Duyuru

Collapse
No announcement yet.

06 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 06 Ocak 2007 Haberler

  SAÐLIK OCAÐI MI HÜCRE MÝ?

  insanýn ikamet ettiði Trabzon'un Çömlekçi Mahallesindeki Saðlýk Ocaðý inanýlmasý zor þartlar altýnda hizmet veriyor.Saðlýk Ocaðý tabelasýda olmazsa buranýn bir saðlýk ocaðý olduðuna inanmak mümkün deðil
  Ne penceresi, ne hasta ile doktorun özel bölmesinin yer aldýðý Çömlekçi Mahallesi saðlýk ocaðý adeta bir hücreyi andýrýyor.
  Hijyenik koþullarýnýn bulunmadýðý içerisi kiliseyi andýran Çömlekçi Mahallesindeki Saðlýk Ocaðýnýn daha önceki yýllarda ölülerin yýkandýðý morg olarak kullanýldýðý belirtildi.
  Trabzon Tabibler Odasý Baþkaný Aydýn Aydýn; 'Bu þartlarda ne hekim ve saðlýk çalýþanlarý asla görevini yapamaz. Çalýþanlar üzerinde psikolojik bir baský oluþuyor. Saðlýk Ocaðýndan gökyüzünü bile göremiyorsunuz.Böyle bir ortamda saðlýk çalýþanlarýnýn görevini yapmasý beklenemez.Özveri ve fedakarlýkla arkadaþlarýmýz iþlerinin baþýnda görev yapýyor. Ývedi olarak buranýn b
  aþka bir yere nakil edilmesi gerekiyor' dedi.

 • #2
  ENFLASYON ÝKÝYÝ KATLADI
  2006'nýn son ayýnda enflasyon oranlarý beklentilerin altýnda çýkarak tüketici fiyatlarýnda yüzde 0.23 oranýnda artarken, üretici fiyatlarýnda yüzde 0.12 düþtü. Böylece yýllýk enflasyon TÜFE'de yüzde 9.65 ÜFE'de ise yüzde 11.6 oldu.
  Tüketici enflasyonu Merkez Bankasý'nýn yýlýn baþýnda yüzde 5 olarak belirlediði hedefin çok üstünde kaldý ancak korkulduðu gibi çift haneli olmadý. 2001 yýlýnda yüzde 68.5 olan enflasyon 2004'ten bu yana yüzde 10'un altýnda seyrediyor. Önümüzdeki üç yýl için enflasyon hedefi yüzde 4.
  Türkiye Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan açýklanan verilere göre, 2006 yýlýnýn aralýk ayýnda tüketici fiyatlarý yüzde 0.45 olan beklentilere karþýlýk yüzde 0.23 oranýnda arttý. Giyim ve ayakkabý fiyatlarýnda yaþanan yüzde 2'lik gerileme genel fiyat düzeyini aþaðýya çekti.
  n Konutta yüksek artýþ
  2006 yýlýnda en yüksek fiyat artýþý konutta yaþandý. Ana har
  cama gruplarýna göre TÜFE endeksine bakýldýðýnda, konut fiyatlarý yüzde 14 oranýnda artarken onu yüzde 11.2'le gýda ve alkolsüz içeceklerin izlediði görüldü.
  Eðitim ve saðlýkta ise yüzde 7.7 ve yüzde 7.9 oranlarýnda artýþ kaydedildi.
  Öte yandan yüzde 1.9 oranýnda artan giyim ve ayakkabý fiyatlarý tüketici enflasyonunu frenleyen en önemli unsur oldu.
  n En zamcý iller
  Kayseri, Sivas, Yozgat
  2006'da bölgelere göre en yüksek fiyat artýþý yüzde 12.2 ile Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yaþandý. Ankara ve Ýstanbul'da ise fiyat artýþlarý yüzde 10.9 ve yüzde 10.6 oldu. Bu illeri yüzde 10.5'le Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, yüzde 10.2'yle Gaziantep, Adýyaman ve Kilis izledi.
  Aralýkta ise en yüksek artýþ yüzde 1.7'yle Mardin, Batman, Þýrnak ve Siirt'te yaþandý. Bu illeri yüzde 0.95'lik artýþla Þanlýurfa ve Diyarbakýr izledi.

