Duyuru

Collapse
No announcement yet.

04 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 04 Ocak 2007 Haberler

  KARAYOLLARINA UYUMA CEZASI
  Trabzon f. Sulh Hukuk Mahkemesi, son derece ilginç bir kararla, insan yaþamýna karþý saygýda kusur eden kamu kuruluþlarýnýn manevi tazminat davasýna rahatlýkla çarptýrýlacaðýný ortaya koydu.
  Trabzon Karayollarý bölge Müdürlüðü, þehir içerisinde Ganite mevkiinde yaptýðý tünel çalýþmasý esnasýnda insanlarýn yaþam haklarýný ihlal ettiði gerekçesi ile açýlan davda taznimat ödemeye mahküm oldu. Karayollarý Bölge Müdürlüðü2.Sulh Hukuk Mahkemesinin kararýný temyiz edeceðini açýklamasýna raðmen 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin veridiði bu karar Trabzon'da birçok kamu kuruluþuna karþý bireysel olarak hakkýný arayan insanlara da örnek olacaðý gibi karar Türkiye genelinde de emsal kabul edibelilecek.
  Trabzon'da Ganita mevkiinde yapýlan ikinci tünel inþaasý esnasýnda tünelin üst kýsmýnda ikamet edenlerin gürültü nedene ile saðlýksal maðduriyetlerinin söz konusu olduðuna karar veren 2. Sulh Huk
  uk Mahkemesi, vatandaþlarýn konu ile ilgili Karayollarý Bölge Müdürlüðüne yaptýðý baþvurularýn da ciddiye alýnmamasýný insana saygýsýzlýk olara gördü ve Karayollarý Bölge Müdürlügüne davacýlar Yüksel, Ayþe ve Ayten Yavuz'a 1 Milyar lira tanzminat ödeyecek.
  2. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, Mustafa Karabina'nýn verdiði bu karar Trabzon'da yýðýnla kamu yatýrýmlarýndaki benzer sýkýntýlara emsal olacaðý gibi Türkiye genelinde de bu dava birçok çevreciler için cesaretlendirici bir durum ortaya koyacak.
  KARARDAKÝ TESBÝTLER
  Tünel inþaatýnýn tam üstünde ikamet ettiði evleri bulunan Yüksel,Ayþe ve Ayten Yavuz özellikle tünel kazýlarýndaki gürültüler, patlayýcý madde atýmýnda evlerine verilen zararlarýn önlenmesi ile ilgili önceden yaþadýklara cevreye ve insanlara ilgili kurum tarafýndan haber verilip önlem alýnmasý ile ilgili duyarsýz davranýþlarýný mahkemeye taþýdý. Mahkemeye gürültü ve diðer sebeblerden aile saadetlerinin bozulduðunu, günlerce uykusuz kaldýklarýný, idda eden Yüksel Ayþe ve Ayten Yavuz bu tür çalýþmalar esnasýnda insanlarýn ve çevre sakinlerinin önceden haberdar edilerek önlem alýnmasý gerektiðini idda ettiler. Bu iddialarýný saðlýklý kentler için geçerli bir talep olduðunu belirten davacý Yavuz ailesini 2. Sulh Mahmekesi haklý gördü ve Karayollarý bölge Müdürlüðünü tazminata mahküm etti.

