Duyuru

Collapse
No announcement yet.

9 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 9 Ocak 2007 Haberler

  ÖLDÜRESÝYE DÖVDÜLER, BIÇAKLAYARAK KAÇTILAR
  þsizlik, sevgisizlik ve aile baðlarýnýn kopmasý sonucu gençlik bunalýma girdi.Trabzon'da dün gençlerin korku dolu anlarýna tanýk olduk. Ýki grup arasýnda çýkan kavgada önce dövülen ardýndan býçaklanan genç ölümle burun buruna kaldý
  Trabzon'un Tabakhane Mevkii Kuzgundere Mahallesinde arkadaþlar arasýnda baþlayan sözlü tartýþma az kalsýn ölümle sonuçlanýyordu. Akþam saatlerinde meydana gelen ve iki grup arasýnda çýkan kavgada Göksal Altuntuntaþ (31) adlý genç sol omzundan býçaklandýktan sonra öldüresiye dövüldü.
  Kanlar içinde kalan genç Altuntaþ, polis ve vatandaþlar tarafýndan Numune Hastanesine kaldýrýldý. Yoðun bakýma alýnan gencin billincinin kapalý olduðu, hayati tehlikeyi atlamadýðý belirtildi. Polis olayla ilgili bir kiþi gözaltýna alýndý, üç kiþi aranýyor.
  Konu zigana taraf?ndan (http://www.trabzonum.org/forum/member/312-zigana Saat 09.01.2007, 12:15 ) de?i?tirilmi?tir.

 • #2
  SEKRETER KIZIN HAZÝN SONU

  ORDU- Ordu'nun Fatsa Ýlçesi'nde dün geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybeden sekreter kýz, gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
  Çalýþtýðý Fanizan Otel'e gitmek isterken yoldan karþýya geçtiði sýrada bir minibüsün çapmasýyla aðýr yaralanan ve sevk edildiði Samsun Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybeden Esra Arslan (23), otopsisinin yapýlmasýnýn ardýndan ailesi ve yakýnlarý tarafýndan Fatsa'ya getirdi. Esra Arslan, Orta Büyük Camii'nde öðlen namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazý sonrasý Tepecik Köyü'ndeki aile kabristanlýðýnda gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Cenaze törenine Fatsa Kaymakamý Mustafa Selman Yurdaer, AK Parti Grup Baþkanvekili Eyüp Fatsa da katýldý. AK Parti Grup Baþkanvekili Eyüp Fatsa, cami giriþinde karþýlaþtýðý Esra Arslan'ýn babasý Saffet Arslan'a baþsaðlýðý dileðinde bulundu.

  Yorum yap


  • #3
   2. EL PÝYASASI BÝTTÝ


   Ýpekyolu 2. el açýk oto pazarý en sakin dönemlerinden birini yaþýyor.
   Araçlarýný satmak için pazarýn yolunu tutan araç sahipleri akþama evlerine hayal kýrýklýðý içinde dönerken bir sonraki gün yine pazardaki yerlerini alýyorlar. Koskoca gün boyunca yalnýzca bir araç satýþý yapýldýðýný belirten esnaf, ucuz kredilerin 2. el oto piyasasýný bitirdiðini söylüyor. Esnaf, "Bankalarýn ucuz kredi vermesi vatandaþý sýfýr otomobil almaya teþvik etti. Artýk 2. el oto piyasasý bitmiþ durumda. Düzeleceði yönünde bir beklentimiz de kalmadý" ifadelerini kullanýyor.
   Araçlarýný satmak için haftalardýr oto pazarýna geldiðini belirten vatandaþlar da var, aradýðý aracý aradýðý fiyata bulamayanlara da rastlamak mümkün. Tüm bu þikayetlerin arasýnda 2. el oto pazarýnda satýþlar dibe vurmuþ durumda.

   Yorum yap


   • #4
    FINDIK ÜZERÝNDEN RANT BEKLEYENLER DUVARA ÇARPTI!

