Duyuru

Collapse
No announcement yet.

07 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 07 Ocak 2007 Haberler

  KEKLÝK YERÝNE ARKADAÞINI VURDU

  Trabzon'un Akçaabat Ýlçesi'nin Orta Mahallesi'nde ikamet eden iki arkadaþ N.G. (40) Adem Aktaþ (40) adlý iki arkadaþýn Bayburt'taki av macerasý ölümle sona erdi.
  Önceki gün halý daðýtmak için Bayburt?a giden N.G ile Adem Aktaþ burada iþleri bittikten sonra keklik avýna çýktýlar. Aniden bastýran kar, rüzgar nedeniyle görüþ mesafesinin azaldýðý sýrada avlanan iki arkadaþtan N.G'nin duyduðu sese doðru silahýný ateþlemesi korkunç sonun yaþanmasýna neden oldu.
  N. G?nin tüfeðinden çýkan saçmalar arkadaþý Adam Aktaþ?ýn boynuna saplanýrken Aktaþ olay yerinde can verdi. Bunu görünce þoka giren N.G Trabzon?da ki arkadaþlarýný arayarak olayý anlattý. Silah sesi üzerine harekete geçen Bayburt jandarma ekipleri olaydan 4.5 saat üzerine N.G?yi donmak üzereyken Adem Aktaþ?ý da ölü halde buldu. N.G yakýn arkadaþlarýna olayý þöyle anlattý "Keklik avýna çýktýk, ses duyun arkadaþýmý görmed
  im silahýmý ateþledim, gidip baktýðýmda arkadaþýmýn vurulduðunu gördüm. O an aklýmý kendimide vurayým dedim ama beni arayan arkadaþlarým engel oldu 4.5 saat arkadaþýmýn yanýnda bekledim ki yabani hayvanlar gelip yemesin diye ifade veren N.G. Bayburt?ta çýkarýldýðý nöbetçi mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.
 • #2
  BU KADARINA PES DOÐRUSU
  ORDU - Ordu'nun Ünye Ýlçesi'nde, bankadan emekli aylýklarýný alan yaþlýlara yardým bahanesiyle dolandýrdýðý iddiasýyla gözaltýna alýnan zanlý tutuklandý.
  Edinilen bilgiye göre, ilçede son zamanlarda Ziraat Bankasý Þubesi'nden aldýklarý emeklilik maaþlarýný dolandýrýldýðý yönünde bazý yaþlý kimseler polise müracaat ederek þikayette bulundu. Soruþturma baþlatan polis, olaylarla ilgili olarak Ziraat Bankasý Ünye Þubesi'nde Mehmet Y.'yi (40) gözaltýna aldý. Maðdurlar tarafýndan da teþhis edilen Mehmet Y.'nin daha önce 4 adet hýrsýzlýk, bir adet yaðma, bir adet dolandýrýcýlýk-iflas suçlarýndan iþlem gördüðü anlaþýldý. Ayrýca ayný þahsýn, yanýnda bakarken ölen yaþlý yakýnýnýn maaþýný almaya devam etmek suretiyle evrakta sahtecilik suçundan 1999 yýlýnda cezaevine girdiði ve 2006 yýlý Mayýs ayýnda Sivas'ýn Gürün Ýlçesi'nde cezaevinden tahliye olduðu tespit edildi.
  Bankadan
  parasýný çektikten sonra dýþarý çýkan yaþlýlara, kendisini bankanýn güvenlik görevlisi tanýtarak dolandýrdýðý iddiasýyla Ünye Adliyesi'ne çýkarýlan zanlý, nöbetçi Cumhuriyet Savcýlýðý'nda ifadesi alýndýktan sonra sevk edildiði mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine konuldu. Ünye Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Bürosu'ndan çýkarken ve adliyeye çýkarýlýrken basýn mensuplarýnýn görüntülemesine engel olmak için yüzünü eli ile kapatýrken polise de zor anlar yaþatan zanlýnýn, Kaymakamlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan (SYDV) yardým aldýðý ortaya çýktý. Tutuklanan zanlýya, Kurban Bayramý öncesinde 60 YTL bayram yardýmý, yaklaþýk 1.5 ay öncede 1 ton kömür yardýmý yapýldýðý öðrenildi.

