Duyuru

Collapse
No announcement yet.

10 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 10 Ocak 2007 Haberler

  ÝKÝ OÐLU DA KALP KRÝZÝNDEN ÖLDÜ

  15 yaþýnda kalp krizinden yaþamýný kaybeden Emre'nin cenazesinde sýnýf arkadaþlarý gözyaþlarýna boðulurken, Ýkinci oðlunuda kalp krizinden kaybeden baba ayakta durmakta güçlük çekti
  Trabzon Ticaret Meslek Lisesi son sýnýf öðrencisi 15 yaþýndaki Emre Yýlmaz geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný kaybetti.
  Pazar günü aniden rahatsýzlanarak KTÜ Farabi Hastanesine kaldýrýlan Emre, buradan özel uçakla Ýstanbul Koþu Yolu hastanesine sevk edildi. Burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan Emre Yýlmaz yaþamýný kaybetti.
  Trabzon'un Akçaabat ilçesine baðlý Özakdamar Köyü Karanli Mahallesinde kýlýnan öðle namazý sonrasý topraða verilen Emre'nin cenazesine katýlan Trabzon Ticaret Meslek Lisesi Motor Bölümünde okuyan son sýnýf arkadaþlarý gözyaþlarýna boðuldu. 3 yýl önce 10 yaþýnda Aydoðan adlý diðer oðlunuda kalp krizinden kaybeden baba Muhammet Yýlmaz ise ikinci bir þokl
  a yýkýldý. Baba Yýlmaz; "Büyük acýlar içindeyim, iki yavrum da öldü, geriye 7 yaþýndaki Yunus kaldý. Ýnþallah ona bir þey olmaz.Allah'ým onu bize baðýþlar" þeklinde sitem etti.
  Trabzon Fatih Dolmuþ hattýnda çalýþan Muhammet Yýlmaz'ýn þofor arkadaþlarý baþta olmak üzere Trabzon Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Turan Altuntaþ, MHP Trabzon Merkez Ýlçe Baþkaný Cemal Özçelik ile çok sayýda vatandaþ cenazede hazýr bulundu.


 • #2
  SÝLAHINI TEMÝZLERKEN TETÝÐE DOKUNDU
  Arhavi?de yaþanan ilginç bir kaza, silahla oynamanýn, dikkatsiz davranmanýn cana mal olabileceðini bir kez daha gözler önüne serdi. Ýlçenin sevilen simalarýndan Altan Çakar (52), Þen Köy?deki evinde av tüfeðini temizlemeye çalýþýrken bir anlýk dalgýnlýðýnýn kurbaný oldu. Öðle saatlerinde kýrma av tüfeðini temizleyen Çakar'ýn bulunduðu evden bir el silah sesinin duyulmasý üzerine çevre sakinleri olay yerine geldiðinde korkunç manzarayla karþýlaþtý. Kanlar içinde yerde yatan Çakar, olay yerinde yaþamýný yitirdi. Arhavi?de yýllarca Ulusoy ve Metro otobüs iþletmelerinde þoförlük de yapan Çakar'ýn, tüfeðini temizlerken bir ara köy muhtarýna mesaj çekerek hayattan çok sýkýldýðýný belirten ifadeler kullandýðý öðrenildi.
  Çakar'dan gelen mesaj üzerine muhtarýn olaya müdahale etmesi konusundaki hýzý da Çakar'ýn bir anlýk hatasýný engelleyemedi. Bunun üzerine savcýlýk olayla il
  gili çok yönlü soruþturma baþlattý. Ýntihar olasýlýðýný da düþünen savcýlýk, olayýn balistik ve adli týp raporlarýndan sonra netlik kazanacaðýný belirtti.
  Dün gözyaþlarý arasýnda defnedilen Çakar, evli ve 3 kýz, 1 de erkek çocuk babasý idi.