 • #2
  SÝYAH UYARI
  Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, Çevre ve Orman Bakanlýðý'nca mücavir alan sýnýrlarý içerisinde Trabzon Belediyesi ile ilçe belediyelerine denetim yetkisi verildiði ifade edildi. Açýklamada, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü tarafýndan hava kirliliðinin en önemli sebeplerinden biri olan yakýtlarýn þehre giriþi aþamasýndan kullanýlmasýna kadar olan sürecin kontrol edilmekte olduðu, kalitesiz ve kullanýmý yasaklanmýþ yakýtlarýn satýþýnýn engellendiði belirtildi.
  ? VATANDAÞLARA ÖNERÝLER
  Trabzon'da son günlerde hissedilmekte olan hava kirliliðine kazanlarýn yakma tekniklerine uygun þekilde ve ehil kiþilerce yakýlmamasý, kýþ dönemi baþlamadan baca ve periyodik kazan temizliklerinin yapýlmamýþ olmasý, evlerde sobalarýn bilinçsiz olarak yakýlmasý ve kalorifer kazanlarý ve sobalarda yakýlmasý yasak olan kömür torbalarý, lastik parçalarý, tekstil atýklar
  ý, kablolar, ýslak odun, boyalý odun, plastikler, ev eþyalarý boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarýnýn yakýlmasýnýn da önemli oranda etkili olduðu kaydedildi.
  Apartman ve site yöneticilerinin kalorifer kazanlarýnýn yakma saatlerini, temizleme periyotlarýný ve yakýlan maddelerle ilgili olarak ateþçiyi kontrol etmeleri ve yönlendirmeleri gerektiðinin de vurgulandýðý açýklamada, "Vatandaþlarýmýzýn söz konusu hususlara dikkat etmeleri ve gerekli tedbirleri almalarý noktasýnda daha hassas davranmalarý büyük önem taþýmaktadýr" denildi.
  ? AKÞAM SAATLERÝNE DÝKKAT!
  Hava kirliliðinin özellikle akþam saatlerinde ve trafiðin yoðun artýþ gösterdiði eve gidiþ-dönüþ saatlerinde gözlendiðine iþaret edilen açýklamada, "Okula giden çocuklarýmýzýn kirlenen havadan en az seviyede etkilenmesi amacýyla okullarýn çýkýþ saatlerinde kazanlara yükleme yapýlmamasýna ve yakma iþleminin bu saatlerden öncesinde veya sonrasýnda yapýlmasýna özen gösterilmesi gerekmektedir.
  Kentimizin hava kirliliðinden en az etkilenmesi için bireysel sorumluluklarýmýz ve toplumsal tepkilerimizi gerektiði gibi kullanarak evde, sitede, sokakta, caddede aþýrý kirlilik yayan bacalar görüldüðünde erken müdahale edilmesi amacýyla Trabzon Belediyesi'nin (Alo 188 Zabýta) ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü'nün telefonlarýný arayarak haber vermek tüm kent yaþayanlarýnýn ortak görevidir" ifadelerine yer verildi.
  Açýklamada ayrýca, Ekim ve Kasým aylarýna ait partikül madde ve kükürtdioksit ölçüm sonuçlarýna göre hava kalitesinin korunmasý yönetmeliðinde belirlenen sýnýrýn deðerlerin altýnda olduðu, buna karþýn Aralýk ayýnda deðerlerin yükselme eðilimine geçtiði ancak yönetmelikte belirlenen sýnýr deðerini aþmadýðý kaydedildi.

  Yorum yap


  • #3
   PKK'NIN DA ÖCALAN'NIN DA VARLIÐININ SEBEBÝ ABD'DÝR
   TRABZON - AK Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaþ, bayram iznini geçirdiði memleketi Trabzon?da vatandaþlarla sohbet etti ve ziyaret ettiði gazetemizde gündeme iliþkin çok özel açýklamalar yaptý. Göktaþ, Ak Parti?nin yapýlacak olan genel seçimde yenidentek baþýna iktidar olacak güce sahip olduðunu savunurken, "Vatandaþýmýz bizden son derece memnun. Bunu gittiðimiz her yörede görüyoruz" dedi. Ýþte Göktaþ?ýn açýklamalarý:

   Fýndýk üreticisi gerçeði görünce bize döndü

   Bayram tatili için geldiðim Trabzon?da þunu bir kez daha gördüm ki; vatandaþ bizden son derece memnun. Vatandaþlarýmýzýn AKP 'ye olan sýcaklýðý halen devam ediyor. Fýndýkla ilgili yaþanan olumsuzluklar giderilmiþ, vatandaþ da gerçeði görmüþ. Zaten muhalefet partisindeki bir milletvekilimizin "Biz fýndýk üzerine bu kadar muhalefet yaptýk ama fýndýðýn rantýný yiyemedik, ranta dönüþtüremedik" söz
   leri her þeyi ortaya koydu. Bunlarýn gerçek niyetleri ortaya çýktý.
   Bu bakýmdan fýndýkla ilgili büyük olumsuzluk giderilmiþ oldu, onu müþahede ettim. AK Parti gelecek seçimde de tek baþýna iktidar olacak güce sahip, çünkü Türkiye?yi karanlýktan çýkarýp aydýnlýða koþturan bir partiyiz. Ak Parti?nin önünü hiç kimse kesemeyecek, zira arkasýnda millet desteði var.

