Duyuru

Collapse
No announcement yet.

05 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 05 Ocak 2007 Haberler

  AMAN NAZAR DEÐMESÝN!

  Türkiye'de her bayram yollarýn kan gölüne dönmesi ile hatýrlandý yaþandý. Doðu Karadeniz Bölgesinde de bayramdaki taþýt trafiði geçmiþ yýllarda ölümcül acý trafik kazalarý yaþandý. Bayram gidiþ ve dönüþleri birçok aileyi mahfetti. Ýlgililer hem sürücülerin kusurlarýndan bahsetti hemde yollarýn standart olmayýþý kazalara davetiye çýkarýyorlar dedi..
  Bu Kurban Bayramýnda ise, Ordu'dan Sarp'a tek bir ölümcül trafik kazasý yaþanmadý. Özellikle sahil transit yolunda taþýt trafiðinin de yoðun olmasýna raðmen ölümcül kazalarýn olmamasý sahil yolunun hizmete girmesine baðlandý. Karayollarý Bölge Müdürlüðü yetkilileri bayram süresinve sahil yolunun tümünü hizmete açýk tutmayý baþardýklarýný belirtirlerken ölümcül trafik kazalarýnýn yaþanmasýnýn bir nedenini de buna baðladýlar. Özellikle Ordu'dan Sarp %90'ýn duble çift gidiþ geliþe açýlarak bayram süresince traiðe açýk tutulan sahil yo
  lu, standart ulaþýmýn saðlanmasýna neden oldu.
  Trabzon Emniyet Müdürü Reþat Altay, "Aldýðýmýz tedbirler çerçevesinde görevli personelimiz en üst düzeyde görevlendirilmek suretiyle sürekli etkin bir trafik denetimi saðlanmaya çalýþýldý. Gerek sivil toplum örgütleri gerek kamu kurum ve kuruluþlarý ve gerekse medya mensuplarý aracýlýðýyla halkýn bilgilendirilmesi suretiyle halkýn bayramda trafikle ilgili konularda daha duyarlý daha hassas davranmasý saðlanmaya çalýþýldý. Sarf edilen çabalar sayesinde bayramý üzücü kazalar yaþanmadan tamamlamýþ olduk. Temennimiz sadece bayramlarda deðil, tüm yaþam boyunca trafik kazalarý yaþanmamasý" dedi.

 • #2
  ÖNCE ÝÞYERÝ SONRA FABRÝKA  RÝZE- Rize'de iþyeri kurþunlanan Karali Çay'a ait fabrika da kimliði belirlenemeyen kiþi ya da kiþiler tarafýndan kurþunlandý.
  Edinilen bilgiye göre, Rize merkeze baðlý Çaykent Beldesi'nde bulunan Karali Çay'a ait çay fabrikasý kimliði belirlenemeyen kiþi ya da kiþiler tarafýndan kurþunlandý. Olay, Karali ailesine mensup bir kiþinin konuyu jandarmaya bildirmesiyle ortaya çýktý. Jandarma tarafýndan olay yerinde yapýlan incelemede, iþletmenin tabelasýnýn tüfekle ateþ açýlarak hasara uðratýldýðý anlaþýldý. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
  Karali Çay iþletmesinin sahibi Rize Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mevlana Karali'nin babasý Muhammet Karali, bir süre önce iki kiþiyi öldürdüðü gerekçesiyle gözaltýna alýnmýþtý.
  Bu olaydan sonra Mevlana Karali'ye ait Ýslampaþa Mahallesi'nde bulunan bir iþyeri de kurþunlanmýþtý.

  Yorum yap


  • #3
   ÇAYKUR ALTIN YILINI YAÞADI   ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, Rize'nin Hemþin ilçesinde kurulacak organik ve konvansiyonel çay fabrikasýnýn yasal giriþimlerinin 2006 yýlý içerisinde tamamlandýðýný söyledi.
   Yüce, Çaykur Genel Müdürlüðü Sosyal Tesislerinde yaptýðý konuþmada, 2006 yýlýnýn Çaykur için her anlamda ilkler ve artýlar yýlý olduðunu, üreticiden alýnan yaþ çay ve satýlan kuru çay miktarlarýnýn, 2005 yýlýnda gerçekleþen rakamlarýn üzerine çýktýðýný belirtti.
   Çaykur'un 2007 yýlýna tertemiz, beyaz bir sayfa açarak girdiðini ifade eden Yüce, ''Proje baþlangýcý 2006 yýlýnda yapýlmýþ olan Muratlý Çay Fabrikasý ayný yýl içinde yüklenici müteahhitten teslim alýnmýþtýr. Rize'nin Hemþin ilçesinde yapýlacak olan organik ve konvansiyonel çay fabrikasýnýn yasal giriþimleri 2006 yýlý içerisinde tamamlanmýþtýr'' dedi.
   Gerçekleþtirmeyi düþündükleri birçok hayali ve hedefi olduðunu kaydeden Yüce, þunl
   arý söyledi:
   ''Þunu samimiyetle söyleyebiliriz ki; kurumumuz dünden daha iyi. Ancak yarýnki durumumuz bugünden daha iyi olmak zorunda. Geçmiþe sýðýnmadýðýmýz gibi kendi geçmiþimizle de avunmuyoruz.
   Bundan böyle her yeni günde yarýný düþünerek istikrarlý yürüyüþümüze üreticilerimizle, çalýþanlarýmýzla, aileden kabul ettiðimiz bayilerimiz ve tüketicilerimizle birlikte el ele devam edeceðiz.
   Bu pozitif görüntünün oluþmasýnda emeði geçen merkez ve taþra çalýþanlarýmýza, pazarlama aðýnda yer alan her bir çalýþanýmýza, her yaþ grubu ve her kesimden ürünlerimizi tercih eden tüketicilerimize hasseden teþekkür ediyorum.''

