Duyuru

Collapse
No announcement yet.

14 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 14 Þubat 2006 Haberler

  JET TUTUKLAMA

  Ýstanbul’da yakalanan Süleymanoðlu, Trabzon’a getirildi, gözaltýna alýndý ve mahkemeye çýkarýldý...

  Fatih ve Gökdeniz’in araçlarýnýn kurþunlanmasý olayý ile ilgili olarak aranýrken olay yaratacak açýklamalar yapan Hakan Süleymanoðlu dün cezaevine gönderildi

  Uçakla getirildi
  Trabzonsporlu milli futbolcular Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'e gözdaðý vermeye yönelik kurþunlama olayýna iliþkin soruþturma çerçevesinde olaya karýþtýðý iddiasýyla önceki akþam Ýstanbul'da yakalanan Hakan Süleymanoðlu ve arkadaþý uçakla Trabzon'a getirildi. Öðlen saatlerinde saðlýk kontrolünden geçirildi.

  Hakim karþýsýna çýktý
  Süleymanoðlu ve arkadaþý daha öncekilerin aksine zýrhlý araç yerine emniyete ait iki ayrý otomobille Emniyet Müdürlüðü'ne getirildi. Süleymanoðlu akþam saatlerinde geniþ güvenlik önlemleri altýnda Adliye’ye çýkarýldý. Mahkemeye çýkarýlan zanlý tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  Trabzonsporlu milli futbolcular Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'e gözdaðý vermeye yönelik kurþunlama olayýna iliþkin soruþturma çerçevesinde, olaya karýþtýðý iddiasýyla önceki akþam Ýstanbul'da yakalanan Hakan Süleyman ve arkadaþý dün sabah uçakla Trabzon'a getirildi. Atlasjet Havayollarý'na ait uçakla saat 09.15'de Ýstanbul'dan Trabzon'a getirilen H.S. ve arkadaþý daha öncekilerin aksine zýrhlý araç yerine Emniyet Müdürlüðü’ne ait iki ayrý otomobille uçaktan iner inmez alýnarak Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ne getirildi. Olaya karýþtýðý iddia edilen Erdem Kýlýç adlý þahýs da geçtiðimiz günlerde Bursa'da yakalanmýþ ve Trabzon'a gönderilmiþti.

  DOKTOR RAPORU
  Hakan Süleyman ve arkadaþý Fatih B., Trabzon Emniyet Müdürlüðü'ndeki sorgularý öncesinde saðlýk kontrolünden geçirildiler. Emniyet Müdürlüðü binasýndan gizlice çýkartýlarak Trabzon Adliyesi'ne getirilen ve burada Adli Týp doktoru tarafýndan saðlýk muayenesinden geçirilen þahýslar, tekrar Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldüler. Þahýslarýn sorgusunun Trabzon Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi polisleri tarafýndan yapýlmasýna baþlandý.

  TUTUKLANDI
  Trabzonsporlu milli futbolcular Fatih Tekke ve eþi Müge Tekke'nin araçlarýný, Gökdeniz Karadeniz'in eþi Serra Karadeniz'in otomobil ve iþyerini kurþunladýðý iddiasýyla 7 saat boyunca sorgulanan Hakan Süleyman akþam saatlerinde Adliyeye çýkartýldý. Mahkemeye çýkarýlan zanlý Hakan Süleyman’ýn Trabzonspor’a daha fazla zarar vermemek için susma hakkýný kullanacaðý ifadesini verdi. Nöbetçi mahkeme suçun toplumda infial yaratmasý, dellillerin bir araya toplanmasý gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine çýkartýldý.

  BAÞKAN ÝLE 2 SAAT
  Trabzonspor'da Kaptan Fatih Tekke ve Gökdeniz, Kulüp Baþkaný Nuri Albayrak ile Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri'nde yaklaþýk 2 saat süren bir görüþme yaptý. Öðleden sonra Kulüp Baþkaný Nuri Albayrak ile bir araya gelen Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke, toplantý sonrasý basýn mensuplarýnýn ýsrarlý sorularý ile karþýlaþtý. Basýn mensuplarýnýn araçlarýnýn kurþunlanmasý ve Hakan Süleyman'ýn iddialarý ile ilgili ýsrarlý sorularý üzerine Kaptan Fatih Tekke, "Ben gerekli yerlere ifademi verdim. Bunun dýþýnda baþka bir þey yok. Baþkan ile de takýmýn durumu ile ilgili görüþtük" derken, basýnda çýkan haberleri de okumadýðýný belirtti. Gökdeniz ise basýn mensuplarýnýn sorularýna cevap vermedi. Tesislere Gökdeniz Karadeniz'in babasý Þefik Karadeniz'in de geldiði ve yöneticilerle görüþtüðü öðrenildi.