  Yorum yap


  • #3
   KADINLAR MECLÝSE VÝTRÝN OLMAK ÝÇÝN ÇIKMAMALI

   Doðru Yol Partisi (DYP) Trabzon Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Sevgi Yarýmbýyýk ile kadýnlarýn siyasetteki bugünkü durumundan olmasý gereken konumlarýna kadar her þeyi konuþtuk. Yarýmbýyýk, oldukça cesur, bir o kadar da açýklýkla cevap verdiði sorularýmýzla Karadeniz'e konuk oldu. Yarýmbýyýk, kadýnlarýn siyasette yer almasýndan, kadýn kollarýnýn çalýþmalarýna kadar gelecekteki düþüncelerini de ilk defa açýkladý.
   ? SÝYASET BÝR SEVDA
   Neden siyaset, aileden gelen bir merak mý?
   Siyaset ailede yoktu, aktif siyaseti hiçbir zaman düþünmüyordum. Ancak 1999 yýlýnda Ýl Baþkanýmýz Bekir Bey'in teklifi ile Kadýn Kollarý'na geldim. O dönem kongre yoktu ve bana atama ile gelip gelmeyeceðim yönünde teklifte bulunuldu. Ben de bir bayan olarak o zaman zaten aktif bir insan olduðum için ki, yardým ve koruma derneði gibi pek çok dernekte görev yapmýþtým, bayan olarak
   taþýn altýna elimizi koymaya karar verdik. Bu þekilde kendimi siyasetin içinde buldum. Baraj altýnda kaldýðýmýz yýllarda bile hiçbir zaman partimizi terk etmeden, burada bir ýþýk söndürmeden siyasetimizi devam ettirdik. 2002 yýlýndan beri de seçime hazýr vaziyette buradayýz ve çalýþýyoruz.
   ? SADECE PARTÝM ÝÇÝN ÇALIÞTIM
   Siyasetten ne umdunuz, ne buldunuz, siyaset sizi bunca yýldan beri yordu mu, bunu hiç hissettiniz mi?
   Siyasete girerken hiçbir beklentim yoktu, hala yok. Bence siyaset; zevkli, güzel, emek isteyen, okulu olmayan, çalýþtýkça bilgi sahibi olunan bir yer. Burada çalýþmaktan zevk alýyorum. Burada partime bir oy kazandýrabilirsem bu bana mutluluk veriyor. Bir beklentim yok ama ben bayanlarýn siyasete girip aktif þekilde çalýþýp, kendileri, çocuklarý ve yarýnlarý için bir þeyler yapmasýný tavsiye ediyorum. Siyasi parti dendiðinde korkmasýnlar. Normal bir ev hayatýndaki çalýþmayý politikaya verirlerse içine girdikleri zaman buna alýþacaklardýr. Siyasette eðer partinizin tozunu yutmazsanýz teþkilattan, alttan gelip yukarýya çýkmaz, partiyi, siyaseti sevmezsiniz; ama gelip o tozu yuttuðunuz zaman kopamýyor, ayrýlamazsýnýz. Bir þeyler daha yapýp, nasýl daha faydalý olabileceðinizin projelerine ve düþüncelerine giriyorsunuz.
   ? HANIMLARA SÝYASETÝ SEVDÝRÝYORUZ
   Hanýmlarý partinize kazandýrmak için çalýþmalarýnýz oluyor mu?
   Hanýmlara siyaseti sevdirmeye çalýþýyoruz. Doðru Yol Partisi kýrsal kesim partisidir. Bizim partimize hanýmlarýn gelmesi çok kolay bir iþ deðildi, ancak biz bunu çok þükür saðladýk. Hanýmlar evlerine gelir gibi partimize geliyorlar. Yönetimlerimiz bizi artýk çok rahat kabul ettiler. Tabanýmýzda bayanlara karþý bir sýkýntý yok, tabanýmýz artýk hanýmlara karþý açýk, bize yer de veriyorlar. Bir arada, güzellik içinde çalýþýyoruz. Mesela, ilçe çalýþmalarýmýz var. Biz burada ilçe, belde baþkanlarý ile aile gibiyiz, bunu biz saðladýk ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz.
   ? ÖNCE ALT YAPI OLMALI
   Peki, siz on yýla yakýn bir zamandýr partidesiniz ve tozunu da yuttunuz bu iþin artýk, hanýmlara tavsiyeniz ne olacak bu anlamda?
   Hanýmlar siyasete öcü olarak bakýyor, yani sýcak bakmýyorlar. Hem söylerler, "Hanýmlar siyasette niye çok yok veya onlara tabanýnýzda niye yer açmýyorsunuz" diye. Bu, yanlýþ bir tespit. Hanýmlarý buraya biz zor çekiyoruz. Memur kesimi ister istemez gelemiyor, yürekleri bizimle ancak gelemiyorlar haklý olarak. Belli bir bürokrat kesimi var, zaten kendi iþlerinde yoðunlar, akademik kariyerleri var vakit ayýramýyorlar. Ancak normal bir ev hanýmýna "Gelin bizimle çalýþýn, evde oturana kadar taþýn altýna elinizi sokun" dediðinizde ürkekliði görebiliyorsunuz.
   Onlarý buraya çekmek çok zor, son dönemlerde bu ürkekliði yenmeye baþlýyoruz. Hanýmlar buraya gelsin ve dýþarýdan tenkit ettikleri olaylarý içeriden yaþasýnlar, sakýn o zaman tenkit etmeyecekler. Ellerini taþýn altýna koyduklarý zaman dýþardan göründüðü gibi olmadýðýný görüp siyaseti sevecekler.