  Yorum yap


  • #3
   KÝRADA KÝ YILLIKARTIÞ ENFLASYONUN ÝKÝ KATI
   ENFLASYONUN yüzde 9.65 oranýnda arttýðý 2006 yýlýndaki TÜÝK?in enflasyonu hesaplarken esas aldýðý Türkiye genelindeki ortalama konut kirasý yüzde 21 oranýnda artarak 343.66 YTL?ye çýktý.
   Türkiye Ýstatistik Kurumu?nun (TÜÝK) tüketici fiyatlarý endeksini (TÜFE) hesaplarken esas aldýðý Türkiye genelinde kiracý tarafýndan ödenen gerçek kira ücreti, aralýkta 343.66 YTL?ye ulaþtý. Ortalama konut kirasý kasým ayýnda 339.88 YTL düzeyinde bulunuyordu. Enflasyonun yüzde 0.23 oranýnda arttýðý aralýk ayýnda, kiradaki artýþ enflasyonun 0.88 puan üzerinde gerçekleþti.
   n YILLIK ARTIÞ YÜZDE
   21?E ULAÞTI
   Ortalama konut kirasýnda 2006 yýlýnýn tamamýnda ise yüzde 21 oranýnda artýþ yaþandý. Söz konusu dönemde enflasyon ise yüzde 9.65 olarak hesaplandý. Konut kirasýndaki artýþ enflasyonun 11.35 puan üzerinde gerçekleþti.
   n BAYBURT VE ERZURUM
   2006 yýlýnda konut kirasýndaki en yü
   ksek artýþ yüzde 52.21?le Gaziantep, Adýyaman ve Kilis bölgesinde yaþandý. 2005 yýlý sonunda 150.48 YTL olan bölgedeki ortalama konut kirasý, 2006 sonunda 229.04 YTL?ye çýktý. Bu bölgeyi yüzde 35.97?lik artýþla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, yüzde 35.39?luk artýþla Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesi izledi. Erzurum, Erzincan, Bayburt; Bursa, Eskiþehir, Bilecik; Adana, Mersin; Van, Muþ, Bitlis, Hakkari ile Aydýn, Denizli ve Muðla bölgelerinde ortalamanýn üzerinde kira artýþý yaþandý.
   Yýllýk bazda en düþük kira artýþý ise yüzde 2.76?yla Kastamonu, Çankýrý ve Sinop bölgesinde yaþandý. Geçen yýl aralýk ayýnda 171.19 YTL düzeyinde bulunan söz konusu bölgedeki ortalama konut kirasý 175.92 YTL?ye ulaþtý. Bu bölgeyi yüzde 10.92?lik artýþla Aðrý, Kars, Iðdýr ve Ardahan bölgesi izledi.

   Yorum yap


   • #4
    SENDÝKALAR SADECE HAK ARAMA MERKEZÝ DEÐÝLDÝR

    RÝZE - Memur-Sen Rize Ýl Baþkaný Engin Kocabey ile sendikal çalýþmalarý, memurlarýn haklarýný, Rize?yi ve Rize Üniversitesini, iç ve diþ politika ile ilgili görüþlerini Karadeniz'e anlattý.
    KARADENÝZ: Memur?Sen olarak Sendikal çalýþmalarýnýzdan bahseder misiniz?
    KOCABEY: Geneldeki çalýþmalarda biliyorsunuz 2005-2006'te bir toplu görüþme süreci yaþadýk. Þu gözlemlendi yani Konfederasyonlarýn genel merkezlerinde temsil eden yöneticileri memurlarý düþünmekten çok kendilerini ön plana çýkarma gayretleri olduðu gözlemlendi yani, Memur-Sen?in 300 bine yakýn üyesi var. Kamu-Sen?in 300 bine yakýn üyesi var ve Kesk'in de yine 300 bine yakýn üyesi var. Dolayýsýyla bu kadar insaný temsil eden Sendikalar bazý þeylerin kavgasýný vermeleri gerekirken Toplu Görüþmeye çok farklý zeminlere kaydýrmanýn bir anlamý yok. Sonuçta temsil eden kiþilerin temsil ettikleri kitleyi düþünmeleri lazým.

