Duyuru

Collapse
No announcement yet.

13 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 13 Þubat 2006 Haberler

  ÝSTANBUL'DA YAKALANDI

  Gökdeniz ve Fatih’in araçlarýný kurþunladýðý iddia edilen zanlý Trabzon’a getiriliyor...

  Yaklaþýk 2 hafta önce Trabzon’da milli futbolcular Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke’nin araçlarýný ve Gökdeniz Karadeniz’in iþyerini kurþunladýðý iddia edilen Hakan Süleyman dün Ýstanbul’da yakalandý. Süleyman Trabzon ve Ýstanbul Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaþa yürüttüðü operasyon ile Ýstanbul’da ele geçirildi.

  Ýlk bilgilere göre bir restaurantta yakalanan Süleyman, Trabzon’a getirilecek. Ýstanbul polisinin yaptýðý þok gece operasyonuyla yakalanan Hakan Süleyman’ýn yakalanmasýyla tüm gözler ifadesine çevrildi. Süleyman dün gazetemizde de yayýnlanan sözleriyle olay olmuþtu.

 • #2
  ATEÞ DÜÞTÜÐÜ YERÝ YAKIYOR


  Kurþunlama ve cinayet olaylarýnýn en büyük acýsýný elbette Ateþ düþtüðü yeri yakar misali, maðdur olan kiþilerin aileleri, yakýnlarý ve dostlarý çekiyor.
  Üst üste gelen kurþunlama ve cinayet olaylarý ile sarsýldýðýmýz þu günlerde Trabzon'da bir ailenin isyanýna ve sesine kulak vermek gerekiyor.
  Trabzon'da yaþanan kurþunlanma olaylarýn en büyük acýsýný elbetteki, maðdur olan kiþilerin ailesi çekiyor. Týpký Moloz'da kýsa bir süre önce kurþunlanan Emre Ertaþ'ýn ailesi gibi.Yoðun bakýmda ölüm-kalým savaþý veren Ertaþ'ýn annesi Fikriye Ertaþ iki ay öncede Eyup Ertaþ adlý oðlunun ayný kiþi tarafýndan vurulduðunu belirterek 'Sýrada kim var' diye isyan ediyor
  Maddi durumlarýnýn iyi olmadýðýný ve oðullarýnýn kurþunlamasý ile ekmek teknesinin elerinden alýnmak istediðini belirten acýlý anne;"Hastamýzýn durumu iyi deðil. Hiçbir sosyal güvencemiz yok. Hastane masraflarýný nasýl karþýlayacaðýz diye kara kara düþünüyoruz. Bu sýkýntýlar ne zaman son bulacak. Valimizden ve güvenlik güçlerimizden bu konuda anlayýþ ve yardým bekliyoruz"
  7 Eylül tarihinde vurulan evli ve bir çocuk babasý 28 yaþýndaki oðlu Eyüp Ertaþ'ýn sakat kaldýðýný belirten anne Ertaþ;"Bu olayýn acýsý dinmeden hiçbir günahý olmayan Emre'mi vurdular. Yüreðimiz yanýyor" dedi. Farabi Hastanesi yoðun bakýmda olan Emre Ertaþ'ýn beþ aylýk hamile eþi Ayla Ertaþ'ise olayýn þokunu yaþýyor."Bebeðimi babasýz mi büyüteceðim."þeklinde gözyaþý döken Ayla Ertaþ sorumlularýn cezasýz kalmamasýný istiyor.


  Yorum yap


  • #3
   SÝLAHLARA ELVEDA

   Gelinen nokta ürkütücü... Ancak daha da kötü olmamasý için herkese görev düþüyor...

   Herkes silahýný býraksýn
   Trabzon’da son bir ay içinde akla hayale gelmeyen olaylar yaþandý. TAKA Gazetesi olarak herkese çaðrý yapýyoruz: Þehirdeki silah sevgisi bu olaylarda en büyük etken. Küçük tartýþmalar birden bire büyüyor ve insanlar silahlara sarýlýyor.

   Kampanya baþlatýlsýn
   Ýþlenen cinayetlerin hiçbiri ruhsatlý silahlarla deðil. Mülki amirler, adli merciler, idari kolluk en kýsa sürede bir araya gelip, Trabzon’daki silahlarý toplasýn. Gerekirse kampanya baþlatýlsýn. Siyasetsiler, iþ adamlarý yeni iþ alanlarý açsýn.

   VARAN-1: Tarih 5 Ocak... Saat 20.00 sýralarý.. Gazipaþa Mahallesi’nde Hüdaverdi Keleþ adlý genç bir hiç yüzünden çýkan tartýþma sonrasý öldürüldü. Zanlý Osman A. yakalanýp tutuklandý.

   VARAN-2: Tarih 12 Ocak... Trabzon’un Akçaabat ilçesine baðlý Ortaköy’de Ayþe Bozali silahla vurularak öldürüldü. Olayýn kaza olduðu açýklandý araþtýrma sürüyor?

   VARAN-3: Tarih 14 Ocak... Trabzon’un Vakfýkebir ilçesinde marangozluk yapan Ahmet Çalýþ, kimliði belirsiz kiþilerce öldürüldü. Olayýn faillerinin belirlenmesi için çalýþmalar sürüyor.