  Yorum yap


  • #3
   ÝHRACATTA HEDEF 100 MÝLYAR DOLAR

   DEVLET Bakaný Kürþad Tüzmen, 2007 yýlý ekonomik programýnda 95 milyar dolar olarak öngörülen ihracat hedefini revize ederek 100 milyar dolara çýkardýklarýný açýkladý.
   Tüzmen, TÝM'in ?Ýhracatýn Sorunlarý ve Çözüm Önerileri Geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu Toplantýsý?nda, Türkiye?nin 2006 yýlý dýþ ticaretini ve 2007 yýlý beklentilerini deðerlendirdi.
   n 100?ÜNCÜ BAKANDAN 100
   MÝLYAR DOLARLIK HEDEF
   Türkiye?nin 19 çeyrektir kesintisiz büyümesini devam ettirdiðine iþaret eden Tüzmen, bu büyümenin dýþ ticaret sayesinde olduðunu söyledi.
   Tüzmen, 2002 yýlýnda 36.1 milyar dolar olan ihracatýn 4 yýl içinde yüzde 138'lik artýþla 2006?da 85.7 milyar dolara ulaþtýðýný belirtti. Bu artýþla birlikte Türkiye?nin dünyanýn sayýlý ekonomik büyüklüðe sahip ülkelerinden biri haline geldiðini kaydeden Tüzmen, böylece Türkiye?nin OECD ülkeleri içinde ?Ýhracat Artýþý Þampiyonu? halin
   e geldiðini savundu. Tüzmen, ihracatýn 2006 yýlý aralýk ayýnda 2005 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 19.2 artarak 8.7 milyar dolar seviyesine çýktýðýna iþaret ederek, "Bunlar artýk geçmiþte kaldý. Bu sene ne yapacaðýz. 2007 ihracat hedefi ne olacak. 2007 ihracat hedefini ben 100 milyar dolar veriyorum" dedi.
   Toplantý katýlýmcýlarýna ?100 milyar dolar ihracat? hedefini defalarca tekrar ettiren ve alkýþ alan Tüzmen, þöyle devam etti: "100 milyar dolarý niye istiyoruz? 100 milyar dolar kritik kütle. 100 milyar dolarý aþtýðýmýz zaman gerçekten Türkiye birçok sýkýntýyý da geride býrakmýþ olacak."