   Önce Meclis?te çoðalmalýyýz
   Kadýnlarýn hak ettikleri haklarýna kavuþabilmeleri için öncelikle yapýlmasý gereken nedir size göre?
   Kadýnlara yönelik projeler sadece benim partimle ilgili deðil... Doðuda aþiret kanunlarý var mesela, burada bayanlara hangi hakký vereceksiniz de öne çýkacaklar? Bütün haklar verilsin, o bayanlar nasýl öne çýkacak? Bizim yöremizde hanýmlar zaten kendileri çalýþýyor, onlarý evde oturtamazsýnýz, onlar o kadar þikayetçi deðil. Çýkmayan kanunlarý da çýkarmayan Meclis?teki erkek çoðunluðudur.
   O zaman biz bayan olarak çoðalýp Meclis'e çok olarak gireceðiz ki aðýrlýðýmýzý koyalým, haklarýmýzý alalým. Þimdi bizim bütün amacýmýz bu. Bazý kanunlarýn çýkmasý, çýkan kanunlara da hanýmlarýn sahip çýkmasý lazým. Ýþin özünde bayanlarýn silkenip kendi haklarýný almasý yatýyor. Biz ilçelerde özellikle bunu bayanlarla konuþarak anlatýyoruz.
   > ÇOCUKLARINA ÝÞ ÝSTÝYORLAR
   Bilinen bir durum, siyasi partilere vatandaþlarýn gidip bazý taleplerde bulunduðudur, size gelen hanýmlar en çok neyi talep ediyor?
   Bizim partimize gelen bayanlarýn tek talebi çocuklarý ve eþlerine iþ... Baþka istenen hiçbir þey yok. Hükümetin gündem deðiþtirmelerinden býktýk. Bu hükümet üç Y ile geldi iktidara: Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Hangisini yaptýlar, millet onlardan iþ arýyor, iþini býrakýn, iþ imkanlarýný kapatýyor. Esnaflar kepenk indiriyor, çiftçinin yok, fýndýkçýnýn, çaycýnýn yok. Ne yapsýn bu millet? Trabzon'da bir dönem artan asayiþ olaylarýnýn sebebi de iþsizlikten kaynaklanýyordu. Çocuklarýmýz ve torunlarýmýzýn geleceði ortamý daha iyi yapmak için çalýþýyoruz biz.

