Duyuru

Collapse
No announcement yet.

12 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 12 Þubat 2006 Haberler

  GENCLERI TOPLAYIP AYIN YAPIYORDU

  Trabzon''''da geçtiðimiz günlerde öldürülen Santa Maria Aziz Meryem Katolik Kilisesi Papazý Andrea Santaro''''nun, Þanlýurfa''''da misyonerlik yaptýðý iddia edildi...

  Papaz Santaro'nun Þanlýurfa'daki iþlerini yürüten halý ustasý Faik Toprak, "2000 yýlýndan bu yana tanýrým. Sürekli Urfa'da kalmazdý. Senede 3-4 kez Þanlýurfa'ya gelirdi, sonra Mardin'e giderdi. 5-10 gün kalýrdý Mardin'de. Sonra Trabzon'a giderdi" dedi.
  Faik Toprak, öldürülen rahiple ilgili olarak ilginç açýklamalar yaptý.
  Andrea Santaro'nun, Mardin'deki kilisede papaz olarak görev yaparken Þanlýurfa'da kilise olarak kullanmak üzere bir ev kiraladýðý, 14 ile 18 yaþlarýndaki gençleri evde toplayýp ayin düzenlediði ileri sürüldü. Papaz Santaro'nun Þanlýurfa'daki iþlerini yürüten halý ustasý Faik Toprak, "2000 yýlýndan bu yana tanýrým. Sürekli Urfa'da kalmazdý. Senede 3-4 kez Þanlýurfa'ya gelirdi, sonra Mardin'e giderdi. 5-10 gün kalýrdý Mardin'de. Sonra Trabzon'a giderdi" dedi.
  Þanlýurfalý Faik Toprak, halý ustasý olduðunu belirterek, "Ben halý ustasýyým. Andrea Santaro çalýþtýðým iþyerinin yanýnda bir yerde halý almýþ. Onlara 'Ýyi bir usta lazým. Ben Urfa'daki ustalarý Türkiye'nin baþka illerinde görmedim' demiþ. Kiraladýðý evi halý döþemek için beni yanlarýna aldýlar. Ben de bu evlere halý döþedim. Örnek veriyorum, o zaman hakkým 1 lira ise 2 lira verdiler. Ben bunlarýn su elektrik parasýný yatýrýrdým. Anahtarý da bana teslim ederdi. En son ölmeden 4.5 ay önce Urfa'ya geldi. Harran Oteli'nde kaldý. O otelde kayýtlarý vardýr. Bu kiralanan yerlerde ayin yaparlardý. Bu evi kilise olarak deðil, ama ayin için kullandýklarýný bilirdim. Evin alt katýnda ayini yaparlardý. Buraya 5-6 bazen de 10-15 kiþi gelirdi. Bunlarýn içinde Urfalý'nýn olup olmadýðýný bilmiyorum. Papaz öldükten sonra polisler gelip beni gözaltýna aldý. Papaza bir zarf gelmiþti. Ben de onu devlete teslim ettim. Posta kutusu vardýr, evraklar posta kutusuna gelirdi. Anahtarý bendedir. Ben gidip alýyordum" diye konuþtu.


 • #2
  YAÞANMAMALIYDI

  Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu dün Santa Maria Kilisesi’ne ziyarette bulunarak yaþanan elim olay sonrasý taziyelerini sundu...

  Olaylarýn yaþandýðý süreçte eþinin hastalýðý nedeniyle þehir dýþýnda olan Baþkan Canalioðlu, Trabzon’a döner dönmez kiliseyi ziyaret ederek olay hakkýnda bilgi aldý ve konuyla ilgili birde açýklama yaptý. Bu olayýn yaþanmasýndan duyduðu üzüntüyü dile getiren Canalioðlu "Trabzon kültür, sanat ve spor þehridir. Bu yaþanan olaylarla þehrimizin imajý zedeleyecektir" dedi.
  Volkan Canalioðlu dün Santa Maria Kilisesi’ni ziyaret ederek, Rahip Andrea Santoro’nun öldürülmesinden duyduðu üzüntüleri belirterek, olayla bilgi aldý. Baþkan Canalioðlu’nun taziyelerini Samsun’dan geçici olarak gelen Rahip Yardýmcýsý Romanyalý Niko Roma kabul etti. Niko Roma basýn mensuplarýný kiliseyi kirlettikleri gerekçesiyle ziyaret sýrasýnda kilise içerisine almazken kilise avlusunda açýklama yapan Baþkan Canalioðlu þunlarý belirtti: "Bu olay gerçekten çok üzücü bir olaydýr. Þehrimizin imajý zedelenmiþtir. Trabzon kültür, sanat ve spor þehridir. Bu alayýn ardýndan þehrin imajý sarsýlmýþtýr. Emniyet güçlerimizin zanlýyý bu kadar kýsa sürede yakalamasý ise tek sevincimizdir" dedi. Öldürülen Rahip Andrea Santoro ile en son bir buçuk ay önce görüþtüklerini belirten Canalioðlu "Kendisi iyi bir insandý. Birkaç kez görüþtük. En son bir buçuk ay önce kendilerine ait bir yerin mesken ve bayýndýrlýk iþleri için yanýma gelmiþti. Ölümü bizleri üzmüþtür" dedi.  Yorum yap


