Duyuru

Collapse
No announcement yet.

02 Ocak 2007 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 02 Ocak 2007 Haberler

  KAVGAYI AYIRIRKEN CANINDAN OLDU  Boztepe Mahallesinde üç kiþi arasýnda çýkan kavgayý ayýrmak için araya gir Ahmet Çakmakoðlu silahla vurularak yaþamýný kaybetti.
  Tüm yurtta olduðu gibi bayramla yeni yýl çoþkusunu ayný anda yaþayan Trabzon'da meydana gelen ve bir kiþinin ölümü ile sonuçlanan olay herkesi derinden üzdü. Trabzon'un Boztepe Mahallesi piknik alanýndaki bir restruantta yýlbaþýný karþýlamak için baþlayan gece kurþun sesleri ile bozuldu. Restruantta eðlenen üç arkadaþ arasýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Arkadaþlar arasýnda çýkan kavgayý ayýrmak isterken araya giren 47 yaþýndaki Ahmet Çakmakoðlu açýlan ateþ sonrasý ðögsünden vuruldu.
  2007 yýlýnýn ilk saatlerinde (01:00) meydana gelen olayda aðýr yaralý olarak ambülansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldýrýlan ve ameliyata alýnan Ahmet Çakmakoðlu tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak yaþamaný kaybetti.
  Boztepe Mahallesinde market iþletmeciliði yapan ve kýsa bir süre önce marketini devir eden Ahmet Çakmakoðlu üç çocuk babasýydý. Olay sonrasý bölgede geniþ güvenlik önlemleri alan Trabzon Emniyet Müdürlüðüne baðlý Asayiþ ekiplerinde görevli polisler üç kiþiyi gözaltýna aldý. Gözaltýna alýnan S.Ç.Y,S.T ile T.D adlý þahýslar sorgulandýktan sonra Trabzon Adliyesine çýkartýldý.

 • #2
  BU RAKAMLARI ÝYÝ OKUYUN
  Trabzon'un görünmeyen acý yüzünü dile getirdiðimiz 'Trabzon'da 2006 yýlýnda borçlarýndan dolayý 60 bin kiþinin elektriðinin 10 bin kiþininde suyunun' kesilmesi haberimizle ilgili muhalefet partilerinin il baþkanlarý sert açýklamalar yaptý.Baþkanlar Büyükþehir olmaya aday bir Trabzon'un 2007 yýlýna bu rakamlarla girmesinin üzüntü verici olduðunu belirttiler.
  CHP Trabzon Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu: Bu haberi iktidar partili arkadaþlarýmýzýn okumasýný tavsiye ediyorum. Türkiye'yi, Trabzon'umuzu ne duruma getirmiþler. Ýnsanlarýn ödeme gücü olsa elektriklerini sularýný kestirirler mi, halkýmýz çok büyük sýkýntý içerisinde, halkýmýzý bu sýkýntýlardan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarý kurtaracaktýr.
  DYP Ýl Baþkaný Bekir Bülbüloðlu: Ýþsizlik, yoksulluk diyoruz. Bunlarla yoksullukla ilgili olanlar. Bu ülkede eðer 40 bin kiþi telefon ve kredi kartýný ödemiyor, 18-20 bin kiþi hacze
  gidiyorsa bunlar da doðaldýr, iktidarýn da yaptýðý budur, fakiri daha çok fakir yaptý. Ancak bu fakiri fakir yapan iktidar onlara kömür yardýmý da yapar, bu iktidar onunla övünüyor.
  MHP Ýl Baþkaný Muhammet Öztürk: Ekonomide tos-pembe tablo çizenler Trabzon'daki rakamlarý iyi okusun.Türkiye'nin heryerinde ayný ateþ yanýyor.Ýnsanlar yoksullaþtýrýlýyor, insanlar çaresiz býrakýlýyor. Böyle giderse mum ýþýðýnda yaþamaya baþlayacaðýz.Susuz ve karanlýk bir ülke yaratýlýyor. Ýnsanlarýn en temel ihtiyaçlarý bile karþýlanmýyor
  ANAVATAN Ýl Baþkaný Fahrettin Aksoy: Biz bu ülkeyi teslim aldýðýmýz zaman yüzde 90 elektrik ve su yoktu.Teslim ettiðimizde ise enerji fazlasý vardý.Bu iktidar en sonunda geldiði noktada Trabzon'u köy haline dönüþtürdü. Bu tablonun hesabýný vatandaþ sandýkta soracaktýr.
  DSP Ýl Baþkaný Av.Sibel Suiçmez: Ýnsanlarýmýzý susuz ve elektrisiz býrakmak 2007 yýlýna girdiðimiz þu günlerde bizi gerçekten son derece üzmekte. Vatandaþýmýzý ne hale getirdiler? Bu tablodan acaba iktidar memnun mu? DSP iktarýnda böyle bir tablo asla olmayacak