   Mütevazýlýðý kaybetmemeli
   DYP'ye uzun yýllarýnýzý siyasetin tozunu yutarak verdiniz, geleceðe dönük herhangi bir planýnýz var mý?
   Benim þu anda önümüzdeki seçimler için herhangi bir düþüncem yok. Ancak belki bir on yýl önce þu anki pozisyonda olsaydým düþünebilirdim. Partim için her þeyi yaparým, bana kadýn kollarý baþkanlýðý milletvekilliðinden çok daha fazla haz veriyor. Böyle, Trabzon'a daha faydalý olduðumu düþünüyorum. Çünkü ilçelerle, illerle irtibatýmý kuruyorum, her an karþýmda muhatap olarak bayanlarý buluyorum.
   Ankara'ya gidecek bayanlardan þunu istiyorum: Mütevazýlýðýný kaybetmeyecek, halkla baðlantýsýný kesmeyecek, oraya bir parmak kaldýrmak için deðil, kadýnlarý savunabilecek, bizlerle irtibatýný partili ayrýmý yapmadan koparmayacak. Bayanlarýn çoðalmasýný istiyoruz, partiler sürekli deðiþmemeli biz oraya kiþileri gönderiyoruz.
   Ankara ve Ýstanbul'daki bayanlarýn bizdekilerden hiçbir üstün yaný yok, hatta buradaki hanýmlar daha eðitimli ve fedakardýr. Benim için parti önemli deðil, kiþi önemli. Sahiden o bayanýn kadýný temsil edecek bir bayan olmasý önemli. Vitrin önündeki bir isim olarak gideceklerse kimse gidip kendisini küçültmesin, bir þey yapacaklarsa gitsinler; öyle olursa þu anda Meclis?te parmak kaldýran beylerden bir farklarý kalmaz. Bayanlar siyasette vitrin olarak görüneceklerse kendilerini küçültmesinler bana göre.
   ? KENDÝMÝZÝ RAKÝPSÝZ GÖRÜYORUM
   Siz DYP'nin kadýn kollarý baþkanýsýnýz, diðer partilerin kadýn kollarýnýn çalýþmalarýný takip ediyor musunuz?
   Hükümetin bir çalýþmasý olduðunu sanmýyorum. Ben hiçbir partinin kadýn kollarýnýn çalýþmasýný takip etmiyorum. Ben kendi çalýþmalarýmý takip ediyorum, çünkü Trabzon?u bu anlamda kim ne derse desin rakipsiz olarak görüyorum.
   On yýldýr partinin içindeyim, baraj altýnda kaldýðýmýz dört yýl içinde bile partiyi bir gün bile terk etmeyen, ilçelerime gitmekten geri kalmayan bir insaným.

   Doðru Yol'da asla kimsenin önüne geçilmez
   Genel Baþkanýnýz Mehmet Aðar, partide kadýnlarýn yerine nasýl bakýyor?
   Kadýnlara çok sýcak bakýyor genel baþkanýmýz. Kadýnýn yerine kota olmasa da kotasýný yükselteceðiz. Biz istiyoruz ki, artýk bu kadýn kollarý yerine aktif çalýþmalar olduðu zamanki bu talep kadýnlardan gelsin. Eðer Doðru Yol Partisi'ne gelip ?Ben yönetime gireceðim, ben varým? diyorlarsa Doðru Yol'da bunun önüne geçen yok.
   Ama ben de bu iþe on yýlýný vermiþ birisi olarak þunu söylüyorum: "Kimse buraya tepeden inme gelmesin.? Zira buna ben de karþýyým. Þuraya gelip partinin tozunu yutsunlar, çalýþsýnlar, o zaman teþkilatý daha iyi anlarlarsa ben de onlarýn arkasýndayým. Ama ondan önce de onlarýn önündeyim.
   Alt yapý çok önemli. Teþkilatý, ilçesini, bayanlarý tanýyacak. Bakýn o zaman daha verimli olur.

