Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Hamsi Ruslara kaçtý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hamsi Ruslara kaçtý

  Hamsi Ruslara kaçtý Giresun Balýkçýlar Kooperatifi Baþkaný Muzaffer Kalafat, Karadeniz'de Türk karasularýný terk eden hamsi sürülerinin Rus karasularýna geçtiðini, bu yýl için hamsi avý sezonunun sonuna gelindiðini söyledi. 08 Ocak 2007 10:55
  Kalafat, yaptýðý açýklamada, Karadeniz'de bu sezon 2 ayý aþkýn bir sürede 550 bin ton dolayýnda hamsi avlandýðýný tahmin ettiklerini belirtti. Bunun bereketli bir sezonun göstergesi olduðunu ifade eden Kalafat, ''Karadeniz'de bu sezon avlanan hamsi miktarý yýlda ortalama olarak avlanan miktarýn oldukça üzerindedir. Kýsa bir dönem hamsi avý gerçekleþti, ancak bol miktarda hamsi avlandý. Karadeniz'de Türk karasularýný terk eden hamsi sürüleri Rus karasularýna geçti. Bu yýl hamsi avý sezonunun sonuna gelindi'' diye konuþtu.

  Hamsi avlamak isteyen Türk balýkçý teknelerinin bugünlerde Hopa Limaný'nda izin almak için gerekli iþlemleri yaptýðýný anlatan Kalafat, þunlarý söyledi: ''Burada balýkçýlarýmýzýn para kazanacaðýna inanmýyoruz. Çünkü, Rusya'da hamsi avýna kota uygulanýyor. Ayrýca, avlanan hamsi için oldukça yüksek gümrük vergisi ödeniyor. Sezonu boþ geçirmek istemeyen balýkçýlarýmýzýn her zaman olduðu gibi buradan Akdeniz'e gideceðini ve av yasaðýna kadar orkinos avýna çýkacaðýný tahmin ediyoruz.''

  ''TÜRKÝYE DE HAMSÝ AVINA KOTA UYGULAMALI''

  Türkiye'de de hamsi avýna kota uygulanmasý gerektiðini de savunan Kalafat, þöyle devam etti: ''Karadeniz'de mevsim þartlarýna göre ekim ayý baþlarýndan mart ayýna kadar hamsi avlanýyor. Bu sezon Karadeniz'de 2 ayý aþkýn bol miktarda hamsi avlandý. Bol olduðu için avlanan hamsinin yarýsýndan çoðu balýk unu ve yaðý fabrikalarýna gönderildi. Buna üzüldük, hamsi bir gýda maddesidir. Türkiye'de hamsi avýna kota uygulanmýþ olsaydý, bugün Türk karasularýnda hala hamsi avlanýyor ve vatandaþlarýmýz ucuz fiyattan hamsi yiyebiliyor olacaktý. Türkiye'nin de hamsi avýna kota uygulanmasý gerekmektedir.''
Haz?rlan?yor...
X