Duyuru

Collapse
No announcement yet.

6 Þubat 2006 Haberler

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 6 Þubat 2006 Haberler

  KURÞUNLAR ÝNSANLIÐA

  Trabzon Santa Maria Kilisesi’nin Rahibi öldürüldü Trabzon’da neler oluyor? Birileri oyun mu oynuyor? Son 1 yýl içinde yaþananlar akla farklý sorular gelmesine sebep oldu...

  Gökdeniz ve Fatih Tekke olayýnýn þoku sürerken, Santa Maria Kilisesi Papazý 15 yaþýndaki kimliði belirsiz genç tarafýndan öldürüldü.

  Olaylarýn ardýndan çeþitli teoriler ortaya atýldý. Bazý kiþiler Danimarka’da bir gazetenin Hz. Muhammet’in karikatürünü yayýnlamasý ile baþlayan süreci ortaya atarken, bazý kiþiler de dýþ mihraklý güçlerin bu iþte bir parmaðý olduðunu söyledi.

  Derin cinayet
  Trabzon'daki Santa Maria Katolik Kilisesi papazý Andrea Sentore, uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybetti. Kemerkaya Mahallesi'ndeki Ýtalyan Santa Maria Katolik Kilisesi'ne saat 15.30 sýralarýnda giren kimliði belirsiz 15-16 yaþlarýnda bir genç, silahla kilise papazý Andrea Sentore'yi göðsünden tek kurþunla vurarak öldürdü.

  ‘Allahu Ekber’ iddiasý
  Olaydan sonra Çömlekçi veya Moloz istikametinde kaçtýðý iddia edilen gri çizgili montlu, siyah pantolonlu gencin kilise dýþýnda bir el de havaya ateþ ettiði belirtildi. Görgü tanýklarýndan bazýlarý bu sýrada gencin Allahu Ekber diye baðýrdýðýný iddia etti. Polis ekipleri olaydan sonra tüm giriþ ve çýkýþlarý tuttu, ekipler alarm verdi.

  Trabzon'daki Santa Maria Katolik Kilisesi’nin papazý Andrea Sentore, uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybetti.

  Kemerkaya Mahallesi'ndeki Ýtalyan Santa Maria Katolik Kilisesi'ne dün saat 15:30 sýralarýnda giren kimliði belirsiz 15-16 yaþlarýnda bir genç, silahla kilise papazý Andrea Sentore'yi göðsünden tek kurþunla vurarak öldürdü. Daha sonra kaçan gri montlu, siyah pantolonlu gencin, polisten kaçarken kiliseye gizlendiði ve bu sýrada karþýsýna çýkan papazý vurduðu iddia edildi. Olay Yeri Ýnceleme ekipleri kiliseye geldi. Ekipler olay yerinde detaylý incelemelerde bulundu.

  MORGA KALDIRILDI
  Silahla vurularak öldürülen Andrea Sentore'nin cesedi, olay yerine gelen ambulans tarafýndan Trabzon Adli Týp Kurumu morguna kaldýrýldý. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri üç boþ kovan belirledi. Sentore’nin göðüs kýsmýna 2 kurþun isabet ettiði görüldü. Görgü þahitlerinin ifadelerine göre þahsýn havaya da bir el ateþ ederek kaçtýðý ileri sürüldü.

  POLÝSTEN MÝ KAÇIYORDU
  Olaya iliþkin ilk iddia kýsa sürede Trabzon’a yayýldý. Ýfadelere göre eli silahlý þahýs, polisten kaçarken kiliseye gizlendi. Bu sýrada papaz Andrea Sentore dua ediyordu. Papaz sanýðý elinde silahla görünce, þahýsýn silahýný ateþlediði ve "Allahu ekber" diye tekbir getirerek kaçtýðý iddia edildi.

  YAKINI ANLATTI
  Uðradýðý silahlý saldýrýda öldürülen rahip Andrea Sentore'nin olay sýrasýnda kilisede bulunan bir yakýný, saldýrganýn 3 el ateþ ettiðini belirtti. Ýsmi açýklanmayan kiþinin, kilisenin bahçe kapýsýnýn zilinin çalmasý üzerine rahip Andrea Sentore'nin kapýyý açtýðýný, bu sýrada yalnýzca kolunu ve tabancasýný gördüðü saldýrganýn Sentore'yi hedef alarak 3 kez ateþ edip, olay yerinden kaçtýðýný söylediði öðrenildi.

