzmýþ. Gazeteciler her tarafýmý aldý: "Semih Sancar?la konuþtunuz mu?" Ben konuþtum demedim, konuþmadým da demedim. Dün dündür, bugün bugündür, dedim. Gidin iþinize, dedim.

   O asýldý, ben aðladým

   ¥ Kaç yaþýndan itibaren siyasetle ilgilenmeye baþladýnýz?
   Bizim gençlik yýllarýmýz, öðrencilik yýllarýmýz, lisenin son yýllarý filan dünyada savaþ vardý. Ýster istemez bütün haberler savaþ haberleri olurdu, savaþ haberleri dinlerdik, ne oluyor ne bitiyor diye. Bir kýsým insanlar bir tarafý, bir kýsým insanlar da diðer tarafý tutardý.
   ¥ Adnan Bey idam edildiði gece ne hissetiniz?
   Ýdam edildiði gece çok kötü þey hissettim. Sana söyleyeyim, aðladým. Çok nadiren aðlamýþýmdýr bütün ömrümce. Þimdi bak kaç sene geçmiþ aradan, 46 sene, hala aklýma geldikçe gözlerim yaþarýr.
   Böyle þey olur mu ya? Olur mu böyle þey? Ve yalnýzca Adnan Bey deðildi Türkiye?de idam edilen. Hangi baþvekil gelecek de cesaretle iþ yapacaktý?
   ? Ýdamý intikam deðil
   ¥ Peki, bu kadar üzüldünüz, Deniz Gezmiþ olayýnda idam kararý nasýl çýktý o Meclis?ten?
   O bizim elimizde deðildi, bizim iþimiz deðil o. O günkü hadise anarþinin baþlangýcýydý. Anarþinin baþlangýcýnda Meclis eðer o görevi yerine getirmese, askerler zaten yapacaklarýný yapacaklar. Biz rejimle Meclis?i kurtarmaya çalýþýyoruz. Bugün tamamen baþka... Geldik yine icabý zaman...
   ¥ Adnan Menderes?in intikamý Deniz Gezmiþ?le mi alýnacaktý?
   Uyduruk bir þey o. Tamamen ayrý bir þey... O günkü þartlar, o günkü icaplarý gerektirmiþtir. Bugün olsa baþka þekilde olurdu. Bugün çünkü o meseleler baþka istikamete kaymýþtýr. Biz hálá yani devletin yýkýlývereceðinden, ülkenin karýþabileceðinden korku içindeydik.

   18 yaþýndaydým ilk içkim þaraptý

   ¥ Ýlk içkiyi kaç yaþýnda içtiniz?
   Ýlk içkiyi aþaðý yukarý 18 yaþýnda içtim Isparta?da. O zamanlar üniversiteye gireceðiz, genç arkadaþlar bir yerde toplandýk, ilk defa orada içtim.
   ¥ Ýçtiðiniz ilk içki neydi?
   Þaraptý, yerli þarap. Isparta?da þarap olur. Ama bizim oturduðumuz köyün etrafýndaki köylerde filan içki ádeti yoktur.

   12 Eylül sonrasý 5 vakit namaz kýldým

   ¥ Ýlk namaza kaç yaþýnda gittiniz?
   6. Babam elimden tuttu, götürdü.
   ¥ Beþ vakit namaz kýlar mýsýnýz?
   Zaman zaman kýldým.
   ¥ En çok hangi döneminizde?...
   80?li yýllarda kýldým. 12 Eylül sonrasýnda, yasaklý yýllarda filan kýldým. Ama sabah namazý kýlarým hep.
   ¥ Tarikatlarla geçmiþiniz var mý?
   Bilirim hepsini. Ama biz þimdi, mütedeyyin bir toplumun içinden geliyoruz. Benim anam da hac vazifesini yapmýþtýr, babam da kardeþim de kayýn validem de kayýn pederim de. Ben siyasete girmeden evvel yapmýþlardýr.
   Bizim köyümüzde, 1500 nüfuslu köyde, en az 100 kiþi kadýnlý-erkekli Kur?an hatmetmiþtir. Ben böyle bir muhitin içinden geliyorum. Hálá Kur?an okurum.
   ¥ En çok hangi sureden etkilenirsiniz?
   Beni en çok etkileyen Bakara Suresi?dir. Bakara Suresi, Kuran?ýn çatýsýdýr.