   Yorum yap


   • #4
    MERKEZ BANKASI ÖZERK CUMUHURÝYET DEÐÝLDÝR    HÜKÜMETÝN, Merkez Bankasý'na yönelik olarak, Süreyya Serdengeçti döneminde baþlayan eleþtirileri, kendisinin atadýðý þimdiki Baþkan Durmuþ Yýlmaz döneminde de aralýksýz devam ediyor. Yeni baþkan atama sürecindeki tutumu nedeniyle topun aðzýna gelen hükümet, her fýrsatta faizlerin yüksekliðini gündeme getirerek bankayý eleþtiriyor.
    Bir süre önce Baþbakan Erdoðan'ýn, "Merkez Bankasý Baþkaný faizlerin bir yýl inmeyeceðini nasýl söyler?" diyerek gündeme getirdiði faizler konusunda, AKP'nin mali iþlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Trabzonlu hemþehrimiz Bülent Gedikli de sert açýklamalar yaptý.
    Merkez Bankasý Baþkaný Durmuþ Yýlmaz'ýn açýklamalarýna tepki gösteren Gedikli, "Merkez Bankasý özerk cumhuriyet deðildir. Hükümetin belirlediði hedeflere uygun davranmalýdýr" dedi.
    ? 'Siyasete dönük açýklama'
    Gedikli, yaptýðý açýklamada Merkez Bankasý'ný þöyle eleþti
    rdi:
    "Merkez Bankasý Baþkaný'nýn siyasete dönük açýklamalarý oluyor. En son geçen gördüm, 'siyaset kýsa vadeli bakýyor, bir yýl boyunca para politikamýzý deðiþtirmeyeceðiz' dedi.
    Yani bu, dolaylý olarak da faizlerin indirilmeyeceði þeklinde yorumlanýyor. Bu doðru bir yorumlama. Merkez Bankasý'nýn 1 yýl boyunca faizleri indirmeyeceðini açýklamasý saðlýklý bir yaklaþým olmaz.
    Reel anlamda baktýðýmýzda faizler þu anda yüzde 11 civarýnda. Bu yüksek bir reel faiz. Türkiye'de reel faizlerin yüzde 6-7 civarýnda olmasý lazým. Merkez Bankasý'nýn da buna yönelik bir politika takip etmesi daha doðru bir yaklaþým olur. 'Faiz indirmeyeceðim' diye açýklama yapýlmaz."

    ? 'Hedefleri hükümet belirler'
    "Merkez Bankalarý özerk cumhuriyetler falan deðildir. Öyle bir þey söz konusu olamaz. Merkez Bankasý baðýmsýzlýðýný ayrý cumhuriyet gibi, bunlar gibi algýlamak ve öyle koymak durumunda deðiliz. Elbette Merkez Bankasý'nýn baðýmsýz tutumlarý var. Merkez Bankasý'nýn hedefleri baðýmsýz belirlenmez. Hükümetin belirlemiþ olduðu hedeflere uygun olmak durumunda.
    Hedefleri hükümet koyar. Siyasi iktidar koyar. Merkez Bankasý araçlarýnda araç kullanmak da baðýmsýzdýr. Bu hedefleri hangi araçlarla, aletlerle tutturacaðýna Merkez Bankasý karar verebilir ama hedeflerle oynama hakký yok. Uyumlu bir politika izlemek durumunda yani. Enflasyon hedefinden sorumlu ama o hedefi yakalayamadý, tutturamadý.
    Þimdi bu hedefi yakalamak için aþýrý bir zorlama içerisine girmek (Ben bir yýl boyunca faizi bu noktada tutacaðým) demek de saðlýklý yaklaþým olmayabilir."