  Yorum yap


  • #3
   BÝZ SÝYASETÇÝ DEÐÝL DEVLET ADAMI TAVRI ÝSTÝYORUZ

   18. Bölge Trabzon Eczacý Odasý Baþkaný Nevzat Akman, uzun zamandýr biriken sorunlarýný anlattý. Akman, geçtiðimiz günlerde Trabzon?a gelen Saðlýk Bakaný Recep Akdað'a bu sorunlarýný gerçekleþtirilen toplantý vesilesiyle iletme fýrsatý da bulduklarýný belirtti. Hassasiyetleri konusunda ilettikleri sorunlara bir çözüm getirilmemesi halinde ise eylem planlarýnýn hazýr olduðunu ifade eden Akman, "Ýþaret ettiðimiz hassasiyetlerimize duyarlýlýk gösterilmezse biz kararlýyýz" dedi.
   > HASSASÝYETLERÝMÝZÝN HÝÇBÝRÝ TASLAKTA YOKTU
   Eczacýlarýn bugün yaþadýðý sorunlarý bir taslak halinde hazýrladýnýz ve Saðlýk Bakaný'na sundunuz, Taslak'ta neler vardý?
   15 Aðustos'ta 47 eczacý oda baþkaný ve Türk Eczacýlar Birliði olarak Bakan'a sunduðumuz Taslakta 1928 yýlýnda çýkarýlmýþ eczacýlar ve eczaneler hakkýndaki kanunda deðiþiklik yapýlmasý yönündeki taleplerimiz yer alýyord
   u. "Bu talebimiz 4 yýldýr Bakanlýk gündeminde bekliyor. Bu taslaðý biz hazýrladýk, ancak Taslaðýn Bakanlar Kurulu'na geldiði hali elimize geçtiðinde hayret içinde kaldýk, hassasiyetlerimizin hiçbirinin taslakta olmadýðýný gördük.
   Taslakta özellikle sermaye sahipleri 697 sayýlý yasada eczacý eczanenin sahip ve mesul müdürüdür diye yazýlý iken, þimdi yasada eczacý eczanenin mesul müdürüdür þeklinde bir deðiþiklik çabasý gözleniyor.
   Bunun altýnda þu yatýyor, adýna giriþimci denen sermaye sahiplerini bir mesul müdür nezaretinde eczane iþletmelerine olanak saðlamak. Biz buna þiddetle karþý çýktýk
   > ECZACI ODASINI TASLAKTAN ÇIKARDILAR
   Uygunluk Belgesi'nde de bir takým deðiþiklikler yapýlmak istendiðini söylediniz. Bu konuyu açar mýsýnýz?
   Eczanelere ruhsat düzenlenirken, daha önce eczacý odalarýnýn uygunluk belgesi ile birlikte Saðlýk Bakanlýðýnca düzenlenirdi þimdi bu yetki vilayetlere devredildi. Burada da önemli bir sorun yaþýyoruz. Baþbakanlýða gönderilen son taslakta ruhsat düzenleme aþamasýnda eczacý odasýnýn uygunluk belgesinin olmadýðýný gördük. Yani ruhsat saðlýk müdürlüklerince düzenlenmek isteniyor, biz buna da karþý çýkýyoruz. Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin kiralýk diploma ile eczane iþletiminde en yoðun bölgesi. Eczacýsý iþinin baþýnda olmayan, eczaneciler tarafýndan iþletilen, eczacýlarý Ankara'da, Ýstanbul'da yaþayan eczaneler var. Bu konuda rahastýzlýðýmýzý il saðlýk müdürlüðüne bildirmemize raðmen geçmiþ dönemde bu çabalarýmýz sonuç vermedi.
   Gerekli denetimler yapýlmadý, bizim yaptýðýmýz denetimlerden istediðimiz sonucu almamýz da mümkün olmuyor, diðer yerlerde denetçilerimiz eczanelere sokulmuyor, yasadaki bu oda uygunluk belgesinin korunmasýný istedik, sayýn Bakan bunu yönetmeliklere konmasýný istedi buna þiddetle karþý çýktýk, çünkü yönetmelikler her siyasi organ ve bürokrat tarafýndan günübirlik deðiþtirilebilecek uygulamalar. Biz bunun yasada yer almasýný ve deðiþikliðin Meclis boyutunda yapýlmasýný istedik, bu hassasiyetlerimizi not aldýlar. Ancak ben hala bizim çekincelerimizin devam ettiðini, bize çok yakýn durmadýklarýný gözlemledim.
   > TEK DESTEÐÝ BU KONUDA ALDIK
   Eczane denetimleri konusunda bir hayli sýkýntýlar yaþandýðýný daha önce dile getirmiþtiniz. Bu konudaki talepleriniz ne yönde oldu?
   Eczane denetlemeleri konusunda Bakan'dan ve devletten yardým istedik. Bizim yaptýðýmýz denetimler vurucu sonuçlar almaya imkan vermiyor. Bu anlamda saðlýk müdürlüðünün bizimle ortak yapacaðý denetimlerin devlet adýna olacaðý için daha anlamlý olacaðýný düþündük, tek o konuda bize açýk destek verip saðlýk mü