   Yorum yap


   • #4
    ZÝHNÝMÝZÝ DEÐÝÞÝME HAZIRLAMALIYIZ

    Türkiye Ekonomi Bankasý (TEB) ve Trabzon Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (TSÝAD) tarafýndan düzenlenen 'Ýller Ýçin Gelecek Stratejileri Konferanslarý'nýn ikincisi, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, Prof. Dr. Aydýn Dumanoðlu, Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, TEB Genel Müdürü Varol Civil, Trabzon'un iþ, siyaset ve ekonomi dünyasýndan çok sayýda kiþinin katýlýmýyla Trabzon Zorlu Grand Otel'de yapýldý.
    ÖZAK: KORKULAR YERSÝZ
    Toplantýda konuþan Bakan Özak, Türkiye'de istihdamýn 4'te 3'ünü karþýlayan KOBÝ'lerin ülke ekonomisinde çok önemli bir yeri bulunduðunu belirterek, TEB'in bu anlamda KOBÝ'lere yönelik çok önemli hizmetler verdiðini söyledi. KOBÝ'lere finansman ve kredi saðlayan bankalarýn özelleþmesiyle "KOBÝ'lerin hali bundan sonra ne olacak?" þeklindeki kor
    kularýn yersiz olduðunu kaydeden Özak, "Bankalarýn 2002 yýlýndaki deðeri ile 2006 yýlýndaki deðeri arasýndaki farka bakmak lazým. Ne oldu da bankalara bu kadar talep var. Türkiye'de bankalarýn deðeri son 4 yýlda 10-15 kat artýþ gösterdi. Bütün bunlar saðlanan güven ve istikrar ortamý sayesinde olmuþtur" dedi. "Hýzla deðiþen bir dünyada en büyük sorumluluðumuz geleceðimizi hazýrlamaktýr" diyen Bakan Özak, "Bu nedenle deðiþim üzerinde daha fazla düþünmeli ve zihnimizi de deðiþime hazýrlamalýyýz. Deðiþimin hýzýna ayak uydurmalýyýz. Buna ayak uyduracak beþeri sermayemiz de mevcuttur. Son 4 yýlda bütün trendler geleceðe dönük umutlarýmýzý artýrmaktadýr. Belirsizlikten istikrara doðru çýkýþ olmuþtur. Türkiye umutsuzluk içinde kaybolan bir ülkeden, kaybolan yýllarýný tekrar kazanan ve insanlarýnýn geleceðe ümitle baktýðý bir ülke haline geldi" diye konuþtu.
    YAVUZDEMÝR: GELECEK ÝÇÝN KATKI SAÐLAYACAK
    Vali Hüseyin Yavuzdemir toplantý ile Trabzon ekonomisini etkileyen tüm eðilimlerin ortaya çýkarýlacaðýný ve Trabzon ekonomisinin güçlü ve zayýf yönlerinin ortaya konulacaðýný söyledi. Yavuzdemir, "Beyin fýrtýnasý yönetimi, bu çalýþmalar sýrasýnda kullanýlacaktýr. Bu nedenle bu konferansta farklý fikirlerden istifade edilebilecektir. Hepimizin ortak amacý Trabzon'un ekonomik kalkýnmasýna katkýda bulunmaktýr. Trabzon ekonomisinin bugüne kadar geçirdiði safhalarýn doðru bir þekilde ortaya konulmasý, geleceðe yönelik kararlarýn alýnmasý ve stratejik hedeflerin oluþturumasýna büyük katký saðlayacaktýr" diye konuþtu.
    CANALÝOÐLU: GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER ORTAYA ÇIKACAK
    Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, toplantýnýn, Doðu Karadeniz'de önemlibir merkez olan Trabzon'un ekonomik, ticari ve sosyal geliþmesine katký saðlamak amacý ile ve Ýl'in güçlü ve zayýf yanlarý ile fýrsat ve tehditlerine bugüne kadar yapýlan çalýþmalara katký saðlayacaðýný söyledi. Canalioðlu, "Trabzon Belediyesi olarak Ýlimizin ekonomik, geliþimini atrýracak tüm faaliyetlerde; ticari, kültürel, sosyal aktivitelerin içerisinde yer almak en önemli hedefimizdir" dedi.
    TEB GENEL MÜDÜRÜ CÝVÝL: KAR ANLAYIÞI DEÐÝÞÝYOR
    TEB Genel Müdürü Varol Civil, toplantýyý düzenlemekteki temel amaçlarýnýn banka olarak sadece kar amaçlý çalýþmalar yapmak deðil, ayný zamanda ülkenin ekonomik sorunlarýyla da yakýndan ilgilenmekte olduklarýný göstermek olarak açýkladý. Türk iþ dünyasýnýn üretim noktasýnda çok baþarýlý çalýþmalar yaptýðýný, ancak iþletme büyüdükçe iþletme ve finans yönetimi, rekabet gibi sorunlarla karþýlaþýldýðýný belirten Civil, bu sorunlarýn çözülememesi dolayýsýyla dünya ölçeðinde büyük iþletmelere sahip olunamadýðýný, rekabet, iþletme ve finans yönetiminin her açýdan takip edilmesi gerektiðini vurguladý. Ekonomide kar anlayýþýnýn da artýk deðiþtiðinin ve enflasyon ve kurdan kar elde etme devrinin geride kaldýðýnýn altýný çizen Civil, iþ dünyasýnýn artýk bu anlayýþý terk etmesi gerektiðini söyledi.
    Ýller Ýçin Gelecek Stratejileri Konferanslarý'nýn ikincisini Trabzon'da düzenlemekteki temel amaçlarýnýn ise Karadeniz insanýnýn mevcut potansiyeli ve giriþimci özelliklerinin ekonomiye kazandýrýlmasý olduðunu kaydetti. Geçmiþte çok önemli özelliklere sahip olan Trabzon ilinin havalimaný, limaný, coðrafi konumu ve diðer özellikleriyle gelecekte de çok önemli bir yeri olacaðýna inandýklarýný dile getiren Civil, "Trabzon için gerçekleþtirdiðimiz çalýþmada amacýmýz bölgenin ekonomik, ticari ve sosyal geçmiþinden yola çýkarak bulunmak istediði hedef noktayý tanýmlayabilmesini ve bu noktaya ulaþmasýný saðlayacak stratejik, taktik ve operasyonel hedefleri belirlemesini saðlamaktýr" þeklinde konuþtu.
    EREN: MEVCUT ÝSTÝKRAR KORUNMALIDIR
    Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Þadan Eren, Trabzon'un tüm dinamikleriyle son bir kaç yýldýr yakaladýðý birlikteliði devam ettirdiði müddetçe önündeki tüm zorluklarý aþacaðýný söyledi. Eren, "Ýstihdam sorunu ülke genelinde olduðu gibi Ýlimizde de büyük önem arzediyor. Ýstihdamýn saðlanmasý için yatýrýmýn, üretimin, ürettiðini satabilmenin yani büyümenin devam etmesi gerekmektedir. Devamlý büyümek cari açýðý artýracaktýr bu sebeple cari açýðý kontrol altýnda tutarak büyümenin saðlanmasý þarttýr, Aksi taktirde iþsizlik büyük oranlara ulaþacaktýr. Riske girmek zorundayýz ve bu risk iyi yönetilmek zorunda, iyi yönetilen riskten korkmuyoruz. 2007'de de siyaset, ekonominin önüne geçmemelidir, mevcut istikrarýn devamý þarttýr" dedi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X