    Seçim risktir demek yanlýþ

    "Cumhurbaþkanlýðý ve genel seçimler risk olarak yorumlanabiliyor. Halbuki Türkiye'de bunlar bir risk olmaktan çýkmýþ. Çünkü popülist bir yaklaþým içinde deðiliz, uygulamýyoruz.
    Seçimi de Türkiye açýsýndan bir risk teþkil etmiyor. Niye?... Çünkü çalýþan bir Meclis var. Siyasi istikrar var. Bunlarý risk olarak algýlamak doðru yaklaþým olmaz. Merkez Bankasý direkt söylemiyor ama bunu dolaylý þekilde ifade etmiþ oluyor.
    Dünyada global fonlar açýsýndan rahat bir dönem var, beklendiði gibi sýkýntýlý bir durum söz konusu deðil. Dünyada da rahat ortamýn olduðu bir dönemde Merkez Bankasý'nýn faizlerle ilgili yaklaþýmýnýn daha farklý olmasý gerekir. Þimdi faizi indirmeyeceðim demek bize göre hatalý yaklaþým olur."

    Siyaset kýsa vadeli de bakar

    "Merkez Bankasý, siyaset doðasý gereði geliþmelere kýsa vadeli bakar diyor. Böyle bir þey söz konusu deðil. Siyaset hem uzun vadeli hem kýsa vadeli bakar. 5 yýllýk kalkýnma planlarý var. Yýllýk bütçe yapýyorsunuz, bunlar birbiriyle uyumlu.
    Bu uzun vadeli demek. Siyaset tabii ki bunun yanýnda kýsa vadeli de bakacak. Bugün aç bir insan varsa, iþsizim varsa, bunu da düþünmek zorundayým. Bu da bugünün çözümlenmesi gereken acil sorunudur."

    Yorum yap


    • #5
     AYMAN TAMAM SIRA ALÝ DE     CAVCAV AÇIKLADI
     Trabzonspor, Gençlerbirliði?nin orta saha oyuncusu Ayman?ýn iþini bitirdi. Teknik Direktör Ziya Doðan?ýn ýsrarla alýnmasýný istediði Mýsýrlý oyuncu için uzun süredir yapýlan görüþmeler olumlu sonuçlanýrken, G.Birliði Baþkaný Ýlhan Cavcav da, dün "Ayman?ý Trabzonspor?a verdik" açýklamasýný yaptý. Cavcav, Trabzonspor'un bir süredir ilgilendiði Ayman ile ilgili olarak, kendilerine getirilen transfer teklifini kabul ettiklerini belirterek, ''Ayman'ý Trabzonspor'a verdik'' dedi.
     BAÞARILI OLACAÐIM
     Cavcav, Ziya Doðan'ýn kadroda görmek istediði diðer futbolcularla ilgili ise herhangi bir açýklama yapmadý.Ayman da, Gençlerbirliði gibi güzel bir kulüpten ayrýlacaðý için üzgün olduðunu belirterek, ''Ýçim buruk ayrýlýyorum. Ancak Trabzonspor gibi büyük bir camiada futbol oynayacaðým için mutluyum. Benim için taraftar çok önemli. Trabzonspor'da oynamak benim performansýmý artýracaktýr. Orada baþarýlý olacaðýma inanýyorum'' dedi.
     ALÝ DE BÝTEBÝLÝR
     Trabzonspor, transferde ikinci bombayý, Beþiktaþ?ýn sað kanat oyuncusu Ali Güneþ?i alarak patlatmak istiyor. Tecrübeli oyuncu için dün Beþiktaþlý yöneticiler ile bir kez daha görüþen Baþkan Albayrak, transferi büyük ölçüde bitirdi. Ali?nin durumunun bugün veya yarýn netlik kazanmasý beklenirken, Fenerbahçeli Serkan Balcý için de görüþmeler sürüyor.


     Günün Diðer Spor Haberlerinden

     Yorum yap


     • #6
      BEN O DEFTERÝ KAPATTIM!
      BEKLENTÝM YOK
      Trabzonspor?da durumu adeta bilmeceye dönen Fatih Akyel, Karadeniz?e çarpýcý açýklamalar yaparak, "Artýk Trabzonspor defteri benim için kapandý" dedi. Bazý yöneticilerin kendisinin affedilmesi yönünde çalýþtýðýný bildiðini ifade eden Fatih, "Ancak benim affedilme yönünde bir beklentim yok. Benim isteðim sadece Trabzonspor benim satýþým için hangi þartlarý istiyorum. Bunu belirlemelerini bekliyorum" dedi.
      HOLLANDA?YA GÝDÝYOR
      Ziya Doðan ile kesinlikle çalýþmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade eden Fatih, "O düþünce yapýsýnda benim Trabzonspor?a yarar saðlamak mümkün deðil. Hadi ben suçluyum, Szymek niye kaçtý. Herkes suçlu, Ziya hoca mý haklý tek. Trabzonspor için bunu herkes iyi düþünsün" dedi. Fati Akyel?in anlaþmak üzere olduðu PSV Eindoven ile son kez görüþmek için Cuma günü Hollanda?ya gidecek. Anlaþma olursa PSV, Trabzon ile Fatih için masaya oturacak.

      Yorum yap

      Haz?rlan?yor...
      X