Duyuru

Collapse
No announcement yet.

7 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 7 Þubat 2006 Haberler

  KARMA KARIÞIK

  Tüm dünya bu olayýn nedenini merak ediyor, eþkal çizildi zanlý ortada yok...

  Görgü tanýðý var
  Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi Papaz Andrea Sentore’yi öldürdüðü iddia edilen zanlýnýn robot resmi çizildi. Görgü tanýklarýnýn ifadeleri ile çizilen robot resim ilgili birimlere daðýtýldý. Olayýn neden olduðuna dair ise çok çeþitli teoriler ve söylentiler ortaya atýlýyor. Ancak olayda fuhuþ mafyasý ve daha önce yaþanan tartýþma iddialarý ön plana çýktý.
  Dört gözaltý
  Tüm dünyada yankýlanan olayla ilgili olarak Ýtalya'nýn Ýstanbul Konsolosu Stefanio Canzia ve Anadolu'dan sorumlu Antakya Kilisesi Baþpiskoposu Luigi Padovese da Trabzon’a gelerek ilginç iddialarda bulundu. Olayla ilgili dört kiþi gözaltýna alýndý ve görgü tanýklarýyla yüzleþtirildikten sonra serbet býrakýldý.

  Trabzon'da üst düzey bir Emniyet yetkilisi Santa Maria Katolik Kilisesi rahibi 61 yaþýndaki Andrea Sentore’nin öldürülmesi olayýnýn ferdi bir eylem olduðunu söyledi. Polis yetkilisi, papaz cinayetinin örgüt baðlantýsý veya siyasi yönü olmadýðýný bildirdi. Ýki yýldýr Trabzon'da bulunan rahibin, misyonerlik faaliyetlerinde bulunduðu için ‘sakýncalý’ olduðunun ilgili birimlere bildirildiði öðrenildi. Üst düzey bir Emniyet yetkili, "Cinayet kesinlikle ferdi bir eylem. Örgüt baðlantýsý veya siyasi yönü yok. Papa’ya düzenlediði suikastten sonra adeta kahraman gibi gösterilen Mehmet Ali Aðca’ya özenmiþ bir çocuðun iþi de olabilir. Baþka nedenler de ortaya çýkabilir. Tüm ihtimalleri deðerlendiriyoruz" dedi.
  4 KÝÞÝNÝN ÝFADESÝNE BAÞVURULDU
  Cinayetin ardýndan baþlatýlan soruþturma kapsamýnda dün gece 4 tanýðýn ifadesine baþvuruldu. Tanýklarýn ifadeleri doðrultusunda önce 13-14 yaþlarýnda olduðu tahmin edilen saldýrganýn robot resmi çizildi. Kilise yakýnýndaki bir iþyerinin güvenlik kamerasý olduðu belirlendi, ancak arýzalý olduðu için görüntü temin edilemedi.
  Saldýrganýn, daha önce kiliseye birkaç kez gitmiþ olabileceði, Sentore’yi tanýdýðý ve aralarýndaki kiþisel bir soruna dayalý olarak cinayeti gerçekleþtirdiði ihtimali kuvvet kazandý. Kilisede görevlinin anlatýmýna göre yüzünü göremediði saldýrgan kiliseye girdikten sonra, "Allahuekber" diye baðýrdýktan sonra rahibe sýrtýndan iki el ateþ edip kaçtý.
  HER ÝHTÝMAL ARAÞTIRILIYOR
  Saldýrýnýn ardýndan baþlatýlan soruþturmada kiliseye daha önce giden bazý çocuklarýn bilgisine de baþvuran polis, Katolik rahibin, para verdiði çocuklarý kiliseye alýþtýrdýðý bilgisine ulaþtý. Kiliseye küçük yaþta kiþilerin de geldiði bilgileri üzerine Rahip Sentore’nin öldürülmesiyle ilgili olarak, polis cinsel taciz ihtimali de dahil olmak üzere tüm ihtimalleri araþtýrýyor. Hz. Muhammed’in karikatürlerine tepki vermek isteyen birilerinin de, saldýrganý kýþkýrtmýþ olabileceði ihtimali de titizlikle deðerlendiriliyor.
  YEÐENÝ SALDIRIYI GÖRMEDÝ
  Rahibin yeðeni olan Loredana Palmýerý'nin kilisede bulunduðu ancak, saldýrýyý görmediði belirtildi. Polis dün olaydan sonra rahibin yeðeninin ifadesine baþvurdu. Öte yandan, kilisenin çevresinde bulunan iþyerlerindeki bazý görgü tanýklarý, kilisenin içerisinde ilk atýlan 2 el silah sesini duymadýklarýný, zanlýnýn daha sonra kilisenin dýþýnda havaya sýktýðý tek kurþunun sesini duyduklarýný ifade ettiler.
  VALÝ YAVUZDEMÝR: "OLAYLA ÝLGÝLÝ
  KAMERA GÖRÜNTÜSÜ YOK"
  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Santa Maria Kilisesi Rahibi’nin silahlý saldýrý sonucu öldürülmesi olayýyla ilgili kamera görüntüsü olmadýðýný bildirdi. Yavuzdemir, zanlýnýn kaçarken güvenlik kameralarýnca görüntülendiði ve bu görüntülerin polisin elinde bulunduðu iddialarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný belirterek, "Olayla ilgili kamera görüntüsü yok. Güvenlik güçleri zanlýyý yakalayabilmek için çalýþmalarýný sürdürüyor" dedi. Yavuzdemir, soruþturmanýn selameti açýsýndan daha fazla bilgi vermesinin sakýncalý olabileceðini kaydetti. Bu arada, olay yerinden toplanan 3 boþ kovan, balistik inceleme için Samsun'daki Laboratuvar Bölge Müdürlüðü'ne gönderildi.
  ÝZÝN VERÝLMEDÝ ÝDDÝASI
  Santa Maria Katolik Kilisesi rahibi 61 yaþýndaki Andrea Sentore’nin, Trabzon’daki ikamet izninin uzatýlmasý için Emniyet Müdürlüðü’nün olumlu görüþ vermediði iddia edildi.
  KORUMA TALEBÝNDE BULUNMAMIÞ
  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir dün olaydan sonra yaptýðý açýklamada, "Daha önce bazý gazetelerde öldürülen papaz hakkýnda misyonerlik faaliyetlerinde bulunduðu yolunda eleþtiri haberleri çýkmýþtý. Emniyet güçlerimiz, bu eleþtiriler nedeniyle, tehdit almýþ olabileceði ihtimalini gözönüne alarak bu yönde de araþtýrma yapýyor. Ölen papazýn bu yönde yetkili makamlara yaptýðý bir baþvuru ve koruma talebi bulunmuyordu" demiþti.

