Duyuru

Collapse
No announcement yet.

03 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 03 Ocak 2007 Haberler

  OKUL TATÝLDE CAN PAZARDA
  Araklý'da eðitim camiasý þokta. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik az daha bir öðretmen ile müstahdemi canýndan ediyordu. Ucuz atlatýlan olayda Araklý Anadolu Öðretmen Lisesi bahçesindeki trafoyu temizlemek isteyen 2 çocuk babasý müstahdem Mustafa Kanlý (29) elindeki süpürge ile jeneratörü temizlerken 3 bin voltluk elektrik akýmýna kapýldý. Akýma kapýlan Kanlý'nýn çýðlýklarýna duyan Müdür Yardýmcýsý Aziz Basmaz Ölmez þarteli indirip Mustafa Kanlý'ya sarýlarak onu kurtarmak isterken kendi de akýma kapýldý. Kalbi 12 saat duran Müdür Yardýmcýsý Aziz Basmaz'ýn kalbine uygulanan þokla hayata döndürüldüðü belirtildi. Ölümü hiçe sayan müstahdem ve öðretmen çeþitli yerlerinden yaralandýlar. Yaralýlar KTÜ Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.
  Öte yandan yalnýzca TEDAÞ görevlilerinin girebildiði trafoya okul görevlilerinin girmesi merak konusu olurken, Cumhuriyet Savcýlýðý
  da olayla ilgili soruþturmayý sürdürüyor.


 • #2
  GAZÝNO CÝNAYETÝ ZANLISI ARANIYOR
  Gazinoda kavga eden üç arkadaþý ayýrmak için araya giren ve bu esnada sýkýlan kurþunlarýn göðsüne isabet etmesi ile hayatýný kaybeden üç çocuk babasý Ahmet Çakmakoðlu ise dün Çukurçayýr'daki Melekli Camii önünde topraða verildi. Olay sonrasý polisin gözaltýna aldýðý üç kiþi S.C.Y, S.T. ile T.D. gece serbest kaldý. Olayla ilgili olduðu öne sürülen M.G.P. ise polis tarafýndan her yerde aranýyor. Cinayette kullanýlan silaha ise ulaþýlamadý.

  Yorum yap


  • #3
   ÝNSAN GÜVENLÝÐÝNÝN AZI ÇOÐU YOKTUR
   ÝSTANBUL Emniyet Müdür Yardýmcýlýðýndan Rize Ýl Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Þammaz Demirtaþ ile Rize?deki emniyet ve kaçakçýlýk olaylarýný konuþtuk. Demirtaþ, Rize Emniyet Teþkilatýna yapacaðý yenilikler için 5 milyon YTL?ye ihtiyacý olduðunu söyledi.
   Ýþte, Emniyet Müdürü Þammaz Demirtaþ'ýn önemli açýklamalarý: ? KARADENÝZ: Rize?de göreve baþladýðýnýzda nasýl bir Rize buldunuz?
   ¬ DEMÝRTAÞ: Emniyet Müdürlüðünün araç gereç ve imkanlar bakýmýndan burasý bizim þark vilayetimiz. Þark vilayetlerinde genelde batýdaki ve Ýç Anadolu?daki illere göre personel sayýsý fazla olur, araç gereç Ýç Anadolu?dakilere göre daha fazla olur. Daha iyi þartlar, daha iyi imkanlar bulabileceðimi de düþünerek buraya geldim. Fakat buradaki emniyetin hem personel sayýsý, hem araç sayýsý hem de araçlarýn þu anki yeterlilikleri ve fonksiyonlarý itibarýyla yetersiz olduðunu gördüm. Bu du
   rum tabii ki çok önemli bir dezavantaj deðil. Neticede þu anda yürüyen bir sistem var. Ama biz bu yürüyen sistemi saydýðým bu sebepler açýsýndan daha iyi konuma getirmek için faaliyetimiz olacak.
   Daha nitelikli personel, araç gereçleri yenileme çabalarýmýz olacak. Bazý araçlarýmýz var, tamiri ve bakýmý yapýlacak. Olmayan araçlarýmýz var çekici, otobüs v.s araçlar temin etmeye çalýþacaðýz. Emniyet hizmetleri sýnýfýnda 640 personel var. Ýþte eski de olsa devletimizin imkanlarýyla vatandaþlarýmýzýn yardýmýyla bu araçlarý faal tutuyoruz. Rize'yi, Rize büyüklüðündeki baþka bir ille mukayese ettiðimizde þahsa karþý iþlenen suçlar yani adam öldürme, yaralama, darp gibi suçlarda ve yine mala karþý iþlenen suçlarda en çok þu anda evden hýrsýzlýk, iþyerinde hýrsýzlýk konularýnda Türkiye ortalamasýnýn altýnda olduðunu gördük. Burada edindiðimiz izlenimler içerisinde vatandaþýmýzýn geliþ itibariyle sorunlar biraz abartýlmýþ. Sorunlar küçültülerek gelirse insanlarýn ilgilenmeyeceði düþünülüyor. Güvenlikte küçük veya büyük sorun olmaz. Ýnsanlarýn malý, caný, namusuyla ilgili bir güvenlik daha az önemlidir, diye bir ayrým yapýlamaz.
   ? KARADENÝZ: Rize?de esrar kullanýmý konusunda bir duyarlýlýk var, bu izlenimimiz doðru mu?
   ¬ DEMÝRTAÞ: Evet, Rize?de esrar kullanýmý konusunda bir duyarlýlýk var. Zaten yapmýþ olduðumuz incelemelerde de bu ortaya çýkýyor. Umuma açýk olan yerlerde yapmýþ olduðumuz her uygulamada esrar sarýlmýþ sigaraya rastlýyoruz. Baþka illere göre esrar kullanýmý noktasýnda þehrimiz biraz daha kötü. Belki Ýç Anadolu?da da bu þekilde kullanýlan þeyler vardýr ama Rize?de fazla. Burada farklý olan bir konu, esrar...


