Duyuru

Collapse
No announcement yet.

15 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 15 Þubat 2006 Haberler

  KAR GERÝ GELDÝ

  Trabzon, Giresun, Gümüþhane ve Rize''de kar yaðýþý nedeniyle 874 köy yolu ulaþýma kapandý...

  Trabzon'da önceki akþamdan beri etkili olan kar yaðýþý nedeniyle 260 köy yolu ulaþýma kapanýrken, yollarý açmak için 41 ekip görev yapýyor.
  Giresun merkezde 10, Alucra'da 38, Bulancak'ta 21, Çamoluk'ta 27, Çanakçý'da 14, Dereli'de 19, Doðankent'te 9, Espiye'de 13, Eynesil'de 6, Görele'de 5, Güce'de 12, Keþap'ta 8, Piraziz'de 7, Þebinkarahisar'da 59, Tirebolu'da 9 ve Yaðlýdere'de ise 21 olmak üzere toplam 278 köy yolunun ulaþýma kapandýðý belirtildi. 34 ayrý ekibin kapalý köy yollarýný açmak için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdüðü kaydedildi. Kar yaðýþýnýn enerji nakil hatlarýnda oluþturduðu arýzalar nedeniyle Espiye, Dereli ve Keþap'a baðlý üç belde ile il genelinde 92 köye elektrik verilemiyor. Rize'de ise kar yaðýþý nedeniyle Ýkizdere ve Çamlýhemþin ilçelerine baðlý 14 köy yolu kapandý. Köy Hizmetleri ekipleri yol açma çalýþmalarýna baþladý.

  GÜMÜÞHANE FELÇ
  Gümüþhane'nin 322 köyü ile ulaþým saðlanamýyor. Yaðýþýn sürmesi nedeniyle yol açma çalýþmalarý yapýlamýyor. Kar kalýnlýðý il merkezinde 35 santimetreyi bulurken, Zigana Daðý'ndaki kar kalýnlýðý bir metreye ulaþtý. Gümüþhane-Þiran ikinci grup karayolu yoðun kar yaðýþý nedeniyle Tarsun Daðý'nda ulaþýma kapandý. Heyelan nedeniyle 15 gün önce kapatýlan Gümüþhane-Trabzon Karayolunda ulaþým servis yolundan tek þeritten saðlanýyor. Açýlan servis yolunda viraj ve rampa nedeniyle çok sayýda aðýr tonajlý araçlar ulaþýmda zorluk yaþýyor. Yolda kalan araçlar Karayollarý çekicileri ile çekilerek yolun ulaþýma açýlmasý saðlanýyor. Yoðun kar yaðýþý pazarcýlarý da olumsuz etkiledi. Dün semt pazarý olmasý nedeniyle çok sayýda esnaf kar yaðýþý nedeniyle sergilerini açamadý.

  ÇIÐ YOL KAPATTI
  Giresun-Dereli Þebinkarahisar Karayolu Eðribel Geçidi’nin önceki gece saat 01.00 sularýnda kar yaðýþý ve çýð düþmesi nedeniyle ulaþýma kapalý olduðu bildirildi. Giresun Valiliði'nden edinilen bilgide, Eðribel mevkiine tipi halinde yaðan kar nedeniyle 3 noktada meydana gelen çýðýn düþerek yolun kapanmasýna neden olduðu ifade edildi. Yolun ulaþýma açýlmasý için çalýþmalarýn aralýksýz sürdürüldüðü belirtildi. Hava þartlarýnýn müsait olmasý durumunda yolun gün içinde kýsa bir sürede açýlabileceði kaydedildi. Öte yandan Karayollarý aðýnda bulunan Kovanlýk karayolunda yaklaþýk 60 cm, Ýniþdibi, Karabulduk ve Doðankent karayollarýnda da 10 ila 15 cm arasýnda deðiþen kar olduðu vurgulandý. Kara raðmen yollarýn açýk olduðu öðrenildi.

  3 ÝLÇEDE OKUL TATÝLÝ
  Giresun'da 2 gündür etkili olan kar yaðýþý nedeniyle 3 ilçede, ilk ve orta dereceli okullarda eðitim-öðretime bir gün süreyle ara verildi. Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre, etkili olan kar yaðýþý eðitim-öðretimde aksamalara neden oldu. Kar yaðýþý nedeniyle Doðankent, Yaðlýdere, Çamoluk ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Espiye ve Güce ilçelerinde köy okullarý bir gün süreyle tatil edildi. Kar yaðýþý nedeniyle tatil edilen ilk ve orta dereceli okullarda, eðitim-öðretime bugünden yarýndan itibaren yeniden baþlanacak.

 • #2
  VALÝDEN DAVA

  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, ''''Devleti Sýfýrlayan Trabzon Valisi'''' baþlýklý yazýsýnda kiþilik haklarýnýn ihlal edildiði iddiasýyla...

  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, ''Devleti Sýfýrlayan Trabzon Valisi'' baþlýklý yazýsýnda kiþilik haklarýnýn ihlal edildiði iddiasýyla, Sabah Gazetesi yazarý Hýncal Uluç ve gazete aleyhine 50 bin YTL'lik manevi tazminat davasý açtý.
  Vali Yavuzdemir'in avukatlarý Teoman Evren ve Emre Ýncula tarafýndan Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açýlan davanýn dilekçesinde, Uluç'un, 3 Þubat'ta yayýnlanan yazýsýnda Yavuzdemir'in kiþilik haklarýna, þeref, þöhret ve itibarýna, mevkii, görev ve yetkisine karþý haksýz ve gerçeðe aykýrý saldýrýda bulunduðu öne sürüldü.