 • #2
  BEBEK YÜZLÜ KATÝL

  15-16 yaþlarýnda, 1.55 santimetre boyunda, 40- 45 kilo aðýrlýðýnda, siyah saçlý, beyaz tenli, üzerinde siyah renkli...

  15-16 yaþlarýnda, 1.55 santimetre boyunda, 40- 45 kilo aðýrlýðýnda, siyah saçlý, beyaz tenli, üzerinde siyah renkli þiþme mont, krem rengi eþofman bulunuyor. Emniyet ekipleri, þahsýn yakalanmasý için çalýþmalarýný sýký bir þekilde sürdürüyor.

  Yorum yap


  • #3
   ÇOCUKLARI GÖRDÜM

   Trabzon''da Santa Maria Kilisesi yakýnlarýnda oturan Azeri uyruklu Terane Azayeva olay sonrasý kiliseden kaçan bir grup çocuk gördüðünü iddia etti...

   Ancak Baþpiskopos saldýrganýn çocuk olmadýðýný söyledi.
   Kilisenin bulunduðu Ýskenderpaþa Mahallesi'nde hemen kilisenin yanýndaki binada oturan ve Müslüman olmasýna raðmen kilisede ibadet ettiðini kaydeden Azeri uyruklu Terane Azayeva, olayýn bir gün öncesi yaþanan olayýn devamý olabileceðini belirterek, "Cumartesi günü arkadaþlarýmýzla birlikte kiliseye giderek ibadet ettik. Bu sýrada yaþlarý 12-13 arasýnda deðiþen bir grup genç, kiliseye girdi. Gürültü yapmaya baþladýlar. Papaz Andrea, 'Þu an ibadet yapýlýyor. Burada böyle dolaþamazsýnýz, oturun' diyerek uyardý. Uyarýnýn ardýndan çýkan tartýþma sonucu çocuklar dýþarý çýkýp, tekrar aralarýnda konuþarak içeriye girip maytap attýlar" dedi. Pazar günü de öðleden sonra kiliseden bir ses duyduklarýný ifade eden Azayeva, “Ýmdat' diye baðýrma sesleri duyduk. Cama çýktýðýmýzda bir grup gencin kilisenin önünden kaçtýðýný gördük. Gördüðüm gençlerden biri robot resimdeki gence benziyor" diye konuþtu. Öte yandan emniyet yetkilileri, cinayetin tamamen bir amatör iþi olduðunu, zanlýnýn yakalanmasýna yaklaþtýklarýný açýkladý.