   VARAN-4: Tarih15 Ocak... Trabzon’un Moloz mevkiinde Turgay Odabaþ lokantadaki kavgada öldürüldü gözaltýna alýnan zanlý Sungur Ö. mahkemece tutuklandý.

   VARAN-5: Tarih 25 Ocak... Eþzamanlý olarak Rize ve Trabzon’da ve esrarengiz patlamalar oldu. MHP binasýna ses bombasý atýldý. Olayý bir terör örgütü üstlendi, soruþturma sürüyor.

   VARAN-6: Tarih 27 Ocak... Bahçecik’te Hasan Demircan adlý kiþi karýsý Türkan Demircan’ý 16 yerinden býçakladý. Türkan Demircan ölürken, tutuklanan koca cezaevinde intihara kalkýþtý.

   VARAN-7: Tarih 31 Ocak Trabzonspor’un milli futbolcularý Gökdeniz ve Fatih Tekke’nin araçlarý kurþunlandý Arsin’de otel görevlisi Necdet Üçüncü öldürüldü.

   VARAN-8: Tarih 5 Þubat... Trabzon Santa Maria Kilisesi papazý Andrea Santaro öldürüldü. Olayla ilgili olarak 16 yaþýndaki A. O. yakalandý ve tutuklandý.

   VARAN-9: Tarih 8 Þubat... Sürmene’de Kadir Hamzadayýoðlu adlý genç öldürüldü. Olayla ilgili olarak Fikret S. aranýyor.


   Yorum yap


   • #4
    AYIPTIR

    Son dönemlerde Türkiye gündemine asayiþ sorunlarýyla giren ve imajý zedelenmek istenen Trabzon’da yine üzücü bir hýrsýzlýk ve talan olayý yaþandý...

    Trabzon Ticaret Lisesi’ne giren ve tahminlere göre kalabalýk bir grup olduðu düþünülen kimliði belirsiz kiþiler okul kantinine ve okulun idari katýndaki odalara zarar vererek ayný zamanda da 1 laptopla okul kantininden bisküvi ve meþrubat çaldýlar. Okul idare katýndaki çelik kapýlarý baltalarla kýran ve odalarý daðýtan grubun okula 1 kattaki camý zorlayarak girdikleri tahmin ediliyor. Ýhbar sonrasý hemen olay yerine gelen polis ekipleri iki ayrý ekiple inceleme yaparak parmak izi örnekleri alarak, delil araþtýrmasýnda bulundular. Yapýlan saldýrýyý kýnayan okul yetkilileri soruþturma aþamasý baþladýðý için görüntü alýnmasýna izin vermezlerken " Nasýl bir karakterleri varsa Türk Bayraðýný yere atarak zarar vermekten çekinmemiþler. Bunu yapan kiþi veya kiþilerin bir an önce yakalanmasýný istiyoruz" dediler. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise "Okulu fena halde daðýtmýþlar ve ayný zamanda hýrsýzlýk yapmýþlar. Kalabalýk olduklarýný ve okul camýndan girdiklerini düþünüyoruz. Gerekli incelemeleri yaptýk. Suçlularýn en kýsa zamanda yakalanmasý için çabalayacaðýz" dedi.

    Yorum yap


    • #5
     UZUNGÖL'DE DÝZÝ

     Bakan Özak''tan, Uzungöl''de çekilen ''Kuþ Dili'' dizisi setine ziyaret...

     Baþrollerini Müjde Ar, Selçuk Yöntem ve 2005 Türkiye güzeli Hande Subaþý gibi ünlü isimlerin paylaþtýðý 'Kuþ Dili' dizisinin, Trabzon'un turistik merkezi Uzungöl'de çekimlerine devam edilirken, dizi setini ziyaret eden Bakan Faruz Nafiz Özak, oyuncularla bir süre sohbet etti.

     Yapýmcýlýðýný Osman Yaðmurdereli'nin üstlendiði, yönetmenliðini Cem Akyol'un yaptýðý dizinin bugün setini Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Nafiz Özak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Þadan Eren ve Uzungöl Belediye Baþkaný Mehmet Nuh Alibeyoðlu ziyaret ederek bir süre oyuncularla sohbet etti. Uzun bir aradan sonra özel bir televizyon kanalý için çekilen dizide rol alacak olan Müjde Ar, Trabzon'u ve Uzungöl'ü çok sevdiðini belirterek kendisinin de Trabzonlu olduðunu söyledi. Dizide 'Asiye Ana' isimli karakteri canlandýracak olan ünlü sanatçý, 'Kuþ Dili' filminin isminin yazýlý olduðu pastayý da keserek Bakan Özak ve misafirlere ikram etti. Bakan Özak, Müjde Ar'a çiçek ve yöresel hediyeler verirken, oyunculara baþarýlar diledi. Dizide Þahnaz Çakýrap, Süreyya Davulcuoðlu gibi tanýdýk sanatçýlar da rol alýrken, 2005 yýlý Türkiye Güzeli Hande Subaþý'nýn dizide Karadenizli bir ailenin güzel kýzýný canlandýracaðý öðrenildi.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X