   Biz kararlýyýz, yol haritamýz bellidir

   Sorunlarýnýzý Saðlýk Bakan'a aktardýnýz, bundan sonraki tavrýnýz ne yönde olacak?
   Bizi bir tarafa býrakýn, sorun Türk insanýnýn sorunu, ilaç önemli bir sorun, saðlýk önemli bir sorun, bu kadar sýkýntýsý, açmazý olan ülke insanýna bir de ilaç sorunu yaþatmak, saðlýk sorunu yaþatmak devasa bir yük, hiçbirimiz bunu istemiyoruz, bu sorunun artmasýnda paydaþ olmak istemiyoruz. Sorunlarýn çözümünden yana insanýmýzdan yana tavýr koymak istiyoruz. Eðer hassasiyetlerimiz gözönüne alýnmaz ise eczacý meslek örgütü her türlü hakkýný aramayý, hukuk kurallarý içerisinde her türlü tavrýný sergileme kararý almýþtýr. Biz sýkýntýlarý aþmak istiyoruz, katký verildiði takdirde biz her türlü fedakarlýðý bugüne kadar hem insanýmýz hem de devletimiz için yaptýk. Biz insanýmýza ilaç ulaþtýrmak, ilaç saðlamak istiyoruz, rafýmýza ilaç koymak istiyoruz, rafýmýza koyamadýðýmýz ilacý hastamýza vermemiz mümkün deðil. Saðlýk gibi hassas bir konuda devletimizin de hizmet üretenlerin yanýnda olmasýný istiyoruz. Biz kararlýyýz. Sayýn Bakanla yaptýðýmýz görüþmelerden alýncak bir karar, bir sonuç ne olacak ne yapýlacaðýný açýklanmasýný istiyoruz.
   O sürecin sonunda yol haritamýz bellidir. Þimdi izleme aþamasýndayýz, alýnan kararlarýn ülkemiz ve insanýmýz için saðlýklý olmasýný bekliyoruz, eðer beklediðimiz kararlar çýkmaz ise uygulanacak planlar günü geldiðinde eyleme dönüþecektir.

