Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Baþkan Canalioðlu'nun Bayram ve Yeni Yýl mesajý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Baþkan Canalioðlu'nun Bayram ve Yeni Yýl mesajý

  Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, Kurban Bayramý ve Yeni Yýl dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Baþkan Canalioðlu'nun mesajý þöyle:

  "Bayramlar, barýþ, kardeþlik, sevgi, hoþgörü ve dayanýþmanýn en yoðun olarak yaþandýðý önemli günlerdir.

  Gerek Kurban bayramýný, gerekse yeni yýlý birlikte yaþayacak olmamýz bizlere ayrý bir mutluluk vermektedir.

  Kente yatýrým, insana yatýrým anlayýþýnda olan belediyemiz, vatandaþlarýmýzýn kurban bayramýný ve yýlbaþýný huzur ve saðlýklý bir ortamda geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri almýþtýr.

  Saðlýklý bir çevre oluþturmak amacýyla mahallelerimizde kurban kesim yerleri düzenledik.

  Vatandaþlarýmýzdan kurbanlarýný geliþi güzel yerlerde deðil, Belediyemiz tarafýndan özel olarak hazýrlanmýþ yerlerde kesmelerini istiyoruz.

  Bayramlarda ziyaret akýnýna uðrayan mezarlýklarýmýzda da gerekli tüm bakým ve topraklama çalýþmalarýný tamamlayarak ziyarete hazýr hale getirdik. Her Bayram olduðu gibi bu bayramda da Belediye otobüsleri mezarlýklara ücretsiz yolcu taþýyacaktýr.

  Bayram süresince ve yýlbaþý gecesi için oluþturduðumuz özel zabýta ekipleri vatandaþlarýmýzýn bayramý ve yýlbaþýný huzurlu geçirmeleri için çalýþacaklardýr.

  Temel hedefimiz mutlu birey, huzurlu toplum anlayýþýdýr. Bu anlayýþýmýz; daha iyi ve yaþanýlabilir bir kent ortaya çýkarmaktýr.

  Bu duygularla birlik, beraberlik ve sevgi ortamý içerisinde daha nice bayramlara ve yeni yýllara ulaþmak ümidiyle Kurban Bayramýnýzý ve Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygýlarýmý iletiyorum."
Haz?rlan?yor...
X