  • #3
   TRABZON 'UN IMAJI BU DEGIL


   TRABZON- Santa Maria Kilisesi rahibi Adrea Santoro'nun öldürülmesinin ardýndan Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu papazýn yardýmcýsý Nuko Roman'ý ziyaret ederek taziyede bulundu. Canalioðlu, "Trabzon'un imajý bu deðildir" dedi.
   Yaþanan bu olaydan dolayý son derece üzgün olduðunu belirten Canalioðlu, kilise çalýþaný Niko'ya" Acýnýzý paylaþýyoruz. Bir tarih, kültür, turizm kenti olan bu þahirde bu tür olayýn olmasý hiç yakýþýk almadý. Biz bu deðiliz" diye konuþtu. Daha sonra kiliseye girerek incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Canalioðlu, "Trabzon halký her fikre, dine önem veren bir halktýr. Biz son derece hoþgörülü bir milletiz. Bunu tarih göstermiþtir. Kentimiz üniversite, ticaret kentidir. Bu olay kentimizin bu özelliðine hiç yakýþmamýþtýr. Hem bizi hem de diðer milletleri derinden üzmüþtür. Bundan böyle barýþ ve kardeþlik halkasýnýn geliþmesini diliyoruz" diye ifadeler kullandý. Kilise çýkýþýnda Niko Roman'a bir ihtiyacý olup olmadýðýný soran Canalioðlu, her hangi bir sýkýntýda mutlaka yanlarýnda olacaklarýný vurguladý.

   Yorum yap


   • #4
    IMAM-HATIPLERE SAHIP CIKMALI


    TRABZON- Trabzon Ýl Müftüsü Ahmet Bulut, toplumun can damarý olan Ýmam-Hatip Liseleri'ne sahip çýkýlmasý gerektiðini söyledi.
    Hamamizade Ýhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen Ýmam-Hatip Liseleri arasý en güzel Kur'an-ý Kerim ve Ezan Okuma Yarýþmalarý'nda konuþan Bulut, bu liselerin, yarýnlarýn varisi olan çocuklarýn Kur'an-ý Kerim, ahlak, maneviyat, birlik, dirlik, milli ve manevi deðerlerin verilmesinde büyük katkýsýnýn olduðuna dikkat çekti.
    Toplumun can damarlarý olan Ýmam-Hatip Liseleri'ne sahip çýkýlmasý gerektiðini kaydeden Bulut, "Hayatýn her safhasýnda Ýmam-Hatip veya Ýmam-Hatip nesli vardýr. Çocuðumuzun dünyaya geldiðinde onun kulaðýna yanýk sesiyle Kur'an-ý Kerim okuyan Ýmam-Hatipli'dir. Yavrumuzun sünnet merasiminde, onun, vatana, millete, dine, ailesine, nefsine ve hatta insanlýða hayýrlý evlat olmasý için dua eden yine Ýmam-Hatipli'dir. Düðünümüzde onlarý görürüz. Sünnetlerimizde onlarla buluþuruz. Camilerde, din kültürü derslerinde Ýmam-Hatipliler'i görürüz. Son yolculuðumuza giderken de bizi yine o Ýmam-Hatipliler uðurlar, dualarýmýzý yaparlar. Mezarlarda yatan ölülerimizi rahmetle onlar anar. Bu nedenle Ýmam-Hatipler, toplumumuzun can damarýdýr. Buralara sahip çýkýlmalýdýr" dedi.

    Yorum yap


    • #5
     HALK BIZE DESTEK OLMALI

     TRABZON- Santa Maria Kilisesi rahibi Andrea Santoro'nun öldürülmesinin andýndan ziyaretler hýz kazandý. Bu baðlamda Saadet Partisi Trabzon eski Milletvekili Þeref Malkoç Ýl Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek'i makamýnda ziyaret etti.
     Trabzon'da son dönemlerde yaþanan asayiþ olaylarýndan dolayý fikir alýþveriþinde bulunmak için Emniyet Müdürü Akyürek'i ziyaret eden Milletvekili Malkoç, "Papaz'ýn öldürülmesi bizleri üzmüþtür. Hele hele bizim yaþadýðýmýz bu kentte öldürülmesi ise son derece üzüntü vericidir. Bu anlamda bir yetkili olarak sizden bir açýklama istiyoruz. Bu þehir nereye gidiyor. Bu þehirde neler oluyor" diye konuþtu. Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ise, "Trabzon'da yaþanan bu olaydan ötürü bizde üzgünüz. Ancak bu olayýn failinin çok kýsa sürede yakalanmasý üzüntümüzü biraz olsun hafifletmiþtir. Temennimiz bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasýdýr. Üzerinde yaþadýðýmýz bu þehirde sadece biz polislere görev düþmüyor. Halkýmýzýn da bizlere bu tür olaylar olduðu zaman yardýmcý olmasý gerekir. Duyduklarýný, gördüklerini ne kadar bizimle paylaþýrsa iþimiz o kadar daha kolay olur. Aksi halde bu olaylar sadece polisin gayretleriyle önlenemez" diye konuþtu.
     Ýçiþleri Bakaný Abdulkadir Aksu'nun Trabzon'da bulunmasýný deðerlendiren Emniyet Müdürü Akyürek, "Bakanýmýz da kentimizde yaþanan bu tür olaylar için buraya geldi. Mobese sistemini hayata geçirmeyi planlýyoruz. Bu sistemin Trabzon'a son derece faydalý olacaðýný düþünüyorum. Bu sistem sayesinde Ýstanbul'da olduðu gibi suçlular kýsa sürede yakalanacaktýr. Þehrin önemli yerlerine yerleþtireceðimiz kameralarla suç iþleyenleri daha rahat yakalamayý ve suç oranýnýn azaltmayý hedefliyoruz. Yani Ýstanbul sokaklarý gibi Trabzon sokaklarý da mobese sistemiyle donatýlacak" diye ifadede bulundu.     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X