    TRABZON-AK Parti Trabzon Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç, Karadeniz gazetesinin konuðuydu. Genç, Trabzon?un AK Parti iktidarý döneminde adeta çað atladýðýný, önemli hizmetler aldýðýný savundu. Trabzon?un moralinin iki F?ye (Fýndýk ve futbol) baðlý olduðuna dikkat çeken Genç, bölge ve ülke gündemine iliþkin çarpýcý konulara temas etti:
    ? FINDIK KONUSUNDA HÜKÜMET GEREKENÝ YAPTI
    Trabzon þehrinin morali Trabzonspor?a baðlý, geçimi de büyük ölçüde fýndýða baðlý. Þehrimizde 2 F (Fýndýk ve futbol) hassasiyeti var. Gelinen sürece kýsaca bakarsak, bir önceki dönem fýndýk don yüzünden az oldu, iyi para etti, ancak 2006 döneminde 200 bin ton arz fazlasý oldu ve deðeri düþtü. Tabiî ki biz buna duyarsýz davranamazdýk. Bu iþin muhatabý FÝSKOBÝRLÝK olsa bile vatandaþýn her sorununun sorumlusu, doðal olarak hükümet olduðumuz için biziz. FKB'nin önceki yönetimi bu iþi beceremedi. Zaten hiç müd
    ahil olmadýðýmýz bir kongrede üretici tercihini baþka yönde kullandý ve yeni bir yönetim seçti.
    Bu yönetimde olan arkadaþlar hem 2005 yýlýndan kalan fýndýk borçlarýnýn ödenmesi, hem daha önce yapýlan yatýrýmlarýn nakde dönüþtürülmesi konusunda çalýþma içerisine girdiler, büyük oranda 2005 fýndýk borcunu ödediler. Ancak bizi daha çok ilgilendiren 200 bin ton fazla olan 2006 fýndýðý idi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile hükümetimiz müdahale etti ve bana kalýrsa da baþarýlý oldu. Hükümet TMO aracýlýðýyla 160 bin ton fýndýk aldý ve parasýný peþinen ödedi, bu konuda geç kalýnmadý. TMO'nun aldýðý fýndýðýn parasýný hükümetimiz tarihte görülmemiþ þekilde peþin olarak ödemiþtir. Ayrýca elindeki fýndýðý satmamýþtýr, çünkü satsaydý fýndýðýn parasý 1 dolar civarýnda olurdu.
    ? FINDIK ÜZERÝNDEN SÝYASÝ RANT BEKLEDÝLER
    Eðer eski yönetime istifasý için bir zorlamamýz olsaydý, yeni yönetimdeki arkadaþlarýmýz siyasi düþüncemizde olurlardý. Hükümet olarak önceki yönetimden kesinlikle rahatsýzdýk. Çünkü yaptýklarý ile üreticiyi çok maðdur ettiler ve üreticimiz FKB'de derdini çözemeyince iþini sürekli hükümete havale etti.
    Doðrudan sorumlu hükümet oldu. Hâlbuki doðrudan sorumlu hükümet deðil, FKB idi. Salih Erdem'i þu manada eleþtirdik; siyasi partiler gelip hemen bölgemize yerleþmeye baþladý. En marjinal partiler bile gelip fýndýk üzerine siyaset yapmaya baþladýlar. Biz buna karþý çýktýk. "Milli ürünümüz üzerinden siyaset yapmayalým", "Gelin buna sürekli ve sürdürülebilir politikalar geliþtirelim" dedik.
    Siyasi partiler yanlýþ yaptý, fýndýk üzerinden rant saðlamaya çalýþtýlar. Hatta çok üzücüdür ki; geçtiðimiz günlerde bir milletvekilimiz "Fýndýk üzerinden siyasi rant yapmadýk" dedi ve yaptýklarýný itiraf ettiler. Fýndýk üzerinden siyasi rant bekleyenler Karadenizlinin duvarýna çarptý. Vatandaþýmýz haklýdýr, cebine giren parayý düþünür. Ama Ak Parti oy kaybetmemiþtir. Son anketlerde de bunu görüyoruz. 3?5 puan kayýplar bile kararsýz hale geliyor, vakti gelince onlarý da alacaðýz.
    Ýddia ediyorum, önümüzdeki seçimlerde 3 Kasým seçimlerinden daha fazla bir oyla birlikte yine tek baþýna iktidar olacaðýz.