   Ruhsatlý silah suça karýþmada etken deðil

   Türkiye?de mala ve cana karþý iþlenen suçlarda kýsmi bir artýþ trendi var. Bu trent ayný yoðunlukta Rize?de de artýþ gösteriyor. Mesela, þahsa karþý iþlenen suçlar 2004 yýlýnda 469, 2005 yýlýnda 791'e çýkmýþtýr, son dönemde de 1757'ye çýkmýþtýr. Yani 3 sene içerisinde 3'e katlanmýþ. Yine mala karþý iþlenen suçlarda 2004 yýlýnda 210, 2005 yýlýnda 429, 2006 yýlýnda 1036. 11 aylýk süre içinde bu 1100?ü bulacak. Zaten grafik olarak bir artýþ trendi var.
   Fakat burada adam öldürme suçunda ve bu suça karýþmada, suçta kullanma konusunda ruhsatsýz silahlar daha çok kullanýlýyor.
   Þu deðerlendirmeyi yapabiliriz. Ruhsatlý silah suça karýþmada bir etken deðil. Ýkincisi de ruhsatlý silah sahipleri suça karýþma noktasýnda daha dikkatliler.

   Polisin teçhizatýnýn iyileþtirilmesi lazým

   ? KARADENÝZ: Siz geldiðinizde ilk hedefiniz, faili meçhullerin ortaya çýkartýlmasýný saðlamaktý. Aydýnlattýðýnýz faili meçhul olay var mý?
   ¬ DEMÝRTAÞ: Polis bölgesinde faili meçhul cinayet yok ama polis bölgesinde baþlayýp jandarma bölgesinde biten bir faili meçhul var. Bunun dosyasýný tekrar açtýk. Bu dosyayý kýsa sürede aydýnlatacaðýmýza inanýyorum. Faili meçhul hýrsýzlýk olaylarýný aydýnlattýk. Piyasaya sahte para sürme olaylarýný aydýnlattýk. Geçmiþte ilimizde meydana gelen 18 faili meçhul hýrsýzlýk olayýný aydýnlattýk. 6 kasa hýrsýzlýðý aydýnlandý. Yýl sonunda bunlarýn tam sayýlarýný kamuoyuna açýklayacaðýz.
   ? KARADENÝZ: Sizce teçhizat ve maaþ konusunda Türk polisi tatmin ediliyor mu?
   ¬ DEMÝRTAÞ: Polisimizin fiziki olarak bazý ihtiyaçlarý var. Bunlarýn düzeltilmesi lazým. Polisin teçhizatýnýn iyileþtirilmesi lazým. Bizim toplumsal olaylarda elinde suç aleti olanla bir suçluyla mücadelemizde bazý þartlarýn deðiþmesi lazým. Polis silah kullanmasýn, silah kullanmak iyi bir þey deðil. Silah kullandýðý zaman inisiyatifi elinde olmayabilir. Adamý ayaðýndan vurmak istersin. O anda eðilir kafasýndan vurursun onu. Bu nedenle polisin elinde suçluyla mücadelede gaz silahlarý veya bayýltýcý silahlar olmalý.
   Yani teçhizatýmýzýn iyileþtirilmesi lazým.