   Vatanperverliðimizle kimse yarýþamaz
   Genel Baþkanýnýz Mehmet Aðar'a yönelik eleþtiriler size göre partinizi yýpratýp oy oranýný düþürecek mi?
   Bu kesinlikle partimi yýpratmaz. Kimse benim partimin ve genel baþkanýmýn üzerinden siyaset yapmasýn. Benim genel baþkaným kadar vatanperver, milliyetçi bir insan daha hiçbir partide göremiyorum. Ama benim genel baþkanýmýn laflarýnýn satýr aralarýný iyi okusunlar. Terörle yýllarca mücadele etmiþ bir insan...
   Siyasete yeni girmiþ, siyasetten anlamayan insanlar lütfen, partimi, genel baþkanýmý tanýmadan hakkýmýzda konuþmasýnlar. Bizler bölücü örgüte karþý yýllarca mücadele etmiþ partinin mensuplarýyýz.
   Onlar kendilerinde arasýnlar, kimlerin cenazesinde kimlerin neresindeydi, onu düþünsünler. Benim genel baþkanýmýn vatanperverliði ve milliyetçiliði ile kimse yarýþamaz. AK Parti veya CHP Meclis?te görevlerini yerine getirsinler, millet için verdikleri sözleri yerine getirsinler, bir cumhurbaþkanlýðý tartýþmasýný gündeme getirip diðer gündemlerin üzerine örtmesinler, yani suni gündemler yaratmasýnlar, milletin derdine merhem olsunlar.


   Yarý GÝK üyesi olduk
   Ankara'daki kadýn kollarý toplantýlarýnda Karadeniz Bölgesi Ýl Koordinatörü seçildim. Öyle olduðu için Tokat, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüþhane, Bayburt da bana baðlý. Bu sorumluluktur. Bu bana çok yüksek bir mertebe getirmiyor, ben bunun olgunluðundayým. Bu bizim genel merkezle diyaloðumuzu sýklaþtýrýyor. Ben yanýmdaki illerle daha çok temasa girip oraya toplu halde gündem geçiyoruz. Bölgemizdeki il ve ilçelerin sorunlarýný tespit ediyoruz ve bunlarý GÝK toplantýlarýnda gündeme getiriyoruz.
   Örneðin, bölge koordinatörlerinin her ayki GÝK toplantýlarýna katýlma haklarý var. Ocak 2007'de de GÝK toplantýmýz var. Biz GÝK üyesi sayýlmasak da oradayýz. Bölge koordinatörü olarak gittiðimiz toplantýlarýmýza bazen genel baþkanýmýz da katýlýyor. Direkt onunla görüþmelerimiz oluyor. Trabzon'a geldiði zaman o kadar yoðun bir programý oluyor ki, çok konuþma fýrsatýmýz olmuyor. Ve ben de kendisini bunaltmayý sevmiyorum. Ancak her an irtibatýmýz var. Burdaki çalýþmalarýmýzý genel baþkanýmýz zaten takip ediyor.