    Trabzon için daha çok çalýþmalýyýz

    Trabzon layýk olduðu yerde deðil, daha çok þeyler yapmalýyýz. Bir defa alt yapý sorunlarýný bitirmiþ ve mega projelerle ilgileniyor olmasý lazýmdý. Bunu bir Trabzonlu olarak istiyorum, gece gündüz bunun için çalýþýyoruz. Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanýmýz Faruk Nafiz Özak'ýn bu konuda çok büyük desteðini görüyoruz. Bayýndýrlýk Bakanlýðýna baðlý iþlerde hýzlý bir ilerleme olduðunu hep birlikte görüyoruz ve Trabzon'un bu dönemde vizyon deðiþtirdiðini iddia ile söylüyorum.
    Sahil yolunu, ikinci tüneli, Tanjant yolunu bitirmiþ bir Trabzon... Artýk bundan sonra güney çevre yolunun gündeme geleceði bir Trabzon... Dönüþüm projeleri konusunda çok önemli adýmlar atan bir Trabzon... Vatandaþý doðrudan ilgilendiren saðlýk konusunda önemli adýmlar atan bir Trabzon...
    Bu dönemde bunlarý yapmak bizlere nasip oldu. Trabzon için muhalefet partilerinin iyi yaptýklarý þeyleri hayýrla anýyoruz. Baþlamýþlar, doðru ama bitirememiþler. Ankara'da bizim Tanjant yolu gibi bir yol bir senede biter. Ama 1986'da baþlanmýþ bir yolu bitirmek bize nasip oldu.

    Belediyeye karþý önyargýmýz asla yok

    Biz polemik siyasetinden yana deðiliz. Trabzonlu hemþehrilerimiz 28 Mart'ta bize göre çok sürpriz bir þekilde bir karar vermiþ ve CHP'den Volkan Beyi belediye baþkaný seçmiþtir. Volkan Canalioðlu iþin dozunu aþmýþtýr. Her konuda "bunu ben yapýyorum" gibi bir havasý var. Benim amacým, polemiðe girmek deðil, zaten halkýmýz polemik siyasetini 3 Kasým'da reddetti. Ancak yapýlanlarý kimin yaptýðýný halkýmýzýn bilmesi lazým.
    Zaðnos projesi 28 Mart yerel seçimler öncesinde taahhüt eden baþbakanýmýzdýr. Bunda belediyenin hiçbir katkýsý yoktur, demiyoruz. Büyük þehir konusunda da kalktý "Burasý büyük þehir olur, ben varým diye bunu yapmak istemiyorlar" deyince il baþkaný da soracak: "Ne rantý var?" Herkesten çok ben isterim; yalnýz, belli kriterleri var, öncelikle bunlarýn olmasý gerekiyor. Þu anda büyük þehir olmak için 10 þehir var, en baþýnda da Trabzon.
    Trabzon'u büyük bir þehir yaptýk resmiyeti kalktý, bunu da þehrimize taþýyacaðýz. Volkan Bey büyük þehir belediye baþkaný olsun, bundan biz gocunmuyoruz. Gündem yaratmanýn esbabý mucizesi yok. Þu anda nüfus kriterleri uymuyor. Belli bir kilometrede 750 bin nüfusunu bir arada tutmak gerekiyor ama konum kriterleri büyük þehir olmamýzý saðlayabilir, bu manada çalýþýyoruz. Kesinlikle dini, milli bayramlarýmýzdan dolayý belediyeye bir tavrýmýz olamaz. Bizim bu bayramda ayrý bir programlarýmýz vardý. Milletvekillerimizin tamamý ilçelerdeydi, ben de bir cenaze dolayýsýyla bayramlaþma törenine katýlamadým.