   MOBESE projesine STÖ?lerin katkýsýný bekliyoruz

   ? KARADENÝZ: Biraz da MOBESE projesinden bahseder misiniz?
   ¬ DEMÝRTAÞ: Evet, bizim þu anda Ýstanbul?da da etkin bir þekilde kullanýlan MOBESE projemiz var. Bu sistem sayesinde sokaklar, caddeler sürekli gözetleniyor. Gözetleyemediðimiz yerlerde de kameralar kayýt yapmýþ olacak. Eðer bir sorun varsa geriye dönüp o kayýtlara bakýlýp þüpheliye ulaþýlacak.
   Bu projeyle ilgili þu anda yoðun bir þekilde çalýþýyoruz. Projenin teknik alt yapýsý bitirildi. Þu anda bu projeyi gerçekleþtirmek için elimizde bir kaynak yok. Kaynak temininde de Rize?deki sivil toplum örgütlerinin katkýlarýný bekliyoruz.
   ? KARADENÝZ: Peki, MOBESE projesinin maliyeti ne kadardýr?
   ¬ DEMÝRTAÞ: Þu anki kaba tahminimiz 1 milyon yüz bin dolara ihtiyaç var. Bu projenin içinde araçlarýn iyileþtirilmesi projesi de var. Bir milyon beþyüz bin YTL de bu araçlarýn yenilenmesi için gerekir. Sürekli heyelanlarýn olduðu ortamlarda bizim 4 tekerli araçlara ihtiyacýmýz var.
   Bu aslýnda ihtiyaçlarýn yüzde yüz karþýlanmasý deðil, minimum seviyede karþýlanmasý dýr.
   Polis evimiz yýkýldý. Herkesin gelip gidebileceði, yani halka açýk bir polis evi yapmayý düþünüyoruz.

   CMUK ile ilgili inisiyatifimiz ya da yorumumuz olamaz

   KARADENÝZ: CMUK ve daha sonra çýkartýlan AB yasalarý çerçevesinde Türk polisinin yetkileri kýsýtlandýrýldý mý?
   DEMÝRTAÞ: CMUK'la düzenlemelerde polisin yetkilerinin tamamen ortadan kalktýðý görüþüne ben katýlmýyorum. Polisin yetkileri ortadan kalkmadý. Yeni kanunda birçok yetki de deðiþtirilmedi. Hatta bazý konularda, özellikle suçlularýn daha uzun süre cezaevinde kalmalarý... Fakat ortadan kalkan bir þey var. Yani ev aramayla ilgili yeni bir usul getirildi. Mahkeme kararý gerektiriyor. Polis, yetkili amiri ve ev sahibinin izniyle, mahkeme kararýyla kiþilerin evlerini, iþyerlerini, üstlerini arayabiliyordu. Bu arama sürecinin bir prosedüre baðlanmasý... Mesela bunu yazacaksýnýz, savcýya getireceksiniz, mahkemeden karar çýkacak. Daha sonra bu karar ekibin eline ulaþacak, ekip de ondan sonra arama yapabilecek. Bu yöntemde ben arýza olduðunu düþünürüm. Arama yetkisi ortadan kalkmadý ama aramadaki usul yetkiyi kaldýrmýþçasýna zorlaþtýrýldý. Bu zorlaþtýrma kapsamýnda araç gereç imkanlarý, savcýlýk alt yapýsý, mahkemelerin alt yapýsý bu iþe uygun olsa mesela elektronik haberleþme sistemi olsa. Þu an buna Türkiye?nin teknolojisi de yeterli.
   5 dakika içinde halledilecek meseleyse bence sistem güzel. Mahkeme versin evi arama kararýný. Bunda bir abeslik yok. Ama bu olaðan durumlar için geçerli. Benim CMK yasasýyla ilgili dört beþ konuda þikayetim var. Bunlar düzeltilirse bu yasaya diyeceðim herhangi bir þey yok. Tabii ki bu yasayý deðiþtirmeyi önerebileceðim konular olur ama uygulamadan þu anki geçerli olduðu süre içerisinde bir inisiyatifimiz ya da bir yorumumuz olamaz.

   Yorum yap


   • #4
    gazinoda ne iþi vardý adamýn þerefsizler içmekten ne anlýyorlar..

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X