Duyuru

Collapse
No announcement yet.

11 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 11 Þubat 2006 Haberler

  SUC ORGUTLERI CIRIT ATAMAZ


  Ýçiþleri Bakaný Abdülkadir Aksu önce basýn toplantýsý yaptý, ardýndan güvenlik zirvesine katýldý...

  . Zirvenin ardýndan kiliseye giden Aksu, son olarak TTSO’daki ekonomi zirvesine katýldý. Cinayetlerle ilgili açýklama yapan Aksu, olaylarýn adliyeye intikal ettiðini belirtti.
  Bakan Aksu, bir gazetecinin Trabzon'da yaþanan pek çok olayýn failinin yakalanmasýna karþýn önleyici güvenlik hizmetlerinin istenen düzeyde olmadýðýný söylemesi üzerine, "Güvenlik güçlerinin bir görevi önleyici tedbir almaktýr. Suç iþlemesini önlemektir. Bizim ciddi bir polis açýðýmýz var" dedi.
  Aksu, bölge valileri, emniyet müdürleri ve alay komutanlarýyla asayiþ zirvesi yaptý. Zirvede son dönemde yaþanan olaylarýn sebebi üzerinde duruldu. Aksu toplantýda suçla mücadelede kimseye taviz verilmemesi talimatý verdi ve ‘Kimse devletten daha büyük deðildir’ mesajýný iletti.
  Emniyet Genel Müdürlüðü Sözcüsü Ýsmail Çalýþkan, Trabzon'da Papaz Santoro'nun öldürülmesi olayýn arkasýnda bir azmettirici, bir örgüt veya organize suç örgütünün olduðu þeklinde ellerinde bir bilgi olmadýðýný söyledi. Çalýþkan, "Trabzon’da güvenlik zafiyeti yok" dedi.
  Ýçiþleri Bakaný Abdülkadir Aksu, Santa Maria Kilisesi'nin rahibi Andrea Santoro'nun öldürülmesiyle ilgili adli tahkikatýn sürdüðünü, tahkikat sonunda olayýn aydýnlanacaðýný belirterek, þu anda bir þey söylemenin yersiz olduðunu söyledi.
  Güvenlik Toplantýsý'na katýlmak üzere Trabzon'a gelen Ýçiþleri Bakaný Abdülkadir Aksu, Zorlu Grand Otel'de düzenlediði basýn toplantýsýnda sorularý cevapladý. Basýn mensuplarýnýn Santa Maria Kilisesi'nin rahibi Andrea Santoro'nun öldürülmesinde terör örgütü baðlantýsý olup olmadýðý sorusu üzerine Bakan Aksu, olayla ilgili emniyet ve cumhuriyet savcýlarýnýn soruþturmayý büyük bir özveriyle sürdürdüðünü belirterek, "Adli tahkikat sonunda bu olay aydýnlanacaktýr. Þu anda bir þey söylemek yersiz'' dedi. Bakan Aksu, bir basýn mensubunun rahip Santoro'yu öldürdüðü iddia edilen O.A'nýn psikolojik sorunlarýnýn bulunduðunun ve geçmiþte de bu tür olaylarýn yine benzer rahatsýzlýklarý olanlara mal edildiðini hatýrlatmasý üzerine, "Bugüne kadar hiçbir olayý kamuoyundan gizlemedik. Kuþ gribi vakasýný açýkça çýkýp ilan ettik. Bu tür olaylarý da asla gizlemedik ve bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkmasý için üzerine gidiyoruz. Bundan kimsenin endiþesi olmasýn. Þu anda bunu açýklamak benim yetkimde de deðildir. Cumhuriyet savcýlarýmýz olayý bütün boyutlarýyla inceliyorlar'' diye konuþtu.
  Bakan Aksu, bir gazetecinin Trabzon'da yaþanan pek çok olayýn failinin yakalanmasýna karþýn önleyici güvenlik hizmetlerinin istenen düzeyde olmadýðýný söylemesi üzerine, "Güvenlik güçlerinin bir görevi önleyici tedbir almaktýr. Suç iþlemesini önlemektir. Benim burada anlatmak istediðim son zamanlarda yaþanan, hepimizi üzen olaylarýn faillerinin de yakalanmýþ olduðu, emniyetimizin bu konuda baþarýlý çalýþmalar yaptýðýdýr. Polis sayýsýný artýrmaya çabalýyoruz. Ýçiþleri Bakaný olduðum zaman 7 polis okulu vardý ve 4 bin 500 mezun veriyordu. Polis meslek yüksekokulu sayýsýný 26'ya, mezun sayýsýný 7 bine çýkardýk. Bu da kafi gelmiyor. Çünkü ciddi bir polis açýðýmýz var. Sadece Ýstanbul'un polis açýðý 15 bin. Türkiye çapýnda polis açýðýmýz 36 bin. Bir taraftan polis meslek yüksekokulu sayýsýný artýrýrken, bir taraftan da sayýn Baþbakanýmýzýn büyük gayret ve direktifleriyle 4 yýllýk üniversite mezunlarýnýn polis olmasýna imkan tanýyan yasa çýkardýk, yeni kadro aldýk. Geçen yýl yasa yürürlüðe girer girmez 2 bin kiþiyi aldýk. Eðitimleri bitti ve illere daðýtýldý. Trabzon'a da geldi o arkadaþlardan. Bunlarýn ardýndan aldýðýmýz diðer üniversite mezunlarýnýn eðitimleri devam ediyor. Bir taraftan da ülke genelinde polis sayýsýný artýrmaya çalýþýyoruz. Ýsteriz ki her ilimizde çevik kuvvet birimi kurabilelim. Ama her ilimizde yok. Önleyici zabýtaya yöneliktir bu çalýþmalar. Polis sayýsýnýn, araç gerecin artýrýlmasý, modern teknolojilerden istifade edilmesi önleyici hizmetlere yöneliktir'' dedi.
  Bakan Aksu, düzenlediði basýn toplantýsý sonrasýnda Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüþhane, Ordu ve Rize valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarýyla birlikte ayný otelde gerçekleþtirilen Bölge Güvenlik Toplantýsý'na katýldý. Toplantý basýna kapalý gerçekleþirken, toplantýda verilen öðle arasýnda Bakan Aksu, beraberindekilerle birlikte minibüse binerek Bahçecik Mehmet Akif Ersoy Camii'ne gitti. Cuma namazýný burada kýlan Bakan Aksu, namaz sonrasý otele döndü. • #2
  OGLUNU ZIYARET ETTI