    Kamu çalýþanlarýnýn beklentisi budur. Kamu çalýþanlarýnýn beklentilerine cevap verilmediði için bizim Türkiye?de 2 milyon 150 bine yakýn memur var. Bunlarýn yüzde kýrkdokuzu sendikalý, yüzde ellibiri sendikasýz. Sendikasýz memurun yüksek olmasýnýn tek sebebi Konfederasyonlarýn çatýlarýndaki uyumsuz hareketler ve yönetimlerin güven vermeyiþidir. Memur-Sen olarak biz ne yaptýk. 2006 yýlýnda diðer konfederasyonlarý ziyaret ettik. Onlarla mutabakata vardýk. Ortak bir taleple hükümetin karþýsýna çýktýk. 2006 yýlýnda maalesef bu gerçekleþmedi. Çünkü Konfederasyonlar bizim bu mutabakat metnini eleþtirme noktasýndaki çabalarýmýza olumlu yanýt vermediler.
    Ancak hükümetle yapýlan toplu görüþmelerde KESK hiçbir görüþmelere katýlmadý. Kamu-Sen?de mali haklar konusunda bir yere kadar toplu görüþmelere devam etti. Mali haklar konusunda anlaþma saðlanamayanýnca oda toplu görüþme masasýný terk etti. Ama memur-Sen terk etmedi, neden terk etmedi. Mali haklar konusunda bizde anlaþamadýk, bizde ona imza atmadýk. Ama onun dýþýnda çalýþma þartlarý, Sosyal ve özlük haklar noktasýnda uzlaþýlmasý gereken konular vardýr. Biz masayý terk etmedik. Masayý terk etmeyiþimizin meyvelerini de mali özlük ve çalýþma þartlarý konularýnda biz elde ettik. Bu konuda halen çalýþmalar devam ediyor.
    ?Hiçbir siyasi partinin ne arka bahçesi ne de ön bahçesiyiz
    Bazý maddeler üzerinde çýkartýlmasý gereken kanunlar var. Bazý maddeler üzerinde deðiþilmesi gereken yer var. Dolayýsýyla bu çalýþmalar devam ediyor. Kamuoyunda þöyle bir genele kanaat oluþturulmaya çalýþýlýyor. Memur- Sen Hükümet yanlýsý Sendikadýr. Onun için toplu görüþme masasýný terk etmemiþtir. Oysa ki biz hükümet yanlýsý sendika olsaydýk, geçmiþte yapýlan sendikal çalýþmalar gibi sendikal çalýþmanýn içerisinde olurduk. Bizim böyle bir çalýþmamýz yok. Bizi bir yerlere yakýþtýrmaya çalýþanlar var. Ama bu bizi düþüncelerimizden de, hedeflerimizden de saptýramayacaktýr. Hiçbir siyasi partinin ne ön bahçesiyiz, ne de arka bahçesiyiz.

    Ýþlenen konularý anlamakta toplumumuz güçlük çekiyor

    KARADENÝZ: Geçtiðimiz günlerde ilimizde bir Rize sempozyumu gerçekleþtirildi. Bu sempozyum Rize için ne kadar faydalý oldu?
    KOCABEY: Toplum olarak okumayan bir milletiz. Sempozyumlara, konferanslara ilgi gösterilmemesinin ana unsurlarýndan biri de okumayý sevmememizdir. Okumadýðýmýz için bu tip sempozyumlarda iþlenen konularý toplumumuz anlamamakta zorluk çekiyor.
    Bu nedenle Rize sempozyumunun ilk gününde sýrf merak için oraya gelenler vardý. Sempozyumun ikinci ve üçüncü günü ise sönük geçti.Rize sempozyumun amacý ilimizin kazanýmlarý, sorunlarý, tarým alanýnda uygulanabilecek projeler. Ama bugün baktýðýmýz zaman Rize?de 46 tane fabrika var. Yüzün üzerinde özel sektör fabrikasý var. Bu kadar çay üreticisi var.kamuda çalýþan bir çok memur var.Rize?de 3 binin üzerinde öðretmen var.Bir o kadar kamu çalýþaný var. Bunlardan kaç kiþi sempozyuma geldi. Ben iþ dolayýsýyla il dýþýndaydým.Takip ettiðim kadarýyla çok önemli konularýn konuþulduðu bir sempozyum oldu"

    Görevimiz sadece sendikacýlýk yapmak deðil, sosyal ve toplumsal sorumluluklarýmýz var