  SEZGÝN SAVCILIKTA
  Akçaabat Sebatspor Kulübü eski Baþkaný Veli Sezgin, Gökdeniz ve Fatih Tekke'nin araçlarýnýn kurþunlanmasý olayýna karýþtýðý iddiasýyla yakalanan Hakan Süleyman'ýn açýklamalarý doðrultusunda ifadesine baþvurulmak üzere Trabzon Adliyesi'ne çaðrýldý. Adliye’ye dün öðleden sonra gelen Veli Sezgin, savcýlýða geliþi ile ilgili olarak bir açýklama yapmazken, savcýlýk tarafýndan çaðrýldýðý için Adliye’ye geldiði bilgisini verdi. Cumhuriyet Savcýlýðý'nda bir süre bekleyen Veli Sezgin, savcý ile görüþemeyince Adliye’den ayrýldý. Akçaabat Sebatspor eski Baþkaný Veli Sezgin, 16 Aðustos 2005 tarihinde Fatih Mahallesi Ayasofya Kavþaðý'nda bir markete girdiði sýrada ayaklarýndan kurþunlanmýþ, kurþunlama olayýný ise Hakan Süleyman'ýn gerçekleþtirdiði iddia edilmiþti.


 • #2
  LÝMANDA MATEM

  Trabzon Liman Ýþletmesi’nin eski güvenlik þeflerinden Hamza Günaydýn, akciðer rahatsýzlýðýndan yattýðý ameliyat masasýnda kalp krizi geçirdi...

  Kriz sonucu Hamza Günaydýn’ýn ölümü, liman iþletmesi camiasý ve Akçaabat Ýlçesi’nde derin üzüntü yarattý. Trabzon’un Akçaabat Ýlçesi’nden olan henüz 49 yaþýndaki Hamza Günaydýn, uzun yýllar Liman Ýþletme Müdürlüðü’nde güvenlik þefi olarak görev yaptý. Hamza Günaydýn, önceki akþam akciðer rahatsýzlýðý nedeniyle yattýðý KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde ameliyata alýndý. Hamza Günaydýn, ameliyat sýrasýnda kalp krizi geçirdi. Günaydýn tüm çabalara raðmen kurtarýlamayarak hayata gözlerini yumdu.
  Günaydýn’ýn ölümü ailesini, liman camiasýný ve memleketi olan Akçaabat’ý yasa boðdu. Yakýn çalýþma arkadaþlarý da ani ölüm haberiyle sarsýldý. Çevresinde sevilen sayýlan Hamza Günaydýn’ýn cenazesi bugün Akçaabat Yenicami’de öðleyin kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Aðanda’daki aile mezarlýðýnda topraða verilecek. Hamza Günaydýn evli ve 2 çocuk babasýydý.

  Yorum yap


  • #3
   ÞARANPOLE UÇTU

   Yoðun kar yaðýþý sebebiyle Gümüþhane-Trabzon karayolunda Cemil Özcan''ýn (26) kullandýðý 29 AL 696 plakalý otomobil...

   Yoðun kar yaðýþý sebebiyle Gümüþhane-Trabzon karayolunda Cemil Özcan'ýn (26) kullandýðý 29 AL 696 plakalý otomobil, Harmancýk Köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten Harþit Çayý'na uçtu. Kazada sürücü hayatýný kaybetti.

   Cemil Özcan'ýn cesedi araçla birlikte Torul Ýlçesi Þoförler Odasý'na ait çekiciyle Harþit Çayý'ndan çýkarýldý.
   Yorum yap


   • #4
    TAÞ DEÐÝL CAN TAÞIYORUZ

    Trabzon’un Yomra Ýlçesi belde ve köylerine ait grup yolunda bir firmaya ait taþ kamyonu aþýrý yükten dolayý makaslarý kýrýlarak yan yattý...

    Yolda korku dolu dakikalar yaþanýrken, yaklaþýk bir saat ulaþým saðlanamadý. Vatandaþlar bu duruma isyan etti.
    Yomra-Özdil ve köylerine ilaþým saðlayan grup yolu üzerinden hemen her gün geçiþ yapan kaya yüklü kamyonlar bir tehlike daha yarattý. Aþýrý yüklü olduðu öne sürülen kaya taþýmacýlýðý yapan kamyon yol üzerinde devrildi. Kamyon üzerindeki bir kýsým kaya parçalarý yola yuvarlandý. Vatandaþlar yaklaþýk bir saat boyunca yoldan geçemezken, kurtarma ekibinin olay yerine gelmesi beklendi. Uzun uðraþlar sonucu kamyonun üzerindeki kalan yükler de yere indirildi ve baþka bir kamyonla nakliyesi yapýldý. Yol güzergahýný kullanan sürücüler ve vatandaþlar bu duruma isyan ettiler ve her gün ölüm tehlikesi yaþamaktan duyduklarý sýkýntýyý dile getirdiler. Daha önce yol üzerinde 3 kiþinin çeþitli kazalar sonucu hayatýný kaybettiðini ifade eden yöre sakinleri, "Artýk bu iþkenceye son verilmesini istiyoruz. Her gün canýmýz burnumuzda yola çýkýyoruz. Çocuklarýmýzý okula gönderirken korkuyoruz. Taþ ocaðýnda galeri için atýlan dinamitler de cabasý. Kaya yüklü kamyonlar tehlikeli geçiþlerini sürdürüyor ve otobüslere ve diðer araçlara yol vermekten imtina ediyorlar. Bu duruma bir çözüm bulunmasý için mutlaka bir facia mý olmalý. Biz taþ deðil can taþýyoruz.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X