  EMNÝYET MÜDÜRÜ GELDÝ
  Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, olay yerine gelerek bilgiler aldý. Bu arada Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü ekipleri kilisenin kapýsýnda ve çevresinde güvenlik önlemi aldý. Olay Yeri Ýnceleme Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, topladýklarý delilleri Emniyet Müdürlüðü'ne götürdüler. Güvenlik güçleri, zanlýyý yakalayabilmek için kentin giriþ-çýkýþ noktalarýnda ve önemli kavþaklarda kontrole baþladýlar.

  VALÝ’DEN KINAMA
  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, bir din adamýna karþý giriþilmiþ saldýrýyý kýnadýklarýný bildirdi. Yavuzdemir, yaptýðý açýklamada Santa Maria Katolik Kilisesi'nin Ýtalyan Rahibi Andrea Santaro'nun (60) kilisede uðradýðý silahlý saldýrý sonucu öldüðünü belirterek, ''Bir din adamýna karþý giriþilmiþ saldýrýyý kýnýyoruz'' dedi.

  Zanlýyý yakalamak için çalýþmalarýn sürdürüldüðünü ifade eden Yavuzdemir, ''Olayýn görgü tanýklarý var. Polis, görgü tanýklarýnýn beyaný doðrultusunda zanlýyý yakalamak için çalýþýyor'' dedi.
  Trabzon Adli Týp Þube Müdürü Mustafa Gündüz ise, ilk belirlemeye göre Sentore'nin göðsünden aldýðý kurþun sonucu öldüðünü belirtti.

  TEHDÝT ALIYORDU
  Uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Papaz Andrea Sentore’nin ve kilisenin günlerdir tehdit altýnda olduðu ileri sürüldü. Kilisenin bulunduðu mahallede oturan ve Sentore ile yakýn arkadaþ olan Murat Turan isimli vatandaþ, Andrea Sentore’nin iki gün önceki görüþmelerinde kendilerine bombalý saldýrý ihtimalinden söz ettiðini ifade etti. Olay sýrasýnda bir el silah sesi duyduðunu da kaydeden Turan, "Bombalý saldýrý olabilir diyordu. Sanýrým bu ihtimale karþý kilise uyarýlmýþtý. Ancak suikast ihtimalinden hiç söz etmemiþti. Böyle bir þey olabileceðini düþünmüyordu. O yüzden çok rahat hareket ediyordu" dedi. Suikast öncesinde mahallede dikkatlerini çeken herhangi bir olay olmadýðýný da kaydeden Turan, çok üzgün olduklarýný belirtti.

  SELAM VERMEDEN GEÇMEZDÝ
  Santa Maria Kilisesi'nin Papazý Andrea Sentore'nin öldürülmesi, baþta tanýdýklarý olmak üzere herkesi þaþýrttý. Mahalle bakkalý Yaþar Yýldýrým, Papaz Sentore'nin çok iyi biri olduðunu belirterek, kendilerine selam vermeden geçmediðini söyledi. Cinayetine akýl erdiremediðini belirten Yýldýrým, üzgün olduðunu belirtirken, cinayetin karikatür tartýþmasý yüzünden olabileceðini ileri sürdü. Kilisenin tadilatýnda çalýþan inþaat iþçisi Yýlmaz Maral ise olaya akýl erdiremediðini söyledi. Ýki yýldýr kilise inþaatýnda çalýþan Yýlmaz Maral da, "Kendisi fazla dýþarý çýkmazdý. Kendisinden memnunduk. Pazar günleri bizi iþe çaðýrmazdý"dedi

  5 YILDIR TÜRKÝYE’DEYDÝ
  Mardin’den 2 yýl 3 ay önce Trabzon’a gelen Ýtalyan Santa Maria Katolik Kilisesi'nin Papazý Andrea Sentore'nin öldürülmesinin ardýndan çeþitli iddialar ortaya atýlýyor. 5 yýldan beri Türkiye’de bulunan Sentore'nin son 2 aydýr yürüttüðü iddia edilen misyonerlik faaliyetleri nedeniyle tehdit edildiði ve bu nedenle vurularak öldürülmüþ olabileceði ileri sürülüyor.

  PAPAZ’DAN PARA MI ÝSTEMÝÞTÝ?
  Bunun yanýnda ikinci bir iddia da Papaz Sentore'nin öldürülmesiyle Danimarka'da yayýmlanan ve Ýslam dünyasýný rahatsýz eden Hazreti Muhammed karikatürleri arasýnda baðlantý kuruluyor. Cinayetin ardýndan ilk akla gelen iddialar bu þekilde olurken, yetkili makamlar kesin bir þey söylemek için henüz çok erken olduðunu belirtiyor. Bir baþka iddiaya göre ise, bir süredir bir grup gencin papaz Sentore'den para istediði, ancak Sentore'nin para vermemesi nedeniyle gençlerin zaman zaman kendisini sýkýþtýrdýðý belirtiliyor.