   Saddam'ýn idamýnýn haklý olduðunu savunmuyorum

   Ben Saddam'ýn idamýnýn haklý veya doðru olduðunu söylemedim. Evvela oradaki mahkeme ne kadar yasal, ne kadar hukuki onu bilemiyorum; ama idamýn bayram arifesinde uygulanmasý son derece yanlýþ. Bir kere bu noktada hepimiz buluþuyoruz. Ýkincisi, bu idamý ben Irak halkýnýn, Irak mahkemelerinin verdiði bir karar olarak algýlamadým, tamamen ABD' nin talimatýyla yerine getirilen bir karar. Bu karar bütün herkesi üzdü. Ama Saddam idam edilmeli miydi? Oradaki yasalara göre, idam edilmeliydi. Türkiye'deki yasalara göre idam yok.
   ABD tüm dünyaya insan haklarý dayatmasýný yapýyor. Türkiye'de idamýn kalkmasý konusunda baský yaptý. Bildiðimiz, duyduðumuz kadarýyla terörist baþý Abdullah Öcalan?ý idam edilmemek þartýyla Türkiye?ye teslim etti.
   Þimdi kendin bir baþka ülkeyi hiçbir haklý gerekçe göstermeden iþgal ediyorsun, binlerce insanýn (rakamlar doðru ise 650 bin Müslüman) hiçbir gerekçe yokken öldürülmesine sebep oluyorsun.
   Kaldý ki ABD Dýþiþleri Bakaný Gondaliza Rice "Burasý o kadar insanýn ölmesine deðecek bir ülke" diyor. Yani bunlar için insanlar önemli deðil; onlar için önemli olan, orada bulunan petrol ve rant... Bu tam anlamýyla mazoþist bir anlayýþ. Ýnsanýn bu anlayýþta olan bir devlete saygý duymasý zordur ve doðru da deðildir. Türk halký bundan rahatsýzdýr. Ama Saddam'ýn yaptýklarý affedilir cinsten deðildir.
   Madalyonun bir yüzünü gördüðümüzde öbür yüzünü de konuþmamýz lazým. ABD Ortadoðu'ya geldiyse bunun nedeni, Saddam?ýn yaptýðý büyük yanlýþlardýr..


   PKK?nýn varlýðý bugün ABD?nin desteðiyle olmuþtur

   Þunu rahatlýkla söylerim; bugün PKK halen bir þeyler yapýyorsa belli destekler aldýðý içindir. PKK?nýn Kuzey Irak?taki varlýðýnýn nedeni ABD?nin ona verdiði destek ve güçtür. PKK varlýðýný bu destekle sürdürüyor. Kuzey Irak?ta ABD?ye raðmen terör örgütünün barýnmasý mümkün mü? Asla... Yüce Türk milletinin ordusu ile mücadele edecek gücü kesinlikle yoktur. Ama Saddam'ýn hatalarý yüzünden bunlar olmuþtur. Ýran rejimini oluþturmadan bunu fýrsat bilerek sebep yokken savaþa girmiþ ve Müslümanlarýn ölümüne sebep olmuþtur.
   O yetmemiþ gibi, Kuveyt'i hiçbir gerekçe göstermeden iþgal etti. Yani ABD ne yaptýysa ona, o da aynýsýný yapmýþtýr. Arkasýndan Halepçe'de 5 bin Müslüman?ýn ölümüne sebep olmuþtur. Bunlar önemli hatalardýr. O hatalar da kendi boynunu ipe getirmeye sebep olmuþtur. Ama böyle olmamasý lazýmdý. Milletler kaderlerini kendi iradeleriyle belirlemelidir, bir baþka ülkenin dayatmasý ile deðil.
   Bu noktada ABD'nin yaptýðýný asla tasvip etmiyoruz. Bu konu Türkiye'yi de çok yakýndan ilgilendiriyor.
   Sayýn Baþbakanýmýz da bu konuda "Irak bizim için AB'den daha önemli olmuþtur" demiþtir.

