Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Trabzon’da tarihi adým

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Trabzon’da tarihi adým

  TARÝHÝ ADIM


  Son 80 yýlýn en önemli adýmý Trabzon Adliyesinde atýldý

  1932 yýlýndaki reformdan beri ayný yasa ve içtihatlarý kullanan icra dairelerinde iþleyiþin deðiþtirilmesi adýna son 80 yýlýn en önemli adýmý Trabzon Adliyesinde atýldý.

  - “Etkin Ýcra Etkin Adalet” adýný taþýyan proje için Ýspanya, Yunanistan ve Türkiye ortak çalýþmalar yürütecek. Daha sonra Bakanlýða baðlý teknik yetkililer ve proje komisyonu AB ülkelerini ziyaret edecek. Trabzon'daki çalýþmalar sýrasýnda Yunan adli uzman Furtanos icra dairelerinde çalýþacak, muameleyi yerinde görmek için bugünlerde hacze çýkacak!

  ÞARTLAR DEÐERLENDÝRÝLÝYOR

  Avrupa Birliði adli adaptasyon uyarlamalarý çerçevesinde Adalet Bakanlýðý bünyesinde oluþturulan Avrupa Birliði Genel Müdürlüðü vatandaþý çok yakýndan ilgilendiren bir projeye pilot þehir Trabzon Adliyesinden start verdi. Daha hýzlý ve etkin bir adli sistem oluþturabilmek için düzenlenen Eþleþtirme Projesi çerçevesinde, yaklaþýk 150 bin dosyaya sahip bulunan Trabzon Ýcra Dairelerinde Avrupai eðitim; inceleme ve anket çalýþmalarý yürütülecek. Bu faaliyetler nezdinde uzmanlar, icra müdürleri ile birlikte hacze de çýkacak ve vatandaþlarýn ne istediðini, taraflarýn ne beklediðini, ilamlarýn doðru ve hýzlý þekilde icra edilip edilemediðini takip edecek. AB Genel Müdürlüðü Tetkik Hakimi Mehmet Çakmak ve Personel Genel Müdürlüðü Tetkik Hakimi Ýbrahim Cansýz'ýn projenin ilk gününde adli çalýþanlarla buluþarak tanýttýðý projenin daha hýzlý ve daha saðlýklý icra iþlemlerini öngördüðýü belirtildi.

  TÜRKÝYE'YÝ ÇOK ÖNEMSÝYORUZ

  Çalýþmaya katýlan Yunan Adli Uzman Gerassimos Fourtanos ise ilginç tespitleri ile büyük ilgi topladý. Furtanos, “Herþeyin baþý adalettir. Adalet ise saðlýklý ortamlarda, hýzlý þekilde tecelli etmek zorundadýr. Biz Türkiye'yi seçtik; çünkü Avrupa Birliði Türkiye'den çok þeyler bekliyor. Nitekim Türkiye'yi güçlü bir aday olarak görüyor. Biz Etiyopya için böyle bir çalýþmaya asla girmezdik. Ýcra önemlidir. Çünkü icra edilmeyen karar, karar deðildir. Gecikmeler adaleti geciktirebilir, hatta yok edebilir. Bu anlayýþla Avrupa Birliði'nden 1 milyon 800 bin Euro destekli olarak yürütülen proje ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren icra dairelerinde biriken 14 milyon dosyanýn eritilmesi, personele daha rahat, güvenli ve pratik çalýþabilecek ortam saðlanabilmesi, bu hususta hem durum tespiti hem de görüþ ve önerilerin derlenerek deðerlendirilmesi gibi amaçlarla Türk meslektaþlarýmýzla birlikte Trabzon'da iþbaþý yaptýk” dedi. Yunan uzman, “Türkiye'nin birçok yerinde icra dairelerinin yetersiz ve küçük, bazý makamlarýn ise tek kiþilik ve çok büyük olduðuna þahit olduk” ifadesini kullanarak bürokrasimizi üstü kapalý olarak eleþtirdi.

