Duyuru

Collapse
No announcement yet.

17 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 17 Þubat 2006 Haberler

  TARÝHÝMÝZ KONYA'YA TAÞINIYOR

  Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’ndeki el yazmasý eserler Konya’ya naklediliyor...

  Tarihçiler tepki gösteriyor eserlere paha biçilemiyor
  Trabzon’da koruma altýnda tutulan paha biçilemeyen deðerdeki 600-700 yýllýk el yazmasý eserler Konya’ya naklediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan geçen hafta içinde Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’ne yollanan yazýda eserlerin devredilmesi için hazýrlýklarýn en kýsa sürede tamamlanmasý istendi. Eserlerin nakledilmesi kararý tepkiyle karþýlandý.

  Gerekçe güvenlik
  Trabzonlu tarihçiler, eserlerin Konya’ya gönderilmesi kararýnýn kabul edilemez olduðunu söylerken eserlerin Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi tarafýndan son sistem güvenlik önlemleri ile koruma altýnda tutulduðuna dikkat çekiyorlar.
  Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’nde koruma altýnda tutulan paha biçilemeyen el yazmasý eserler Konya’ya naklediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi’ne geçtiðimiz hafta içinde yollanan yazýda nakil iþlemleri için çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý istendi.

  1991’ten bu yana istiyorlar
  Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 1991 yýlýndan bu yana Konya’ya nakledilmek istenen el yazmasý eserler için son iþlemler de tamamlanýyor. Bakanlýðýn, eserlerin tek merkezde toplanmasý için 1991 yýlýnda baþlattýðý çalýþmalar bir süre sonra askýya alýnmýþtý. Proje 1998 yýlýnda yeniden gündeme gelince Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü ile kütüphane yetkilileri bakanlýða, el yazmasý eserlerin Trabzon’da kalmasý için neler yapýlmasý gerektiðini sormuþ, gelen yanýt üzerine 1998-2001 yýllarý arasýnda Ýl Özel Ýdaresi’nden de çýkarttýklarý ödenek sayesinde eserleri koruma altýna almýþlardý. Eserlerin koruma altýna alýndýðý odanýn açýlýþý ise 5 Þubat 2002 yýlýnda yapýlmýþtý. Ancak bu iþlemin tamamlanmasýnýn ardýndan bakanlýðýn tek merkez düþüncesindeki ýsrarý devam etti. El yazmasý bulunan kütüphanelerin müdürleri Ýstanbul’da toplantýya çaðrýldý. Trabzon Ýl Halk Kütüphanesi yetkilileri burada yaptýklarý sunumda koruma için hemen her þeyin tamam olduðunu yalnýzca kamera eksiklerinin bulunduðunu bildirdiler. Bunun üzerine Bakanlýk, Trabzon’a kameralarýn alýnmasý için gerekli ödenekle, eserlerin dijital ortamda saklanmasý için bilgisayar yolladý. Bu engelin de aþýlmasýyla yetkililer eserlerin Trabzon’da kalacaðýna kesin gözüyle bakmaya baþladýlar. Ancak vazgeçti diye düþünülen bakanlýk ýsrarýný sürdürdü ve Haziran 2005’te yeni bir yazý yazarak eserlerin Konya’ya nakledilmesi için hazýrlýklarýn 2006 Ocak ayýna kadar tamamlanmasýný istedi. Kütüphane yetkilileri ise bu yazýya Aralýk 2005’te yanýt verdi. Bu yazýya gelen karþý yanýtta ise, "Trabzon’daki eserlerin, Konya Yazma Eserleri Kütüphanesi’ne devredilmesi gerekmektedir" denildi. Gelen son yazý üzerine yetkililer devir hazýrlýklarýna baþladý.

  Eserler her yerde
  Eserlerin Konya ve Ankara’ya taþýnmasý isteðinin altýnda kütüphanelerin yerel yönetimlere devredilecek olmasýnýn önemli bir etkisi olduðu dile getiriliyor. Bakanlýðýn kararýný destekleyen çevreler el yazmasý eserlerin bulunduðu kütüphanelerin yerel yönetimlere devredilmesi ile ciddi anlamda denetim sorununun yaþanacaðýný söylüyor. Bugün koruma altýnda olan eserlerin bulunduðu bölüme girebilmek için 2 görevlinin hazýr bulunmasý gerektiðine dikkat çeken uzmanlar, "Vali bile istese eserlerin buradan çýkmasý mümkün deðil, ancak kütüphane yerel yönetimlere devredilirse bu hassasiyet gösterilir mi kaygýlýyýz" diyorlar. Bu karara itiraz eden tarihçiler ise eserlerin Trabzon’un belleði ve deðeri olduðuna dikkat çekerek aktarma iþleminin kentin tarihine bir ihanet olacaðýný vurguluyorlar. Ayný çevreler, el yazmasý eserlerin bir çok yerde bulunduðuna da dikkat çekerken, "Örneðin vakýflarýn elindeki eserler duracak. Vatandaþýn elindekiler de öyle. Buradaki eserlerin tek baþýna nakledilmesi çözüm olamaz" diyorlar.