   Yorum yap


   • #4
    AK PARTÝ TRABZON'UN ÝLK VE SON ÞANSIDIR


    TRABZON AK Parti Ýl Baþkaný A.Metin Genç, Merkez Ýlçe Baþkaný Ergin Aydýn ve yönetim kurulu ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ahmet Aslanoðlu ile Tek-Art Medya Grubu yöneticileri ile sabah kahvaltýsýnda biraraya geldi.
    Karadeniz Gazetesi ve Zigana TV? ile birlikte sabah kahvaltýsýnda buluþan ekibimiz, Ak Parti kurmaylarý ile Trabzon?u, Trabzonun beklentilerini ve 2007?nin hedeflerini konuþtu.
    Tek Ard Medya merkezi genel müdürü Osman Diyadin, Genel Yayýn Yönetmeni Asým Kemal Güner, Yayýn Danýþmaný Ali Savaþ ve Yazý iþleri Müdürü Ahmet Külekçi ve Spor Müdürü Rahman Turan'ýn katýldýðý sabah kahvaltýlý zirvede Trabzon A?dan Z?ye masaya yattý.
    Ýl Baþkaný Ahmet Metin Genç AK Parti?nin polemiktan uzak, kýsýr çekiþmeleri benimsemeyen iþ yapan, yüreði çalýþan, yüreði Trabzon için çarpan bir ekip ruhu ile hizmet anlayýþýný þekillendinrdiðini belirtti..
    Genç "Her þey saat gibi iþliyor. Ne geri ne ileri. Ne nerede ne zaman yapýlmasý gerekiyorsa o yapýlýyor. Trabzon?un önelcikleri ile ilgili kimse kimsenin önceliðine karýþmýyor. Her þey Trabzonun ciddi anlamda sorunlarýnýn giderilmesi ile ilgili üretkenlikle biçimleniyor"dedi.
    Samimi bir ortamda Þahbazoðlu Köfte Salonunda yapýlan sabah kahvaltýsýnda Karadeniz Gazetesi ekibi ile birlikte olmaktan mutlu olduðunu belirten Genç "Bakýn 2007 bir seçim yýlý. Türkiyenin ne beklentisi varsa bizimde o beklentimiz olacak. Trabzon bu açýdan 2006?da öz evlat gibi her yatýrýmý aldý. Þehrin içinde de dýþýnda da kýrsalýnda da Ataparkýnda da Atatürk Meydanýn da da ganitasýnýn sahil þeridinde de köylerinin yollarýnda da" dedi
    Ak Parti Ýl Baþkaný Genç parti il örgütü içerisinde bütünlüðün var olduðunu, seçime gidirken Ak Parti?nin bütün kurumlarý ve Ak Patiye gönül verenlerle el ele gönül gönüle hareket edeceklerini belirterek "Bu bütünlük, Trabzonun en büyük þansýdýr. Aslýnda Ak parti bu þehrin ilk ve son þansýdýr. Bu þansý Trabzon deðerlendirmelidir" dedi..
    Ak Parti Trabzon il baþkaný Ahmet metin genç saddamýn idamý ile ilgili olarak da ilk deðerlendirsesini Karadeniz ekibsine yaptý. Genç " Saddaml belmi idamý hak etti ama böyle vahþice adima getirilmesi Ýslam dünyasýna bir tehdititir. Bush da en az Saddam kadar idamý hak etti. Busu saddami idam ederek kaybetiði itibarýný kazanacaðýný sanýyor. Bütün dünyaya meydan okuyan bushun saddamýn idamýný idda ediyorum bizzat izlemiþtir öyle uyuyþordu laflarýna kimse inmaz" dedi.
    Ak parti, Trabzon merkez ilmçe baþkaný ergin ayrdýnda Karadeniz ekibi ile birlikte yapýlan sabah kahvaltýlý zirveye katýldý. Aydýnda bazý açýklamkalar yaparak " 2007?da koþarak hizmetlerimizi pylanlmayacaðýz. Koþucuma ayak uyduranlar ylanýmýzda olacak uyrudanayanlara da paçamýzdan yapýþmayýn diyeceðiz"dedi. Aydýn "Trabzon en iyi en ciddi en verimli vatandaþý rahat ettirecek en iyi yatýrýmlarý Ak parti döneminde alýyor" þeklinde konuþtu

    Yorum yap


    • #5
     HEMOFÝLÝ MERKEZÝ AÇILIYOR

     Karadeniz Hemofili Derneði Trabzon'da kendi binasýna taþýnýyor. Bugün saat 13:00'da Kemerkaya Mah. Gazipaþa Cad. Sarar Maðazasý aralýðýnda gerçekleþtirilecek açýlýþa YÖK üyesi ve Türkiye Hemofili Derneði Baþkaný Prof. Dr. Bülent Zülfikar da katýlacak.
     Kurulduðu 1998 yýlýndan beri bölgemizdeki hemofili hastalarýna bilimsel, sosyal, ekonomik ve saðlýk alanlarýnda hizmet veren dernek, bu çabalarýyla hastalýkla barýþýk yaþama sevgisini aþýladý.
     Hemofili, kanda bulunan ve pýhtýlaþmayý saðlayan maddelerin eksik olduðu, genetik yolla geçen erkek çocuklarda görülen, ömür boyu süren bir kanama ve pýhtýlaþma hastalýðý olup ölüme kadar götüren aðýr sonuçlarý var.