    Baþbakanýmýz ne
    emrederse o olur

    Milletvekili adayý olup olmama konusundaki tartýþmalara girmek istemiyorum. Zira her þeyin vakti var. Beþ sene iktidar partisi görev yapmýþ olacak, çok gurur verici... Siyaset zamanlý bir iþ, tekrar hesap makamýna gitmek zorundasýnýz. Partimizle beraber siyasete baþladým. Kesinlikle belli bir hesaba dayalý siyaset anlayýþým yok. Layýk görülürseniz bu makamlar seçilmiþ makamlardýr. Ýhtiras olursa olmaz. Önce oturduðunuz koltuðun hakkýný vereceksiniz, sonra deðerlendirilir. Sayýn Baþbakanýmýz nerede ol derlerse biz ona uyarýz.


    Hedefimiz þimdi Güney Çevre Yolu

    Ýktidar partisiyiz, ne olursa olsun halkýn lehine olan iþler yapmak zorundayýz. Bu bayramda yine 49 vatandaþýmýzý kaybettik. Samsun - Sarp sahil yolu kazalarýn azalmasýnda etken olacak. Normal ödeneklerle Samsun-Sarp sahil yolunun bitiþ tarihi 2028'dir. Biz iktidara geldiðimizde %43 fiili tamamlama oraný vardý. 3 senede %98' ini tamamladýk. Þu anda 13-14 kilometrelik bir kýsmý kaldý, onlar da sadece tüneller... Þu anda Trabzon'dan Samsun'a 3 - 3,5 saatte gidebiliyoruz. Önümüzdeki yýlda hýzlý bir çalýþma olacak 6-7 saatte artýk Ankara'ya ulaþýlacak. Güney çevre yolu bizim hedef projemizdir. Biz Trabzon'un güneyinden bir kuþak gibi bir transit yol yapmak istemiyoruz. Güney çevre yolundan kastýmýz; imar, iskân, yerleþim anlamýnda kenti güneye taþýmak için bir projedir. Bittiði zaman Trabzon bambaþka bir kent haline gelecek. Ýnþallah projelendirme bittiðinde bizim dönemimizde kazmayý vuracaðýz.


    Bizim kavgamýz partimizi daha ileriye taþýmak için

    Parti içinde zaman zaman sýkýntýlarýmýz olabilir. Bu da çok doðal... Bu sýkýntýlarýmýzý diyalogla çözüyoruz. Amacýmýz , mücadelemiz ve bütün tartýþmalarýmýz partimizi ileriye taþýmaya yöneliktir. Bu yönde bütün teþkilatlarýmýzla, milletvekillerimizle, bakanýmýzla el ele çalýþýyoruz. Hedefimiz, 2002 seçimlerinden daha fazla oy alýp daha fazla milletvekili çýkarmaktýr. Bunu da baþaracaðýz. Ak Parti iktidarý ile çað atlayan Trabzon?un önü açýlmýþtýr. 5 sene önceki Trabzon?la þimdiki Trabzon arasýndaki fark ortada...
    Bu yýl istihdam alanýnda Yeniçam Tersanesinin temelini attýk. Bu tersane önem verdiðimiz hayati bir projedir, 2008 yýlý bitim tarihidir. Yine 2006 yýlýnda iki büyük hastanemiz var, Kaþüstü ve Akçabat'ta yapýlacak hastane ile saðlýk konusunda önemli geliþmeler devam edecek. Adliye konusunda ise fiziki ortam yönünden bir sýkýntýmýz var. Bu konuda mutabakat saðlandý, devrinden sonra adliyenin temelini atmak ve güzel bir adliye sarayýný ilimize kazandýrmak istiyoruz. Diþ hastanesi önemli bir sorundu, onu da yine Yenimahalle?deki tekel binasýnýn devri ile Numune Hastanesinin buraya taþýnmasý ile rahatlatmak istiyoruz. Özel Ýdareye ait olan bir araziyi birleþtirip Trabzon'a Adli Týp Bölge Baþkanlýðýný da inþallah kuracaðýz.