   Kimse hiçbir þekilde riske girmek istemiyor

   Ýlaç fiyat kararnamesi ile eczacýnýn lehine veya aleyhine deðiþen ne oldu?
   Ýki yýl önce çýkarýlan ilaç fiyat kararnamesi de bizim bir baþka sorunumuz. Bu kararname ile ilaçtan eczacýnýn karlýlýðý bir statüye baðlanmýþ. Eczacýlar pahalý ilaçlarý parasýný çok erken vadede ödedikleri için devletten yasal süresi içinde alamadýklarý ve karlýlýklarý çok düþük olduklarý için veremiyorlar, vermek de istemiyorlar. Biz ekonomik sorunlarýmýzýn yanýnda mesleki sorumluluklarýmýzý da taþýmak zorundayýz. Ýnsanýmýza her ne boyutta olursa olsun ilacý saðlamak zorundayýz.
   Bugün yaþadýðýmýz sýkýntýlarýn en önemlilerinden birisi, kan ürünü ve faktör dediðimiz milyarlarý bulan ilaçlar. Bir reçete 15-20 milyar. Bir eczanenin dönüþebildiði rakam aylýk 15-20 milyar, bu parayý peþin olarak depoya vereceksiniz, sanayi peþin olarak parasýný alacak, eczacý bu parayý 3-4 ay sonra alacak. Kimse bu riske giremiyor, insanlar maðdur, bir çok kan ürünü ilaç piyasaya verilmiyor fiyat sýkýntýsý nedeniyle. Bu sýkýntýlarý sayýn Bakan'a anlattýk onlar da bize bu konuda çalýþacaklarýný ifade ettiler.   Düþen fiyat tamamen eczacýya zarar

   Son dönemlerde ilaç fiyatlarýndaki düþüþü neye baðlýyorsunuz, daha doðrusu eczacý açýsýndan nasýl deðerlendiriyorsunuz?
   Ýlaç fiyatlarýnda son dönemlerde istemediðimiz þekilde ve çirkince düþüþ var. Örneðin üç yýl önce 30 milyona satýlan bir ilaç bugün 8 milyona düþebiliyor. Biz ilacýn ucuz olmasýný ve insanýmýzýn ucuz ilaca zamanýnda ulaþmasýný istiyoruz. Ancak yýllardýr insanlarýmýzdan hatta devletimizden yüksek fiyatlarla alýnan paralarýn hesabý sorulmadan ilaç fiyatlarý düþürüldüðünde eczacýnýn rafýndaki ilacýn fiyatýndan eksilen kýsmý eczacýnýn üzerine zarar yazýyor, ilaçtan asýl kar eden üreticilerdir, sanayicilerdir. Biz bu bedellerin üreticiler tarafýndan karþýlanmasýný istiyoruz, ancak üreticiler bu konuya çok sýcak deðiller, Saðlýk Bakaný'ndan bu alanda da bir çalýþma isteyip haklarýmýzýn korunmasýný istedik.


   Alacaklar 500 trilyonu buldu

   Eczacýnýn bugün itibariyle devletten alacaðý var mý?
   Günü geçmiþ 500 trilyon alacaðý var eczacýnýn. 7-8 aydýr para almýyoruz. Yeni yasa ilacý da herhangi bir ürün gibi kabul ederek ihale yasasýna sokarak ilaç bedelini 75. günde ödeneceðini söyler. Bizim bunlarý kabul etmemiz mümkün deðil. Zaten geçmiþten gelen borçlar temizlenmeden yeniden eczacýyý 75 günlük bir ödeme takviminin içine sokmak ciddi bir kaos, eczacý buna en azýndan ekonomik olarak hazýr deðil. Bütün sýkýntýlarýmýzý sayýn Bakan'a anlattýk. Ciddi bir þekilde bizi dinlediler. Ama dinlediklerini hayata geçirme konusunda ne kadar kararlý olacaklar, onu önümüzdeki süreç gösterecek. Saðlýk Bakanlýðý'ndaki toplantýdan çýktýktan sonra, "Hassasiyetlerinizi önemsiyorum, yeni yasada yer almasýný saðlayacaðým' sözünü verdikten sonra, ben toplantýlarda þöyle bir ifade kullandým, "Sayýn Bakan'dan siyasetçi tavrý deðil devlet adamý tavrý bekliyorum' dedim, o tavrý bugüne deðin göremedik. Ýnþallah bundan sonra sorunlarýmýzýn çözümü konusunda devlet adamý tavrýyla kararlýlýk gösterirler.