   Yorum yap


   • #4
    TÜRKÝYE UÇURUMA BU KADAR YANAÞMAMIÞTI
    CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacýoðlu, AK Parti iktidarýna aðýr eleþtirilerde bulunarak "AKP iktidarý ülkeyle ilgili geri dönülmez kararlar veriyor" dedi. Ýþte Çorbacýoðlu?nun ilginç açýklamalarý:
    ? CHP ÝKTÝDAR OLMAK ZORUNDA
    Cumhuriyet Halk Partisi?nin 2007 yýlýnda tek hedefi iktidar olmak, öyle ki iktidar olmak mecburiyetinde. Çünkü AKP iktidarýnýn dört yýlda yaptýðý tahribatý mutlaka ve mutlaka bir CHP iktidarýnda düzeltme þansýmýz var. Belki vatandaþlarýmýz bunun farkýnda deðiller... Türkiye?nin ister ekonomik yapýsý, ister dýþ politikasý, ister sosyolojik yapýsý olsun bu iktidar döneminde çok rencide edildi. Vatandaþ da artýk Adalet ve Kalkýnma Partisi?nin ne amaçla iktidar olduðu ve iktidarda ne yaptýðýný çok iyi anladý. Þu anda AKP?nin programý elimde... Onu yanýmda gezdiriyorum. Bu programýn eðer yüzde onunu gerçekleþtirmiþlerse ben siyaset yapmayacaðým. Hangi k
    onuyu açarsanýz açýn, baþlýklara bakacaksýnýz. Mesela, temel hak ve özgürlükler, siyasi ilkeler... Mesela, siyasi partiler kanunu deðiþtirilecek, demokratik ilkelere uyumlu hale getirilecek. Bunlar yapýldý mý, hayýr... Dokunulmazlýk kaldýrýlacak, seçim kanunu deðiþtirilecek, yapýldý mý, hayýr... Daha bir çok konu... Vatandaþýmýzý kandýrarak iktidar oldular, kandýrdýklarý da ortaya çýktý. Dýþ politikada geri dönülmez noktalara getirdiler ülkeyi. Dýþ politikayý kimin yürüttüðünü anlayamýyoruz. Dýþiþleri Bakanlýðý mý yürütüyor, Baþbakanýn danýþmanlarý mý yürütüyor, belli deðil. Ama belli olan bir þey var; Türkiye Cumhuriyeti?nin bugüne kadar geçirdiði dýþ politikadaki kazanýmlarý teker teker kaybediyoruz.
    ? ALIN SÝZE BELGE!
    AKP iktidarý hükümetiyle, bakanlýk teþkilatlarýyla, il ve ilçe teþkilatlarýyla, yandaþlarýyla Türkiye?ye kötü örnek oldular. Ben size rakam vereceðim. Yolsuzluk araþtýrmalarýyla ilgili uluslar arasý saydamlýk örgütünün 2002 yýlý Türkiye?deki yolsuzluklardaki rakamý sýrasý 54, yani Türkiye 54. sýrada... 2006 yýlý itibariyle 66. sýrada. Yani bu yolsuzluðun daha da arttýðýnýn rakamsal göstergesi... Sayýn Baþbakan çýkýp þunu demiþtir: Belgesini getirin, gerekeni yaparýz.
    Belgesini söyleyeyim: Ýhale Kurumu, Hatay?da yapýlan ihalelerin 144?ünde usulsüzlük olduðunu raporla, belgeyle tespit etti. Diyorlar ki; iþte, ilanda eksiklik varmýþ da!... Efendim, sonuçta var mý yolsuzluk? Sizin hiç aklýnýza gelmeyecek bu iþleri yapýyorlar. Alýn size belge Sayýn Baþbakan, gerekeni yapýn! Mesela, Manisa Mensucat, Sümerbank?ta AKP Ýl Belediye Baþkanlýðýnda bir araya gelen belli bir zümrenin, iktidar tarafýnýn oluþturduðu ortaklýðýyla kurulan bir þirket... Çok ucuz fiyata (yaklaþýk 6 trilyon) alýnan bir yer... Bu yerin üçte birini 50 trilyon liraya satýyorlar, zira o kadar deðer biçiliyor. Yani bire on kazanýyorlar. Manisa Milletvekili Hasan Eren, benim yakýn arkadaþýmdýr. Bu konuyu Baþbakan ve Meclis Baþkaný dahil herkese iletti. Þimdi gereðini yapacaðýz dediler. Ben bunu örnek olarak söyledim.
    ? ESNAFIN DURUMU ÝYÝ DEÐÝL
    Ekonominin göstergesi sokaklardýr. Özelliklle esnafýn durumunun ne olduðunu yakýndan görmek için bayramdan iki gün önce geziyorum. Bana, ?Yüksel Bey, biz her bayram öncesi iþte bildiðin (Alýþveriþ iyi gitmiyor, fazla bir þey satamadýk) derdik. Ama böylesini yaþamadýk? dediler. Esnafýn durumu bu... Esnafla ilgili Maliye Bakaný rakam veriyor (Bütçe konuþmasýndan söylüyorum).
    Dedi ki; % 47 olan esnaf kredisini % 13?e indirdik. Meclis tutanaklarýnda var. Ben tutanaklara dayanarak konuþuyorum. Ama þunu söylemiyor: Esnaf kredisinin faizi % 47 iken enflasyon % 78 enflasyon olduðu yerde sen karlýsýn enflasyona göre. Peki, þimdi % 13?e indirdim diyorsun.
    Yine bakanýn aðzýyla söylüyorum: Enflasyon 2006?da tek rakam... Tek rakam nedir? % 10. Þu anda enflasyon % 9-10?larda... Tarým kesiminin durumu da ayný... Enflasyon % 73?tür. Karlý olan yine tarým kesimi... Þimdi % 17 tarým kredinin faizleri... Enflasyon dediðim gibi % 10?larda... Yani vatandaþ yine zararda...