  BAKAN ÇÝÇEK’TEN KINAMA
  Adalet Bakaný ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Ýtalyan rahibin öldürülmesiyle ilgili olarak, ''Cinayetin bir mabette ve din adamýna karþý iþlenmiþ olmasýný büyük nefretle kýnýyoruz. Hükümet olarak ve Türk Halký olarak cinayetleri, þiddeti asla tasvip etmemiz mümkün deðildir'' dedi. Çiçek, hükümet adýna yaptýðý açýklamada, þunlarý kaydetti:
  ''Olay emniyet güçlerimiz ve Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzla birlikte çok yönlü olarak soruþturulmaktadýr. Olayýn varsa baðlantýlarý, kimin tarafýndan ve niçin iþlendiði araþtýrma sonucunda ortaya çýkacaktýr. Hükümet olarak bu cinayetin gerçek yönlerinin ortaya çýkarýlmasý için her türlü çaba gösterilmektedir.''

  ALLAH BÝR DEMÝÞTÝ
  Santa Maria Kilisesi'nin Ýtalyan rahibi Andrea Sentore (60), bundan 2 yýl önce Trabzon’da Son Dua Yeri yapýmýna iliþkin yaptýðý açýklamada, "Türkiye'de ilk kez bir Hýristiyan mezarlýðýna yeni bir son dua yeri yapýldý. Bizim dinimiz gereði cenazelerimizi mezarlýðýmýzda defnetmeden önce son dua yerimizde duamýzý yaptýktan sonra topraða gömeriz. Bu konuda bize yardýmcý olan Trabzon Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz. Belki dinlerimiz ve yaþam tarzlarýmýz birbirimize göre farklý olabilir. Ancak sonuçta hepimizin Allah'ý bir" demiþti.

  SANTA MARÝA KÝLÝSESÝ
  Dönemin padiþahý Sultan Abdülmecit tarafýndan 1874 yýlýnda verilen izinle Trabzon’da Santa Maria Kilisesi ibadete açýldý. Trabzon’un Kemerkaya Mahallesi’nde bulunan yapý 1869 yýlýnda yapýmýna baþlanarak 5 yýlda tamamlandý. Trabzon’a gelen yabancýlarýn ibadetlerini rahatlýkla yapabilmeleri için düþünüldü. Halen bir dini merkez konumunda olan Ýtalyan Katolik Santa Maria Kilisesi’nin 131 yýllýk mezarlýðý da bulunuyor. Maþatlýk’taki mezarlýkta 2 yýl önce Trabzon Belediye tarafýndan çevre düzenlemeleri yapýldý. Kilisenin Son Dua yerinin yapýlmasý için Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na müracaatý olmuþ bunun üzerine çevre düzenlemeleri yapýlmýþtý. • #2
  GÖÐSÜNDEN VURULDU

  Olay Yeri Ýnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardýndan ceset, otopsi yapýlmak üzere Adli Týp Kurumu morguna kaldýrýldý...

  Kilisede 3 boþ kovan bulunduðu öðrenilirken, papazýn yakýnlarý da 3 el ateþ edildiðini söyledi. Adli Týp Þube Müdürü Mustafa Gündüz, ilk belirlemeye göre Santore'nin göðsünden aldýðý kurþun sonucu öldüðünü belirtti.

  Vali: Görgü tanýðý var
  Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, bir din adamýna karþý giriþilmiþ saldýrýyý kýnadýklarýný bildirdi. Yavuzdemir, ''Bir din adamýna karþý giriþilmiþ saldýrýyý kýnýyoruz'' dedi. Zanlýyý yakalamak için çalýþmalarýn sürdürüldüðünü ifade eden Yavuzdemir, ''Olayýn görgü tanýklarý var'' dedi. Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

  Yorum yap


  • #3
   NE DEDILER

   Ýtalyan medyasý cinayetin karikatürle ilgili olabileceði yorumunu yaptý. Vatikan Anadolu kiliseleri sorumlusu Luigi Patavose, Karikatürlere tepki olabilir...

   Fanatikler yaptýysa bunda Avrupa basýnýn da büyük sorumluluðu vardýr" dedi.
   n Rahip Sentore, dinler arasý diyalog için aktif çalýþmalar yapýyordu ve her 3 dinin de bayramlarýný gösteren takvim hazýrlýyordu. Ýtalya’da bazý kaynaklar da Rusya’dan gelen hayat kadýnlarýnýn fuhuþ mafyasýna düþmesinden sonra onlara yardýmcý olduðu gerekçesiyle öldürülmüþ olabileceðini söyledi.

   Yorum yap

   Haz?rlan?yor...
   X