   Halkýn istediði gibi bir cumhurbaþkaný seçeceðiz

   Bu olumsuzluða raðmen halkýmýz Türkiye'nin geleceðini iyi görüyor, AK Parti?ye inanýyor. Bu bakýmdan Kurban Bayramý hakikaten bayram havasýnda geçti. Halk kendisi gibi bir cumhurbaþkaný istiyor; millete tepeden, Çankaya Köþkü?nden bakan bir cumhurbaþkaný istemiyor; kendi deðerlerine yakýn, kendisine uygun bir cumhurbaþkaný istiyor.
   Bu tarif partimiz içerisinde bir arkadaþýmýza uyuyor. Özellikle "Mutlaka bizim düþündüðümüz gibi bir cumhurbaþkaný seçin, hakkýmýzý size helal etmeyiz" diyen teþkilat üyelerimiz, vatandaþlarýmýz var.
   Ýnþallah mayýs ayýnýn baþýnda halkýn isteðine uygun bir cumhurbaþkaný seçeceðiz. Bunun seçilmemesi için birtakým provokatif giriþimler olacaðýný tahmin ediyorum. Halkýn bunlara karný tok, yeni bir cumhurbaþkaný ile yeni bir dönem baþlayacak. Ülkeyi milletle el ele yönetmenin kývancýný yaþayacaðýz.
   Deniz Baykal'ýn cumhurbaþkanlýðýný istemesi veya istememesi çok önemli deðil bizim için. Bu karar sadece baþbakanýndýr. O derse ki "Ben cumhurbaþkaný olacaðým", bunu kimse engelleyemez.
   Sayýn baþbakanýmýz mantýklý, makul olan bir isim önerecektir. Hatta onu da bir kenara býrakalým, halkýn istediði bir profildeki cumhurbaþkaný adayýný bize önerecektir, biz de bunu destekleyeceðiz.

   Trabzon?u dünya þehri yapacaðýz

   Hedefimiz, milli gelirin fert baþýna 25 bin dolar olan bir ülke olmasýdýr. Birinci beþ yýlda 5500 dolar, ikinci beþ yýldaki hedefimiz 10 bin dolar olacak. Yatýrýmý ise 25 milyar dolara çýkaracaðýz. Artýk Türkiye ayaða kalkmýþ bir ülke olacaktýr. Üreten, yatýrým ve ihracat yapan, istihdamý olan bir ülke olacaktýr.
   GSMH 391 dolardýr, iþ baþýna geldiðimizde ise 189 milyar dolardý. 2013?teki hedefimiz, 800 milyar dolar olacaktýr. Türkiye büyüyor ve saygýnlýðý olan ülkeler arasýnda olacaktýr.
   Trabzon?umuzda yeni yeni projeler yapacaðýz. 2011?de olimpiyatlarý getirdik. Her ne kadar turistik seyahat yapanlar bunlara sahip çýksa da biz bu olimpiyatlar için alt yapýyý oluþturacaðýz.
   Ýkinci beþ yýlda büyük atýlýmlar yapacaðýz. Trabzon'u dünya kenti yapacaðýz. Trabzon'un menfaatlerini koruyup kollayan bir ekibiz. Trabzon'un geleceði ile ilgili ciddi manada çalýþmamýz var. Bir süre önce yaptýrdýðýmýz ankette, ilde AK Parti?nin hizmetlerinden memnun olanlarýn oranýný % 55 gördük.
   Büyük þehir olayýna girmek istemiyorum. Trabzon zaten büyük þehir olarak görülüyor. Kaðýt üzerinde büyük þehir yapmak yerine büyük þehir olacak konuma getirmek için gerekli çalýþmalarý yapmak gerekir, zira önemli olan da budur. Biz de bunu yapýyoruz. 2011 ile ilgili ne gerekiyorsa yapýlacaktýr.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X