  Rahip cinayetinin zanlýsý O.A.''nýn babasý...

  Rahip cinayetinin zanlýsý O.A.'nýn babasý Hikmet Akdin, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalý Cezaevi'ne konulan oðlunu ziyaret etti. Çocuðu ile görüþtüðünü söyleyen baba Akdin, çocuðunun 5 kiþilik bir koðuþta kaldýðýný, psikolojisinin de düzgün olduðunu belirtti.
  Rahip cinayetinin zanlýsý O.A.'nýn babasý Hikmet Akdin, Trabzon Bahçecik E Tipi Kapalý Cezaevi'ne konulan oðlunu ziyaret etti. Avukatý Mahya Usta ile birlikte cezaevine giden baba Akdin, ziyaret çýkýþýnda bir basýn mensubunun çocuðu ile ilgili sorularý cevaplandýrdý. Çocuðu ile görüþtüðünü söyleyen baba Akdin, çocuðunun 5 kiþilik bir koðuþta kaldýðýný, psikolojisinin de düzgün olduðunu belirtti. Akdin daha sonra cezaevinden ayrýldý.  Yorum yap


  • #3
   ONLAR OVUYOR, BIZ ISE ?


   Ýlgiltere'nin Ankara Büyükelçiliði ikinci katibi Geoff Collier, dün Trabzon Valiliðini ziyaret ederek, Vali Yardýmcýsý Ali Þanlýerle görüþtü. Trabzon'un tarihi, doða ve kültür zenginliðine hayran kaldýðýný belirten Geoff Collier;"Karadeniz illeri arasýnda en beðendim yer burasý oldu. Þehrinizin kýymetini iyi bilin" dedi.
   Trabzon'un metropol bir þehir olduðunu ve yoðun bir insan trafik akýþýnýn olduðunu belirtenÝlgiltere'nin Ankara Büyükelçiliði ikinci katibi Geoff Collier;"Sosyal hayatýn çok zengin olduðu bu þehirde hertürlü aktivite zemini mevcut. Hem deniz,hem hava,hemde karayolu ile ulaþýmýn mümkün olduðu Trabzon'un ekonomik açýndan büyük avantajlarý söz konusu" dedi.


   Yorum yap


   • #4
    KARGO UCAGINDA YANGIN TEHLIKESI


    TRABZON - MNG Havayollarý'na ait bir kargo uçaðý, Trabzon Havaalaný'ndan kalkýþýndan hemen sonra motorlarýndan birinin alev almasý üzerine zorunlu iniþ yaptý.
    Edinilen bilgiye göre, saat 21.45'te Trabzon-Ýstanbul seferini yapmak üzere havalanan MNG Havayollarý'na ait kargo uçaðýnýn motorlarýndan biri, havalandýktan kýsa bir süre sonra alev aldý. Havada büyük tehlike yaþayan uçak, pilotun gayreti sonucu güçlükle alana indirildi. Pist baþýna çekilen uçaðýn bakýmý için teknik ekip görevlendirilirken, herhangi bir yangýn tehlikesine karþý itfaiye ekipleri de önlem aldý.
    Konuyla ilgili açýklama yapan Trabzon Vali Yardýmcýsý Bahattin Atçý, uçaðýn zor ve riskli bir iniþ gerçekleþtirdiðini belirterek, büyük tehlike atlatýldýðýný söyledi. Atçý, alana iniþ yapan uçaðýn motorundaki yangýn ile ilgili teknik inceleme baþlatýldýðýný da sözlerine ekledi.

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X