    Her türlü yanlýþlýðýn karþýsýndayým

    Hukukçu olarak söylüyorum; bu davada ne yargýlanma yargýlanmadýr Adaletli, hakkaniyetli bir yargýlanma yapýlmadý. Ýþgalci kuvvetlerin (Amerika) gayri nizami ve gayri hukuki yargýlama sonucu Saddam idam edildi. Saddam?ý tartýþmýyorum, yaptýklarýný tartýþmýyorum ve tasvip etmiyorum.
    Hukuk dýþý her türlü yanlýþýn karþýsýndayým. Bir ülkeyi iþgal edeceksiniz, o ülkenin devlet baþkanýný tartýþýlýr bir þekilde yargýlayarak idam edeceksiniz. Ýnsanlarýn Müslüman aleminin gözüne soka soka bayram arifesinde yapacaksýnýz.
    Bu þu demektir: Ben istediðimi yaparým. Þimdi dünyada, ben istediðimi yaparým, diyorsa birileri o zaman ben de haklý olarak kendi ülkeme bakýyorum. O güç bize de yaptýrýyor. Meclis konuþmamda da söyledim; Türkiye?de ülkeyi yönetenler sanal iktidardýr diye. Bunu niye dedim? Ekonomik kararlarý IMF verecek, siyasi kararlarý AB verecek, askeri kararlarý ABD verecek; siz de (Ben iktidarým) diyeceksiniz. Böyle bir þey olamaz.

    Baykal?ýn liderliðinde
    bataklýktan çýkacaðýz

    Türkiye?nin bu geldiði noktadan baþka bir seçeneði yok. Ülke CHP?nin önderliðinde, Genel Baþkanýmýz Sayýn Deniz Baykal?ýn liderliðinde bu bataktan çýkacaktýr, zira bu olanaðý vardýr. Bu özgüven bizde vardýr. Cumhuriyet Halk Partisinin kadrolarý da buna hazýr... Gezdiðim ve gördüðüm kadarýyla vatandaþýmýz da buna hazýr... Ben bu inançla bölgedeki çalýþmalarýmý yapýyorum ve gerçekten çok umutluyum.
    Artvin?de kendi bölgemde bu umudu görüyorum. Tüm lojistik alt yapýmýzý yaptýk ve alanlara çýkmaya baþladýk. Biz elimizden geleni yapacaðýz. Fakat kararý verecek olan halktýr. Halkýn vereceði her karara saygýlýyýz. 2002?de verdiði karara da saygýlýyýz, 2004?te de saygýlý olduk.
    CHP bu ülkenin kuruluþunda, temelinde var. Bu günlere adam gibi siyaset yaparak geldi. Yeri geldi, baraj altýnda kalmayý göze aldý; ama hiçbir zaman halkýný kandýrmadý. Biz 1995 ve 19999 yýllarýnda halký kandýrarak, birtakým þeyleri söyleyerek oy alabilirdik ama bunu yapmadýk. Çünkü onu yaparsak CHP?nin tarihine saygýsýzlýk yapmýþ olurduk. Yaptýðýmýz muhalefetimizle ilgili belki eleþtirilebilir. Ama bilin ki, biz ülkeye bir þey yaparken zarar vermemeyi düþünüyoruz.
    Muhalefet olarak her tarafý yangýn yerine çeviririz ama bundan sadece AKP deðil, Türkiye zarar görür.
    Sorumlu muhalefet yapýyoruz. Umarýz bu anlayýþýmýz vatandaþlarýmýz tarafýndan cevap bulur ve ülkenin de geleceðini kurtarmýþ oluruz.