    KARADENÝZ: Sendika olarak sosyal alanda ne gibi çalýþmalarýnýz var?
    KOCABEY: "Memur-Sen Konfederasyonu Rize il baþkaný olarak yýllýk çalýþma takvimi doðrultusunda içerik olarak , bütün kurumlarda özellikle üyelerin ziyaret edilmesi, üyelerin sýkýntýlarýnýn, dertlerinin dinlenmesi, toplu görüþmelere ýþýk tutmasý hasebiyle kurumlarda çalýþan kamu görevlilerinin sýkýntýlarý, sosyal, ekonomik özgüven haklarýndaki sýkýntýlarýn tespiti için ziyaretlerimiz devam ediyor. Bunun dýþýnda tabi sivil toplum örgütü olarak görevlerimiz sadece sendikacýlýk yapmak deðil, sosyal ve toplumsal sorumluluklarýmýz da var.
    Bu sorumluluklarý yerine getirmek için bir takým çalýþmalar var. Bu çalýþmalarýn içerisinde AB projelerinden tutun, yerel anlamda ilimizde tespit etmiþ olduðumuz eksiklikleri ilgili kurum amirleriyle, mülkü amirimiz Sayýn Valimizle bu konular üzerinde görüþ alýþveriþinde bulunuyoruz. Þu anda üzerinde durduðumuz ve çalýþtýðýmýz bir konu var. Sokak çocuklarý. Tiner, alkol, uyuþturucu baðýmlýsý çocuklarý sokaklardan kurtarmak. Bu çalýþmanýn içinde Milli Eðitim Müdürlüðü, Gençlik ve Spor Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðünü de katmak. Bu projemiz hazýrlýk aþamasýnda hazýrlayýp takdim edeceðiz.Bu gençlerimizi kahve köþelerinden, internet kefelerden, sokaklardan kurtulmasý için bir çalýþma baþlatmýþ olacaðýz ki, aðýrlýklý olarak ta Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünün yaz spor okullarýnýn genele yayýlmasý.
    ? Çalýþmalarýmýzý tamamlayýp projelerimizi takdim edeceðiz
    Sadece ilköðretim kademesinde deðil, Ortaokul ve yetiþkinlere de bu imkanýn tanýnmasý için bir çalýþma içine girdik. Ýnþallah bu çalýþmalarýmýzý tamamlayýp projemizi takdim edeceðiz.Çeþitli alanlarda, kültürel konularda seminerler, konferanslar düzenliyoruz. Bu sadece üyelerimize olmuyor. Bütün halkýmýzý kapsýyor. Sendikal anlamda, yerelde bu çalýþmalarý yaparken ayrýca Konfederasyonumuzun üyelere yönelik düzenlemiþ olduðu bir kan bankamýz var.Bu olaydan sadece üyelerimiz faydalanmýyor.Bu kan bankamýzý bilen bütün vatandaþlarýmýza biz hizmet vermeye çalýþýyoruz. Kan bankamýz üyelerimizden oluþuyor.hasta olan vatandaþlarýmýz ve yakýnlarýna anýnda kan temin edebiliyoruz. Bu anlamda Kýzýlay derneði Rize þubesine Konfederasyon olarak 6. ayda kan baðýþý kampanyasý düzenledik ve baðýþ yaptýk. Bu çalýþmalar genelde devam ediyor"

    Ünivesite Rize?ye büyük katkýlar saðlayacak

    KARADENÝZ: Rize Üniversitesi resmen kuruldu. Rize ÜniversitesiÝnin ilimize sosyal ve ekonomik alanda ne gibi katkýlarý olacak?
    KOCABEY: "Rize Üniversitesi?nin yeri konusunda için bir çalýþma bu iktidar döneminde mutlaka yapýldý ama bu çalýþma kamuoyuyla paylaþýlmamýþ olabilir. Bu iktidar Rize Üniversitesi yasasýný çýkartarak ilimize bir üniversite kazandýrdý. Ama geçmiþ iktidarlarda bu üniversite ile ilgili bir çok çalýþma yapmýþlardýr. Memur Sen Rize Ýl Baþkaný olarak Rize Üniversitesi?ne emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Üniversitenin ilimize çok önemli kazanýmlar saðlayacaðýna inanýyorum.
    Bir kere üniversite istihdamý artýrarak, iþsizlik önlenecek.Þehre hem ekonomik olarak hemde sosyal alanlarda bir canlýlýk getirecek., kültürel geliþimi saðlayacak, gençlerimizin eðitim imkanlarýný artýracak, burada okuyan gençlerimizin sosyal aktiviteleri artacak.
    Bu nedenle ilimizde yurtlarýn sayýsýnýn bir an önce artýrýlmasýný istiyorum.Akademik kadronun acil olarak tesis edilmesi gerekiyor. Akademik kadronun kurulmamasý üniversitemizi olumsuz yönde etkiler. Sivil toplum örgütlerinin bu süreçte aktif rol almasý kanaatindeyim."

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X