   2007?ye sýkýntýlý girdik

   Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda eczaneleri 2007 yýlýnda ne gibi geliþmeler bekliyor?
   2007 yýlý baþý itibariyle baþlayacak ve en çok sýkýntýyý her zaman olduðu gibi yine eczacýlarýn çekmeye aday olduðu bir genel saðlýk sigogrtasý uygulamasý var. Saðlýkta Dönüþüm dendi, daha ileriye gideceklerdi, biz bunlarýn çok arkasýnda durmadýk, bunun buraya geleceðini, uygulamalarda bu tür kaosun yaþanacaðýný biz daha önce de ifade ettik. Ancak geldiðimiz nokta çok olumsuz. Anayasa Mahkemesi'nin iptal edeceðini bile bile Meclis'ten bir çok yasa maddesi çýkarýldý ve onaya gönderildi. Son aþama Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý'nýn bazý maddeleri iptal edildi. 2007 geldi ve biz daha ne yapacaðýmýzý bilmiyoruz.

   Yorum yap


   • #4
    TÜRKÝYE CHP'NÝN ÝKTÝDARINI BEKLÝYOR


    TRABZON- Cumhuriyet Halk Partisi?ndeki bayramlaþma töreni geniþ bir katýlýmla yapýlýrken siyasiler Bu yýlsonunda yapýlacak olan genel seçimlerde mutlaka iktidara geleceklerini kaydettiler. CHP Ýl baþkaný Cafer Hazaroðlu, "Önümüzdeki Kurban Bayramý?nýn iktidar partisi olarak kutlayacaðýz" derken milletvekilleri Þevket Arz ile Akif Hamzaçebi de bundan sonra çalýþmalarýný iktidar olmak için yapacaklarýný kaydetti. Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ise Türkiye?nin CHP?nin iktidarýný beklediðini söyledi. CHP?deki bayramlaþma töreninin yapýldýðý sýrada Saadet Partisi?nden bir heyette CHP?yi ziyaret etti
    Parti il binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine ilçe baþkanlarý, belediye baþkanlarý, kadýn ve gençlik kollarý baþkanlarý ile partililer katýldý.
    CHP Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu halkýn CHP'ye olan ilgisinde gün geçtikçe artýþ olduðunu ve 2007 yýlýnýn CHP?nin iktidara geleceði yýl olduðunu kaydederek, "Halkýmýzýn partimize ilgisi gün geçtikçe artýyor. Önümüzdeki bayramý inþallah iktidar partisi olarak kutlayacaðýz. Buradalar da sýðmayacak gibi gözüküyor. 2007 yýlýnýn tüm vatandaþlarýmýza hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum. Bu iktidardan kurtulmuþ bir iktidar diliyorum" dedi.
    SEÇÝMLERE HAZIRLANIYORUZ
    Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi 2007 yýlýnýn CHP için 2006 yýlýndan daha iyi olacaðýna ve iktidara geleceklerine inandýklarýný kaydederek, "Tüm hemþerilerimin bayramýný kutluyorum. 2007 yýlý herkes için barýþ ve huzur diliyorum. CHP olarak 2007 yýlýnda yapýlacak olan genel seçime hazýrlanýyoruz. Vatandaþa kendimizi daha iyi anlatabilmenin gayreti içinde olacaðýz. Umarým bunu baþarabiliriz. 2007 yýlýnýn geçen yýldan daha iyi olacaðýna inanýyoruz. Ýnanmak baþarmanýn yarýsýdýr. Bizde buna inanýyoruz" diye konuþtu.
    HALKIN MUTLULUÐU ÝÇÝN ÝKTÝDAR OLACAÐIZ
    CHP Milletvekili Þevket Arz CHP?nin iktidarýnda halka daha iyi hizmet etmek istediklerini kaydederek, "Bu bayramda kýrgýnlýklar kalkýyor. Tüm Trabzonlu hemþerilerimiz için yeni yýlda güzellikler diliyorum. Siyasi partilerin tümünün hedefi insanlara hizmet etmektir. Önümüzdeki dönem halkýmýzý mutlu etmek için partimizi daha fazla görevler düþüyor. Bu bilinçle bu yýl yapýlacak olan genel seçimlerde baþarýlý olacaðýz" þeklinde konuþtu.
    Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu ise Türkiye?nin CHP?nin iktidarý beklediðini ifade ederek, "CHP?nin iktidara geldiðinde neleri yapabileceðini Trabzon Belediyesi?nde gösteriyoruz. Aslanlar gibi halkýmýza en iyi hizmeti sunuyoruz. CHP iktidarýnda bu hizmet anlayýþý tüm Türkiye?ye yayýlacak. Halkýmýzda CHP?nin iktidarý bekliyor" ifadelerine yer verdi.