   Yorum yap


   • #4
    DÜNYANIN GÖZÜ ÜZERÝMÝZDE


    Trabzon’da Ýtalyan Katolik Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santaro’nun, kilisede dua ederken...

    Trabzon’da Ýtalyan Katolik Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santaro’nun, kilisede dua ederken kurþunlanarak öldürülmesi olayýnýn yankýlarý ulusal ve uluslararasý gazeteler ve ajanslarýn birinci gündemi oldu. Türkiye’deki gazetelerin büyük bölümü haberi manþetlerine taþýdý

    Yorum yap


    • #5
     DOMUZ ALARMI

     Son yýllarda bölgemizde sýkça görülmeye baþlanýlan ve insanlara da saldýrarak çeþitli yaralamalara sebep olan yapan domuzlarý tehlike saçmaya devam ederken avcýlarda domuz takibine hýz verdiler...

     Trabzon’un Vakfýkebir Ýlçesi Kemaliye Mahallesinde ikamet eden avcý Ali Bank bu av sezonunda on bir tane yapan domuz avladý. Ýlçedeki sayýlý usta avcýlardan birisi olan ve özel eðitilmiþ köpekleri ile av yapan Ali Bank "Kýþýn aðýr geçmesiyle beraber aç kalan domuzlar sahile kadar indiler. Görüyorum ki sayýlarý da gittikçe artýyor. Yaz mevsiminde fýndýklarýmýza ve mýsýr tarlalarýmýza büyük zarar veren bu hayvanlar geçmiþde de örneklerini gördüðümüz gibi artýk insanlara da saldýrmaya baþladýlar. Bizlerde avcýlar olarak bu hayvanlarla kendi imkanlarýmýzla mücadele ediyoruz" dedi.

     Yorum yap


     • #6
      HOPA'DA ACI ÖLÜM

      Hopa’nýn Yeni mahalle giriþinde aðýr tonajlý bir araçýn çarptýðý öðrenilen Turan Ateþ (54) ölü olarak bulundu. Turan Ateþe çarpan araç sürücüsü de olay yerinden araçý ile kaçtý. Aracýn çarptýðý Turan Ateþ olay yerinde hayatýný kaybederken çevrede bulunan vatandaþlar "Kýrk yýl düþünseniz burada bir insana araç çarpýp öldürecek, inanmak zor. Ana yol üzeri deðil, tali yol ve kasisli yolda yürüyen insana burada aracýn çarpmasý mümkün deðil. Nasýl oldu bu kaza biz anlamakta zorlanýyoruz" dediler.,
      Turan Ateþin geçen yýl Çay Kur Hopa fabrikasýndan emekli olduðu ve evli 6 çocuk babasý olduðu öðrenildi. Hopa Cumhuriyet savcýlýðý kaza ile ilgili çok yönlü soruþturma baþlatýr iken ilçe emniyet müdürlüðü ekipleri de Turan Ateþe çarparak ölümüne neden olup kaçan araç sürücüsünün de yakalanmasýnýn an meselesi olduðunu ifade ettiler.
      Turan Ateþin cenazesi dün merkez camiinde kýlýnacak cenaze namazý sonrasý Sundura mahallesinde aile mezarlýðýnda topraða verilecek.

      Yorum yap


      • #7
       TONYA'DA KASA HIRSIZLIÐI

       Trabzon’un Tonya Ýlçesi’nde Büyükliman Caddesi üzerinde bulunan Osman Yýldýrým’a ait iþyeri, dün gece kimliði belirsiz kiþi yada kiþilerce soyuldu.
       Ýþyerinin arkasýnda bulunan bodrum katýnýn havalandýrma demirlerini kesen hýrsýzlar, buradan zemin kata çýkarak yazýhanede bulunan kasayý kýrarak kasada bulunan ve büyük bir bölümü emanet olan 15 bin YTL, 7 bin Dolar, 8 bin Euro ve 8 adet burmalý bileziði alarak kaçtýlar.
       Ertesi gün kasanýn soyulduðunu fark eden Osman Yýldýrým durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde parmak izi tespitinde bulundular.
       Polis, iþ yerini soyan kiþi ve kiþileri yakalamak için çok yönlü araþtýrma baþlattý.

       Yorum yap


       • #8
        Dünya gündeminde Trabzon, hoþ olaylar deil tabiki... ama bu olaylarýn arkasýndakileri araþtýrmayan devlette suç...

        Yorum yap

        Haz?rlan?yor...
        X