    CHP ismi asla tartýþýlamaz

    Birlik her zaman iyidir. Bunun koþullarýnýn oluþmasý lazým. Altýný çizerek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ismi tartýþýlmaz. Birincisi bu. Kiþileri tartýþýrýz ama bu koþullarda Genel Baþkan Deniz Baykal?ýn ismi de tartýþýlmaz. CHP çatýsý altýnda yöntem ne olur bilemem, bütün sol partilere veya kesimlere her zaman çaðrýmýzý yapýyoruz. Belki baþka adýmlar da atýlabilir. Bu, kiþilerin siyaset anlayýþýyla açýklanabilir. Biz bu açýlýmý yaptýk. Belki biraz daha somut çaðrý yapmamýz lazým. Çünkü 2007 çok zor bir yýl. O birlikteliði yaparýz. Onu yapmazsak Türkiye?nin önünü çok aydýnlýk görmüyorum. Hata yapmazsak doðru sonuca ulaþabiliriz.


    Bizim muhatabýmýz
    Türk milletidir

    Sayýn Baþbakan vatandaþa doðruyu söylememeye devam ediyor. Sayýn Genel Baþkaným buna cevap verdi. Bizim muhatabýmýz halk. Biz Baþbakanla ilgili zaten kararýmýzý da vermiþ durumdayýz. Kendisine tavsiyemiz, bu ülkeye daha fazla zarar vermeden köþesine çekilsin. Ondan sonra hesap kitap görülecek. Çok büyük tahribatlar yaptýlar. Özelleþtirmede yapýlan yolsuzluðun hesabýný sormasak bu bizim boynumuzun borcu olur.
    Ülkenin yaptýðý yatýrýmlara bakýn, orada görürsünüz kadrolaþmayý. Devletin bütün kurumlarýna bakýn! Yani bir iktidar gelir, müsteþarýný deðiþtirir, genel müdürünü deðiþtirir. Bu olaðandýr. Ama bir þube müdürüne kadar, bir devlet memuruna kadar kadrolaþma yaparsanýz bu ülkeye sadece ayrýlýk tohumu ekmiþ olursunuz. O nedenle Sayýn Baþbakanýn söylediðini ben pek ciddiye almýyorum.

    Çay üreticisi maðdur oluyor

    AKP bu sorunu çözeceðini söylemiþti. O programýn içinde bu sorunu çözecekleri de vardý. Hatta 750 lira fiyat vermiþlerdi. Ya bir þeyi söylemeyeceksiniz ya söylediðinizi yapacaksýnýz. Sayýn vekilin, "matbaa hatasý" sözü gayri samimi bir açýklamadýr. Ben duymadýðým için kesin bir þey de söyleyemiyorum. Ama ortada sorun var: Kota ve kontenjan sorunu... Sayýn Baþbakanýn Rize ziyareti sýrasýnda çay üreticileri þunu söyledi: Sayýn Baþbakaným, biz bu kotadan, kontenjandan býktýk. Maðdur oluyoruz. Þu problemi halledin.
    Peki, Sayýn Baþbakan ne dedi? (Ben geçmiþte olduðu gibi çayý alýp denize döküp de yetimin hakkýný size vermem) dedi. Rizeli bir Baþbakan çay sorununun halini bilmiyorsa düþün bu ülkenin halini! Ben Meclis?te söyledim. Türkiye?ye giren kaçak çayýn sorununu çözersiniz. 30 bin, 40 bin ton arasý kaçak çay giriyor Türkiye?ye. Türkiye?nin ürettiði çayla tükettiði çay aþaðý yukarý ayný... Kaçak çay girmese çayda bir problem yok. Yani kaçak çay önlenirse problem kendiliðinden çözülür.
    Biz CHP olarak iktidar olduðumuzda buradan sizin aracýlýðýnýzla söylüyorum, CHP olarak kaçak çay konusunda kesin net bir tavýr koyacaðýz.
    Çay sadece Karadeniz?in deðil, tüm Türkiye?nin ürünüdür. Benim vatandaþýmýn ürettiði çayý almayacaksýn, almadýðýn için vatandaþ para alamayacak, özel sektöre verdiði çayýn bedelini alamayacak, özel sektör çayý satamayacak, satamayýnca özel sektör batacak. 160-170 tane çay fabrikasý kapandý. Çay politikamýzýn yanlýþlýðýna karþýn bu konuda yapýlan doðru iþler de vardýr. Ama yanlýþýný da söylüyorum.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X