    Yorum yap


    • #5
     DEVLET BELEDÝYE'DE BULUÞTU     TRABZON- Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da protokolün bayramlaþma töreni Trabzon Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleþtirildi. Baþta AK Parti olmak üzere, Doðru Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi'nden il yönetiminden kimsenin katýlmadýðý bayramlaþmaya Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Garnizon Komutaný Bahadýr Uçkan, CHP Trabzon Milletvekilleri Akif Hamzaçebi ile Þevket Arz, CHP Ýl Baþkaný Cafer Hazaroðlu, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. AK Parti Belediye Meclis Üyesi ayný zamanda Grup Baþkaný Ýsmail Kemerkaya ile bir kaç Ýl Genel ve Belediye Meclis üyesinin dýþýnda AK Parti'den katýlan isim olmadý.
     Trabzon Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, vatandaþýn yoðun ilgi gösterdiði bayramlaþma törenine siyasilerin ilgi göstermemesine, "Anavatan Partisi ile ayný saatlerde bayramlaþmasý vardý. Anavatan Partisi?nin il baþkaný beni arayarak gelemeyeceðini ifade etti. Diðer partilerinde bizimle çakýþan programlarý olabilir. AK Parti?nin gelip gelmemesi kendi takdiridir. Belediye yalnýz bir siyasi partiye deðil tüm halka açýktýr. Bayram herkesin bayramýdýr. Bütün bayramlar birlik, beraberlik hoþgörü ve sevginin yaþandýðý günlerdir. Yoksa gelmemiþlerse kamuoyunun takdirine býrakýyorum. Eðer iktidar partisinin yöneticileri ve milletvekilleri Trabzon Belediyesine CHP?li bir belediye baþkanýn baþkanlýk etmesinden rahatsýz duyup da gelmiyorlarsa bu büyük bir yanýlgýdýr. Herkes Trabzon halkýnýn kararýna saygý göstermelidir. O oldu bu oldu ile deðil, burada 77 belediye 470 aþkýn köy vardýr. Bunlara hizmet aktarmakla uðraþmalýdýr. Trabzon Belediyesi halkýn öncelikli iþleri yapmaktadýr. Altyapý, su, kaldýrým, yeni iþ alanlarý bulmak anlamýnda çok önemli adýmlar atmýþtýr. Biz kavgadan yana deðiliz. Halkýn kararýna saygýlýyýz. Trabzon halkýna hizmet yapma amacýndayýz. Bizim söylemimiz ile eylememiz baþkalarýnki gibi farklý deðildir" ifadelerini kullandý.

     Yorum yap

     Haz?rlan?yor...
     X