     Yorum yap


     • #6
      ÖZAK'IN PROGRAMI ÝPTAL      AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Tanýtým ve Medya Baþkaný Selahaddin Çebi, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak'ýn bugün Kunduracýlar Caddesi'nde yapacaðý esnaf ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiðini duyurdu. FINDIK TARTIÞILACAK
      Karadeniz bölgesinin önemli geçim kaynaklarýndan olan ve ülkemiz ihracatýnda da pay sahibi bulunan fýndýk konusunda son zamanlarda yaþanan geliþmeler Samsun?da düzenlenecek bir panelde ele alýnacak.
      Tarýmsal Öðretimin 161. yýlý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Ondokuz Mayýs Üniversitesi ile Ziraat Mühendisleri Odasý Samsun Þubesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen "Türkiye?nin Fýndýk Politikasý" konulu panel, 10 Ocak Çarþamba günü Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin Tosun Salonu'nda yapýlacak.
      Panele konuþmacý olarak
      Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ýsmail Kemaloðlu, Trabzon Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Sebahattin Arslantürk, Fiskobirlik Genel Müdürü Levent Aðca, Ziraat Mühendisleri Odasý Samsun Þube Baþkaný Prof. Dr. Zeki Acar ile OMÜ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozoðlu katýlacak.

      Yorum yap


      • #7
       HALKTAN ÖRNEK DAVRANIÞ

       RÝZE - Rize'de 20 kiþi Fen Lisesi yapýlmak üzere 2 milyon YTL deðerindeki arazilerini devlete baðýþladý.
       Rize merkeze baðlý Dörtyol Köyü sakinleri köy sýnýrlarý içerisinde bir okul yapýlmasý için devlete 2 trilyon deðerinde 20 dönüm arazi baðýþladý. Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý ve Topaloðullarý Derneði öncülüðünde 20 hayýrsever biraraya gelerek 20 dönüm geniþliðindeki araziyi okul yapýlmasý kaydýyla devlete baðýþlayacaklarýný açýkladý. Bugün Rize Valisi Kasým Esen, Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý, Rize Ýl Milli Eðitim Müdürü Rasim Çelik ve hayýrsever vatandaþlar arasýnda, arazi üzerinde Fen Lisesi yapýlmasý için protokol imzalandý. Ýmza öncesi bir açýklama yapan Rize Valisi Kasým Esen, baðýþýn yapýlmasýnda emeði olan Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý, Topaloðullarý Derneði Baþkaný Ali Toptan ve hayýrseverlere teþekkür ederek, "Rize geleceðini eðitimde aramalýdýr. Eðitimi yaþam boyu yapabilen uluslarýn geleceði vardýr. Eðitimi 4 yýla sýnýrlý gören uluslarýn ise ayakta durmasý mümkün deðildir. 5 bin yýllýk tarihi ile dünya medeniyetine katkýsý olan büyük Türk milletinin çocuklarý iyi bir eðitimi hak etmektedir" þeklinde konuþtu.

       Yorum yap


       • #8
        BU KOOPERATÝFÝ HEMEN KAPATIN

        UZUN yýllardan beri Trabzon'un Akçaabat Ýlçesine baðlý Akçaakale Beldesinde hizmet veren ve bine yakýn ortaðý bulunan Tarým Kredi Kooperatifinin kapanmasý için önerge veren belde Belediye Baþkaný Ali Türen Öztürk;'Burasý sadece vatandaþý sömürüyor hemen kapatýlmasý gerek' dedi
        Belediye baþkaný Öztürk, "Üyeleri borçlandýrýp faiz üstüne faiz bindiriyorlar. Bu þekilde üreticiyi maðdur ediyorlar" dedi.
        Akçakale Beldesindeki Tarým Kredi Kooperatifinin ortaklarý ise kooperatifin kar etmediðini belirterek Akçakale Belediye Baþkaný Ali Türen Öztürk'ün öne sürdüðü iddialarda haklý olduðunu beyan ettiler.
        Öte yandan Akçaakale Beldesi Tarým Kredi Kooperatifi ile ilgili müfettiþlerin denetim yaptýðý belirtildi.

        Yorum yap


        • #9
         haberler icin saol tuncay
         yalnýzca DYP nin haberine cevap vermek istiyorum ki
         meclise girmekten baseden Doðru Yol Partisi (DYP) Trabzon Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Sevgi Yarýmbýyýk haným efentiye soruyorum kiminle giricek son secimde DYP den deðilde baðýmsýz olarak aday olup kazanan ama aldýðý oylarla DYP nin meclise girmesini bence bilhakis belirdiyorum benimfkrimce engelleyen ve MECLÝSE giremeyen DYP nin baþýna sonradan bir þekilde gecen         Mehmet Aðar

         beyle mi aceba ????

         Yorum yap

         Haz?rlan?yor...
         X