    ?Çamur at izi kalsýn? mantýðý yürütüyorlar

    KÖYDES projesi kapsamýnda yolsuzluk yapýldýðý, partililerin rant elde ettiði yönündeki suçlamalar ve iddialar tamamen asýlsýz... KÖYDES projesi bizimle doðrudan ilgili deðil... Bu proje tamamen kaymakamlarýn baþkanlýðýndadýr. Baþbakan 2 katrilyon para göndermiþ ve köylerimizin yollarý yapýlýyor. Varsa bu konuda yolsuzluk olduðunu bilen gelsin bizimle paylaþsýn. Kesinlikle bu konuda duyarlýyýz, bu konuda yolsuzluk bizim iktidara geliþ sebebimizdir. Çok samimi söylüyorum, bilgisi olan bize gelsin. Bu tip arkadaþlarýmýzý aramýzdan dýþlarýz.


    Türküm diyen herkes Atatürkçüdür

    Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mayýs 1920'de yaptýðý konuþmaya "Efendiler! Meselenin bir daha tekerrür etmemesi ricasý ile..." baþlýyor ve Türkiye Cumhuriyetini, Türk milletini tarif ediyor. Atatürk, "Bu vataný çaðdaþ medeniyetler seviyesine çýkaralým" diyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan herkes Atatürkçü olmalýdýr. Türkiye?de yaratýlmak istenen kavgalara en güzel örnek, komþumuz Irak; çünkü millet olamadýlar. Belli bölgede vatandaþlarýmýzýn sorunu olabilir, o bölgedeki vatandaþlarýmýzýn ekonomik, sosyal sýkýntýlarýna çaba sarf edersiniz.
    Bu memleketin birlik ve bütünlüðüne yönelik hareketlere asla prim vermeyiz. Bu, hükümetler üstü bir konudur, milli hassasiyetlerimizle siyaset yapmamalýyýz. O zeminlere müsaade etmiþ oluruz. Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk üniter bir þekilde kurmuþtur. Kurucu ilkelerimizi tartýþmayalým. Böyle siyaset yaptýklarý için Atatürk'ün kurduðu partiyi bir 50 sene daha baþa getiremezler. Býrakýn bunlar üzerinden tartýþmayý...

    Bugün halen kan üzerinden siyaset yapýlýyor

    MHP þu argümaný kullanýyor: O þartlara raðmen bizim dönemimizde sýfýr terör vardý, sizin döneminizde terör arttý. Bu, aslý astarý olmayan bir eleþtiridir.
    Dýþ güçlü terör istikrar olduðu zaman ortaya çýkmýþtýr. Ama "Bizim dönemimizde güvenlik güçleri baþarýlý, sizin döneminizde baþarýsýz" derseniz o zaman güvenlik güçlerine saygýsýzlýk yapmýþ olursunuz. Güvenlik güçlerimiz hangi zamanda hangi harekâtý yapmasý gerekiyorsa hükümet olarak tamamen arkasýndayýz. Terörle mücadele edeceðiz. Bunun üzerinden siyaset yapýlmaz. Terörist baþý konusuna þu an deðinmek istiyorum. "Tek baþýna iktidarsýnýz, asmýyorsunuz" diyorlar. Yok böyle bir þey. Koalisyon hükümeti döneminde idam cezasý kaldýrýlmýþtýr.
    Þu anda yeniden idam cezasý konulsa dahi bu terörist baþýnýn infazý yasal olarak gerçekleþemiyor. Biz, Sayýn Bahçeli, Yýlmaz ve Rahmetli Ecevit'in bulunduðu koalisyon iktidarýnda bu idam kararý Türk mahkemelerince verilip kesinleþince bunun Meclisin iradesine sunulmasý, sumen altý yapýlmasýný eleþtiriyoruz. AB'ye "terörist baþýný asmayacaðýz" þeklinde taahhüt verildiði için biz MHP'yi eleþtiriyoruz.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X