  Uluç'un, Trabzonsporlu futbolcu Fatih Tekke'nin aracýnýn kurþunlanmasý olayýyla ilgili makalesinde, ''...Devleti sýfýrlayan Trabzon Valisi! Sonunda devleti bir mafya tetikçisi önünde diz çöktürdüler. Milli takým santrforuna atýlan kurþunlarý devlet görmezden gelmiþ...'' þeklindeki ifadelerin, Trabzon'da devleti temsil görevini yüklenen Yavuzdemir'i kamuoyunda küçük düþürdüðü, halkýn husumetine maruz býraktýðý iddia edildi. Uluç'un iddialarýnýn hiçbir kanýta dayanmadýðý, varsayýmlarla Yavuzdemir'in karalandýðý savunulan dilekçede, Uluç ve gazetenin sahibi Turgay Ciner'den 50 bin YTL manevi tazminat talep edildi. Dava, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

  Yorum yap


  • #3
   TEHDÝT ALTINDA

   Trabzon’un Of Ýlçesi’ne baðlý Cumapazarý Beldesi’nden geçen Erenköy Deresi, 8 kasým 2005 yýlýnda yaðan aþýrý yaðmurlar sonucu taþtý...

   1977 yýllýnda DSÝ tarafýndan dereye yapýlan kenar duvarlarý ile yer pritlerini tamamen tahrip oldu. Daha önceki yýllarda da yaðan yaðmurlar sonucu tahrip olan dere yataðý içerisindeki istinat duvarlarýn aradan uzun zaman geçmesine raðmen yapýlmadý. Cumapazarlýlar þimdi kara kara düþünüyor. Konu ile ilgili olarak açýklama yapan yöre halký, "Kasabamýz sel felaketi ile karþý karþýya bulunmaktadýr. Önümüzde yaz yaðmurlarý var. Özellikle Aðustos ve Eylül aylarýnda yaðan yaðmurlar her yýl olduðu gibi bu yýl da yaðarsa kasabada hiçbir þey kalmaz. Kasabaya yaklaþýk 1 kilometre mesafede Erenköy istikametine doðru 5-6 yer derenin tehdidi ile aþýrý derecede tahrip olmuþtur. Dere yataðýnýn içerisi ise dolu olup, derenin taþmasý halinde tahrip olan yerleri de daha fazla sökerek köprü altlarýný týkayabilir. Kasabamýz her an bir sel felaketi tehdidi altýnda bulunuyor"dediler.


   Kasabalarýnda 1998 yýlýnda bu tür bir felaket yaþandýðýný, saðlýk ocaðý ve okulun sular altýnda kaldýðýný belirten Cumapazarý halký, "Bugüne kadar DSÝ yetkilileri birkaç kez gelip inceleme yaptýlar. Ama derenin ýslahý için bugüne kadar hiçbir çalýþma yapýlmadý. DSÝ 22. Bölge Müdürlüðü programýnda yer alan taþkýn koruma inþaatýnýn kasabamýzda bir facia yaþanmadan bir an evvel baþlatýlmasý için yetkilileri göreve çaðýrýyoruz"diye konuþtular.

   Yorum yap


   • #4
    BEÞÝKDÜZÜ VE VAKFIKEBÝRDE KURTULUÞ COÞKUSU

    Trabzon’un Beþikdüzü ile Vakfýkebir ilçelerinin düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. yýldönümü her iki ilçede düzenlenen törenlerle kutlandý.
    Törene ilçe kaymakamý Eyüp Sabri Kartal, Belediye Baþkaný Mehmet Kalay, Emniyet Müdürü Muzaffer Saðlam, Garnizon Komutaný Cihan Yeþil, daire amirleri, öðretmenler ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
    Belediye Baþkaný Dt. Mehmet Kalay günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý.
    Baþkan Kalay, "17 Temmuz 1916 tarihinde Trabzon'a giren Ruslara en büyük yardýmý yüzyýllarca bizim içerimizde, bizimle beraber müreffah bir þekilde yaþayan Rumlar yapmýþlardýr. O acý iþgal günlerinden sonra kafkas ordumuzun ileri harekata geçmesi albay Hacý Hamdi Pireslimoðlu komutasýndaki 57. ci alayýmýzýn iþgal altýndaki yerleri ele geçirmesi ve Rusya da çýkan ihtilal Ruslarýn moralini bozar. 14 Þubat 1918 tarihinde 57. Alayýn Beþikdüzü ve Vakfýkebire girmesi üzerine ruslar bölgemizi terk ederler. Bir yýl yedi ay süren rus iþgali sona erer" dedi.
    VAKFIKEBÝR’DE KURTULUÞU KUTLADI
    Vakfýkebir ilçesinde ise, Sabri Bahadýr Kültür salonunda yapýlan kutlama programýna Vakfýkebir kaymakam vekili Fikret Zaman, Vakfýkebir Belediye Baþkaný Hayri Birinci, Tonya Belediye Baþkaný Ahmet Kurt, Garnizon komutaný Binbaþý Hasan Varan, Emniyet Müdürü Ahmet N.Özbaþ, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler, öðrenciler ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
    Törende ilk olarak Vakfýkebir Belediye Baþkaný Hayri Birinci günün anlamýyla ilgili bir konuþma yaptý. Baþkan Birinci konuþmasýnda: "Türk insanýnýn mayasýnda var olan hürriyet ve baðýmsýzlýk duygusu bir kez daha harekete geçerek, Vakfýkebir’in kahraman insanlarýnýn direniþi, cesareti, birlik ve beraberliði 14 Þubat 1918 yýlýnda Vakfýkebir’i düþmandan tamamen temizlemiþtir. Canlarýný bu uðurda feda eden þehit ve gazilerimize Allah’ta rahmet diliyorum" dedi. Tören folklor gösterileri ve öðrencilerin okuduklarý þiirlerle sona erdi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X