  Tüm eserler dijital ortamda
  El yazmasý eserler üzerinde araþtýrma yapmak isteyen uzmanlar, araþtýrmalarýný dijital ortama aktarýlan eserlerin kopyalarý üzerinden yapabiliyorlar. Bu durumda "Araþtýrmacýlara kolaylýk saðlamak" düþüncesi de geçerliliðini kaybediyor, Çünkü amacýn bu olmasý durumunda kopyalanan eserlerin cd’leri ilgili kütüphanelere aktarýlabilir ve araþtýrmacýlarýn hizmetine sunulabilir. Uzmanlar, kent bileþenlerinin tarihsel belleðimiz olan eserlere sahip çýkmamýz gerektiðinin önemine iþaret ediyorlar.

 • #2
  BAÞKANA BOYKOT

  Baþkan Volkan Canalioðlu’nun dün köy ve mahalle muhtarlarýyla düzenlediði toplantýyý Muhtarlar Derneði Baþkaný Metin Kaya boykot etti...

  Sadece 18 muhtarýn katýldýðý toplantýda hizmete yönelik sorunlar ele alýndý. Kaya boykot nedenini, "Ciddiye alýnmadýðýmýz sürece farklý tepkiler ortaya koyacaðýz” dedi.

  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu mahalle muhtarlarýyla düzenlediði toplantýya sadece 18 mahalle muhtarý katýldý. Toplantýda Canalioðlu, "Seçilmiþ olan bizler bireysel isteklere asla taviz vermeyiz. Bizler istekler toplum yararýna olduðu zaman hep beraber, topyekün sýnýf , insan ve parti ayrýmý yapmadan imkanlarýmýz yönünde çalýþmalarýmýzý yapacaðýz" dedi. Canalioðlu mahalle muhtarlarýndan gelen talep ve istekler üzerine 280 projenin 180’nin gerçekleþtiðini ifade ederek insanlarýmýzýn rahat bir ortamda yaþamalarý için tüm projeleri deðerlendirip þehrimizi daha iyi yaþanýlýr hale getireceklerini ifade etti. Canalioðlu, tüm muhtarlara teþekkür ettiðini vurgulayarak iki yýl içerisinde çok güzel projelerle geldiklerini ve belediyenin bu teklifleri imkanlar doðrultusunda deðerlendirip gerçekleþtirdiðine dikkat çekti. Canalioðlu, "Muhtarlarýn tüm isteklerini yerine getirmek için belediyenin tüm imkanlarýný seferber ettim diye konuþtu.

  KAYADAN AÇIKLAMA
  Trabzon Belediyesinde düzenlenen Muhtarlar toplantýsýna, Muhtarlar Dernek Baþkaný ve üyeleri boykot amaçlý katýlmadý. Dernek Baþkaný Metin Kaya, boykotun ciddiye alýnmasýný aksi takdirde farklý þekilde protesto yöntemleri uygulayacaklarýný söyledi. Belediyenin muhtarlarýn sorunlarýyla fazla ilgilenmediðini dile getiren Kaya, "Toplantýya katýlan muhtarlar bize üye deðiller. Derneðimizden de 3-4 muhtarýn sözcü olarak toplantýya katýlmasýný istedik. Baþkanýmýz bize verdiði sözlerde durmadý. Baþkandan randevu isteyen muhtar arkadaþlarýmýza 15-20 güne randevu veriliyor ve bazýlarý da iptal oluyor. Muhtarlarýmýzýn istekleri þahsi istekleri deðildir. Bu istekler tamamen mahallelinin ve toplumun istekleridir. Baþkanýmýz basýnýn karþýsýnda bize dernek için yer tahsis etti. Fakat hala bu tahsis edilen Muhtarlar Dernek binasý bize verilmedi yani verilen hiçbir sözün arkasýnda durulmuyor" dedi. Kaya, 80 Köy ve Mahalle muhtarlarýyla yaptýklarý toplantýya dikkat çekerek, "Baþkanýmýzýn bizi daha çok ciddiye almasý gerekir. Þayet ciddiye alýnmazsak tepki ve boykotumuzu daha farklý platformlarda göstereceðiz" dedi.

  Yorum yap

  Haz?rlan?yor...
  X