  MODERNÝZASYON HEPÝMÝZ ÝÇÝN

  Çalýþmanýn iki yýl süreceðini belirten Mehmet Çakmak ve Ýbrahim Cansýz ise “Görüþlerini aldýðýmýz birçok arkadaþýmýz bu sürenin bile uzun olduðunu savunuyor. Demek ki icra dairelerinin modernize edilmesi konusunda üst düzey bir aciliyet var. Yunanistan ve Ýspanya'nýn da bazý hususlarda bizden farklý çalýþtýklarýný görüyoruz, biz kendimize en uygun olan yenilenmiþ sistemi belirlemek için bu yola girdik” dedi. Seminer, anket ve uygulama çalýþmalarýnýn tamamýna katýlan Trabzon Baro Baþkaný Av. Mehmet Þentürk, kalan programlara tüm arkadaþlarý ile birlikte iþtirak edeceklerini belirtirken projeye büyük önem verdiklerini dile getirdi. Avukatlarýn ve icra çalýþanlarýnýn programa yoðun ilgi göstermesi, Avrupa Heyetini memnun etti. Hakim Mehmet Çakmak, “Beþ pilot icra dairesinde yoðun çalýþma yapýyoruz. Bu yolda Ýspanya ve Yunanistan ile birlikte çalýþacaðýz. Önce icra dairelerinde çalýþan personelle görüþeceðiz. Mutlaka avukatlarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn da görüþlerini alacaðýz. Neler bekleniyor, þikayetler nelerdir, öðreneceðiz. Herkes beklentisini bize açýk açýk söylesin. Ýlerleyen aþamalarda Almanya, Fransa, Yunanistan ve Ýspanya ziyaretlerimiz olacak. Elde edeceðimiz tür verilerle icra iþlemlerinin daha hýzlý, modern ve saðlýklý yürütülebilmesi için gerekli adýmlarý atmaya baþlamýþ olacaðýz. Ýnþallah bu sayede bugünlerde Meclis'ten geçme aþamasýnda olan yenilenmiþ adli sistemimize büyük bir katký saðlamýþ olacaðýz. Elbette çalýþmamýzýn sonunda belirleyeceðimiz hususlarýn kanunlaþmasý da Meclisimize baðlý” ifadelerini kullandý.

  KÝMLER KATILDI

  Etkin Ýcra Etkin Adalet Projesinin tanýtýmý için Ankara'dan Trabzon'a gelen Eþleþtirme Projesi Heyetinde AB Genel Müdür Yardýmcýsý Erol Mutlu, Kanunlar Genel Müdürlüðünden Tetkik Hakimi Muharrem Ýlhan Koç, AB Genel Müdürlüðü Tetkik Hakimi Mehmet Çakmak, Personel Genel Müdürlüðü Tetkik Hakimi Ýbrahim Cansýz, Deðitim Dairesi Baþkanlýðý Tetkik Hakimi Ali Erdem, Ankara Ýcra Hakimlerinden Nazmiye Beyazýtoðlu Kuþçuoðlu, Personel Genel Müdürlüðü Ýcra Daireleri Ýcra Müdürü Ahmet Algaç, Ankara Ýcra Müdürü Çetin Ökmen, Develi Ýcra Müdür Yardýmcýsý Gökhan Tekeli, AÜ Hukuk Fakültesi Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Gökçen Topuz katýlýyor. Projenin evhasipliðini Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýsý Adem Kul ve Baro Baþkaný Mehmet Þentürk yapýyor. Projenin gözlemci konuðu Yunan Gerossimon Fourtanos, çalýþmalara asistaný Aslýhan Baðdatlý ile birlikte katýlýyor.

  15 Þubat 2012 Çarþamba Trabzonum.Org
Haz?rlan?yor...
X